cross czech a s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cross Czech a.s. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cross Czech a.s.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

Cross Czech a.s. - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Cross Czech a.s. Nové programovací období SF 2007 – 2013. Ing. Markéta Kühnelová marketa.kuhnelova@crossczech.cz Cross Czech a.s. Obsah prezentace. Vymezení SF Cíle podpory Finanční alokace Principy podpory a základní dokumenty

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cross Czech a.s.' - donny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nov programovac obdob sf 2007 2013

Nové programovací období SF 2007 – 2013

Ing. Markéta Kühnelová

marketa.kuhnelova@crossczech.cz

Cross Czech a.s.

obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Vymezení SF
 • Cíle podpory
 • Finanční alokace
 • Principy podpory a základní dokumenty
 • Operační programy – děleny dle jednotlivých cílů podpory
 • Závěr
vymezen sf
Vymezení SF

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

 • podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např.:
 • výstavba silnic a železnic,
 • odstraňování ekologických zátěží,
 • budování stokových systémů,
 • výstavby poldrů a úpravy koryt řek,
 • podpora inovačního potenciálu podnikatelů,
 • podpora začínajícím podnikatelům,
 • rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch,
 • rekonstrukce kulturních památek,
 • využívání obnovitelných zdrojů energie,
 • výsadba regenerační zeleně,
 • ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů,
 • výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče,
 • investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón,
 • zavádění služeb elektronické veřejné správy,
 • posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech,
 • modernizace systému krizového managementu apod.
vymezen sf1
Vymezení SF

Evropský sociální fond (ESF)

 • podporovány jsou neinvestiční projekty, jako např.:
 • rekvalifikace nezaměstnaných,
 • speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel,
 • tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance,
 • podpora začínajícím OSVČ,
 • rozvoj institucí služeb zaměstnanosti,
 • rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání,
 • zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele,
 • zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky,
 • zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia,
 • stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod.
vymezen sf2
Vymezení SF

Fond soudržnosti (CF)

 • Je na rozdíl od ERDF a ESF určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů.
 • Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí.

Existují i další evropské fondy

Např.: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

Různých dotačních programů EU jsou stovky …

3 c le podpory
3 cíle podpory:
 • Cíl: Konvergence
 • Zahrnuje členské státy a regiony jejichž rozvoj zaostává
 • HDP nepřevyšuje 75 % průměru EU (celá ČR kromě Prahy)
 • Tato podpora má skončit v roce 2013
  • Podpora z ERDF, ESF
   • modernizace a diverzifikace ekonomické struktury čl. států a regionů
   • rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana ŽP
  • Podpora z ESF
   • zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb;
   • zvýšení investic do lidského kapitálu
   • adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ
  • Podpora z Fondu soudržnosti
   • Členské státy jejichž národní důchod na obyvatele je nižší než 90% průměru Společenství
3 c le podpory1
3 cíle podpory:

2. Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

 • Pro regiony nespadající do cíle 1 (v ČR Praha)
 • inovace a ekonomika založená na znalostech
 • životní prostředí a předcházení rizikům
 • dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě)
 • posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie

3. Cíl: Evropská územní spolupráce

 • Podpora z ERDF
 • podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni
 • vychází ze současné Iniciativy Interreg
finan n alokace
Finanční alokace
 • Finanční perspektiva EU na roky 2007 – 2013 počítá s 308,1mld. € na 3 cíle politiky soudržnosti
 • Absorpční limit ČR stanoven na 3,43 % HDP, tj. cca 518 mld. Kč ze Strukturálních fondů (ERDF, ESF) a 255 mld. Kč z Fondu soudržnosti (CF) + spolufinancování z národních zdrojů 15 %.
 • Rozdělení prostředků dle jednotlivých cílů:
  • Cíl Konvergence 96,98 %
  • Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 1,56 %
  • Cíl Evropská územní spolupráce 1,46 %
 • Ministerstvo pro místní rozvoj je centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU v České republice.
principy podpory
Principy podpory
 • Principy politiky soudržnosti:
  • programování
  • partnerství
  • spolufinancování
  • Hodnocení
 • Decentralizace odpovědností partnerstvím na různých úrovních
 • Strategický přístup k programování
 • Méně zásahů Komise do procesu realizace, ale více kontrol a auditů
programov dokumenty souhrn
Programové dokumenty - souhrn

