p edrom nsk um n l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předrománské umění PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předrománské umění

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Předrománské umění - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

Předrománské umění. Kulturní okruhy: západní Evropa, východní Evropa Časové vymezení: konec antiky – 10. století Etapy: Křesťanská antika Západoevropské umění raného středověku doba karolínská doba ottonská velkomoravské umění. Umění křesťanské antiky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Předrománské umění' - dolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edrom nsk um n
Předrománské umění
 • Kulturní okruhy: západní Evropa, východní Evropa
 • Časové vymezení: konec antiky – 10. století
 • Etapy:
   • Křesťanská antika
   • Západoevropské umění raného středověku
     • doba karolínská
     • doba ottonská
     • velkomoravské umění
um n k es ansk antiky
Umění křesťanské antiky
 • Souvisí s pronikáním a šířením křesťanství na území impéria
 • období pozdní říše římské
 • 313 – edikt milánský
 • legalizace – křesťanství hromadným jevem
domus ecclesiae
Domus ecclesiae
 • Neformální křesťanské svatyně – domy (utajení)
 • Patrová pohřebiště (katakomby)
 • Malby s křesťanskými symboly
architektura ran ho k es anstv
Architektura raného křesťanství
 • kostely bazilikálního typu
   • vedle boha oslavují císaře, který konvertoval ke křesťanství
   • jsou odvozeny z architektury římské
   • Řím, Jeruzalém, Betlém, Konstantinopolis
   • ve 2. polovině 4. století se tyto kostely ustálily jako určitý stavební typ
starok es ansk bazilika
Starokřesťanská bazilika
 • tři části:
   • atrium – dvůr
   • nartex – předsíň pro dosud nepokřtěné
   • vlastní bazilika – podélná stavba o lichém počtu lodí
   • loď hlavní – vyšší než lodě vedlejší
   • kněžiště (apsida); chór; (triumfální oblouk)
p ednosti baziliky
Přednosti baziliky
 • Prostředí splňující určité požadavky
   • prostor s osvětlením (okna v bočních lodích)
   • poloha svatyně
   • prostor pro kněze
   • prostorné shromaždiště k bohoslužbám a ke kázáním
stavby s centr ln m p dorysem centr ly
Stavby s centrálním půdorysem(Centrály)
 • Půdorys kruhu, oktagonu, nebo řeckého kříže
 • baptistéria – křtitelnice, stavba doprovázející kostely
mal stv ran k es ansk ho obdob
Malířství raně křesťanského období
 • Nástěnné malířství v katakombách
 • 1.-7. století
 • stěny a stropy pokryty ornamentální dekorací i figurálními obrazy
 • Křesťanské symboly – příklady

palma oliva kotva páv ryba beránek

orant dobrý pastýř

od 2. stol. postavy Krista a Panny Marie

mal stv 4 6 stolet
Malířství 4.- 6.století
 • křesťanství se stalo náboženstvím státu
 • 2 varianty: monumentální a knižní
 • změny v ikonografii; Kristus hlavní postavou
  • Kristus v majestátu
  • symbol kříže – nástroje spásy
  • svatozář (nimbus) kolem hlavy Krista
  • Kristův monogram
mal stv 4 6 stolet16
Malířství 4.- 6.století
 • Formy
   • mozaiky – východořímská říše, Ravenna
   • strnulost, symetrie, frontalita
   • vytváření uměleckých prototypů
   • knižní malby
   • převaha kodexu nad antickým svitkem
   • ilustrace náboženských knih; biblí, žaltářů, žalmů a evangeliářů
p edkarol nsk obdob
Předkarolínské období
 • 7.-8. století (dějepisně – doznívání a důsledky stěhování národů)
 • 4 kulturní okruhy
   • 1. Langobardsko-italský
   • 2. Vizigótsko-španělský
   • 3. Franko-merovejský
   • 4. Ostrovní (Británie, Irsko)
p edkarol nsk obdob19
Předkarolínské období
 • Germánské umění pouze dekorativní, neznali monumentální architekturu
 • Architektura navazovala na raně křesťanské typy, baziliky dostaly podobu latinského kříže; sochařská výzdoba ve formě reliéfů
 • Tempietto langobardo v Cividale (Itálie)
 • Baptistéria v Poitiers a Aix
kni n malba iluminace
Knižní malba - iluminace
 • vznik iniciály – od 5. století zvětšování prvních písmen odstavců a vět
 • zdobení geometrické a zoomorfní
 • iluminované rukopisy
   • merovejské
   • ostrovní: jižní Anglie – benediktinské vlivy; Irsko – keltská tradice
   • Book of Durrow; Book of Lindisfarne; Book of Kells
ottonsk um n
Ottonské umění
 • Spojeno s dynastií saskou (Ottoni) – 10. Století
 • Myšlenka ottonské renesance (Renovatio Imperii Romanorum)
 • Přesto však umění ottonské doby bylo antice vzdáleno
architektura v dob ottonsk
Profánní

Falce – královské paláce

Donjonové hrady

Sakrální

Kostely basilikálního typu

Emporové kostely

Rozvoj klášterů

Ambit, rajský dvůr, kapitulní síň, konvent, refektář, dormitář

Architektura v době ottonské
byzantsk um n asov roz len n
Byzantské umění – časové rozčlenění
 • Raně byzantské umění:

(6.-9. století)

 • Vrcholné období byzantského umění:
   • (9. - 15. století)
 • Byzantské umění ve slovanských oblastech:
   • (9. – 15.století)
ran byzantsk um n
Raně byzantské umění
 • Umění doby císaře Justiniána (6. Století)
 • Umění oslavující majestát císaře
 • Kánony
 • Orientální vlivy
  • Architektura (Hagia Sofia, San Vitale)
  • Mozaiková výzdoba
  • Sochařství (zánik v 6. Století, nebylo obnoveno)
vrcholn byzantsk obdob
Vrcholné byzantské období
 • Chrám Sv. Marka – Benátky
  • Stavba započata v 9. Století, dnešní podoba pochází z 11. století
  • Styl odráží těsné styky Byzance a benátské republiky; kombinace prvků byzantských a křesťanských
  • Trojlodní bazilikální půdorys, bohatý interiér, užití drahocenných materiálů; zastřešen 5 kupolemi
byzantsk um n ve slovansk ch oblastech
Byzantské umění ve slovanských oblastech
 • Rusko
 • Bulharsko
 • Srbsko
  • Architektura (Kremelské chrámy)
  • Malířství ( ikony s námětem bohorodičky)