bydlen a zdrav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BYDLENÍ A ZDRAVÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BYDLENÍ A ZDRAVÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34
dorian-eaton

BYDLENÍ A ZDRAVÍ - PowerPoint PPT Presentation

133 Views
Download Presentation
BYDLENÍ A ZDRAVÍ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BYDLENÍ A ZDRAVÍ JSOU NAŠE DOMOVY, ŠKOLY CENTREM BEZPEČÍ A ZDRAVÍ?

 2. ZDROJE KONTAMINANTŮ • PLÍSNĚ Z NADMĚRNÉ VLHKOSTI • PŘEMNOŽENÍ PATOGENNÍCH MIKROORGANIZMŮ • CHEMICKÉ LÁTKY (plyny z hoření, environmentální tabákový kouř, zájmová činnost) • RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ • HLUK

 3. NEMOCI Z BYDLENÍ • INFEKČNÍ: • TUBERKULOZA • LEGIONÁŘSKÁ NEMOC • ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ • ZOONÓZY

 4. NEMOCI Z BYDLENÍ • ALERGIE: • ROZTOČI (Dermatophagoides) • SRST A PEŘÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT • PEŘÍ V LŮŽKOVINÁCH • PYLY POKOJOVÝCH ROSTLIN • PYLY VENKOVNÍCH ROSTLIN

 5. NEMOCI Z BYDLENÍ • ÚRAZY (pády, popáleniny, el.proudem, výbuch plynu, hořlavých látek) • OTRAVY (CO z lokálních topenišť) • POŠTÍPÁNÍ HMYZEM, ZOONOZY (domácí zvířata, hlodavci)

 6. NEMOCI Z BYDLENÍ • ZHOUBNÉ NÁDORY: PLIC: PASIVNÍ KOUŘENÍ PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA AZBEST LEUKEMIE: PASIVNÍ KOUŘENÍ

 7. ENVIRONMENTÁLNÍ TABÁKOVÝ KOUŘ • ZDROJE: • DÝM Z DOUTNAJÍCÍ CIGARETY • KOUŘ Z DÝMKY, DOUTNÍKU • DÝM VE VZDUCHU VYDECHOVANÉM KUŘÁKEM

 8. MAIN A SIDE STREAM • SS PŘI NIŽŠÍ TEPLOTĚ A NIŽŠÍM OBSAHU KYSLÍKU • SLOŽENÍ CHEMICKÉ SMĚSI PODOBNÉ • KONCENTRACE DRÁŽDIVÝCH, TOXICKÝCH A KARCINOGENNÍCH LÁTEK VYŠŠÍ V SS

 9. CIGARETOVÝ KOUŘ • OBSAHUJE VÍCE NEŽ 5.000 CHEMICKÝCH LÁTEK • VČETNĚ VĚTŠINY ZE 73 DOSUD PROKÁZANÝCH či VYSOCE PRAVDĚPODOBNÝCH HUMÁNNÍCH KARCINOGENŮ

 10. KONTAMINANTY Z CIGARETOVÉHO KOUŘE • PRAŠNÉ ČÁSTICE (2,5 ug) • POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY • NITROSAMINY - NNK • NIKOTIN • OXID UHELNATÝ • RADIOAKTIVITA

 11. ZDRAVOTNÍ NÁSLEDKY • DYSKOMFORT • DRÁŽDĚNÍ • PORUCHY IMUNITY – RESPIRAČNÍ n. • SIDS • CHOPN • AK. CÉVNÍ PŘÍHODY (IM) • ZHOUBNÉ NÁDORY (PLIC),LEUKEMIE

 12. SYNDROM „NEMOCNÉ BUDOVY“ • POSTIHUJE VĚTŠINU EXPONOVANÝCH OSOB, PŘÍZNAKY DRÁŽDIVÝCH ÚČINKŮ: - ENVIRONMENTÁLNÍ TABÁKOVÝ KOUŘ - FORMALDEHYD • FOTOCHEMICKÝ SMOG • PRŮVAN PŘI NEVHODNÉ KLIMATIZACI

 13. SYNDROM PŘECITLIVĚLOSTI • NA NEJRŮZNĚJŠÍ CHEMICKÉ LÁTKY • POSTIHUJE JEN OJEDINĚLÉ OSOBY ZE SOUBORU EXPONOVANÝCH • JE SKUTEČNÝ? • Výskyt: asi 4 – 10 – 15%, • Psychické důvody - diskutabilní

 14. VĚTRÁNÍ - TYPY • PŘIROZENÉ A UMĚLÉ • CELKOVÉ A MÍSTNÍ • PŘETLAKOVÉ A PODTLAKOVÉ

 15. VĚTRÁNÍ - VÝZNAM • PROTIEPIDEMICKÝ – SNÍŽENÍ KONCENTRACE MIKROORGANISMŮ • ÚPRAVA MIKROKLIMATU • SNÍŽENÍ KONCENTRACE CHEMICKÝCH LÁTEK (A PACHŮ) • OBNOVA OBSAHU KYSLÍKU JEN VÝJIMEČNĚ!!!

