zmiany w umowie o warunkach i sposobie realizacji lsr
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZMIANY W UMOWIE O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

ZMIANY W UMOWIE O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR - PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

ZMIANY W UMOWIE O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. marzec 2010 r. Załączniki. LSR w wersji papierowej Zestawienie środków finansowych na działania Osi 4

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZMIANY W UMOWIE O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR' - donovan-williams


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zmiany w umowie o warunkach i sposobie realizacji lsr

ZMIANYW UMOWIE O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR

Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

marzec 2010 r.

za czniki
Załączniki

LSR w wersji papierowej

Zestawienie środków finansowych na działania Osi 4

harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1 w podziale na półrocza

inne …

zobowi zania
Zobowiązania

składania do Samorządu Województwa wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, zgodnie z harmonogramem przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, przy czym złożenie ostatniego wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy może nastąpić 30 czerwca 2014 r.;

zobowi zania1
Zobowiązania

przekazywania właściwemu podmiotowi wdrażającemu list wybranych operacji, list operacji, które nie zostały wybrane, w tym niezgodnych z LSR, uchwał właściwego organu LGD w sprawie wyboru operacji, zestawienia pozostałych operacji oraz wszystkich złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje, w ramach działania o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

zobowi zania2
Zobowiązania

umożliwienia przeprowadzania kontroli LGD przez przedstawicieli Samorządu Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organom kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, w zakresie wyboru LGD i realizacji LSR, do końca 2020 roku w trybie określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 168, poz. 1181)

zobowi zania3
Zobowiązania

przechowywania dokumentów, dotyczących wyboru LGD i realizacji LSR, a także dokumentów potwierdzających wykonanie zobowiązania dotyczącego bezpłatnego świadczenie przez pracownika lub pracowników biura LGD, doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1

zobowi zania4
Zobowiązania
  • złożenia sprawozdania z realizacji LSR do 31 grudnia 2015r. na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa
nowe zobowi zania
Nowe zobowiązania

opracowanie formularza ankiety monitorującej dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,

uwzględnienie w załączniku nr 1 kryteriów weryfikujących racjonalność finansowania operacji oraz oceniających uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,

nowe zobowi zania1
Nowe zobowiązania

określenie minimalnej liczby punktów koniecznej do wyboru operacji przez LGD, w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,

składanie do 31 grudnia każdego roku realizacji LSR począwszy od roku 2010 sprawozdania z realizacji LSR na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa,

nowe zobowi zania2
Nowe zobowiązania

określenie wysokości środków przypadających na cele ogólne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia w budżecie LSR,

określenie wskaźników realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć.

nowe zobowi zania3
Nowe zobowiązania

W oparciu o analizę sprawozdań „rocznych” samorząd województwa w porozumieniu z LGD może zalecić zmiany w LSR mające na celu poprawę efektywności jej wdrażania.

ocena efektywno ci dzia alno ci lgd oraz realizacji lsr
Ocena efektywności działalności LGD oraz realizacji LSR

W przypadku uzyskania podczas oceny efektywności działalności LGD oraz realizacji LSR negatywnej opinii Samorządu Województwa, LGD może zostać wyłączona z możliwości dalszego realizowania LSR.

rozszerzenie obszaru lsr
Rozszerzenie obszaru LSR

Rozszerzenie obszaru LSR o gminy, które:

nie były dotychczas członkiem albo partnerem innej LGD albo

były członkiem albo partnerem LGD, z którą rozwiązano umowę oraz która w 2009 roku nie wydatkowała lub zwróciła środki w ramach działań 4.2 oraz 431.

sankcje redukcja 20
SANKCJE – redukcja 20 %

Niewykonanie w danym roku w postępowaniu w sprawie wyboru operacji zobowiązania dotyczącego przekazania kompletnych wniosków, list oraz uchwał oraz stosowania do wyboru operacji procedur i kryteriów zapewniających efektywną i prawidłową realizację LSR – w kolejnym roku wynikającym z harmonogramu terminów, zmniejszeniu o 20 % ulegają środki przeznaczone na działanie „Wdrażanie LSR” - § 10 umowy.

