Bytom 15 grudnia 2010 r
Download
1 / 53

BYTOM, 15 GRUDNIA 2010 R. - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Updated On :

NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ROK SZKOLNY 2010/2011 DELEGATURA W BYTOMIU. BYTOM, 15 GRUDNIA 2010 R. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ:

Related searches for BYTOM, 15 GRUDNIA 2010 R.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BYTOM, 15 GRUDNIA 2010 R.' - donnan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bytom 15 grudnia 2010 r l.jpg

NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

ROK SZKOLNY 2010/2011

DELEGATURA W BYTOMIU

BYTOM, 15 GRUDNIA 2010 R.


Nowe regulacje prawne specjalne potrzeby edukacyjne l.jpg

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ:

w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach;

w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ;

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

NOWE REGULACJE PRAWNE - SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE


Slide3 l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

 • z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

 • i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 • (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

 • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.


Slide4 l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:

szczególnych uzdolnień;

niepełnosprawności;

choroby przewlekłej;

niedostosowania społecznego;

zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

specyficznych trudności w uczeniu się;

zaburzeń komunikacji językowej;

sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

niepowodzeń edukacyjnych;

zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

innych potrzeb dziecka.

 • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych;


Slide5 l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJUDZIELAJĄ PROWADZĄCY ZAJĘCIA Z UCZNIEM:

 • nauczyciele,

 • wychowawcy grup wychowawczych,

 • specjaliści, w szczególności:

  • psycholodzy,

  • pedagodzy,

  • logopedzi,

  • doradcy zawodowi,

   WE WSPÓŁPRACY Z:

  • rodzicami uczniów;

  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

  • placówkami doskonalenia nauczycieli;

  • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

  • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Slide6 l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

 • Organizowana jest przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.

 • Udzielana jest z inicjatywy:

  • ucznia;

  • rodziców ucznia;

  • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

  • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

  • asystenta edukacji romskiej;

  • pomocy nauczyciela.


Slide7 l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

Formy organizowana i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej W SZKOLE:

 • UCZNIOM:

 • klasy terapeutyczne (z wyjątkiem szkół specjalnych);

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia;

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

 • zajęcia specjalistyczne:

  • korekcyjno-kompensacyjne,

  • logopedyczne,

  • socjoterapeutyczne,

  • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej;

 • porady i konsultacje.

 • RODZICOM UCZNIÓW I NAUCZYCIELOM:

 • porady i konsultacje;

 • warsztaty i szkolenia.


Rodzicom uczni w i nauczycielom l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

Formy organizowana i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w PRZEDSZKOLU i PLACÓWCE

UCZNIOM:

zajęcia specjalistyczne:

korekcyjno-kompensacyjne;

logopedyczne;

socjoterapeutyczne;

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

porady i konsultacje.

RODZICOM UCZNIÓW I NAUCZYCIELOM:

 • porady i konsultacje;

 • warsztaty i szkolenia.


Slide9 l.jpg

Rodzaje zajęć:

Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

organizowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

wykorzystywane są aktywne metody pracy,

liczba uczestników zajęć - do 5 uczniów.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

organizowane dla uczniów mających trudności w nauce (w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego)

liczba uczestników zajęć - do 8 uczniów.

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


Slide10 l.jpg

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Zajęcia specjalistyczne:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

  • organizowane dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

  • liczba uczestników zajęć - do 5uczniów.

 • zajęcia logopedyczne:

  • organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

  • liczba uczestników zajęć - do 4 uczniów.

 • zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:

  • organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

  • liczba uczestników zajęć - do 10 uczniów.

 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej:

  • organizowane w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

  • wykorzystywane są aktywne metody pracy,

  • zajęcia prowadzone przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów.


Slide11 l.jpg

!!! Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze orazzajęcia specjalistyczneprowadzone są przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

Czas trwania zajęć:

45 minut -godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

60 minut - godzina zajęć specjalistycznych.

*W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sięprowadzenie godzin zajęć

specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego ucznia.

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


Slide12 l.jpg

Cele działań pedagogicznych realizowane przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistóww przedszkolu, szkole lub placówce:

rozpoznanie zainteresowańi uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

rozpoznanieindywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w szczególności w:

przedszkolu – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

klasach I-IIIszkoły podstawowej– obserwacje i testy pedagogiczne oraz stosowanie innych metod w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno-zawodowe.

* Nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje niezwłocznie dyrektoraprzedszkola, szkoły lub placówki o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych działań pedagogicznych.

