slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Чайка В.М. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Чайка В.М.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Чайка В.М. - PowerPoint PPT Presentation

dooley
236 Views
Download Presentation

Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Чайка В.М.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Чайка В.М. Національний університет біоресурсів і природокористування України Використання комах – гідробіонтів для аналізу, оцінки і прогнозування екологічного стану водних об'єктів Лісостепу України на прикладі ВП НУБіП України “Великоснітинське навчально – дослідне господарство ім. О.В. Музиченка” Доповідач: Магістр IІроку навчання ф-ту Екологіїі і сталого розвитку Зінченко І.О.

 2. Актуальність теми При вивченні впливу діяльності людини на довкілля виникає можливість використання організмів-біоіндикаторів, що об’єктивно відображають вплив антропогенної діяльності на організми, їх популяції і угруповання. Такими індикаторами можуть, зокрема, служити представники деяких видів комах. В євроспільноті методи біоіндикації широко використовуються для моніторингу якості поверхневих вод. В Україні дана проблема розроблена недостатньо, що обумовлює актуальність обраної магістерської роботи.

 3. мета і завдання дослідження ЗАВДАННЯ МЕТА роботи полягає у біоіндикації екологічного стану водних об’єктів Лісостепу України за допомогою визначення стану біологічного різноманіття комах-гідробіонтів. Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: • скласти реєстр видового біорізноманіття комах – гідробіонтів Лісостепу України; • обґрунтувати індикаторні видів комах – гідробіонтів; • оцінити стан популяцій індикаторних видів комах-гідробіонтів дослідного господарств; • порівняти екологічний стану водних об’єктів дослідного господарства за показниками біорізноманіття гідробіонтів та результатами хімічних аналізів.

 4. Об’єкт і предмет дослідження ОБ’ЄКТ Біоіндикація водних об’єктів Лісостепу України за допомогою комах-гідробіонтів. Біорізноманіття комах-гідробіонтів Лісостепу України. ПРЕДМЕТ

 5. Досліджувані водойми та місця проведення відбору комах-гідробіонтів у водоймах с. В. Снітинка, Фастівського р-ну, Київської обл.

 6. Таксономічна структура (кількість видів за рядами) відомих на кінець ХХ століття комах-гідробіонтів, характерних для водойм Лісостепу України.

 7. Такосномічна структура наявногобіорізноманіття комах – гідробіонтів у водоймах лісостепу.(Київська обл., 2010 – 2011 рр. )

 8. Таксономічна структура комах – гідробіонтів, яких не виявлено у водоймах лісостепу України.

 9. Зведена таблиця індексу забрудненості води (ІЗВ) й індексу Мейера та їх клас якості

 10. Висновки Створено анотований список комах-гідробіонтів лісостепу України на прикладі ВП НУБіП України “Великоснітинське навчально-дослідне господарства ім. О.В. Музиченка” яке представлене 8 рядами, які налічують 18 родин загальною кількістю 47 видів. Визначено наявне біорізноманіття комах-гідробіонтів яке налічує 30 видів комах проти відомих на кінець ХХ століття 47. Проаналізувавши наявне ентомологічне біорізноманіття гідробіонтів та порівнявши його з відомим, виявлено, що воно зменшилось на 17 видів, що становить майже 64%. Отримані дані свідчать, що зменшення рівня біорізноманіття комах - гідробіонтів в основному відбулося за рахунок рядів Odonata, Coleoptera, Hemipteraвідповідно 11, 5, 5 видів проти відомих у ХХ столітті 18, 8, 7 видів. Це може бути обумовлено як особливостями біології представників цих рядів, так і екологічним станом середовища їх існування. Аналіз екологічного стану водних об’єктів Лісостепу України за станом гідробіонтів показав, що майже у всіх досліджуваних водоймах вода відповідає 2 та 1 класам якості, а отже вважається чистою. І тільки в одному озері Сороче вода відповідає 3-му класу якості, що свідчить про помірне забруднення водойми. воно може бути спричинене розміщенням озера (озеро знаходиться неподалік автомобільної дороги), а також горбистим рельєфом водозбірної площі, що збільшує ймовірність потрапляння забруднюючих речовин з дощовими і талими водами.

 11. Дякую за увагу!