Strategické obecné zásady Společenství

 • rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti
 • navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament

Národní rozvojový plán

 • základní výchozí dokument
 • podpůrný dokument pro vyjednávání ČR s EK o způsobu implementace politiky HSS v ČR
 • formuluje hierarchii priorit a rozpracovává cíle politiky hospodářskéa sociální soudržnosti

Národní strategický referenční rámec

 • rámcová rozvojová strategie na úrovni státu
 • základ pro sektorové (tematické) a regionální program
 • navrhuje členský stát při použití principu partnerství
 • předmět vyjednávání s Komisí

Operační programy

 • jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II
 • popis souhrnných priorit, řízení a finanční zdroje
 • nakonec o něm rozhoduje Komise

Strategie hospodářského růstu

 • promítnuta do všech výše uvedených materiálů
oblasti podpory prioritn osy
Oblasti podpory – prioritní osy
 • Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky
  • Konkurenceschopný podnikatelský sektor
  • Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
  • Podpora kapacit VaV, inovací
  • Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti
 • Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti
  • Vzdělávání
  • Posilování sociální soudržnosti
  • Modernizace veřejné správy
oblasti podpory prioritn osy1
Oblasti podpory – prioritní osy
 • Životní prostředí a dostupnost
  • Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí
  • Zlepšení dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních technologií
 • Vyvážený a harmonický rozvoj území ČR
  • Vyvážený rozvoj regionů
  • Rozvoj městských oblastí
  • Rozvoj venkovských oblastí
  • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
  • Evropská územní spolupráce
implementa n struktura
Operační programy (OP) jsou základní dokumenty dle kterých jsou rozdělovány prostředky ze strukturálních fondů (SF)

Každý OP má svůj řídící orgán (ŘO), zpravidla ministerstvo

ŘO může pověřit některými činnostmi zprostředkující subjekt (ZS)

Pro každý OP je též zřízen monitorovací výbor

Platby provádí finanční útvar řídícího orgánu

Platby od EK přijímá a dále předává jednotlivým rezortům platební a certifikační orgán.

Implementační struktura
opera n programy c l konvergence
Operační programy - Cíl Konvergence

Integrovaný operační program

zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech:

 • infrastruktury pro veřejnou správu,
 • veřejné služby a
 • územní rozvoj:
  • rozvoj informačních technologií ve veřejné správě,
  • zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti,
 • prevence a řešení rizik,
 • podporu cestovního ruchu,
 • kulturního dědictví,
 • zlepšování prostředí na sídlištích
 • rozvoj systémů tvorby územních politik
opera n programy c l konvergence1
Operační programy - Cíl Konvergence
 • Integrovaný operační program (IOP) spadá mezi vícecílové tematické operační programy.
 • Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech modernizace infrastruktury pro veřejnou správu a národní podpory cestovního ruchu též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha.
 • Z fondů EU je pro IOP vyčleněno 1,58 mld. € (cca 44,70 mld. Kč), což činí přibližně 5,82 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
 • Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,28 mld. €.
 • ŘO IOP je MMR ČR - Odbor ŘO IOP a OP Technická pomoc.
 • ERDF
opera n programy c l konvergence2
Operační programy - Cíl Konvergence

OP Podnikání a Inovace

Zaměřuje se na:

 • podporu rozvoje podnikatelského prostředí
 • podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe.

Podporuje:

 • vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál
 • využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie.

