Download
microgeos nautil n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MicroGEOS Nautil PowerPoint Presentation
Download Presentation
MicroGEOS Nautil

MicroGEOS Nautil

102 Views Download Presentation
Download Presentation

MicroGEOS Nautil

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Soutěž „Technické dílo roku 2004“ MicroGEOS Nautil Systém pro obnovu katastrálního operátu Autor technického díla: Výzkumný ústav geodetický topografický a kartografický 250 66, Zdiby 98 tel: 284890351 http://www.vugtk.cz e-mail: vugtk@vugtk.cz

 2. Anotace: MicroGEOS Nautilslouží ke zpracování všech způsobů obnovy katastrálního operátu podle návodu pro obnovu katastrálního operátu ČÚZK. Uživatelé programu jsou pracovníci katastrálních pracovišť a úřadů ve čtrnácti krajích ČR. Program je užíván v resortu ČÚZK v neomezeném počtu licencí. Způsoby obnovy operátu jsou: • Podle § 48 vyhlášky190/1996 Sb. Novým mapováním • Podle usnesení vlády ČR č.312/1993 Sb. Přepracováním • Podle § 58 vyhlášky190/1996 Sb. Pozemkovými úpravami Systém obsahuje technologický cyklus od importu stávajících dat až po export do Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) ve výměnném formátu vfk.

 3. Programové platformy a architektura Programové platformy: • Databázové stroje MS SQL,SapDB, Oracle 9i (resort ČÚZK pracuje výhradně nad DB Oracle) • MicroStation SE,J,GO Architektura aplikace: Client Server. Program umožňuje současnou práci více uživatelů. Instalace umožňuje různé konfigurace instalace. • Samostatný Client, samostatný Server s prací v síti • Client i server na jednom stroji

 4. Systémové nároky Klientské požadavky na HW: • Minimálně Pentium 200 MHz (doporučeno Pentium II/Celeron 450 MHz), • 64 MB operační paměti (doporučeno 128 MB), • 100 MB - 500 MB diskového prostoru (podle typu tiskových úloh). Klientské požadavky na SW: • Operační systém Windows 95-OSR2, Windows 98/NT/2000/XP, • Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 nebo vyšší. • MicroStation nebo MicroStation GeoOutlook (dle instalovaného produktu) Hardwarové a softwarové požadavky na server: • Minimálně Pentium II/Celeron 450 MHz • 256 MB operační paměť • 300 - 500 MB diskového prostoru (dle množství zálohovaných dat) • Operační systém Windows NT/2000/XP • Databázový server Oracle 8/9i nebo SAP 7.3

 5. Hlavní části systému: Program se skládá ze dvou neoddělitelných částí, kterými jsou: • Část databázová, určená zejména pro zpracování Souboru popisných informací (SPI) katastru nemovitostí, správu projektů a správu uživatelských účtů vytvořenou nad zmiňovanými databázovými produkty. • Část grafická, určená pro práci se souborem geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí, grafické programy VÚGTK v jazyce MDL systému MicroStation.

 6. Hlavní funkce databázové části programu • Administrace uživatelů a projektů • Založení databáze a projektu • Import výměnného formátu • Práce s databází bodů • Srovnávací sestavení parcel • Vytvoření obnoveného operátu • Import pozemkové úpravy • Export výměnného formátu

 7. Administrace uživatelů • Práce v produktu MicroGEOS Nautil je chráněna uživatelským jménem a heslem. Jednotlivým uživatelům lze přiřazovat práva pro činnosti a práci na projektech.

 8. Administrace projektů • Jednotkou obnovy je jedno celé katastrální území. Každé takové katastrální území je zpracováváno jako samostatný projekt, reprezentovaný vyhrazenou částí DB a částí adresářové struktury s grafickými daty projektu.