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;


Slide13 l.jpg

1. wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Planowanie i koordynacja udzielania

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Planowanie i koordynowaniejest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących ZESPÓŁ.

 • Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu.

 • Spotkania zespołuzwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.


Slide14 l.jpg

Organizacja pracy Zespołu wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów

Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówkiDLA UCZNIA posiadającego:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

(1- 4 - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii),

5. wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych .

(5 - niezwłocznie po otrzymaniu informacji)

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


Slide15 l.jpg

Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu? wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów

Rodzice ucznia- w części dotyczącej ich dziecka – o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców ucznia,

Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora;

Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub innispecjaliści – na wniosek rodzica ucznia.

* Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania.

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


Slide16 l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówudzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Zadania Zespołu - 1

 • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznejz uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne;

 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

 • W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu;

 • planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 • stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania, określenie działań wspierających wobec rodziców uczniaoraz zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymiorazinnymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;


Slide17 l.jpg

1. wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Zadania Zespołu - 2

 • opracowanie planu działań wspierających (PDW)

 • dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć;

 • po dokonaniu oceny, określenie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem, w tym zalecanych form, sposobów i okresów udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi część wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 • założenie i prowadzenie Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KARTA)


Slide18 l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówudzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Plan Działań Wspierających (PDW)opracowuje siędla:

 • ucznia lub grupy uczniówo jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

 • posiadającego opinięporadni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.


Slide19 l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówudzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Dla uczniów posiadających jednocześnie:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 • i

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

 • NIE OPRACOWUJE SIĘPlanu Działań Wspierających (PDW) .

 • Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno –Terapeutyczny (IPET).


Slide20 l.jpg

Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówzakłada się dla:

Ucznia posiadającego:

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia nie zakłada się dla:

Ucznia posiadającego:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


Slide21 l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówudzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Karta powinna zawierać:

 • imię(imiona) i nazwiskoucznia;

 • nazwę przedszkolalubszkołyoraz oznaczenie grupylubklasy, do której uczeń uczęszcza;

 • informację dotyczącą orzeczenialubopiniialbostwierdzonej potrzebyobjęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli i specjalistów działań pedagogicznych;

 • zakres,w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • zalecane formy, sposoby i okresyudzielaniapomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresyudzielaniapomocy psychologiczno-pedagogicznejorazwymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;

 • ocenę efektywności pomocypsychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi;

 • terminyspotkań zespołu;

 • podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.


Slide22 l.jpg

1. wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Dyrektor (przedszkola /szkoły):

 • wpisuje do Karty ustalone formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia oraz wymiar godzin, umieszcza datę i podpis.

 • ٭W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształceniaspecjalnegoformy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustalone dla ucznia oraz wymiar godzin, umieszcza się w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

 • informuje na piśmie rodzicówucznia oustalonych formach, sposobach i okresieudzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznejorazwymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.


Slide23 l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówudzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana i udzielana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu:

 • Od 1 września 2011 r. w:

 • przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;

 • gimnazjach;

 • szkołach specjalnych wszystkich typów oraz oddziałach specjalnych;

 • placówkach.

 • Od 1 września 2012 r. w:

 • szkołach podstawowych;

 • szkołach ponadgimnazjalnych.


Slide24 l.jpg

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówudzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Wyjątek w tej regulacji:

 • W przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i w gimnazjum zespół tworzy się przed opracowaniem arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012.

 • Zespół, nie później niż do 30 kwietniadanego roku, określa zalecane formy i sposoby pomocy.

 • Dyrektor na tej podstawie planuje organizację pomocy - w roku szkolnym 2011/2012 (w arkuszu organizacji).

 • Analogicznie, rok później, w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej


Slide25 l.jpg

2-3. Rozporządzenia w sprawie wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówwarunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I ODDZIAŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB INTEGRACYJNYCH;

  (Dz. U. z 2010 r. Nr 228. poz. 1490)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie W SPECJALNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I ODDZIAŁACH ORAZ OŚRODKACH

  (Dz. U. z 2010 r. Nr 228. poz. 1489)


Slide26 l.jpg

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.

Określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w:

przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;

przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi;

przedszkolach i szkołach integracyjnych.


Slide27 l.jpg

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

 • KSZTAŁCENIE SPECJALNE ORGANIZUJE SIĘ:

 • DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

 • DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM.


