Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koro: Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koro: Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon

Koro: Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon

512 Views Download Presentation
Download Presentation

Koro: Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 177 - ANG PUSO KO'Y NAGPUPURI Koro: Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon nagagalak ang aking espiritu s'aking Tagapagligtas 1. Sapagkat nilingap N'ya kababaan ng kanyang alipin Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa 2. Spagkat gumawa ang Poon ng mga dakilang bagay Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon  3. At kinahahabagan N'ya ang mga sa Kanya'y may takot At sa lahat ng salinlahi ang awa N'ya'y walang hanggan 4. At ipinakita Niya ang lakas ng kanyang bisig At ang mga palalo'y pinangangalat ng Panginoon

  2. 177 - ANG PUSO KO'Y NAGPUPURI 5. Ibinulid sa upuan ang mga makapangyarihan Itinampok itinaas ang mga mababang loob 6. At Kanya namang binusog ang mga nangagugutom Pinaalis walang dala ang mayamang mapagmataas 7. Inampon N'ya ang Israel na kanyang aliping hinirang Sa dakila N'iyang pagmamahal at dala ng laking awa N'ya

  3. 177 - ANG PUSO KO'Y NAGPUPURI 8. Ayon sa ipinangako N'ya sa ating mga magulang Kay Abraham at lipi n'ya at ito'y sa magpakailanman 9. Luwalhati sa Ama at Anak sa 'Spiritu Santo Kapara noong unang una ngayon at magpakailanman