Download
n i b n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ô n ài b PowerPoint Presentation

Ô n ài b

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Ô n ài b

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ônàib Review article

 2. Ônbài Review article Review article

 3. àbiọhc Lessons

 4. Bàihọc Lessons

 5. ậtpọcđ Reading

 6. Tậpđọc Reading

 7. ậptvẽ Draw Tome

 8. TậpvẽDraw Tome

 9. ọcđáob Newspaper

 10. ĐọcbáoNewspaper

 11. àbnếgh Furniture

 12. BànghếFurniture

 13. útbìch Pencil

 14. BútchìPencil

 15. túbựmc Pens

 16. BútmựcPens

 17. Schá ởv Books

 18. Sáchvở Books

 19. Lpớ hcọ classroom

 20. Lớphọcclassroom

 21. Eat rice năcmơ

 22. Ăncơm Eat rice

 23. Bread Bnháìm

 24. Bánhmì Bread

 25. ănởph Eat noodle

 26. Ănphở eat noodle

 27. Vitế ựcm pen

 28. Viếtmựcpen

 29. Drinking water Ungốnưcớ

 30. Uốngnước Drinking water

 31. Birthday party Tệciinhsậtnh

 32. Tiệcsinhnhật Birthday party

 33. Ciếchlá cuốicngù Last leaf

 34. Chiếclácuốicùng Last leaf

 35. Circus Gnháxệci

 36. Circus Gánhxiệc

 37. Dream Chêmiaob

 38. Chiêmbao Dream

 39. Dimêẹtqu Matches

 40. DiêmquẹtMatches

 41. Money Kimếtềni

 42. Kiếmtiền Money

 43. Hinê ành Porch

 44. Hiênnhà Porch

 45. Vermicelli Mếniàut

 46. Miếntàu Vermicelli

 47. Khynuêbảo Advice

 48. Khuyênbảo Advice

 49. Announce Lanonuyềtr

 50. Loantruyền Announce