stavby lesn stavby
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stavby Lesní stavby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Stavby Lesní stavby - PowerPoint PPT Presentation


  • 326 Views
  • Uploaded on

Stavby Lesní stavby. - pozemní (obytné budovy, garáže, dílny, stáje, sklady, přístřešky, …) - dopravní (zejména cesty a související objekty) - vodní (úpravy toků, hrazení bystřin a strží, protierozní ochrana, odvodňování, závlahy, …). Stavby Lesní stavby. Lesníci:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stavby Lesní stavby' - donat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stavby lesn stavby

StavbyLesní stavby

- pozemní(obytné budovy, garáže, dílny, stáje, sklady, přístřešky, …)

- dopravní(zejména cesty a související objekty)

- vodní(úpravy toků, hrazení bystřin a strží, protierozní ochrana, odvodňování, závlahy, …)

stavby lesn stavby1

StavbyLesní stavby

Lesníci:

- jsou iniciátory staveb a kladou podmínky při navrhování staveb

- odsouhlasují stavební projekty a dozírají při stavbě

- přejímají stavby do užívání a užívají stavby, pečují o stavby a provádějí údržbu a opravy

- některé provozní stavby sami navrhují a staví (traktorové přibližovací svážnice, myslivecká zařízení, chaty a přístřešky, menší terénní úpravy, protierozní opatření, …)

stavby lesn stavby2

StavbyLesní stavby

Stavební předpisy - zejména:

zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a související předpisy

zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) a související předpisy

zákon o vodách (vodní zákon) a související předpisy

zákon o ochraně přírody a krajiny a související předpisy

stavby lesn stavby3

StavbyLesní stavby

Nemovitosti = pozemky a stavby spojené pevným základem se zemí.

Pozemek = část zemského povrchu se zaměřenými hranicemi, evidovaná v katastru nemovitostí (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka, pastvina, lesní pozemek, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha).

Stavba (dočasná nebo trvalá) – změny dokončených staveb = nástavby, přístavby, přestavby.

Drobná stavba – plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (např. kůlny, přístřešky, oplocení, králíkárny, kurníky, krmelce, posedy, svážnice, propustky, přejezdy na sousední pozemky, …).

Stavebník = ten, komu má vzniknout vlastnické právo k budované stavbě. Investor = ten, kdo stavbu financuje.

Projektant = ten, kdo má odbornou způsobilost (autorizaci) k projektování staveb.

Dodavatel(stavebních a montážních prací) = ten, kdo je oprávněný k provádění stavebních a montážních prací.

Stavba svépomocí = jednoduchou a drobnou stavbu smí provádět stavebník svépomocí, má-li zabezpečen odborný dozor kvalifikované osoby a přiměřené tech. vybavení. Za jednoduchou stavbu se považuje např. rodinný domek, rekreační chata, garáž, opěrná zeď, vodovodní a kanalizační přípojka.

stavby lesn stavby4

StavbyLesní stavby

Dokumentace staveb = právně a technicky významné dokumenty vztahující se k umístění stavby, stavebnímu povolení, výstavbě a kolaudaci. Jsou to územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační výměr, stavební projekt, výpis z katastru nemovitostí, obchodní a jiné smlouvy, vyjádření, potvrzení nebo rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, zainteresovaných organizací a osob, výsledky ověřovacích zkoušek, …

Stavební projekt (projektová dokumentace stavby) – část textová, grafická, ekonomická, výpočty, …

Územně plánovací podklady = urbanistická studie, územní generel, územně technické podklady.

Územně plánovací dokumentace = územní prognóza, územní plán, územní projekt.

Územní řízení = správní řízení příslušného stavebního úřadu s účastníky.

Územní rozhodnutí = správní rozhodnutí o umístění navrhované stavby (určen stavební pozemek, určeno umístění stavby na stavebním pozemku, určeny podmínky pro projektovou přípravu stavby), o změně využití území, o ochranném pásmu nebo o stavební uzávěře.

stavby lesn stavby5

StavbyLesní stavby

Stavební povolení = povolení nutné u všech novostaveb a u podstatných změn staveb.

Ohlášení stavebnímu úřadu = ohlášení postačující u drobných staveb, stavebních úprav (pokud nezasahují do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání) a některých udržovacích prací (ovlivňujících stabilitu a požární bezpečnost stavby). STAVEBNÍ POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SE NEVYŽADUJE U BĚŽNÝCH UDRŽOVACÍCH PRACÍ.

Stavební řízení = správní řízení příslušného stavebního úřadu na základě žádosti o stavební povolení (s dokumentací – stav. projekt, územní rozhodnutí, doklad o vlastnictví pozemku) vedené se stavebníkem a dotčenými subjekty. Při ústním jednání bývá přítomen i autor projektu a dodavatel stavby. Na závěr vydává stav. úřad ROZHODNUTÍ O PŘÍPUSTNOSTI STAVBY (STAVEBNÍ POVOLENÍ včetně závazných podmínek pro provedení a užívání stavby) nebo ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI.

stavby lesn stavby6

StavbyLesní stavby

Stavební dozor investora = z pověření stavebníka kontroluje průběh výstavby (dodržování projektu, technických podmínek a kvality konstrukcí a prací) a přejímá od stavbyvedoucího konstrukce a práce.

Autorský dozor = projektant stavby ověřuje dodržování projektu, sesouhlasuje případné odchylky a doplňky.

Státní stavební dohled = stavební úřad ověřuje soulad výstavby s podmínkami stavebního povolení.

Stavbyvedoucí = osoba s autorizací pro realizaci staveb odpovídající za dodržování stav. projektu, techn. norem, technolog. postupů, bezp. pravidel, podmínek stav. povolení a za hospodárnost. Vede stavební deník.

Kolaudační řízení = schvalování stavby do užívání, provádí stavební úřad (včetně prohlídky stavby) za účasti stavebních dozorů a zástupce dodavatele, stanovují se lhůty pro odstranění závad a podmínky pro užívání stavby.

Odstraňování staveb = nařídí stav. úřad u závadných staveb, u staveb bez stav. povolení či postavených v rozporu se stav. povolením a u dočasných staveb po uplynutí stan. doby. K odstranění stavby je nutné povolení stav. úřadu.

Změny v užívání staveb = změny jsou přípustné jen po ohlášení stav. úřadu, který o nich rozhodne nebo nařídí nové kolaudační řízení.

ad