 9. Založení databáze • Databáze je založena při prvotní instalaci produktu. Má svoji strukturu, která svými tabulkami odpovídá struktuře ISKN, která jí umožňuje zpracovávat data a poskytovat informace obvyklé u výstupů z ISKN. 1001 2001 3001 4001

 10. Import výměnného formátu • Importování dat katastru nemovitostí probíhá vždy jako import celého katastrálního území obsahujícího datové bloky (NEMO, JEDN, BDPA, VLST, JPVZ, RIZE, REZE).

 11. Práce s databází bodů Databáze bodů (DB) je nedílnou součástí produktu MicroGEOS Nautil a obsahuje body, které se vztahují k zpracovávanému projektu. Naplnění DB je možné těmito způsoby: • Převzetím bodů z ISKN, obsahoval- li je výměnný formát • Importem z textového souboru • Přímým zápisem do DB z programu Groma Nástroje určené k obsluze DB umožňují výběr a práci s body pomocí filtrů a editačních nástrojů umožňujících též jejich hromadnou editaci.

 12. Srovnávací sestavení parcel • Programový prostředek pro vytvoření srovnávacího sestavení původních a nových parcel z databáze. Předpokladem je, že jsou vytvořena data obnoveného operátu z grafické části systému MicroGEOS Nautil. Srovnávací sestavení lze ovlivnit ruční editací nebo jej importovat z dat dříve exportovaných.

 13. Obnova SPI katastrálního operátu • Na základě informací z grafického prostředí zpracovaného systémem MicroGEOS Nautil program automaticky vytvoří kompletní obnovený soubor popisných informací katastru nemovitostí připravený k exportu do budoucnosti ISKN.

 14. Obnova SPI katastrálního operátu • V programu MicroGEOS Nautil spustit průvodce „Generování OO“ pro vytvoření • digitálního srovnávacího sestavení vyhotoveného programem Final z grafických změněných dat • kompletního obnoveného operátu SPI.

 15. Obnova SPI katastrálního operátu • Program MicroGEOS Nautil obsahuje průvodce pro uživatele. • Program vytvoří digitální srovnávací sestavení z grafických změněných dat a kompletního obnoveného operátu SPI.

 16. Import pozemkových úprav • Pokud byla pozemková úprava vyznačena v ISKN geometrickým plánem, program umožňuje import zpracované pozemkové úpravy na části katastrálního území. • Import je zabezpečen i ve starých formátech DBF. • Systém MicroGEOS Nautil provede kontrolu zpracování komplexních pozemkových úprav a připraví data pro export do ISKN ve výměnném formátu.

 17. Export výměnného formátu do ISKN • Program připraví konverzi databázových tabulek obnoveného operátu (souboru popisných a souboru geodetických informací) do standardního formátu ČÚZK č.j. 5598/2002-24 ze dne 16.12.2002 v platném znění • Tento textový soubor načte ISKN do budoucího stavu katastru nemovitostí a následně se provede námitkové řízení.

 18. Hlavní funkce grafické části programu • Import / export dat • Transformace rastrů • Kreslící funkce • Editační funkce • Zvýraznění parcel • Digitální náčrty • Vytvoření PCB • Kontroly • Final • Přečíslování parcel • Kopie KM • Tisk ML • Bonitář

 19. Import a export dat • Import vytváří DGN soubor grafických dat uložených v interní databázi. • Export provádí interní uložení DGN výkresu do databáze • Systém podporuje výměnný formát 1.3, jehož grafická data dokáže importovat a ve kterém umí také grafická data exportovat.

 20. Transformace rastrů Rozsáhlý nástroj pro práci s rastrovými výkresy umožňuje provádění těchto transformací: • Transformace bikubického Coonsova plátu • Helmertova transformace • Afinní transformace • Jungova transformace • TPS

 21. Kreslící funkce • Vytváří v mapě prvky katastrální mapy z volených parametrů (linie, texty, značky) bez nutnosti nastavovat jednotlivě jejich atributy (vrstva, barva, typ…).

 22. Kreslící funkce • Vektorizace se provádí s připojenými rastrovými soubory dle pravidel, které umožní následné využití MicroGEOS Nautil.

