slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
تخمين تبخير از سطح آزاد هامونهای سيستان به کمک فنآوری سنجش از دور PowerPoint Presentation
Download Presentation
تخمين تبخير از سطح آزاد هامونهای سيستان به کمک فنآوری سنجش از دور

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

تخمين تبخير از سطح آزاد هامونهای سيستان به کمک فنآوری سنجش از دور - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

تخمين تبخير از سطح آزاد هامونهای سيستان به کمک فنآوری سنجش از دور. پيمان دانش کار آراسته مربی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری صندوق پستی 1136-13445 تهران تلفن: 48-4901240-021 فاکس: 4905709-021 Email: arasteh@scwmri.ac.ir 11 خرداد 1383. فهرست مطالب. کجا؟ چرا؟ چطور؟ نتيجه!. هامون.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'تخمين تبخير از سطح آزاد هامونهای سيستان به کمک فنآوری سنجش از دور' - dmitri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

تخمين تبخير از سطح آزاد هامونهای سيستان به کمک فنآوری سنجش از دور

پيمان دانش کار آراسته

مربی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری

صندوق پستی 1136-13445 تهران

تلفن: 48-4901240-021

فاکس: 4905709-021

Email: arasteh@scwmri.ac.ir

11 خرداد 1383

slide2
فهرست مطالب
 • کجا؟
 • چرا؟
 • چطور؟
 • نتيجه!
slide4
تالاب

مکانی که آب عامل اصلی محيط زيست جانوری و گياهی آن است و آب پهنه وسيعی از اراضی را می پوشاند.

slide5
کنوانسيون تالابها (1971)(کنوانسيون رامسر)

“مناطقی پوشيده از مرداب، باتلاق، لجن زار يا آبگيرهای طبيعی و مصنوعی اعم از دائمی يا موقت که در آن آبهای شيرين، تلخ يا شور در آن بصورت راکد يا جاری يافت می شود که از جمله شامل آبگيرهای دريايي است که عمق آنها در پايين ترين موقع جزر از شش متر تجاوز نکند” (ماده 1-1)

slide7
بررسی های اکوهيدرولوژيکی

Possible methodologies for calculating environmental flow requirements (EFR) include:

a) Hydrological methods (1970s);

b) Habitats methods: Based on hydraulic and habitat rating (1980s);

c) Holistic methods (mid 1990s) – becoming more popular, especially in Australia and South Africa.

 • Hydrological Methodsvary in complexity with the most basic being “look up tables” followed by “desk tophydrological studies” (Topping, 2000). These methods are based on historical records and are simplest and the least data intense for estimating instream flows.
 • Habitat methodsrepresent the most comprehensive group. They use the various relationships betweendischarge and physical habitat to develop and provide instream flow recommendations. They require some fieldwork to quantify the relationship between the selected variables describing the physical habitat and the river discharge.
 • Holistic methodsare discussion-based approaches. The approaches offer a structured framework to thesetting of Instream Flow Requirements (IFR), based on expert opinion and stakeholder requirements. The “Holistic method” has been in use in Australia and is similar to the Building Block Methodology (BBM) developed in South Africa (King & Louw 1998). The BBM methodology is designed to provide the IFR at a number of different levels depending on the time, finances and data available (Tharme, 1996; King & Louw, 1998)
slide10
مکانيزم تبخير 1

انواع تبخير

 • تبخير از سطح آب
 • تبخير از سطح خاک
 • تبخير- تعرق
slide11
مکانيزم تبخير 2

شرايط لازم برای فرآيند تبخير

 • سطح تبخير
 • آب در سطح تبخير
 • انرژی برای فرآيند تبخير
 • مکانيزم انتقال بخار برای تداوم فرآيند تبخير
slide12
مکانيزم تبخير 3