 16. VĚTRÁNÍ NEODSTRANÍ • ŠKODLIVINY Z CIGARETOVÉHO KOUŘE • SECONDHAND SMOKE • THIRDHAND SMOKE

 17. VĚTRÁNÍ - RIZIKO • PRŮVAN • NASÁTÍ ŠKODLIVIN ZE ZEVNÍHO PROSTŘEDÍ • BAKTERIÁLNÍ KONTAMINACE ZVLHČOVAČŮ VZDUCHU

 18. ZÁVĚR 1 • K BEZPEČNOSTI A HYGIENĚ INTERIÉRŮ PŘISPÍVÁ: • SPRÁVNÁ STAVEBNÍ TECHNOLOGIE • ODSTRANĚNÍ/ SNÍŽENÍ ZDROJŮ ZNEČISTĚNÍ • PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA, ÚKLID

 19. ZÁVĚR 2 • VĚTRÁNÍ JE VÝZNAMNÉ HYGIENICKÉ OPATŘENÍ • UMĚLÉ VĚTRÁNÍ MUSÍ BÝT ODBORNĚ NASTAVENO A PRAVIDELNĚ SEŘIZOVÁNO

 20. ZÁVĚR 3 • NEJVÝZNAMNĚJŠÍM KONTAMINANTEM INTERIÉRŮ JE ETS • ZÁKAZY KOUŘENÍ NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH NECHRÁNÍ VĚTŠINU DĚTÍ • NEKUŘÁCKÉ DOMOVY NEJSOU UTOPIÍ, ALE DOSAŽITELNÝM CÍLEM

 21. ZDRAVÍ ŠKOLÁKŮ • INFEKCE (respirační, alimentární) • ÚRAZY • VADNÉ DRŽENÍ TĚLA • TOXIKOMÁNIE

 22. ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ • MÁ ZAJISTIT OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO PRÁCI DĚTÍ • MIKROKLIMA JAKO V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH, • POTŘEBA ČASTÉHO VĚTRÁNÍ !!!

 23. ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ • OSVĚTLENÍ – SMÍŠENÉ; SOUVISLOST S PŮDORYSNÝM TVAREM TŘÍDY - ROVNOMĚRNOST • INSOLACE • OKNA NEZASTÍNĚNÁ, • ZABEZPEČENÁ PŘED ÚRAZEM DĚTÍ

 24. ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ • UMĚLÉ OSVĚTLENÍ STROPNÍ, DENNÍMI ZÁŘIVKAMI • OSVĚTLENÍ TABULE • UMÍSTĚNÍ POČÍTAČŮ

 25. ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ • ZVUK A HLUK • DOBRÁ AKUSTIKA • HLUČNOST Z OKOLÍ • HLUČNOST ZE SPECIÁLNÍCH UČEBEN

 26. ŠKOLNÍ NÁBYTEK • POLOHA VSEDĚ NENÍ FYZIOLOGICKÁ: • NÁMAHA ZÁDOVÝCH A ŠÍJOVÝCH SVALŮ • TLAK NA SEDACÍ HRBOLY • ZTÍŽENÝ NÁVRAT KRVE Z DOLNÍCH KONČETIN

 27. ZÁSADY PRÁCE VSEDĚ • TRUP, STEHNA, LÝTKA, NOHA – SVÍRAJÍ PRAVÉ ÚHLY • NOHY DOSAHUJÍ NA ZEM CELÝMI CHODIDLY • TŘETINA STEHNA MIMO SEDÁTKO • KULATÝ OKRAJ SEDÁTKA • OPORA ZAD

 28. ZÁSADY PRÁCE VSEDĚ • PŘEDNÍ A ZADNÍ SEZENÍ • VÝŠKA STOLU UMOŽŇUJE PRAVÝ ÚHEL V LOKETNÍM KLOUBU PŘI VZPŘÍMENÉM SEDU • U PC KLÁVESNICE NÍŽ, OBRAZOVKA PROTI OČÍM PŘI VZPŘÍMENÉM POSTAVENÍ TRUPU A HLAVY

 29. ŠKOLNÍ NÁBYTEK • JE VYRÁBĚN V 5 VELIKOSTECH, • V KAŽDÉ TŘÍDĚ MUSÍ BÝT MINIMÁLNÍ 2, OPTIMÁLNĚ 3 VELIKOSTNÍ TYPY • PROTIÚRAZOVÁ ZABEZPEČENÍ

 30. ODDECHOVÉ PROSTORY • MAJÍ UMOŽNIT „AKTIVNÍ ODPOČINEK“ OD ZÁTĚŽE ZE SEDAVÉ PRÁCE: • VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ • KORIDORY • RESPIRIA

 31. PROVOZNÍ • SAMOSTATNÉ 1. až 3. TŘÍDY, S ODLIŠNÝM REŽIMEM ( kratší vyučovací hodiny, změny polohy v průběhu hodiny) • SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU (při kontaktu se staršími žáky)

 32. PROVOZNÍ • ŘAZENÍ PŘEDMĚTŮ S OHLEDEM NA CIRKADIÁNNÍ KOLÍSÁNÍ VÝKONNOSTI • ZAPOČÍTÁNÍ DOMÁCÍ PŘÍPRAVY DO CELKOVÉ PRACOVNÍ DOBY • HMOTNOST ŠKOLNÍCH BRAŠEN

 33. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ • MLÉČNÉ PŘESNÍDÁVKY • ŠKOLNÍ AUTOMATY A BUFETY • ŠKOLNÍ JÍDELNY

 34. ZÁVĚRY • DÍTĚ NENÍ „MALÝ DOSPĚLÝ“ • JE V PROCESU RŮSTU A VÝVOJE (somatického a psychického) • ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ NESMÍ VÝVOJOVÉ PROCESY NARUŠIT, • ALE NAOPAK PODPOROVAT