Umožňuje:

 • zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání
 • navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.
opera n programy c l konvergence3
Operační programy - Cíl Konvergence
 • OPPI je třetím největším českým operačním programem
 • z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. € (cca 85,77 mld. Kč), což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
 • Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,54 mld. €
 • ŘO OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
 • ERDF
opera n programy c l konvergence4
Operační programy - Cíl Konvergence

Operační program Životní prostředí

 • Zaměřuje se na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva.
 • Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy.
 • Řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění.
 • Podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.
 • OP ŽP je z pohledu finančních prostředků druhým největším českým operačním programem
 • z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
 • Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld. €.
 • ŘO je Ministertstvo životního prostředí ČR
 • ERDF, FS
opera n programy c l konvergence5
Operační programy - Cíl Konvergence

Operační program Doprava

 • Je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T).
 • Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy.
 • Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra.
 • OP Doprava je z pohledu finančních prostředků největším českým operačním programem
 • Z fondů EU je pro něj vyčleněno 5,77 mld. € (cca 162,41 mld. Kč), což činí přibližně 21,6 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
 • Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 1,01 mld. €.
 • ŘO OPD je Ministerstvo dopravy ČR - odbor fondů EU.
 • ERDF, FS
opera n programy c l konvergence6
Operační programy - Cíl Konvergence

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Kdo může žádat?

 • Školy a školská zařízení,
 • organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství,
 • instituce vědy a výzkumu,
 • ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace,
 • obce, kraje
opera n programy c l konvergence7
Operační programy - Cíl Konvergence
 • OPVK spadá mezi vícecílové tematické operační programy.
 • Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v případě projektů vytvářejících systémový rámec celoživotního učení též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v této oblast proto také Hl. m. Praha.
 • Pro OPVK je vyčleněno 1,83 mld. € (cca 51,09 mld. Kč), což činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
 • Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.
 • ŘO OP VK je MŠMT ČR - odbor pro záležitosti EU
 • ESF
opera n programy c l konvergence8
Operační programy - Cíl Konvergence

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím:

 • vysokých škol,
 • výzkumných institucí
 • a jejich spolupráce se soukromým sektorem.

Podporuje:

 • vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou,
 • budování nových výzkumných pracovišť
 • zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.
opera n programy c l konvergence9
Operační programy - Cíl Konvergence
 • Z fondů EU je pro OP VaVpI vyčleněno 2,07 mld. € (cca 58,39 mld. Kč), což činí přibližně 7,76 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
 • Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,36 mld. €.
 • Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR -Odbor programu Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 • ERDF
opera n programy c l konvergence10
Operační programy - Cíl Konvergence

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Je zaměřený na:

 • snižování nezaměstnanosti prostřednictvím:
  • aktivní politiky na trhu práce,
  • profesního vzdělávání,
 • začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti,
 • zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.
opera n programy c l konvergence11
Operační programy - Cíl Konvergence
 • OP LZZ spadá mezi vícecílové tematické operační programy.
 • Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha.
 • Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. € (cca 52,03 mld. Kč), což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
 • Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.
 • ŘO OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72
 • ESF
opera n programy c l konvergence12
Operační programy - Cíl Konvergence

Operační program Technická pomoc

Je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR)

Spadá mezi vícecílové tematické operační programy.

Větší část programu je financována z prostředků cíle Konvergence, menší část z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Je pro něj vyčleněno 0,26 mld. € (cca 7,00 mld. Kč), což činí přibližně 0,97 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,046 mld. €.

ŘO OP TA je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Řídicí orgán IOP a OP TP.

ERDF

opera n programy c l konvergence13
Operační programy - Cíl Konvergence

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 7 Regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.

 • ROPy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory.
 • Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti.
 • Z fondů EU je vyčleněno 4,6 mld. € (cca 131,4 mld. Kč).
 • ERDF
opera n programy c l konvergence14
Operační programy - Cíl Konvergence

Regionální operační programy NUTS II:

 • Severozápad
 • Severovýchod
 • Střední Čechy
 • Jihozápad
 • Jihovýchod
 • Moravskoslezsko
 • Střední Morava
c l region ln konkurenceschopnost a zam stnanost
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

OP Praha Konkurenceschopnost

 • Je určen na podporu investičních projektů zaměřených především na podporu:
 • veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze,
 • inovací, informačních a komunikačních technologií,
 • podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze.

