Կարող է արդյոք հանքագործությունը
Download
1 / 22

????? ? ?????? ????????????????? ????? ???????????? ??????? ????????? ????????? ??? ??? - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Կարող է արդյոք հանքագործությունը էական դերակատարում ունենալ Հայաստանի տնտեսական աճի մեջ. Can mining play a key role in Armenia’s economic growth ?. Բարգավաճման հավասարում Equation for Prosperity. Մոլորակի բնակչության աճ + Զարգացող շուկա = Աճող համաշխարհային պահանջարկ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ? ?????? ????????????????? ????? ???????????? ??????? ????????? ????????? ??? ???' - donnel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4242399

Կարող է արդյոք հանքագործությունը էականդերակատարումունենալՀայաստանիտնտեսականաճիմեջ

Can mining play a key role in Armenia’s economic growth ?


Equation for prosperity
Բարգավաճման հավասարում հանքագործությունը Equation for Prosperity

 • Մոլորակիբնակչությանաճ+ Զարգացողշուկա= Աճողհամաշխարհայինպահանջարկ

  Population Growth + Emerging Markets = Growing Global Demand

 • Բնականռեսուրսներ+ Տեղադրություն=ՀՀ առաջարկ

  Natural Resources + Location + People = Armenia Supply

 • Աճողհամաշխարհայինպահանջարկ+ ՀՀ առաջարկ=ՀՀ տնտեսականբարգավաճում

  Growing Global Demand + Armenia Supply = Armenia Economic Prosperity


Ra mining
ՀՀ հանքագործությունը ՀԱՆՔԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԸRA MINING


N on renewable resources of ra and the key indicators of industry
ՀՀ հանքագործությունը չվերականգնվողռեսուրսները և հանքագործությանհիմնականցուցանիշներըNon-renewable resourcesof RA andthekey indicators of industry

ՀՀ հանքագործականարտադրանքիարտադրմանտարեկանծավալներըMining product yearly volume of RA


4242399

Արդյունաբերական հանքագործությունը արտադրանքիծավալնըստտնտեսականգործունեությանտեսակների

Volumeofindustrialproductionbytypesofeconomicactivity


Profibility of organisations products
Կազմակերպությունների հանքագործությունը արտադրանքիշահութաբերությանմակարդակըProfibility of organisations products


Mining industry contribution to the econom ic development of ra
Հանքագործական արդյունաբերության ներդրումը ՀՀ տնտեսական զարգացմանըMining industry contribution to the economic developmentof RA


E mployed
ԶԲԱՂՎԱԾՈւԹՅՈւՆ արդյունաբերության ներդրումը ՀՀ EMPLOYED


Employed population by types of economic activity
Զբաղվածներն արդյունաբերության ներդրումը ՀՀ ըստտնտեսականգործունեությանտեսակների,Employed population by types of economic activity

Անուղղակիզբաղվածներ-մոտ 25000 մարդ

Indirectly employed – about 25000 person

Ընդամենըզբաղվածներ – մոտ 40000 մարդկամբնակչությանզբաղվածմասի 3.4%:

Total employed in mining – about 40000 person or 3.4%employedpopulation.

ՄիջինամսականանվանականաշխատավարձնըստտնտեսականգործունեությանտեսակներիAveragemonthlynominalwagesbytypesofeconomicactivity


4242399

Հ արդյունաբերության ներդրումը ՀՀ ԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆՆ ԻԲՐԵՎ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ԱՅԼ ՃՅՈւՂԵՐԻ ՇՈԳԵՔԱՐՇMINING INDUSTRY AS A LOCOMATIVE FOR OTHER SECTORS OF RA ECONOMY


Mining taxes
Հ արդյունաբերության ներդրումը ՀՀ ԱՆՔԱԳՈՐԾՈւԹՅԱՆ ՀԱՐԿԵՐԸMINING TAXES

1.Ռոյալթիներ

2.Շահութահարկ

3.Ակցիզային հարկ

4.Ռեսուրսային ռենտայի հարկ

5.Անուղղակի հարկեր

6. Թույլատվությունների վճարներ

7. Պետական տուրքեր

8. Գույքահարկ


State buget of ra
Դրվակ ՀՀ պետական Բյուջեից արդյունաբերության ներդրումը ՀՀ State buget of RA


T axes paid by large mining companies 1000 dram
Հանքագործական արդյունաբերության ներդրումը ՀՀ խոշորընկերություններիկողմիցվճարվածհարկերը, հազ. դրամTaxes paid by large miningcompanies, 1000 dram


T axes paid by large m etallurgy companies 1000 dram
Մետալուրգիական արդյունաբերության ներդրումը ՀՀ խոշորընկերություններիկողմիցվճարվածհարկերը, հազ. դրամTaxes paid by large metallurgy companies, 1000 dram


