slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magandang Umaga! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magandang Umaga!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Magandang Umaga! - PowerPoint PPT Presentation


 • 920 Views
 • Uploaded on

Magandang Umaga!. Isang Malikhaing Pagtuturo ng Wika . Tungo sa Pagdebelop ng Kasanayang Pangkomunikatibo:. Mga Tunguhin at Estratehiya. Dr. Leticia Cantal - Pagkalinawan. Filipino Lecturer University of Michigan. Mga Layunin:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Magandang Umaga!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Isang Malikhaing Pagtuturo ng Wika

Tungo sa Pagdebelop ng Kasanayang Pangkomunikatibo:

Mga Tunguhin at Estratehiya

Dr. Leticia Cantal - Pagkalinawan

Filipino Lecturer

University of Michigan

slide3

Mga Layunin:

1. Matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto ng wika.

2. Maipaliwanag ang mga batayang konsepto sa komunikatibong pagtuturo ng wika.

3. Matukoy ang papel ng guro at estudyante sa isang klasrum pangwika.

4. Makapagbahagi ng ilang estratehiya sa mabisang pagtuturo ng wika.

5. Magamit ang mga tinalakay na estratehiya sa pagtuturo ng wika.

slide4

Balangkas:

1. Batayang Sanligan/Konsepto sa Pagtuturo at Pagkatuto sa Wika

2. Mga Teorya/Konseptong Batayan ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika

3. Ang Papel ng Guro at Estudyante sa Klasrum Pangwika

4. Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Wika

slide5

Batayang Sanligan/Konsepto

I.

sa Pagtuturo at Pagkatuto sa Wika

slide6

Paano sila matututo?

Ano ang ituturo ko sa kanila?

slide8

“Ang mga makabagong teknolohiya at kalakaran ng kapaligiran sa ngayon ay hindi maituturing na BANTA sa isang epektibong pagtuturo bagkus ito ay magsisilbing HAMON sa isang guro.”

Malikhaing Guro

Malikhaing Estudyante

Malikhaing Klasrum Pangwika

slide9

Ayon sa mga ekspertong sina Stevick, Curran at mga kasama:

“Ang susi ng tagumpay sa gawaing pagtuturo at pagkatuto sa loob ng klasrum ay nakasalalay sa relasyon ng mga guro at estudyante.”

slide10

Mga Teorya/Konseptong Batayan

II.

ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika

slide11

Batayang Edukasyon sa Level Sekondari ng Department of Education:

“Ang isang mabisang komunikeytor sa Filipino ay yaong nagtataglay ng kasanayang makro – ang pagbasa, pagsulat, pagsasalita at pagkikinig. Bukod dito, may kabatiran at kasanayan din siya sa apat na komponent o sangkap ng kasanayanag komunikatibo gaya ng gramatikal, sosyo-lingwistik, diskorsal at estratijik.”

slide12

1. Kasanayang gramatikal

2. Kasanayang diskorsal

3. Kasanayang estratijik

4. Kasanayang sosyo-lingwistik

slide13

S

setting

P

participants

ends

E

act sequence

A

keys

K

instrumentalities

I

norms

N

genre

G

slide14

Ayon kay David Wilkins (Higgs at Clifford 1992):

“Upang matamo ang kakayahang komunikatibo kailangang pantay na isaalang-alaang ang pagtalakay sa mensaheng nakapaloob sa teksto at sa porma o kayarian (gramatika) ng wikang ginamit sa teksto.”

slide15

Naniniwala naman si Dr. Fe Otanes (2002) na:

“Matutuhan ang wika upang sila ay makapaghanapbuhay, makipamuhay sa kanilang kapwa at mapahalagahan nang lubusan ang kagandahan ng buhay na kanilang ginagalawan. Sa kabuuan, pangunahing mithiin sa pagtuturo ng wika na makabuo ng isang pamayanang marunong, mapanuri, kritikal at kapaki-pakinabang.”

slide16

Ang Guro at Estudyante

III.

sa Klasrum Pangwika

slide19

Mga Estratehiya sa

IV.

