Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PADA MULANYA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PADA MULANYA

PADA MULANYA

128 Views Download Presentation
Download Presentation

PADA MULANYA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PADA MULANYA Pelajaran 2 untukJanuari 14, 2012

  2. PENCIPTAAN EVOLUSI KetikakitamenerimaPENCIPTAAN, kitapercayabahwaAllahadalahPenciptasegalasesuatu dan Diatelahmengungkapkankisahsebenarnyadarikegiatankreatif-NyadalamKitabSuci ¬. Tuhanmenjadikan "langit dan bumi" dan segalasesuatu yang memilikikehidupan di bumidalamenamhari, dan Iaberistirahat pada hariketujuhdariminggupertama. KetikakitamenerimaTEORIEVOLUSI, kitamenerimahidup yang dimulaisebagaisuatuproseskimia. Melewatijutaantahun, proses yang memunculkanmakhlukberselsatuyang kemudianberubahmenjadimakhluk yang lebihkompleks,termasukmanusia.

  3. Ketikakitamenerimaevolusiataucampurandarievolusionisme dan penciptaan , kitamenyangkal:

  4. KebenarandariAlkitab. Jikakitatidak bisa mempercayailaporantentangPenciptaan yang tertulisdalampasalpertamadariAlkitab, bagaimanakita bisa mempercayaiselebihnnya? Alkitabsangatjelasmenjelaskantentang: Allahadalahpenciptasegalasesuatu di sekitarkita, Dia yang menciptakandalamenamhari, beristirahatdi hariketujuh(Kejadian, 1, Matius, 19: 4; Keluaran, 20: 8-11; 1 Timotius, 2: 13; Yesaya, 40: 26) ALLAHMEMBENTUK ALLAHMENGISI ALLAHBERHENTI 1 4 2 5 6 3 7

  5. Allahmenunjukkankasih-Nyamelaluiperencanaanpenciptaanduniakitadengansangatteliti. Diamempersiapkanrumahkitasepertiburungmempersiapkansarangnyauntukanakburung, Pada saatRoh "melayang-layang" di permukaan air. Diamelihatbahwasemuaciptaan-Nyasenang “pada waktubintang-bintang fajar bersorak-sorakbersama-sama, dan semuaanakAllahbersorak-sorai” (Ayub, 38: 7) Allahmasihpedulikepadaciptaan-Nyadengankasih dan kelembutan. • Kasihdanpemeliharaan Allah “Iatakkanmembiarkankakimugoyah, Penjagamutidakakanterlelap” (Mazmur121: 3) “Bukankahburungpipitdijualduaekorseduit? Namunseekor pun daripadanyatidakakanjatuhkebumi di luarkehendakBapamu. Dan kamu, rambutkepalamu pun terhitungsemuanya” (Matius, 10: 29-30) Menerimamodelevolusi (ataubahwaAllahmenaburbenihhidup dan kemudianmembiarkannyaberkembangdengansendirinya) bertentangandengangagasantentangkasihAllah yang memeliharakita.

  6. “Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya” (Mazmur19: 1) Bahkansetelahdosatelahadaberibu-ributahun, alammasihmengungkapkankesempurnaandari Tangan Kreatif yang telahmerancangsemuanyadenganjelas dan teliti. (Mazmur 19 dan 92) Darwin sendiritidakdapatmenjelaskanbagaimana mata manusia – dengansemuakerumitannya – dapatterbentukmelaluiseleksialamataumutasi. • Buktidialam.

  7. “Sebabitu, sama sepertidosatelahmasukkedalamduniaolehsatuorang, dan olehdosaitu juga maut, demikianlahmautitutelahmenjalarkepadasemuaorang, karenasemuaorangtelahberbuatdosa” (Roma, 5: 12) Kematiansudahmelekat pada modelevolusi. Namundemikian, Alkitabmengajarkanbahwakematiandatangkeduniainisebagaikonsekuensidaridosa. BagaimanamungkinYesusmembebaskankitadarikematianjikaituadalahkonsekuensidariprosespenciptaankita? Evolusimengajarkanbahwamanusiamenjadilebihsempurnamelaluikematian. Penciptaanmemberitahukitabahwamanusiajatuhdarikesempurnaan dan mengalamidegenerasi secara bertahap. HanyaKristus yang dapatmengembalikankesempurnaankita yang hilang, menebuskitadaridosa dan kematian. • Penebusan. “Sebab, jikaolehdosasatuorang, mauttelahberkuasaolehsatuorangitu, makalebihbenarlagimereka, yang telahmenerimakelimpahankasihkarunia dan anugerahkebenaran, akanhidup dan berkuasaolehkarenasatuorangitu, yaituYesusKristus” (Roma, 5: 17)

  8. “dalamsekejap mata, pada waktubunyinafiri yang terakhir. Sebabnafiriakanberbunyi dan orang-orangmatiakandibangkitkandalamkeadaan yang tidakdapatbinasa dan kitasemuaakandiubah” (1 Korintus, 15: 52) Pikirkantentang Raja Daud. Setelah 3.000 tahun, apa yang tersisadaritubuhfisiknya? Namundemikian, Allahsegeraakanmenciptakankembalidirinya. JikaDiamemilikikekuasaanuntukmelakukanitu, mengapaDiaharusperluribuanataujutaantahununtukmenciptakankita? “Tetapisesuaidenganjanji-Nya, kitamenantikanlangit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapatkebenaran” (2 Petrus, 3: 13) JikaTuhantelahmenggunakanprosesevolusiuntukpenciptaan-Nya yang pertama, kitaakanmengharapkanbahwaIaakanmenggunakanmetode yang sama untukciptaanbaru-Nya. Denganbegitu, kitaharusmenungguribuanataujutaantahununtukmenikmatidunia yang adil. Untungnya, Allahmenciptakansemuanyadalamseketika, dan Allah juga akanmelakukannyauntukmemberikita “langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapatkebenaransticia”. • Penciptaan Kembali.

  9. “SangSenimanAgungmelukis di surga, semarakcahayamatahari yang sedangterbenammenggantikankanvas. Diamewarnai dan memolessurgadenganwarnaemas, perak, dan merahtua, seakangerbangsurgaterbuka, kitadapatmemandangpancarancahayanya dan imajinasikitamenggenggamkemuliaandidalamnya. Lihatlahkehebatan dan keindahanalam. Pikirkanbetapamenakjubkanadaptasimerekaterhadapkebutuhan dan kebahagiaan, bukanhanyamanusia, tetapiseluruhmakhlukhidup. Sinarmatahari dan hujan, yang menggembirakan dan menyegarkanbumi, bukit-bukit dan samudera dan dataran, semuanyamenyatakankasihSangPencipta. Tuhan yang menjadikan tunas-tunas berkembang, menjadi bunga dan buah. Dia yang menyediakankebutuhansehari-hariuntuksemuaciptaannya.” (Terjemahan Bebas) E.G.W. (My life today, October 173)