sankcje rozwi zanie umowy
SANKCJE – rozwiązanie umowy

Niewykonanie zobowiązań dotyczących:

realizacji LSR na warunkach wynikających z umowy, ustawy oraz rozporządzenia w okresie od ………………….. do ….….………….. ,

osiągnięcia wynikających z LSR celów ogólnych, zgodnie z określoną w LSR misją LGD ,

terminowego przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru operacji, które są zgodne z LSR ,

sprawdzania zgodności operacji realizowanych w ramach działania 413 z LSR oraz wybierania operacji,

sankcje rozwi zanie umowy1
SANKCJE – rozwiązanie umowy

Niewykonanie zobowiązań dotyczących:

umożliwienia przeprowadzania kontroli LGD

przechowywania dokumentów, dotyczących wyboru LGD i realizacji LSR, a także dokumentów potwierdzających bezpłatne doradztwo biura LGD

niezatrudniania członków organu decyzyjnego w biurze LGD,

sankcje rozwi zanie umowy2
SANKCJE – rozwiązanie umowy

Niewykonanie zobowiązań dotyczących:

niezatrudniania członków organu decyzyjnego w biurze LGD;

wyłączania członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku ubiegania się przez członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania 413,

poddania się ocenie efektywności działalności LGD oraz realizacji LSR w terminie wyznaczonym przez Samorząd Województwa,

sankcje rozwi zanie umowy3
SANKCJE – rozwiązanie umowy

Niewykonanie zobowiązań dotyczących:

zachowania warunków realizacji LSR dotyczących statutu fundacji, stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń działających jako LGD, w zakresie celów związanych z realizacją LSR oraz zasad przyjmowania nowych członków, co najmniej 50-procentowego udziału partnerów podmiotów sektora społecznego i gospodarczego w składzie organu decyzyjnego LGD, spełniania wymogu trójsektorowości partnerstwa LGD, spójności przestrzennej obszaru LSR, rozdzielenia funkcji zarządczej od decyzyjnej w LGD,

sankcje warunkowe rozwi zanie umowy na wezwanie sw
SANKCJE – warunkowe rozwiązanie umowy (na wezwanie SW)

Niewykonanie zobowiązań dotyczących:

rozpowszechniania założeń LSR (zgodnie z opisem zawartym w umowie lub rozdziałem LSR Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR),

rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 413, w tym o warunkach i trybie jej przyznawania (zgodnie z opisem zawartym w umowie lub rozdziałem LSR Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR),

sankcje warunkowe rozwi zanie umowy na wezwanie sw1
SANKCJE – warunkowe rozwiązanie umowy (na wezwanie SW)

Niewykonanie zobowiązań dotyczących:

bezpłatnego świadczenia przez pracownika lub pracowników biura LGD, doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413,

składania do Samorządu Województwa wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413, zgodnie z harmonogramem, przy czym złożenie ostatniego wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 może nastąpić 30 czerwca 2014 r.,

sankcje warunkowe rozwi zanie umowy na wezwanie sw2
SANKCJE – warunkowe rozwiązanie umowy (na wezwanie SW)

Niewykonanie zobowiązań dotyczących:

informowania o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej (zamieszczenie również formularza wniosku o przyznanie pomocy),

aktualizacji lub zmiany LSR w formie pisemnej,

posiadania i utrzymywania biura LGD zgodnie z opisem technicznym załączonym do wniosku lub zawartym w umowie,

sankcje warunkowe rozwi zanie umowy na wezwanie sw3
SANKCJE – warunkowe rozwiązanie umowy (na wezwanie SW)

Niewykonanie zobowiązań dotyczących:

zatrudniania pracowników o wymaganiach zgodnych z procedurą naboru pracowników załączoną do wniosku lub opisaną w umowie,

niepowoływania na członków organu decyzyjnego LGD osób o kwalifikacjach i doświadczeniu niższym niż w dniu dokonania wyboru LGD do realizacji LSR,

sankcje warunkowe rozwi zanie umowy na wezwanie sw4
SANKCJE – warunkowe rozwiązanie umowy (na wezwanie SW)

Niewykonanie zobowiązań dotyczących:

złożenia sprawozdania z realizacji LSR do 31 grudnia 2015r. na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa,

niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy,

podawania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD zestawień rzeczowo – finansowych z realizacji operacji, stanowiących załączniki do umów przyznania pomocy (działanie 4.2 i 431),

sankcje warunkowe rozwi zanie umowy na wezwanie sw5
SANKCJE – warunkowe rozwiązanie umowy (na wezwanie SW)

Niewykonanie zobowiązań dotyczących:

współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich w zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji LSR ,

opracowania formularza ankiety monitorującej dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 413,

uwzględnienia w załączniku nr 1 kryteriów weryfikujących racjonalność finansowania operacji oraz oceniających uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR w ramach działania 413,

sankcje warunkowe rozwi zanie umowy na wezwanie sw6
SANKCJE – warunkowe rozwiązanie umowy (na wezwanie SW)

Niewykonanie zobowiązań dotyczących:

określenia minimalnej liczby punktów koniecznej do wyboru operacji przez LGD, w ramach działania 413,

składanie do 31 grudnia każdego roku realizacji LSR począwszy od roku 2010 sprawozdania z realizacji LSR na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa,

określenie wysokości środków przypadających na cele ogólne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia w budżecie LSR,

określenie wskaźników realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć,

uzyskania podczas oceny efektywności działalności LGD oraz realizacji LSR negatywnej opinii Samorządu Województwa .

ad