kemiska reaktioner l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kemiska reaktioner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kemiska reaktioner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Kemiska reaktioner - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

Kemiska reaktioner. Biologisk kemi Medicinsk Teknik vt 2010 Märit Karls. Läs Kemibok på nätet. Repetition Kemisk bindning. Varför är det viktigt att förstå kemisk bindning när man läser Biologisk kemi?. Bra kemiguide på nätet. Bra länk . Enzym + substrat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kemiska reaktioner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kemiska reaktioner

Kemiska reaktioner

Biologisk kemi

Medicinsk Teknik vt 2010

Märit Karls

Läs Kemibok på nätet

repetition kemisk bindning

Repetition Kemisk bindning

Varför är det viktigt att förstå kemisk bindning när man läser Biologisk kemi?

Bra kemiguide på nätet

Bra länk

enzym substrat
Enzym + substrat

Vilka bindningar känner ni igen?

Vilka är starka resp svaga?

elektronf rdelning
Elektronfördelning
 • I varje orbital finns plats för 2 elektroner
 • Elektronerna fylls på enl. Hunds regel
  • ”bussprincipen”
 • Lägg märke till elektronfördelning för He, Ne och Ar,

stabila föreningar

 • Fig.3.5 s. 64
oktettregeln
Oktettregeln
 • Holum s. 82
  • The atoms of the reactive representative elements tend to undergo those chemical reactions that most directly give them electron configurations of the nearest noble gas.
  • Atomer av representative grundämnen tenderar att genomgå sådana kemiska reaktioner som på enklaste sätt ger dem en elektronfördelning som motsvarar elektronfördelningen för närmaste ädelgas.
  • Formulera med egna ord!
kemiska egenskaper
Kemiska egenskaper

Hur många elektroner saknar atomerna för att uppnå full oktett?

Hur många kovalenta bindningar kommer de att ha i en molekyl?

Se tab. 4.2 s. 93

Förklarar kemiska egenskaper

http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/chemistry/c4x3valances.jpg

molekyler
Molekyler

Organiska molekyler består av

atomer som delar elektronpar

för att uppfylla oktettregeln.

På hemsidan för University of

Wisconsin finns fina bilder som

illustrerar egenskaper för molekyler

Öppna länkar på nästa två bilder!

Bilderna hämtade från

http://www.chem1.com/acad/webtext/chembond/cb01.html

krafter mellan molekyler
Krafter mellan molekyler
 • Jon-dipol 40-600 kJ/mol
 • Vätebindning 10-40
 • Dipol-dipol 5-25
 • Jon-inducerad dipol 3-15
 • Dipol-inducerad dipol 2-10
 • London dispersion 0,05-40
 • Se ex på länken nedan, tab. 12.2

Intermolekylära krafter

hur ser man om en f rening r en dipol
Hur ser man om en förening är en dipol?
 • Finns polära bindningar?
 • Titta på molekylformen, t ex linjär form: dipolmomenten tar ut varandra
 • Titta på länken nedan för att se exempel på dipoler och på molekyler med polära bindningar som ej är dipoler

Polära molekyler, dipoler

kolf reningarnas kemi organisk kemi
Kolföreningarnas kemiOrganisk kemi
 • Mer än 6 milj olika kolföreningar
 • Orsaker, vad är unikt med kolatomen?
  • Ledtråd, grupp i periodiskt system
   • Vill C avge eller ta upp elektroner?
   • Elektronegativitet s. 109
   • Vilka atomer vill kolatomen samarbeta med?
   • Storlek på kolatomen?
kolatomens bindningar
Kolatomens bindningar
 • C-H vanligast
 • Andra atomer som kolatomen gärna binder: HONSP
 • Extremfallet:
 • Diamant, bara kolatomer med kovalenta bindningar
vilka egenskaper kan man f rv nta sig i organiska f reningar
Vilka egenskaper kan man förvänta sig i organiska föreningar?
 • Kokpunkt (kp, bp)?
 • Löslighet i vatten?
 • Ledtråd:
  • Vilka krafter finns mellan molekylerna?:

Vätebindningar? Dipol-dipol? London krafter?

  • För att svara på det måste vi veta:

Är bindningarna mellan atomerna polära?

m nniskokroppen
Människokroppen
 • Organiska föreningar i vattenmiljö???
 • Hur går det om organiska föreningar är opolära = hydrofoba?
 • Måste finnas polära bindningar också
 • Håll utkik efter O, N!
  • Ex. R-O-H, R-N-H, kan bilda …… bindningar
  • Kan lösas i vatten, hydrofila
funktionella grupper
Funktionella grupper
 • Vad är det; grupper som fungerar?
 • De ger föreningen specifika
  • Fysikaliska egenskaper
  • Kemiska egenskaper
  • Liknande för alla föreningar med samma funktionell grupp
  • Se tab. 11.2 s. 337
hur skriver man organiska f reningar
Hur skriver man organiska föreningar?
 • Kondenserade strukturer
 • Underförstått:
 • Molekylgeometri, behöver ej markera vinklade bindningar
 • Fri rotation kring varje enkelbindning
 • 4 bindningar till varje kolatom
  • Behöver inte skriva ut C och H
  • Se fig. 11.1, ex. 11.1. Träna på Practice ex. 1-4
  • Skriv butan på olika sätt