 23. Kreslící funkce Vektorizace parcel zjednodušené evidence

 24. Kreslící funkce Výsledný srovnávací grafický soubor

 25. Editační funkce Funkce pro úpravy a opravy kresby. Hlavní editační funkce jsou: • Pč šipka - tvorba parcelního čísla se šipkou • Posun, otáčení a změna velikosti textu • Značku posuň - posun značek • Změň velikost LV - změna velikosti čísla listu vlastnictví • Vyvedení LV šipkou - vytvoření čísla listu vlastnictví se šipkou • Průsečíky - odstraňuje průsečíky úseček tak, že úsečky rozdělí v místě průsečíku a zaokrouhlí souřadnice průsečíku na celé cm • Vyrovnání - hromadné zkrácení úseček s intersekcí k určené úsečce • Posun svazku - editace svazku úseček • Editace plotů - změna strany značek u plotů

 26. Zvýraznění parcel • Umožňuje provést zvýraznění parcel podbarvením v mapě podle vlastníka, kultury, plochy… Využívá se zejména při navrhování rozložení digitálních náčrtů.

 27. Digitální náčrty • Rozsáhlý programový nástroj pro tvorbu digitálních náčrtů „podkladových“, náčrtů zjišťování průběhu hranic a měřických náčrtů. Digitální informace přechází mezi náčrty automatizovaně a nakonec je spojením jednotlivých náčrtů vytvořena kresba výsledné DKM.

 28. Vytvoření přehledu čísel bodů PČB • Z databáze bodů se vytváří do grafického výkresu přehled čísel bodů. Obsahuje vlastní číslo bodu, číslo kat. území, ZPMZ a charakteristiku kvality.

 29. Kontroly • Zabezpečují kompletní grafickou čistotu dat a porovnávají grafiku se souborem popisných informací. Významnou částí jsou protokoly o kontrolách dle předpisů resortu ČÚZK.

 30. Final • Programový prostředek, který vytváří finální podobu DKM ze srovnávacího grafického souboru. Tento soubor, vytvořený kreslícími nástroji systému MicroGEOS Nautil, obsahuje katastrální parcely, parcely zjednodušené evidence a jejich hranice, značky a texty. Z grafického souboru je vytvořen textový soubor pro srovnávací sestavení parcel. Final také provádí automatické slučování parcel dle zvolených parametrů. SGS DKM Koncept

 31. Přečíslování parcel • Provádí přečíslování parcel výsledného grafického souboru DKM do jednotné číselné řady a vytvoří srovnávací sestavení před a po přečíslování. • Program postupuje spirálovitě od středu kat. území a hledá okolní parcely stejného vlastníka, aby je očísloval v jedné číselné řadě.

 32. Kopie katastrální mapy • Vytváří z digitálních dat tiskové kopie katastrálních map v různých formátech s nadefinovaným „rámečkem“ pro stvrzovací doložku.

 33. Tisk mapového listu • Program připraví data pro tisk mapového listu včetně mimorámových údajů.

 34. Bonitář • Program provádí z grafického souboru DKM a souboru isolinií bonitních půdně ekologických jednotek (BPEJ) výpočet bonitních dílů parcel a přiřadí je k jednotlivým parcelám v databázi.

 35. Závěr • MicroGEOS Nautil je technické dílo používané v resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí. Značnou měrou ovlivnilo, zrychlilo, zkvalitnilo a změnilo způsob obnovy katastrálního operátu. MicroGEOS Nautil využívá v plné míře možnosti digitálních technologií, a proto lze toto technické dílo zařadit jak do oblasti katastru nemovitostí, tak i do děl z oblasti informačních technologií. • Toto technické dílo je vyvrcholením dlouhodobého úsilí výzkumných pracovníků VÚGTK, jehož počátky sahají až do roku 1992. • Velmi vhodným způsobem spojuje databázové prostředí pro uložení dat s bohatým grafickým prostředím. • V současné době se připravuje integrace tohoto systému do ISKN. • Prodejní verze tohoto softwaru s názvem DIKAT je určena pro široké uplatnění v zeměměřické praxi.