Slide28 l.jpg

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych


Slide29 l.jpg

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Kształcenie specjalne dla dzieci i młodzieży:

 • z chorobami przewlekłymi,

 • z zaburzeniami psychicznymi,

 • z zaburzeniami zachowania,

 • zagrożone uzależnieniem,

  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęły naukę w szkole lub oddziale integracyjnym, mogą kontynuować naukę w szkole lub oddziale aż do ukończenia szkoły danego typu.


Slide30 l.jpg

2. warunków Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

 • Kształcenie specjalne może być prowadzone dla uczniów, którzy:

 • rozpoczną naukę od dnia 1 września 2012 r.:

 • do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

  • 18. rok życia - w przypadku szkoły podstawowej;

  • 21. rok życia - w przypadku gimnazjum;

  • 23. rok życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

 • rozpoczęli lub rozpoczną naukę w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych do dnia 31 sierpnia 2012 r.:

  • 18. rok życia - w przypadku szkoły podstawowej;

  • 21. rok życia - w przypadku gimnazjum;

  • 24. rok życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.


Slide31 l.jpg

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

W szkołach zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej:

 • Obligatoryjnie:

  • w przedszkolach i szkołach integracyjnych;

  • w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi;

 • Możliwość zatrudnienia (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego)w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.

  Nauczyciele i w/w specjaliści prowadzą zajęcia lubuczestniczą w zajęciach ustalonych przez dyrektora przedszkola/szkoły - dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Slide32 l.jpg

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

 • Zadania dodatkowo zatrudnionych nauczycieli w zakresie współorganizowania kształcenia specjalnego:

 • prowadzenie zajęćedukacyjnych oraz, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, realizacjazintegrowanych działańi zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (IPET);

 • prowadzeniewspólnie z innymi nauczycielami i specjalistamipracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

 • uczestnictwo, w miarę potrzeb,w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

 • udzielanie pomocy nauczycielomprowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w IPET, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.


Slide33 l.jpg

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera: warunków

zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, w tym w przypadku:

ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym;

formy i metody pracy z uczniem,

ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznejorazwymiar godzin,

zajęciarewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia, stosownie do potrzeb;

działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych


Slide34 l.jpg

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej warunków w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach

Wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r., z wyjątkiem § 2 ust.4, który obowiązuje od 1 września 2012 r.

Określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w:

przedszkolach specjalnych oraz oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych;

szkołach specjalnych wszystkich typów, w tym szkołach przysposabiających do pracy, oraz w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych;

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;

specjalnych ośrodkach wychowawczych;

ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzeniem w stopniu głębokim, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które umożliwiają realizację: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.


Slide35 l.jpg

4 warunków . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia,

Wyjątki:§ 28 ust. 2 (dot. czasu przebywania dzieci i młodzieży w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) i § 32 ust. 2 (dot. czasu pobytu wychowanka w specjalnym ośrodku wychowawczym) – obowiązują od 1 września 2012 r.


Slide36 l.jpg

Rozporządzenie szczegółowo określa: warunków

rodzaje i szczegółowe zasady działania publicznych:

placówek oświatowo-wychowawczych:

placówek wychowania pozaszkolnego;

szkolnych schronisk młodzieżowych ( całorocznych i sezonowych);

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych - dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;

ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania:

burs;

domów wczasów dziecięcych;

warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach;

wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.


Slide37 l.jpg

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Ramowe statuty publicznych stosuje się:

od roku szkolnego 2011/2012 w:

przedszkolach,

ogólnodostępnych,

integracyjnych,

specjalnych,

oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach;

gimnazjach,

ogólnodostępnych,

integracyjnych,

specjalnych,

sportowych,

mistrzostwa sportowego;

szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym /znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;


Slide38 l.jpg
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

 • od roku szkolnego 2012/2013 w:

  • szkołach podstawowych:

   • ogólnodostępnych,

   • integracyjnych,

   • specjalnych,

   • sportowych,

   • mistrzostwa sportowego;

  • liceach:

   • ogólnokształcących:

    • ogólnodostępnych,

    • integracyjnych,

    • specjalnych,

    • sportowych,

    • mistrzostwa sportowego,

    • dwujęzycznych

   • uzupełniającym liceum ogólnokształcącym,

   • liceum profilowanym,

  • szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych :

   • zasadniczych szkołach zawodowych,

   • technikach,

   • technikach uzupełniających,

   • szkołach policealnych;

  • szkołach dla dorosłych


Slide39 l.jpg
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Liczebność oddziałów:

 • Nie określa się minimalnej liczby uczniów niepełnosprawnychw oddziałach specjalnych i oddziałach integracyjnych, co daje organom prowadzącym możliwość dostosowania liczby uczniów w oddziale do możliwości środowiskowych i lokalowych;

 • Możliwe będzie tworzenie oddziałów integracyjnych nawet dla 1 ucznia;

 • Liczba uczniówpodczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicyzorganizowanej w szkole integracyjnej lub specjalnej powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla danego oddziału szkoły integracyjnej lub specjalnej.