Realizace projektů musí probíhat na území hl. m. Prahy.

c l region ln konkurenceschopnost a zam stnanost1
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
 • Z fondů EU je pro OPPK vyčleněno 234,94 mil. € (cca 6,63 mld. Kč), což činí přibližně 0,9 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
 • Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 41,46 mil. €.
 • Řídícím orgánem OPPK je hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU.
 • ERDF
c l region ln konkurenceschopnost a zam stnanost2
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Operační program Praha Adaptabilita (OPPA)

Je určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na:

 • vzdělávání,
 • sociální integraci,
 • podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.
 • Program je určen pouze pro Prahu, proto veškeré projekty musí pomáhat v hlavním městě.

Platí, že účastníci projektů musejí být z Prahy nebo musí pracovat pro pražské zaměstnavatele, případně musejí být studenty pražských škol.

Realizátoři projektů (např. vzdělávací instituce) mohou ovšem být z jakéhokoliv regionu ČR.

c l region ln konkurenceschopnost a zam stnanost3
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
 • Z fondů EU je pro OPPA vyčleněno 108,39 mil. € (cca 3,05 mld. Kč), což činí přibližně 0,41 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
 • Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 19,13 mil. €.
 • Řídícím orgánem OPPA je hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU.
 • ESF
c l evropsk zemn spolupr ce
Cíl Evropská územní spolupráce
 • OP Meziregionální spolupráce
 • OP Nadnárodní spolupráce
 • OP Přeshraniční spolupráce
 • EPSON 2013 a INTERACT II
c l evropsk zemn spolupr ce1
Cíl Evropská územní spolupráce

Operační program Meziregionální spolupráce

 • Je společný pro všechny členské státy EU a také Norsko a Švýcarsko.
 • Typy projektů:
 • výměna zkušeností při restrukturalizaci regionů závislých na tradičním průmyslu,
 • podpora používání informačních a komunikačních technologií,
 • spolupráce v oblasti finanční pomoci malým a středním podnikům,
 • zlepšení regionální politiky zaměstnanosti
 • rozvoj a výměna společných strategií pro propagaci kulturního majetku apod.

Také síťové programy ESPON 2013 a INTERACT II jsou určeny pro všechny členy EU.

c l evropsk zemn spolupr ce2
Cíl Evropská územní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce

Pro tento OP je EU rozdělena do několika zón, přičemž Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce tak sdílíme s:

 • Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie
 • a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Typy projektů:

 • zbudování centrálního evropského znalostního centra pro klíčové kompetenční oblasti
 • studie nákladů a dopadů u vysokorychlostních koridorů ve Střední Evropě
 • nadnárodní projekt pro integrované řízení rizik souvisejících s povodněmi
c l evropsk zemn spolupr ce3
Cíl Evropská územní spolupráce

INTERACT II

 • Program se zaměřuje na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.
 • Cílovými skupinami jsou evropské instituce a orgány zajišťující programy evropské územní spolupráce, tj. orgány programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce (např. Řídící orgány, Certifikační orgány, Společné technické sekretariáty).

ESPON 2013

 • Program slouží k získávání a aktualizování informací o rozvoji regionů, o dopadech realizace politik EU na regiony.
 • Semináře, publikace a workshopy

V rámci OP Nadnárodní a Meziregionální spolupráce a OP ESPON 2013 a INTERACT II jsou podporovány neinvestiční projekty.

c l evropsk zemn spolupr ce4
Cíl Evropská územní spolupráce

OP Přeshraniční spolupráce

 • Týkají se vždy hraničních regionů NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu.
 • Pro ČR tak existuje:
  • OPPS ČR – Slovensko
  • OPPS ČR – Polsko
  • OPPS ČR – Rakousko
  • OPPS ČR – Sasko
  • OPPS ČR – Bavorsko
 • Všechny aktivity podporované v rámci OP přeshraniční spolupráce jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a jedná se o investiční (infrastrukturní) projekty.
c l evropsk zemn spolupr ce5
Cíl Evropská územní spolupráce