Pagtuturo ng Wika

slide20

Kolaboratibo

Interaktibo

Integratibo

slide21

“Anumang estratehiya o metodo ay mabisa kung ito ay naaangkop sa uri ng aralin, estudyante (edad, antas ng pag-aaral, paraan ng pag-aaral, motibasyon at kahandaang kognitibo at sosyo, emosyonal), kapaligiran at layunin ng pagtuturo.”

slide22

Ang Pagtuturong Nakapokus sa Estudyante

(Learner - Centered Teaching)

- Binibigyang-halaga ang pangangailangan, tunguhin at estilo sa pag-aaral o pagkatuto ng mga estudyante.

slide24

Ang Kooperatibo at Kolaboratibong Pagkatuto

Ang mga gawain sa loob ng klasrum ay nakatuon sa sama-sama at tulung-tulong na pagsisikap ng guro at estudyante upang matamo ang itinakdang gawain.

slide25

Bunga ng kooperatibong pag-aaral sa mga estudyante:

a. Na malaki maitutulong ng kooperatibong pag-aaral sa paghubog ng magandang pag-uugali at pakikipagkapwa ng mga estudyante.

b. Napatataas din ang kanilang pagpapahalaga at pagtingin sa kanilang sariling kakayahan.

c. Mataas na pagsulong sa pagkatuto.

d. Malilinang ang matalino at mapanuring pag-iisip.

e. Nagkakaroon ng positibong atityud sa pag-aaral, mataas na motibasyon.

f. Mas mabuting relasyon ng guro at estudyante; estudyante sa kapwa estudyante.

slide26

Ang Pagkatutong Interaktibo

(Interactive Learning)

Ayon kay Wells (sa Rivers 1987):

“Ang interaksyon sa klase ay kinapapalooban ng tatsulok na ugnayan ng tagapaghatid ng mensahe, ng tagatanggap at ng konteksto ng sitwasyon, maging pasalita o pasulat na komunikasyon.”

slide27

Ang Pagkatutong Integratibo

(Integrative Learning)

- Binibigyang-diin dito ang integrasyon ng paksang-aralin sa pag-aaral ng wika.

slide28

Integrasyon ng apat na kasanayan:

  • Pakikinig
  • Pagsasalita
  • Pagbasa
  • Pagsulat
 • Partisipatibo
 • Pasilitatibo
 • Konsultatibo
 • Guro - tagapagdaloy ng pagkatuto
 • Estudyante- ang aktibong nagsasalita, nakikinig,
 • bumabasa nagsusulat kung
 • kinakailangan
slide29

Mungkahing Gawain

sa Iba't Ibang Aralin

slide30

1. Tayutay at Idyoma - Charade

Gamit ng Pandiwa

Mga Pangungusap

2. Song Analysis

Paglinang sa Kasanayang sa Pakikinig

Pagpapalawak ng Talasalitaan

Pagsusuri sa Kawastuang Panggramatika

3. Blind Walk

Pagsunod sa Direksyon

Gamit ng Pandiwa

Kawastuang Panggramatika

4. Message Relay

Di-Verbal at Verbal na Komunikasyon

Pasalita at Pasulat na Komunikasyon

slide31

5. Solving Problem Situation

Paglinang sa Mapanuring Pag-iisip

Paglalarawan

Pagbuo ng mga pangungusap

6. Mga Larong Pangwika

7. Kwentong Dugtungan

Pagbuo ng mga pangungusap

Pagsasalaysay

8. Animal Sound

Ponema

9. Picture Games

10. Hanapin ang Mali

Kawastuang Panggramatikal

slide32

11. Debate

12. Interview

13. Ads / Advertising

14. Building Blocks

15. Translation

- Pagsasalin ng isang comic book

- Paglikha ng mga bagong salita

- Himig-salin

16. Talakayan

Inner-outer circle

slide33

17. Komposisyon

- Semantic Webbing

- Brainstorming

- Free Writing

- Journal Writing

18. Text Messages

- Gramatikal

- Pagbubuo ng mga salita

- Sosyo-lingwistik na aspekto

19. Malikhaing Pag-uulat

20. Puzzle

slide34

Nakasalalay sa ating mga kamay kung

magiging buhay o patay ang mga talakayan at pag-aaral

sa loob ng ating

klasrum!