Afroasijsk pr vn kultury
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Afroasijské právní kultury. Publikace od autorů: Pavel Hungr, Věra Kalvodová. Afroasijské právní kultury.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - donald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Afroasijsk pr vn kultury
Afroasijské právní kultury

 • Publikace od autorů: Pavel Hungr, Věra Kalvodová


Afroasijsk pr vn kultury1
Afroasijské právní kultury

 • Tato publika cecelkem podrobně popisuje obyčejové právo v Africe, islámskou právní kulturu, svět hinduismu a čínsko-japonskou právní kulturu. Z těchto kapitol jsem si vybrala právní kultury, které nám jsou geograficky nejblíže a to právo v Africe a ve světě Islámu, do kterého Afrika také patří.

 • Nejvíce jsem se však zaměřila na rodinné právo a na manželství.


Letem sv tem o africe
Letem světem o Africe

 • Afrika je kontinent, který světu poskytuje nejstarší doklady o vývoji lidské civilizace. Nálezy zde nám dokazují, že ve starověkém Egyptě fungovala vysoce vyspělá společnost, nad kterou dodnes celá Evropa i Amerika žasne.

 • Ve čtrnáctém století je Afrika podrobena demografické katastrofě morové epidemie, hladomoru atd. Už zde je třeba hledat původ kultu plodnosti a důrazu, který se kladl na úkol plození potomků.


Letem sv tem o africe1
Letem světem o Africe

 • Následující vývoj v Africe značně ovlivnil obchod s otroky od roku 1441 a v neslavné roli iniciátorů figurují Portugalci.

 • Od 15. do 19 stol. byly téměř všechny části Afriky vtaženy do světové ekonomiky ovládané Evropou.

 • V posledních dvaceti letech 19. století si evropské mocnosti rychle a bez výrazných problémů rozdělily Afriku na mapě.


Letem sv tem o africe2
Letem světem o Africe

 • Druhá polovina 20. století přináší pro africký vývoj několik příznivých aspektů. Díky osvobozeneckým hnutím vznikají nezávislé státy a v roce 1960 je už většina afrických zemí nezávislých

 • vznik OAJ – Organizace africké jednoty r. 1963


Afrika dnes
Afrika dnes

 • Přes všechny optimistické body, které jsem uvedla, je situace ve 21. století v Africe velice smutná.

 • Kvůli AIDS umírá ročně už desetkrát více Afričanů než kvůli válkám –nákaze dosud podlehlo více jak 17 milionů osob. Podle oficiálních údajů OSN bylo v roce 2001 nakaženo v Africe virem HIV asi 26 milionů lidí a toto číslo každým rokem stoupá.Ušetřeny nejsou ani děti


Jak p em l ern mu odli n mentalita
Jak přemýšlí „černý muž“– odlišná mentalita

 • Body, které uvedu, negativně ovlivňují všechny jmenované integrační procesy na tomto kontinentě:

 • kmenová příslušnost

 • pragmatické náboženství

 • afrického práva také bohové, duchové a mrtví


Man elstv na ern m kontinent
Manželství na „černém kontinentě“

 • Nejčastěji se zde můžeme shledat s polygynií – jeden muž a více žen. Pouze u některých kmenů v Kongu a Zaire se vyskytuje polyandrie – jedna žena a více mužů.

 • Africká polygamie je neomezená, nejčastější jsou však dvě až tři manželky. V islamizovaných státech Afriky jsou to maximálně čtyři.


Man elstv na ern m kontinent1
Manželství na „černém kontinentě“

 • Navzdory očekávání, že západní vliv a urbanizace postupně učiní mnohoženství přítrž, v některých částech černé Afriky se polygamie mezi muslimy pevně drží. V Senegalu je téměř 47 procent manželství polygamních.


P edpoklady man elstv
Předpoklady manželství

 • Předpokladem pro vznik manželství je tzv. zasvěcení. Je to rituál přechodu dívky či chlapce z dětství do dospělosti. Po té přichází obřízka u mužů i žen – ta je často prováděna špinavými nástroji

 • Důraz se klade na plodnost, což je v obtížných podmínkách nutnost. Mezi základní mravní i právní povinnosti muže patří soulož za účelem plození. Základní povinností ženy je rodit děti

 • Další důležitou náležitostí platnosti Afrického manželství je zaplacení obvěnění rodině nevěsty.


Rozvod z nik man elstv
Rozvod, zánik manželství

 • Africká právní kultura nezná jako formu zániku manželství smrt.

 • Důvodem k rozvodu může být: - neplodnost ženy, či impotence muž

  - špatná povaha jednoho z manželů – u žen hlavně hádavost a nesnášenlivost s ostatními manželkami, u mužů nedostatečná péče o bydlení ženy

  - neschopnost shodnout se s tchýní ( ašanti)

  - neschopnost ženy vařit dobré jídlo


Isl msk rodinn pr vo
Islámské rodinné právo

 • Manželství je vykládáno jako náboženská povinnost, morální pojistka a společenský závazek.