Slide40 l.jpg
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

 • Pomoc materialna dla dzieci i młodzieży:

 • Statut przedszkola i szkoły powinien określać:

 • formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie;

 • działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Slide41 l.jpg
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Zespół

 • Umocowanie Zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, którego zadania zostały określone w rozporządzeniu dotyczącym zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 • Zespół tworzy się w publicznych przedszkolach i szkołach.


Slide42 l.jpg

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

  (Dz. U. z 2010 r. Nr 228. poz. 1491)


Slide43 l.jpg

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Sprecyzowano pojęcie SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ:

„Przez specyficzne trudności w uczeniusięnależy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowaniapoznawczo-percepcyjnego”


Slide44 l.jpg

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • zobowiązanie nauczyciela do indywidualizacji działań pedagogicznych, zarówno na obowiązkowych, jaki i na dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

 • pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie śródrocznego promowania ucznia kl. I i II szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodzica;

 • pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie pozostawienia w tej samej klasie ucznia kl. I - III szkoły podstawowej, bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rodzica;

 • zwolnienie ucznia z afazją z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego (uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie są objęci tym obowiązkiem);

 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej;

 • Paragraf 11 (ust. 2, 5, 7) dotyczy klasyfikacji śródrocznej ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;


Slide45 l.jpg

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • zwiększenie kompetencjiszkoły wzakresie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia – dostosowanie warunków następuje na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej:

  • w gimnazjach: 1 września 2011 r.

  • w szkołach podstawowych: 1 września 2012 r.

  • w szkołach ponadgimnazjalnych: 1 września 2012 r.

 • Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego może przystąpić do sprawdzianu/egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

 • Szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków określa Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Slide46 l.jpg

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • zmiana dotychczasowej formuły wydawania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościamiw uczeniu sięw celu dostosowywania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych:

  • opinia wydawana będzie nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian;

  • określony został sposób postępowania w przypadku ubiegania się o opinię w terminie późniejszym;

  • wydana opinia jest ważna przez wszystkie lata nauki szkolnej – nie będzie konieczne wydawanie kolejnej opinii na następny etap edukacyjny.


Slide47 l.jpg

7. listopada 2010 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawieszczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;

7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawieszczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;

 • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

 • Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).


Slide48 l.jpg

W rozporządzeniu szczegółowo określono: listopada 2010 r.

§1. Zadania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

§2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§3. Teren działania poradni określany jest przez organ prowadzący.

§4. Zasady wydawania opinii.

§5. W poradniach są organizowane i działają zespoły orzekające.

§6. Sposób realizacji zadań przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych i innych specjalistów.

§7. Możliwość realizowania przez osoby, o których mowa w § 6, zadań poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

§8. Przy realizacji zadań poradnia współdziała z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawieszczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;


Slide49 l.jpg

§9. listopada 2010 r. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

§10. Poradnia może posiadać filie. Które tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący.

§11. Poradnia prowadzi:

wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,

rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń,

Możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Na wyłączne elektroniczne dokumentowanie potrzebna zgoda organu prowadzącego poradnię.

Dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej z zachowaniem selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną.

§12. Określa czas pracy poradni w ciągu całego roku.

§13.Skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, prowadzony przez poradnię na podstawie dotychczasowych przepisów, staje się, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykazem alfabetycznym dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawieszczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;


Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lutego 2011 r l.jpg

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.


Slide51 l.jpg

WPROWADZONE ZMIANY: listopada 2010 r.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Statut poradni określa cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z pomocy poradni, a także organizację i zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom”;

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 5 ust. 1Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku”;


Slide52 l.jpg

WPROWADZONE ZMIANY: listopada 2010 r.

§ 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Statut poradni określa zakres zadań pracowników poradni, z uwzględnieniem zadań realizowanych poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.”;

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 7 ust.1. Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.” .

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej


Bytom 15 grudnia 2010 r53 l.jpg

Dziękujemy za uwagę. listopada 2010 r.

BYTOM, 15 GRUDNIA 2010 R.


ad