روشهای اندازه گيری و تخمين تبخير

 • بيلان آب
 • تبادل جرم
 • بيلان انرژی
 • معادلات تجربی
 • سنجش از دور
slide22

تشکيل معادله بيلان آب در مخزن چاه نيمه

توسعه مدل برآورد تبخير از سطح چاه نيمه

ارزيابی مدل

تشکيل معادله تبادل جرم با فرم معادله دالتون

مدل بندی اثرات بادهای 120 روزه بر تبخير از چاه نيمه

ارزيابی مدل

تشکيل معادله بيلان انرژی در مخزن چاه نيمه

توسعه مدل برآورد حرارت محسوس در محدوده چاه نيمه

ارزيابی مدل

منطقه ای سازی معادلات توسعه يافته

ارزيابی نتايج

پردازش تصاوير ماهواره ای برای تهيه اطلاعات مورد نياز مدلها

مدلسازی توزيعی تبخير از سطح هامونها

ارزيابی و تفسير نتايج

الگوريتم 1

slide23

دمای هوا

فشار بخار اشباع

کمبود فشار بخار

فشار بخار واقعی

حرارت محسوس

سرعت باد

تابش طول موج کوتاه رسيده به سطح

گرمای نهان

عمق تبخير

تابش خالص دريافتی در سطح

اختلاف دمای سطح آب در روزهای متوالی

تغيير ذخيره انرژی در مخزن

الگوريتم 2

slide24

روز ژوليوسی

زاويه ميل خورشيد

زاويه طلوع خورشيد

فاصله نسبی زمين تا خورشيد

تابش خورشيدی رسيده به اتمسفر زمين

ساعت آفتابی پتانسيل

ساعت آفتابی مشاهده شده

تابش طول موج کوتاه رسيده به سطح

تابش طول موج کوتاه رسيده به سطح در يک روز فاقد ابر

ميزان برناکی

آب قابل بارش

دمای نقطه شبنم

فشار بخار واقعی

تابش خالص دريافتی در سطح

گسيلندگی اتمسفر

دمای درخشندگی باند 4 و5

دمای هوا

دمای درخشندگی باند 4 و5

دمای سطح

بازتابش باند 2

آلبيدو سطح

الگوريتم 3

slide27
شاخص تنش آبی حوضه

WSI = Water Stress Index

MAR = Mean Annual Runoff

EWR = Environmental Water Requirement

slide28
WSI

منطقه مورد مطالعه

slide29
WSI در منطقه هامونها
 • تبخير مه تا اکتبر در منطقه سيستان معادل 80 درصد تبخير سالانه است
 • کل تبخير مه تا اکتبر معادل 1410 ميليمتر است بنابراين تبخير سالانه بالغ بر 1760 ميليمتر می باشد
 • با توجه به نسبت سطوح آب آزاد و پوشش گياهی، 1270 ميليمتر تبخير از سطح آب و 490 ميليمتر تبخير- تعرق صورت می گيرد
 • با توجه به مساحت هامونها، کل تلفات سالانه معادل 3360 ميليون متر مکعب می باشد
 • تلفات سالانه تبخير از سطح چاه نيمه 100 ميليون متر مکعب است
slide32
نتيجه گيری
 • عوامل:آلبيدو و تابش طول موج کوتاه رسيده به سطح بصورت مستقيم قابل تعيين است
 • عوامل: دمای هوا و دمای سطح، تابش خالص دريافتی در سطح، گرمای تبادلی بين سطح و عمق آب و خاک، تغيير در ذخيره انرژی در طول دوره های زمانی، گرمای نهان و عمق تبخير بصورت غيرمستقيم قابل تعيين است
 • منطقه در شرايط تنش آبی بسيار شديد قرار دارد
slide33
پيشنهادات
 • مطالعه کامل بيلان آب هامونها
 • مطالعه نياز آبی محيط زيست با توجه به نيازاجزاء اکوسيستم
 • مطالعه سطح- حجم هامونها با استفاده از سنجش از دور
 • مطالعه دقيقشار حرارت نهان برای برآورد تبخير از سطح آب و تبخير- تعرق واقعی با روش همبستگی گردبادی
slide34
سپاسگزاری
 • تحقيق حاضر در قالب رساله دکتری تحت راهنمايي استاد ارجمند آقای دکتر مسعود تجريشی و حمايت مالی مرکز مطالعات آب و محيط زيست انجام شده است که بدينوسيله قدر دانی می گردد
 • در انجام مراحل مختلف اين تحقيق کارشناسان و اعضای مرکز مطالعات آب و محيط زيست از هيچ همکاری و مساعدتی دريغ نورزيده اند که از يکايک ايشان سپاسگزاری می گردد