Specifické cíle:

 • rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj cestovního ruchu v příhraničí;
 • posilování dostupnosti dopravy a informačních a komunikačních sítí;
 • ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů energie, předcházení vzniku ekologických a technologických rizik;
 • rozvoje měst a venkova;
 • rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení a podpora malých místních iniciativ, socioekonomických aktivit s cílem podpořit projekty typu " people to people

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice.

Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

c l evropsk zemn spolupr ce opps r bavorsko
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Bavorsko

české kraje:

 • Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský,

německé okresy:

 • Cham, Freyung - Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg - Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing - Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden
c l evropsk zemn spolupr ce opps r bavorsko1
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Bavorsko
 • Z fondů EU je na OP PS ČR – Bavorsko vyčleněno 115,51 mil. €, které mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny o 20,38 mil. €.
 • Pro ČR je z fondů EU plánováno 55,04 mil. € (cca 1,55 mld. Kč) = 0,21 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku
 • Zaměřuje se na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.
c l evropsk zemn spolupr ce opps r bavorsko2
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Bavorsko

Řídící orgán OP ČR - Bavorsko je Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie

ČR - Národní orgán - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

OP ČR - Bavorsko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Způsobilí žadatelé:Veřejnoprávní subjekty, nestátní neziskové organizace a další.

Operační program je nyní posuzován Evropskou komisí = operační program ještě může doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

c l evropsk zemn spolupr ce opps r bavorsko3
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Bavorsko

Prioritní osa 1 - Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě

Z fondů EU vyčleněno: 72,2 mil. €

Typy projektů:

 • podpora přeshraniční spolupráce v oblastech výzkumu, vývoje, analýz trhu, marketingu, výstav a veletrhů, spolupráce v poradenství pro podniky
 • podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace, výstavba a zlepšení přeshraniční infrastruktury pro výchovu a všeobecné vzdělávání, vědu a výzkum,
 • vytváření nabídek poradenských a pečovatelských služeb, programů drogové prevence, ochrany znevýhodněných osob, spolupráce v oblasti kulturní, přírodní a zdravotní turistiky,
 • zřizování a zkvalitňování turistických zařízení, cyklotras a cyklostezek, hipostezek, tématických a naučných tras, lyžařských běžeckých tras a jejich značení,
 • vytváření informačních materiálů, zřizování či výstavba muzeí, infocenter,
 • podpora malých projektů k prohloubení přeshraničních kontaktů, .
c l evropsk zemn spolupr ce opps r bavorsko4
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Bavorsko

Prioritní osa 2 - Rozvoj území a životního prostředí

Z fondů EU vyčleněno: 43,3 mil. €

Typy projektů:

 • opatření v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů, protipovodňových opatření,
 • podpora přeshraničních systémů pro zásobování vodou a energiemi, systémů a zařízení k čištění vod a odstraňování odpadů a odstraňování starých zátěží,
 • znovuzačlenění nevyužívaných ploch k hospodářskému využití,
 • využívání obnovitelných zdrojů surovin,
 • šetrné zacházení se zdroji energií,
 • informace a monitoring v oblasti životního prostředí,
 • podpora přeshraničního územního plánování a regionálního rozvoje vč. zpracování studií a koncepcí, výstavba a zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury,
 • podpora ekologických forem dopravy
c l evropsk zemn spolupr ce opps r polsko
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Polsko

české kraje:

 • Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský,

polské regiony:

 • Jeleniogórsko-wałbrzyského, opolského, Rybnicko-jastrzębského a Bielsko-bialského.

OP PS ČR - Polsko z fondů EU vyčleněno 219,46 mil. €, které mají být z českých a polských národních veřejných zdrojů doplněny o 38,73 mil. €.

