kursavsnitt l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURSAVSNITT PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURSAVSNITT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

KURSAVSNITT - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

KURSAVSNITT. Offentlighet och sekretess Lagen om skydd för landskapsinformation Personuppgiftslagen Upphovsrätt och nyttjanderätt Avtal och standardavtal inom GIS-området. GRUNDLAGAR. Regeringsformen Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KURSAVSNITT' - dori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kursavsnitt
KURSAVSNITT
 • Offentlighet och sekretess
 • Lagen om skydd för landskapsinformation
 • Personuppgiftslagen
 • Upphovsrätt och nyttjanderätt
 • Avtal och standardavtal inom GIS-området

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

grundlagar
GRUNDLAGAR
 • Regeringsformen
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Yttrandefrihetsgrundlagen

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

offentlighetsprincipen
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN
 • Rätt att ta del av allmän handling
 • Rätt till insyn
 • Begränsas genom skyddslagstiftning: T ex
  • Upphovsrätt
  • Personuppgiftslagen (PUL)
  • Sekretesslag
  • Lagar som skyddar rikets säkerhet

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

diskussionspunkter
DISKUSSIONSPUNKTER
 • Problem att dra gränser mellan offentlighet och sekretess?
 • Fungerar ”balansgången” mellan kraven på offentlighet och kraven på sekretess?

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

lagen om skydd f r landskapsinformation
LAGEN OM SKYDD FÖR LANDSKAPSINFORMATION
 • Tillkom 1994
 • Reglerar vad som gäller avseende skydd för landskapsinformation
 • Def: ”Lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjöbotten”.

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

lagens inneh ll
LAGENS INNEHÅLL
 • All sjömätning är tillståndspliktig
 • Databaser med geografisk information är tillståndspliktiga
 • Tillåtet att flygfotografera, men inte sprida!
 • Spridning av kartor och flygbilder kräver tillstånd
  • Undantag: Kartor och uppgifter med skala >1:100 000
 • Sanktioner: Böter el. fängelse i högst ett år

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

f rordningens inneh ll
FÖRORDNINGENS INNEHÅLL
 • Reglerar vem som är tillståndsgivare
 • Reglerar vilka kriterier som skall gälla för tillståndsgivning
 • Ger anvisningar för vissa generella undantag beträffande tillstånd

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

personuppgiftslagen pul
PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)
 • Trädde ikraft i okt-98
 • Bygger på ett EU-direktiv
 • Syfte: Att skydda den personliga integriteten
 • Huvudregel: Samtycke, undantag när behandlingen är nödvändig

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

behandling f r ske i f ljande fall 10
BEHANDLING FÅR SKE I FÖLJANDE FALL:(§10)
 • Vid samtycke (”otvetydig viljeyttring”)
 • Fullfölja avtal
 • Rättslig skyldighet för personuppgiftsansvarige
 • Vitala intressen för den registrerade
 • Arbetsuppgift av allmänt intresse
 • Myndighetsutövning

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

k nsliga personuppgifter 13 19
KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER (§13-19)
 • Personuppgifter som avslöjar:
  • ras, etniskt ursprung
  • politiska åsikter
  • religiös, filosofisk övertygelse
  • medlemskap i fackförening
  • hälsa, sexualliv
 • Huvudregel: Förbud mot behandling

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

anm lningsplikt
ANMÄLNINGSPLIKT
 • Anmäla till Datainspektionen
 • Undantag:
  • Om personuppgiftsombud är utsedd
  • personuppgifter i löpande text
  • samtycke har infordrats
  • behandlingen följer av lag

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

personuppgiftsombud
PERSONUPPGIFTSOMBUD
 • Fysisk person/er
 • Självständig ställning
 • Påpeka brister
 • Samråda med DI
 • Föra förteckning
 • Vem som utsetts, ska anmälas till DI

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

diskussionspunkter13
DISKUSSIONSPUNKTER
 • Hur hanterar man PUL inom organisationen?

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

checklista
CHECKLISTA
 • Följs reglerna i PUL?
 • Har samtycke infordrats då det behövs?
 • Lagras och bearbetas end. nödvändig data?
 • Finns lagstöd för de bearbetningar där samtycke inte har infordrats?
 • Är personuppgiftsombud utsedd?