Träna på denna sida!

isomeri
Isomeri
 • Föreningar med samma molekylformel men med olika struktur
 • Strukturisomeri ”Constitutional isomerism”
 • På hur många olika sätt kan man pussla ihop 4 kolatomer?
om ttade f reningar
Omättade föreningar
 • Många organiska föreningar har dubbelbindning (två atomer delar på två elektronpar)
  • Alkener
  • Fettsyror (fleromättade = flera dubbelbindningar)
  • Karbonylföreningar (C=O)
 • Trippelbindning ovanligt
kemiska reaktioner20
Kemiska reaktioner
 • Ex. Förbränning av kolväten
 • Reaktionen kan beskrivas med en reaktionsformel
  • Ex. propan förbränns i syrgas
balansering av reaktionsformler
Balansering av reaktionsformler
 • Skriv upp antal atomer i varje led
 • Balansera stora molekyler först
 • Balansera antal atomer mha H2O
 • Undvik halva molekyler, fördubbla
redoxreaktioner
Redoxreaktioner
 • 2 Mg + O2 2 MgO
 • Oxidation = ett ämnes reaktion med syre
 • Reduktion = borttagande av syre
oxidation reduktion
Oxidation?Reduktion?
 • Mg + Cl2 MgCl2
 • Bättre definition:
 • Oxidation = avgivande av e-,
 • Reduktion = upptagande av e-
vid oxidation avges elektroner
Vid oxidation avges elektroner

Mg Mg2+ + 2 e-

Vid reduktion upptas elektroner

Cl2 + 2 e- 2Cl-

red ox reaktioner
Redoxreaktioner
 • Mg Mg2 + 2 e- Oxidation
 • Cl2 + 2 e- 2 Cl- Reduktion
 • Oxidationsmedel, tar upp e-, reduceras
 • Reduktionsmedel, avger e-, oxideras
oxidationstal
Oxidationstal
 • Ett hjälpmedel vid formelskrivning, ett sätt att ”hålla ordning” på elektronerna vid en reaktion
 • Definition:
 • Den laddning som en atom får, om de i bindningen ingående elektronerna helt tillföres den mest elektronegativa atomen
definitioner
Definitioner
 • Oxidation = ett ämnes reaktion med syre
 • Reduktion = borttagande av syre
 • Bättre definition:
 • Oxidation = avgivande av e-
 • Reduktion = upptagande av e-
 • Ännu bättre definition:
 • Oxidation = ämnets oxidationstal ökar
 • Reduktion = ämnets oxidationstal minskar
regler f r oxidationstal
Regler för oxidationstal
 • Ett grundämne i fri form har oxidationstal 0
 • I kemiska föreningar
  • har syre oxidationstalet – II
  • väte oxidationstalet + I
  • är summan av oxidationstalen 0
 • I en jon är summan av oxidationstalen lika med jonens laddning
exempel
Exempel
 • HNO3 salpetersyra
 • N2 kvävgas
 • NH3 ammoniak
 • NO3- nitratjon
 • NO2- nitritjon
 • NH4+ ammoniumjon
tumregler
Tumregler
 • I organiska molekyler gäller ofta att:
 • En oxidation innebär att molekylen
  • vinner 1 O
  • eller förlorar 2 H
  • Kallas dehydrogenering (ta bort hydrogen, H) ofta katalyserade av enzym som kallas dehydrogenas
 • En reduktion innebär att molekylen
  • förlorar 1 O
  • eller vinner 2 H
exempel31
Exempel
 • Alkolhol
  • Oxidation ger aldehyd som ger karboxylsyra
  • Ex. 1-propanol s.413
  • Sid 604 hur etanol oxideras i cellerna
exempel32
Exempel
 • Oxidation av alkener
  • Elektronrika dubbelbindningar kan oxideras
  • Dubbelbindningen bryts, produkten kan vara ketoner, karboxylsyror eller koldioxid
viktiga redoxreaktioner
Viktiga redoxreaktioner
 • 2-hydroxipropansyra 2-oxopropansyra
 • Mjölksyra, lactic acid
 • Inte så lätt att se elektronöverförandet. Ofta ingår elektronerna i väteatomer som upptas eller avges. Väteatomer kan inte existera fritt utan måste tas upp av någon annan organisk förening eller av syre. Dehydrogenaser kräver ett coenzym, NAD+, NADP+, FMN eller FAD. Återkommer vid metabolismen
oxidationsmedel
Oxidationsmedel
 • Oxidationsmedel oxiderar ett annat ämne
 • Reduceras själv
 • Ozon O3 är ett av de starkaste oxidationsmedlen, oxiderar dubbelbindningar i kroppen t.ex. i cellmembran
 • Se Interaction 12.3
viktiga oxidationer
Viktiga oxidationer
 • Citronsyracykeln
  • 4 dehydrogeneringar av olika dehydrogenas,
  • Varje dehydrogenering ger material till andningskedjan som i sin tur ger energi till cellen genom ATP
viktiga reduktioner
Viktiga reduktioner
 • Reduktion av aldehyder och ketoner
  • Återkommer i kap. 14.4 och i cellmetabolismen