Pro ČR je z fondů EU plánováno 103,68 mil. € (cca 2,92 mld. Kč) = 0,39 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

c l evropsk zemn spolupr ce opps r polsko1
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Polsko

Zaměřuje se na:

 • zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu,
 • ochranu životního prostředí,
 • podporu hospodářské spolupráce,
 • podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu,
 • podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit,
 • spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

Řídící orgán OP ČR - Polsko = MMR ČR,

Polsko - Národní orgán - Ministerstvo regionálního rozvoje PR

OP ČR - Polsko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Způsobilí žadatelé:

Kraje, obce, svazky obcí, Euroregiony, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, hospodářské komory a další.

c l evropsk zemn spolupr ce opps r polsko2
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Polsko

PO 1 - Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Z fondů EU vyčleněno: 70,2 mil. €

Typy projektů:

 • modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury regionálního významu v příhraničí,
 • podpora veřejné dopravy,
 • rozvoj informačních a komunikačních technologií v dopravě,
 • infrastruktura pro zásobování vodou, čistírny odpadních vod a kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energiemi a podpora využívání obnovitelných zdrojů energií,
 • péče o přírodu a krajinu, podpora rozvoje záchranných služeb,

PO 2 - Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Z fondů EU vyčleněno: 79,0 mil. €

Typy projektů:

 • spolupráce hospodářských komor, podnikatelských svazů,
 • spolupráce v poradenství pro podniky, podpora přeshraniční obchodní výměny,
 • spolupráce ve výzkumu, vývoji,
 • spolupráce ve vzdělávání,
 • ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství,
 • rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras,
 • zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity, zřizování infocenter,
c l evropsk zemn spolupr ce opps r polsko3
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Polsko

Prioritní osa 3 - Podpora spolupráce místních společenství

Z fondů EU vyčleněno: 57,1 mil. €

Typy projektů:

 • spolupráce územních samospráv, jimi zřízených organizací, NGO a subjektů poskytujících veřejné služby,
 • přeshraniční spolupráce při rozvoji území,
 • podpora společných kulturních a společenských projektů včetně podpory nezbytné doprovodné infrastruktury pro realizaci těchto projektů, fond mikroprojektů apod.

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

Z fondů EU vyčleněno: 13,2 mil. €

Typy projektů:

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Polsko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, propagace programu, poskytování informací a podpory žadatelům, pořádání školení/seminářů pro potenciální žadatele apod.

c l evropsk zemn spolupr ce opps r rakousko
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Rakousko

české kraje:

 • Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina,

rakouské regiony:

 • Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň.

Operační program PS ČR – Rakousko - z fondů EU vyčleněno 107,44 mil. €, které mají být z českých a rakouských národních veřejných zdrojů doplněny o 18,96 mil. €.

Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 69,12 mil. € (cca 1,95 mld. Kč) - 0,26 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

c l evropsk zemn spolupr ce opps r rakousko1
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Rakousko

Zaměřuje se na:

 • zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu,
 • ochranu životního prostředí,
 • podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu,
 • podporu vzdělávání a sociální integrace,
 • podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií,
 • podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

Řídící orgán - Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska,

ČR - Národní orgán - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Způsobilí žadatelé:

Veřejnoprávní instituce a neziskové organizace.

c l evropsk zemn spolupr ce opps r rakousko2
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Rakousko

PO 1 - Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow

vyčleněno 51,8 mil. €

Typy projektů:

 • posílení spolupráce mezi regionálním hospodářstvím (zvláště malé a střední podniky), univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi,
 • zlepšování dostupnosti a využití stávajících sítí technologií a výzkumu a jejich rozšiřování,
 • zlepšení kvality přeshraniční infrastruktury a vytvoření sítě nabídek služeb cestovního ruchu, snížení omezení sociálních, vzdělávacích a kvalifikačních systémů,
 • zlepšení integrace žen a znevýhodněných skupin,
 • posilování mobility pracovní síly a studentů,
 • zlepšení společenského života v příhraniční oblasti,
c l evropsk zemn spolupr ce opps r rakousko3
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Rakousko

