1 / 10

FORBEDRINGSPROSESSEN Oppstartseminar 31.08.2012

FORBEDRINGSPROSESSEN Oppstartseminar 31.08.2012. Lasse Lønnum Universitetsdirektør. UiT: 40 ÅR SIDEN OPPSTARTEN (Stortingsvedtaket 28.mars 1968). «Det viktigste vedtaket Stortinget har gjort etter 2.verdsenskrig.» Viktig for utviklingen i Nord-Norge Fra 2 til 4 universiteter, nå: 8

donal
Download Presentation

FORBEDRINGSPROSESSEN Oppstartseminar 31.08.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. FORBEDRINGSPROSESSENOppstartseminar 31.08.2012 Lasse Lønnum Universitetsdirektør

  2. UiT: 40 ÅR SIDEN OPPSTARTEN(Stortingsvedtaket 28.mars 1968) • «Det viktigste vedtaket Stortinget har gjort etter 2.verdsenskrig.» • Viktig for utviklingen i Nord-Norge • Fra 2 til 4 universiteter, nå: 8 • 1972: mål om 3000 studenter • 2012: 3300 nye studenter • UiT nasjonalt: 1 av 4 breddeuniversiteter • UiT internasjonalt: • THES: 275-300 • Shanghai: 300-400 • Unge og lovende universiteter: 43 av 100

  3. TEKNOLOGIBYGGET

  4. BAKGRUNN • Fusjonen mellom UiT og HiTø • Organisk oppbygging over tid • Stor forskjell på fakultetenes administrasjoner • Forbedringsprosessen forankret i styret, toppledelsen, dekan/fakultetsdirektørgruppen

  5. EN ADMINISTRASJON, EN SJEF

  6. FRA STRATEGISK PLAN • Administrasjonen: Universitetet skal ha en tidsriktig, profesjonell og effektiv administrasjon som støtter opp under den faglige virksomheten. • Mål1: UiT skal ha en infrastruktur med høy kvalitet og av tilstrekkelig omfang til at vi kan nå våre mål for utdanning, forskning og formidling.

  7. Forts. • Universitetet skal ha en administrasjon som: • støtter opp omkring kjernevirksomheten • kjennetegnes som en profesjonell administrasjon som svarer til ansattes og studenters behov • har nær dialog med kjernevirksomheten • har medarbeidere med bred kompetanse som deltar i utviklingen av en helhetlig administrasjon • arbeider smart og kommuniserer tydelig

  8. HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ? • En forbedringsprosess som omfatter hele administrasjonen • Hovedmål: få mer tid til å gjøre de riktige tingene • Dette skal vi gjøre gjennom å: • Forsterke kulturen for forbedringer • Forbedre oppgaveløsning og arbeidsflyt • Standardisere rutiner og tjenester • Tilby en mer forutsigbar og lik tjenesteportefølje overfor brukerne • Skape helhet og sammenheng i administrasjonen • Bygge på medarbeidernes erfaringer og forslag til forbedringer

  9. Sentral arbeidsgruppe • Ass. univ.dir Britt Elin Steinveg • Pers/org dir. Odd Arne Paulsen • Kontorsjef Svein Are Tjeldnes • Fak. dir. Anne Aaagaard • Seniorrådgiver Kjetil Kvalsvik • Tillitsvalgt Siri Johnsen

  10. Mandat til sentral arbeidsgruppe • Identifisere områder som skal gjennomgås og foreslå prioriteringer mellom disse • Etablere arbeidsgrupper innen de prioriterte områdene med sammensetning, mål og mandat for arbeidet • Koordinere arbeidet og sikre framdrift • Behandle forslagene fra arbeidsgruppene og gi anbefalinger til universitetsdirektøren med forslag til forbedringer

More Related