 • Manželství je polygamní, omezené počtem čtyř žen.

 • Podmínky platnosti manželské smlouvy jsou dvě:

  - Přítomnost dvou plnoletých svědků

  - Neexistence zákonných překážek – nezletilost, velký věkový rozdíl, nepřípustný stupeň příbuzenství, jiná víra nebo ateizmus – platí jen někde


Do asn man elstv
Dočasné manželství

 • . Sunnité uzavírají manželství zásadně na dobu neurčitou, ale šíité uznávají manželství na dobu určitou.

 • Dočasné manželství, neboli sigheh, je výsledek šíitského výkladu islámu a často je to jen východisko z nouze.

 • Tento svazek může dvě bytosti spojovat na jednu hodinu až 99 let


Rozvod v isl msk ch zem ch
Rozvod v islámských zemích

 • Rozvod je tu považován za poslední, nouzové východisko a Prorok je líčí jako jedno z nejnechutnějších zákonných opatření před zraky Božími.

 • Než se však lidé k tomuto konečnému a zoufalému kroku rozhodnou, musí podniknout několik pokusů o usmíření

 • Islámské právo nařizuje, aby při rozvodu obě strany s rozvodem souhlasily, a zajišťuje každému z manželů právo navrhnout rozvod.


Rodinn pr vo isl msk
Rodinné právo - islámské

 • Velmi konkrétní jsou islámské normy v oblasti vztahů rodičů a dětí. Východiskem jsou tato tři práva:

  - Právo dítěte na život a stejné šance – jako ostatní sourozenci

  - právo legitimity – každé dítě musí mít pouze jednoho otce

  - právo dítěte na socializaci, výchovu a celkovou péči

  S rodinným životem jsou spojena také pravidla jak zacházet s příbuznými, služebnictvem a sousedy.


Man elstv v r
Manželství v ČR

 • Na závěr tohoto rozboru manželství z hlediska různých kultur, tradic, náboženství a právních norem bych přidala ještě pro srovnání systém uzavření a zánik manželství v ČR.


Man elstv v r1
Manželství v ČR

 • Formy uzavření manželství:

 • Manželství lze podle stávajícího českého práva uzavřít dvěma formami:

 • Občanský (civilní) sňatek je prohlášením o uzavření manželství orgánem státu. Orgánem státu v tomto případě může být obecní úřad pověřený vést matriky; úřad, který plní jeho funkci (matriční úřad), případně i nematriční obecní úřad, pokud je jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu. Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů.


Man elstv v r2
Manželství v ČR

 • Církevní sňatek je prohlášením o uzavření manželství před orgánem registrované církvee či náboženské společnosti. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony. Církevní orgán je povinen do tří pracovních dnů doručit protokol o uzavření manželství s uvedením skutečností dle matričního zákona příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo uzavřeno.


P edpoklady man elstv v r
Předpoklady manželství v ČR

 • Musí být splněny předpoklady osobní předpoklady, předpoklady sňatečního prohlášení a předpoklady formální – procedurální.

 • V osobních předpokladech může být překážka absolutní (týkající se konkrétní osoby snoubence) či relativní (týkající se vztahu mezi snoubenci). Mezi relativní překážky patří příbuzenstvíí v přímé linii a u linie pobočné do 2. stupně.

 • Mezi absolutní překážky patří:

  - nezpůsobilost k právním úkonům

  - omezená způsobilost k právním úkonům (soud může povolit)

  - duševní porucha, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům (soud může povolit)

  - nezletilost (soud může výjimečných důvodů povolit u osoby starší 16ti let)

  - manželství uzavře osoba, která již manželem je


Pr va a povinnosti man el
Práva a povinnosti manželů

 • Manželství obvykle přináší práva a povinnosti manželům, které se týkají výchovy dětí, společného vlastnictví, sexuálního chování, příbuzenských vazeb, členství v kmeni, vztahu ke společnosti, dědictví a lásce. Ve specifických případech manželství též ustanovuje právní otcovství dítěte ženy nebo právní mateřství dítěte otce. Manželství je tradičně jedním z požadavků na založení rodiny, o což se opírá i fungování společnosti. Manželství tedy neslouží pouze manželskému páru, ale též zájmům dětí a společnosti, jíž jsou součástí.


Ukon en man elstv v r
Ukončení manželství v ČR

 • Manželství končí v obvyklém případě smrtí jednoho z manželů.

 • Manželství může podle zákona v případě nutnosti ukončit rozvodem soud.

 • Dalším způsobem je anulace manželství, jíž se domnělé manželství prohlásí za neplatné od počátku.