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

upphovsr tt
UPPHOVSRÄTT
 • Immateriell rättighet
 • Skydd för intellektuella prestationer
 • Verkshöjd krävs: originalitet, särpräglat, unikt
 • Utformningsskydd: Idéer och fakta skyddas ej, utan själva utformningen

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

upphovsr ttsskyddade objekt
UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE OBJEKT
 • Litterära och konstnärliga verk
 • Datorprogram (även förberedande designmaterial)
 • Musikaliskt eller sceniskt verk
 • Filmverk
 • Fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst
 • Alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
 • Verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.
 • Kartor
 • Andra verk av beskrivande art

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

f rfogander tt ideell r tt
FÖRFOGANDERÄTT IDEELL RÄTT
 • Förfoganderätt: rätt att förfoga över verket, och sprida verket. Kan överlåtas. Kan ha ekonomisk betydelse
 • Ideell rätt: rätt att bli namngiven, ska lämnas okränkt

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

upphovsr ttens l ngd
UPPHOVSRÄTTENS LÄNGD
 • Huvudregel: 70 år efter upphovsmannens död
 • Katalog, tabell:15 år efter upphovsmannens död
 • Fotografier: 50 år efter upphovsmannens död

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

inskr nkningar i upphovsr tten
INSKRÄNKNINGAR I UPPHOVSRÄTTEN
 • Framställa enstaka exemplar för enskilt bruk (gäller ej datorprogram)
 • Undervisningsverksamhet
 • Citat ur verk i överensstämmelse med god sed

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

verl telse av upphovsr tten
ÖVERLÅTELSE AV UPPHOVSRÄTTEN
 • Avtal:
  • Nyttjanderättsavtal
  • Licensavtal
  • Förlagsavtal
  • Källkodsavtal

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

databaser
DATABASER
 • Skydd genom de sk. närstående rättigheterna
 • Har ett gott upphovsrättsligt skydd (både delar och helhet)
 • Databasdirektivet från 1996
 • URL benämner databaser som ”sammanställningar”

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

l nkning
LÄNKNING
 • HTML-kodning ej skydd som datorprogram, försiktighet förespråkas ändå vid kopiering av kod!
 • Integrerande länkar: tveksamt ur upphovsrättsligt perspektiv
 • Förflyttande länkar: Ok
 • Vid tveksamhet: Fråga upphovsmannen!

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

diskussionspunkter23
DISKUSSIONSPUNKTER
 • Hur skyddar sig organisationen från upphovsrättsligt intrång?
 • Bevakning mot intrång?
 • Begår organisationen själv några övertramp när det gäller upphovsrätt?
 • Hur ser framtiden ut på området?
 • Hur ser kopplingen GIS-Upphovsrätt ut?

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

checklista24
CHECKLISTA
 • Efterlevs lagen när det gäller upphovsrätt och GIS?
 • Finns det något tveksamt förfarande när det gäller länkning el. lagring av material på en hemsida eller databas?
 • Finns det bevakning så att andra aktörer inte åsidosätter mina upphovsrätter när det gäller datorprogram, databaser el. Internet?
 • Har vi upprättat de avtal som är nödvändiga?

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

it branschens standardavtal
IT-BRANSCHENS STANDARDAVTAL
 • Lantmäteriet:
  • Licensavtal avseende GIS
  • Icke-exklusiv rätt att nyttja produkten
  • Ansvar för fel: Friskrivning
  • Kunden erinras att produkten innehåller personuppgifter som ska behandlas med stöd av PUL

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

andra standardavtal
ANDRA STANDARDAVTAL
 • Avtal 90
 • LKD 90
 • EDEL 98A
 • PROMISE98
 • ABDAKA 93

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

checklista avtal
Inledning, syfte med avtalet

Definitioner och begrepp

Parterna noga angivna

Vad köpet eller nyttjanderätten avser (noga specificerat)

Köparens åtaganden

Upplåtarens eller säljarens åtaganden

Exklusivitet

Var när hur leverans eller installation ska ske

Leveransvillkor

Betalningsvillkor

Garanti, produktansvar

Ägarförbehåll

Force majeure

Kontraktsbrott

Skadestånd

Slitande av tvister, tillämplig lag

Ikraftträdande

Avtalets längd

CHECKLISTA, AVTAL

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

checklista avtal forts
Antal installationer som avses nyttjas

Rätt till kopiering

Rätt till utplottning för internt bruk

Rätt till utplottning för externt bruk

Rätt till användning i foldrar, broschyrer och annat marknadsförings-material

Rätt till användning i samband med konferenser, seminarier etc.

Rätt till överlämning till uppdragstagare åt nyttjaren

CHECKLISTA, AVTAL (forts)

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

diskussionspunkter29
DISKUSSIONSPUNKTER
 • Hur hanterar man avtal inom verksamhetsområdet?
 • Hur upplevs avtalen? Svårtillgängliga eller praktiskt nyttiga?

StrateGIS, Karin Bergenlid Högskolan Trollhättan/Uddevalla