slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Liikenneturvallisuusvisio

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Liikenneturvallisuusvisio - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen 2:ssa esimerkkiorganisaatiossa. Liikenneturvallisuusvisio. Liikenneturvallisuusvisio on hyväksytty vuoden 2001 valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuuden parantamista koskevassa periaatepäätöksessä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liikenneturvallisuusvisio' - dong


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen 2:ssa esimerkkiorganisaatiossa

Rita Rathmayer

liikenneturvallisuusvisio
Liikenneturvallisuusvisio
 • Liikenneturvallisuusvisio on hyväksytty vuoden 2001 valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuuden parantamista koskevassa periaatepäätöksessä.
 • “Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä.”

Rita Rathmayer

esimerkkiorganisaatiot
Esimerkkiorganisaatiot
 • Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV
 • liikenneosaston liikennesuunnittelu- ja joukkoliikenneyksiköt sekä jätehuoltolaitos
 • Suomen Posti Oyj

Rita Rathmayer

tutkimuksen tavoitteena oli
Tutkimuksen tavoitteena oli...
 • etsiä tapoja, joilla valtakunnallista liikenneturvallisuusvisiota voitaisiin viedä käytäntöön.

Rita Rathmayer

tutkimuksessa pyrittiin selvitt m n
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään...
 • liikenneturvallisuuden parissa työskentelevien henkilöiden
 • käsityksiä liikenneturvallisuusvisiosta
 • sen merkityksestä
 • sen edellyttämistä toimenpiteistä
 • ja niiden toteuttamisen esteistä.

Rita Rathmayer

k yt nn ss kuitenkin
Käytännössä kuitenkin...
 • Visiosta ei riittänyt kovin paljon juttua.
 • Keskustelut siirtyivät hyvin helposti siihen, minkälaista liikenneturvallisuustyötä ko. organisaatioissa oli siihen mennessä tehty.

Rita Rathmayer

tutkimusmenetelm
Tutkimusmenetelmä
 • Haastattelut toteutettiin syksyllä 2002
 • Haastattelut olivat puolistrukturoituja ja
 • niihin varattiin aikaa 1,5 tuntia.

Rita Rathmayer

etuk teismateriaali
Etukäteismateriaali
 • Etukäteismateriaalilla pyrittiin herättämään ja testaamaan ajatuksia mm.
 • liikenneturvallisuusvisiosta,
 • liikenneturvallisuustoimenpiteistä sekä
 • liikenneturvallisuustyön vastuunjaosta kuljetusten tilaajien, kuljetusyritysten ja kuljettajien välillä

Rita Rathmayer

tulokset
Tulokset
 • Suomen Posti Oyj:ssä liikenneturvallisuusvisio oli haastatteluja tehtäessä (v. 2002) vielä melko tuntematon asia.
 • YTV:llä visio oli liikennesuunnitteluyksikössä tuttu ja sen pohjalta oli tehty töitä ja laadittu julkaisuja (mm. Liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelma). Sen sijaan joukkoliikenneyksikössä ja jätehuoltolaitoksessa visiota ei tunnettu.

Rita Rathmayer

molemmissa organisaatioissa
Molemmissa organisaatioissa...
 • suhtautuminen liikenneturvallisuustyöhön ja liikenneturvallisuusvisioon oli erittäin myönteistä.
 • oli tehty monipuolisesti töitä liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja turvallisten kuljetusten edellytysten luomiseksi.

Rita Rathmayer

slide11
Visiota kommentoitiin mm. siten, että tähän mennessäkin oli pyritty siihen, ettei kukaan kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä.

Rita Rathmayer

slide12
YTV:läisten haastatteluissa korostui YTV:n kuljetusten tilaajan ja kilpailuttajan rooli sekä viranomaisnäkökulma.
 • Suomen Posti Oyj:n haastatteluissa pääpaino oli omassa kuljetustoiminnassa. Kuljetusten tilaajan rooli oli tuolloin vielä Postissa uutta.

Rita Rathmayer

suomen posti oyj ss
Suomen Posti Oyj:ssä...
 • liikenneturvallisuus liittyy mm. kuljetusten laatuun, ympäristökysymyksiin, yritysturvallisuuteen ja työturvallisuuteen, jotka ovat kaikki organisaation eri yksiköissä.
 • liikenneturvallisuusvisio voisi toimia ”otsikkona”, joka kokoaisi nykyään melko irralliset liikenneturvallisuustoimenpiteet yhteen.

Rita Rathmayer

slide14
liikenneturvallisuusasioita voidaan viedä eteenpäin esim. työsuojeluorganisaation tai laatujärjestelmien kautta.