PO 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

vyčleněno 49,2 mil. €

Typy projektů:

 • podpora integrovaných dopravních systémů a ekologičtější dopravy,
 • podpora logistiky v kombinované dopravě,
 • ochrana před přírodními katastrofami a náprava škod vzniklých na životním prostředí,
 • snižování znečištění životního prostředí a vysoké závislosti na fosilních energiích,
 • zavádění systémů environmentálního managementu,
 • podpora ekologického vzdělávání a vydávání vzdělávacích a propagačních materiálů,

PO 3 - Technická pomoc

vyčleněno 6,4 mil. €

Typy projektů:

 • Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Rakousko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, poskytování informací a provádění propagace apod.
c l evropsk zemn spolupr ce opps r sasko
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Sasko

české kraje:

 • Karlovarský, Ústecký a Liberecký,

německé regiony:

 • Vogtlandkreis, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weißeritzkreis, Sächsische Schweiz, Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer Land, Stollberg, Mittweida, Meißen, Kamenz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz a statutárních měst Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz a Hoyerswerda a Plauen.

OP PS ČR - Sasko - z fondů EU vyčleněno 207,40 mil. €, které mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny o 36,60 mil. €.

Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 67,20 mil. € (cca 1,89 mld. Kč) = 0,25 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

c l evropsk zemn spolupr ce opps r sasko1
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Sasko

Zaměřuje se na:

 • zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu,
 • ochranu životního prostředí,
 • podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu,
 • podporu budování infrastruktury a poskytování služeb v oblasti vzdělávání a sociální integrace,
 • podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice

Řídící orgán OP ČR - Sasko - Saské státní ministerstvo hospodářství a práce,

ČR - Národní orgán - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Způsobilí žadatelé:

 • Územní samospráva, její organizační složka a příspěvková organizace, stát, organizační složka státu a příspěvková organizace,
 • státní podnik, n
 • eziskové organizace, komory,
 • školy a školská zařízení, veřejné výzkumná instituce,
 • Správa železniční dopravní cesty,
 • akciová společnost a společnost s ručením omezeným s definovaným minimálním podílem ovládaným subjekty veřejného sektoru apod.
c l evropsk zemn spolupr ce opps r sasko2
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Sasko

PO 1 - Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území

vyčleněno 96,6 mil. €

Typy projektů:

zvýšení propustnosti hranice se zaměřením na ekologickou dopravu,

budování společných databází a informačních a komunikačních sítí,

výstavba infrastruktury pečovatelských služeb, péče o seniory a děti, postižené osoby

oblasti vzdělávání,

podpora vzdělávací, sociální a socio-kulturní spolupráce,

budování informačních systémů a společná cvičení v oblasti požární ochrany, záchranářství,

předcházení environmentálním a technologickým rizikům a oblasti veřejné bezpečnosti,

PO 2 - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu

vyčleněno 62,2 mil. €

Typy projektů:

podpora výzkumu a technologického rozvoje,

zlepšení úrovně infrastruktury cestovního ruchu,

zlepšení společné nabídky cestovního ruchu apod.

c l evropsk zemn spolupr ce opps r sasko3
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Sasko

PO 3 - Zlepšení situace přírody a životního prostředí

vyčleněno 36,1 mil. €

Typy projektů:

 • ochrana a rozvoj přírody a krajiny,
 • rozvoj odpadové a surovinové politiky,
 • posílení ekologického uvědomění,
 • zlepšení protipovodňové ochrany,
 • zlepšení základní technické ekologické infrastruktury a ekosystémů vodních toků

PO 4 - Technická pomoc

vyčleněno 12,4 mil. €

Typy projektů:

 • Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Sasko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, překladatelské práce a tlumočnické služby, poradenství a poskytování informací apod.
c l evropsk zemn spolupr ce opps r slovensko
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Slovensko

české kraje:

 • Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský,

slovenské kraje:

 • Trenčínský, Trnavský a Žilinský.