4242399

Ռոյալթիների կիրառման միջազգային լավագույն փորձ

The best practiceof using royalties


4242399

Շահութահարկի լավագույն փորձմիջոցովռենտայիգանձմանդինամիկանգներիփոփոխմանդեպքում

Ռոյալթիի և շահութահարկիմիջոցովռենտայիգանձմանդինամիկանգներիփոփոխմանդեպքում


4242399

 • R = 4 + [Շ/(Հx8)]x100 լավագույն փորձ,

 • R – ռոյալթիի դրույքաչափն է տոկոսով,

 • Շ – շահույթն է նախքան հարկումը՝ դրամով,

 • Հ-արտադրանքի իրացումից հասույթն է՝ առանց ԱԱՀ-ի՝ դրամով:

 • Առավելություններ

 • Վարչարարությանտեսանկյունիցունիպարզկիրառում

 • Ապահովում է կառավարությանըերաշխավորվածեկամուտ

 • Թերություններ

 • Առաջ է բերումհանքագործությանինտենսիֆիկացիա և ընդերքիոչռացիոնալյուրացում

 • Համեմատաբարփոքրշահութաբերությամբհանքերըգտնվումենռիսկայինգոտում


4242399

 • Նոր սահմանված դրույքաչափը մոտեցվել է հանքագործության համաշխարհային միջին ցուցանիշին (4.14 %): Սակայն համաձայն ՀՀ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տվյալների 2012 թ.-ի հունվար-հուլիսին ՀՀ պետական բյուջե են մուտքագրվել 13.3 մլրդ դրամ բնօգտագործման և բնապահպանական վճարներ` կազմելով հարկերի և տուրքերի 3.3%-ը: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նշված եկամուտներն աճել են 81.3%-ով (6.0 մլրդ դրամով): Հաշվետու ժամանակահատվածում այս աղբյուրից ՀՀ պետական բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 7.7 մլրդ դրամ:

 • Նախորդ տարվա հունվար-հուլիսի համեմատ այլ հարկերը նվազել են 40.6%-ով կամ4.2մլրդ դրամով` հիմնականում պայմանավորված օրենսդրական փոփոխություններով, որոնց արդյունքում հանքարդյունահանողների կողմից նախկինում վճարվող և այլ հարկային եկամուտներում հաշվառվող բոնուսի, կոնցեսիոն վճարի և ռոյալթիների փոխարեն սահմանված ռոյալթիները հաշվառվում են որպես բնօգտագործման վճարներ:

 • Այսպիսով ակնհայտ է, որ վճարի դրույքաչափի մոտ 4 անգամ բարձրացումը չի հանգեցրել համապատասխան մուտքերի ավելացման: Սակայն դա կարող է պայմանավորված լինել նաև շուկայում մետաղների գների անկմամբ:


4242399

ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆՆԵՐ մոտեցվել է հանքագործության համաշխարհային միջին ցուցանիշին (4.14 %): Սակայն համաձայն ՀՀ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տվյալների 2012

 • Հանքագործականարդյունաբերությունըհանդիսանում է ՀՀ արդյունաբերությանկարևորագույնճյուղերիցմեկը (17% արդյունաբերությանմեջ),

 • Հանքագործականարդյունաբերությունըներկայումսհանդիսանում է շոգեքարշ ՀՀ տնտեսությանմիշարքճյուղերիհամար (մեքենաշինություն, շինարարություն, մետալուրգիա) և կարող է ապագայումապահովելաճնաև ՀՀ տնտեսության և արդյունաբերությանայլճյուղերիզարգացումը (գյուղատնտեսություն, քիմիականարդյունաբերություն, հաստոցաշինություն, ոսկերչություն, էլեկտրոնիկա և այլն),

 • Հանքագործականարդյունաբերություննունիկարևորսոցիալ-տնտեսականդերակատարում, ՀՀ մարզերում և ամբողջհանրապետությունում,լուծում է զբաղվածությանկարևորագույնխնդիր՝ հատկապեսսահմանայինտարածաշրջաններում,

 • 2011թ-ի նոյեմբերի 28-ին ընդունվել է ՀՀ Ընդերքի մասին “նոր”օրենսգիրք, որնունիորոշակիառաջադիմականդրույթներ, ինչպեսհարկման, այնպեսէլհանքերիփակման, շրջակամիջավայրիազդեցությանհետկապված,

 • Հանքագործականարդյունաբերությունըապահովում է հարկայինմուտքերիավելիքան 5%-ը, սակայն հարկ է նշել, որ հանքագործության հարկման լավագույն համակարգը և հարկերի, վճարների օպտիմալ դրույքաչափերը և կիրառման մեխանիզմները դեռ գտնված չեն,


4242399

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈւԹՅՈւՆ մոտեցվել է հանքագործության համաշխարհային միջին ցուցանիշին (4.14 %): Սակայն համաձայն ՀՀ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տվյալների 2012 ՈւՇԱԴՐՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

THANK YOU FOR ATTENTION!

ՀՊՃՀ, Դ.Ա. Անդրոյան


ad