Rita Rathmayer

turvallisten kuljetusten edellytysten luominen
Turvallisten kuljetusten edellytysten luominen
 • työvuorot
 • reitit
 • aikataulut
 • kuljettajien kouluttaminen
 • sisäinen tiedotus
 • kuljettajien ajokunto
 • ajoneuvojen kunto ja varusteet
 • kuorman sidonta
 • pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden varusteet

Rita Rathmayer

kuljettajien ajok ytt ytymisen turvallisuus
Kuljettajien ajokäyttäytymisen turvallisuus
 • Ei seurattu, seuranta jätettiin poliisille ja kansalaispalautteen varaan.
 • Koettiin, että seuranta olisi ollut epäluottamuslause kuljettajille.

Rita Rathmayer

ytv ll
YTV:llä
 • Liikennesuunnitteluyksikössä vedetään liikenneturvallisuustyön suuret linjat
 • Joukkoliikenneyksikössä keskeistä on matkustajien turvallisuus (liikennöitsijän ja kuljettajan vastuu)
 • Jätehuolto-osastolla keskeistä on yleinen työturvallisuus (yrityksen ja kuljettajan vastuu)

Rita Rathmayer

slide18
Liikenneturvallisuusvisiota pidettiin hyvänä ”selkänojana” omalle liikenneturvallisuustyölle.
 • Liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelmassa on lähdetty viemään liikenneturvallisuusvision ajatuksia käytäntöön mm. toimenpidelistan muodossa.

Rita Rathmayer

ytv n liikenneturvallisuusty
YTV:n liikenneturvallisuustyö
 • kameravalvontaa ja haltijavastuuta pyritään edistämään
 • joukkoliikenteen osuutta pyritään kasvattamaan
 • liikenteen ja maankäytön suunnittelu
 • kampanjat, tiedotus ja koulutus
 • aikataulujen, kuljetusten ja reittien suunnittelu

Rita Rathmayer

slide20
jätehuollon ja joukkoliikenteen kilpailutus
 • ajoneuvoja ja terminaaleja koskevat turvallisuusvaatimukset
 • bussikaistat, pysäkit, valaistus
 • olosuhteiden seuraaminen ja muutoksista tiedottaminen

Rita Rathmayer

valvonta ja kontrolli
Valvonta ja kontrolli...
 • jätettiin poliisin, katsastusviranomaisten ja kansalaispalautteen varaan.

Rita Rathmayer

liikenneturvallisuusty n esteet
Liikenneturvallisuustyön esteet
 • YTV: Taloudelliset ja tehokkuuteen liittyvät tekijät saavat helposti liikenneturvallisuutta enemmän painoarvoa. Erityisesti jätehuollon kilpailutusjärjestelmässä urakkatarjouksen hinta on ratkaiseva tekijä.
 • Posti: Liikenneturvallisuusvision suuntaiselle työlle nähtiin hyvin vähän esteitä.

Rita Rathmayer

postissa kaksi n kemyst
Postissa kaksi näkemystä
 • Liikenneturvallisuus on arvostettu asia ja toimenpiteet saavat helposti myös johdon tuen. Liikenneturvallisuustoimenpiteitä voidaan perustella myös taloudellisilla arvoilla.
 • vs
 • Liikenneturvallisuustoimenpiteiden taloudellinen perusteleminen johdolle vaikeaa, mutta tarpeellista.

Rita Rathmayer

p telmi
Päätelmiä
 • Turvallisten kuljetusten edellytysten luominen on organisaatioille luonteva tapa tehdä liikenneturvallisuustyötä.
 • Kuljettajan ajokäyttäytymisen seuranta jätetään mieluiten kuljettajien omalle ja poliisiorganisaation vastuulle.

Rita Rathmayer

slide25
Liikenneturvallisuusvisioon pääsemiseksi olisi hyvä kannustaa yrityksiä edellyttämään kuljettajiltaan turvallista ajokäyttäytymistä ja seuraamaan, että se myös käytännössä toteutuu. Erityisesti ylinopeuksista tulisi kuljetusyrityksissä pyrkiä pääsemään eroon.

Rita Rathmayer

jotta t h n p st isiin
Jotta tähän päästäisiin...
 • Liikenneturvallisuudesta tulisi koitua myös taloudellista hyötyä.
 • kuljetusten tilaajille imagotekijä
 • kuljetusyrityksille kilpailutekijä
 • Kilpailutusjärjestelmä, jossa liikenneturvallisuusasioita painotettaisiin nykyistä enemmän.

Rita Rathmayer

slide27
Kuljetusten turvallisuus voitaisiin kytkeä osaksi sekä tilaajaorganisaatioiden että kuljetusyritysten laatujärjestelmiä.

Rita Rathmayer