Z fondů EU vyčleněno 92,74 mil. €, které mají být z českých a slovenských národních veřejných zdrojů doplněny o 16,37 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 56,55 mil. €

c l evropsk zemn spolupr ce opps r slovensko1
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Slovensko

Zaměřuje se na:

 • zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu,
 • ochranu životního prostředí,
 • podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu,
 • podporu zlepšování vzdělávacích a sociálních služeb,
 • podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií,
 • podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

Řídící orgán - Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR

ČR - Národní orgán - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Způsobilí žadatelé:

Veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární komory apod.

c l evropsk zemn spolupr ce opps r slovensko2
Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Slovensko

Prioritní osy:

PO 1 - Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

 • rozvoj společných systémů vzdělávání, trhu práce a sociálních služeb,
 • rozvoj přeshraniční spolupráce mezi podniky, výzkumnými a vývojovými institucemi,
 • investice do přeshraniční infrastruktury turismu,
 • podpora vytváření společných produktů kultury, turismu a tradičních řemesel apod.

PO 2 - Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí

 • budování přeshraniční dopravní infrastruktury regionálního a místního významu,
 • rozvoj systémů na zlepšování kvality a efektivnosti veřejné dopravy,
 • budování přeshraniční infrastruktury životního prostředí, přírodních zdrojů, obnovitelných energetických zdrojů a systémů na zvyšování jejich kvality,
 • podpora rozvoje digitálního obsahu,
 • rozvoj společných systémů ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami apod.

PO 3 - Technická pomoc

 • Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Slovensko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, konzultace při přípravě projektů, informační a publikační činnost, aktivity související s přípravou na nové programovací období apod.
dokumentace k op
Dokumentace k OP
 • Operační program
  • Základní dokument obsahující analytické pozadí programu, důvody existence programu, jeho cíle, priority, opatření a indikátory
  • Každý operační program obsahuje prioritu Technická pomoc (zahrnuje řízení a monitoring programu -> řídící orgán)
  • Zpravidla přes 100 stránek
 • Příručka pro žadatele
  • Stručný výtah z operačního programu doplněný o konkrétní návody a postupy při podávání žádosti o dotaci
  • Zpravidla desítky stránek
 • Výzva k podávání projektů
  • Stručný text obsahující technická data k aktuálnímu podávání projektů (podporované opatření, množství alokovaných prostředků, deadline, místo odevzdání, atd.)
  • Zpravidla cca 2 strany
odli nosti programovac ch obdob
Odlišnosti programovacích období
 • Míra spolufinancování: 75 % -> 85 % (vztaženo k celkovým veřejným uznatelným výdajům)
 • Doba realizace: n+2 -> n+3 (pouze do roku 2010)
 • Struktura OP:
 • 4 OP + 1 SROP + JPD 2 + JPD 3 + iniciativy →
 • 7 OP + 7 územní spolupráce + 7 ROP + 2x OP Praha
 • Administrativa: zjednodušení? (on-line podávání žádostí)
 • Zůstává oddělená garance OP různými ministerstvy → nejednotnost
aktu ln stav jedn n o op
Aktuální stav jednání o OP

15.10.2007 ROP SV byl odeslán EK ke schválení, EK nemá žádné závažné připomínky – pravděpodobně bude schválen v blízké budoucnosti

16.10.2007 byly slavnostně podepsány první tři české OP, přes které do ČR poputují první evropské peníze pro programové období 2007 – 2013.

Jedná se o neinvestiční programy spolufinancované z ESF:

 • Lidské zdroje a zaměstnanost,
 • Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
 • Praha Adaptabilita,
dal zdroje informac
Další zdroje informací
 • www.strukturalni-fondy.cz
 • www.mmr.cz
 • www.esfcr.cz
 • www.mfcr.cz
 • www.euroskop.cz
z v r
Závěr

Děkuji za pozornost!

marketa.kuhnelova@crossczecz.cz