1 / 7

Šiukšlės jūrinėje aplinkoje

Šiukšlės jūrinėje aplinkoje. Kas yra jūrinės šiukšlės ?. Jūrą teršiančios šiukšlės yra apibrėžiamos kaip bet kokios patvarios , pagamintos arba apdorotos kietosios medžiagos , patekusios į pakrančių ir jūros aplinką . Iš ko JOS susideda : Plastikas ; Medis ; Metalas ; Stiklas ; Guma ;

doris
Download Presentation

Šiukšlės jūrinėje aplinkoje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Šiukšlės jūrinėje aplinkoje

  2. Kas yra jūrinės šiukšlės? Jūrąteršiančiosšiukšlėsyraapibrėžiamoskaipbetkokiospatvarios, pagamintosarbaapdorotoskietosiosmedžiagos, patekusios į pakrančiųirjūrosaplinką. Iš ko JOS susideda: • Plastikas; • Medis; • Metalas; • Stiklas; • Guma; • Tekstilė; • Popierius ir kt.

  3. Iš kur jos atsiranda?

  4. Šiukšlių jūrinėje aplinkoje pasėkmės • Ekologinės: • Įsipainiojimas; • Fizinė žala; • Cheminių medžiagų išsiskyrimas; • Invazinių rūšių tiltas; • Ekonominės: • Sumažėjęs turizmas; • Žala laivams ir žvejybos tinklams; • Sugaunamumo sumažėjimas; • Paplūdimių valymo kaštai. • Socialinės: • Sumažėjus estetinė aplinka; • Visuomenės saugumas.

  5. Keli faktai apie šiukšles jūrinėje aplinkoje • 80 % šiukšlių, patenkančių į jūrinę aplinką, sudaro žemyninės kilmės šiukšlės; • Paukščiui 5 g = 0,5 kg žmogui; • Iš 5 kg išmesto plastiko 1 kg atsiduria pasaulio vandenynuose; • > 50 % šiukšlių Lietuvos paplūdimiuose yra Plastikas; • 1 nuorūka užteršia 1m3 vandens • Pasaulyje išmetama i aplinką apie 4,5 trilijono nuorūkų

  6. Šiukšlių stebėjimai paplūdimiuose 1 kilometro atkarpa • Stebima tik >50 cmšiukšlės 100 m atkarpa • Stebima visos atkarpoje esančios šiukšlės;

  7. Ačiū už dėmesį Bendraukime: svarijura@gmail.com Arunas.balciunas@corpi.ku.lt

More Related