slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ºز 3 . ¸²îàÔàôÂÚàôÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ºز 3 . ¸²îàÔàôÂÚàôÜ - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

ºز 3 . ¸²îàÔàôÂÚàôÜ. гñó»ñ. ƱÝã ¿ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÁ. ÇÙ³ëï³íáñí³Í ¨ ³ÝÇÙ³ëï ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸³ïáÕáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÁ: ¸³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ. 3.1. îñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß»ßï : 4. ä³ñ½ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ: 5. î»ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ºز 3 . ¸²îàÔàôÂÚàôÜ' - diza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ºز 3. ¸²îàÔàôÂÚàôÜ

гñó»ñ.

 • ƱÝã ¿ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÁ. ÇÙ³ëï³íáñí³Í ¨ ³ÝÇÙ³ëï ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
 • ¸³ïáÕáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÁ:
 • ¸³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ.

3.1. îñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß»ßï:

4. ä³ñ½ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ:

5. î»ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç:

 • ¸³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ ³ëáõÛóÛÇÝ ýáõÝÏódz:
 • ¸³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ Áëï ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý.

ѳٳï»Õ»ÉÇ ¨ ³Ýѳٳï»Õ»ÉÇ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

8. ´³ñ¹ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ. ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß³ÕϳåÝ»ñ:

slide2
ºز 3.гñó 1. ƱÝã ¿ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÁ. ÇÙ³ëï³íáñí³Í ¨ ³ÝÇÙ³ëï ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ

¸³ïáÕáõÃÛáõÝÙïùÇ Ó¨Ý ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ³é³ñϳÛÇ Ï³Ù ³é³ñϳݻñÇ ¹³ëÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳ٠ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳë-ï³ïÙ³Ý Ï³Ù ÅËïÙ³Ý ÙÇçáóáí:

ÆÙ³ëï³íáñí³Í ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÁ`

×ßÙ³ñÇï ¿, »Ã»³ñï³Ñ³Ûïí³Í ѳïÏáõÃÛáõÝÁ ϳ٠ѳñ³µ»ñáõà ÛáõÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ûµÛ»ÏïÇí Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ,

ë˳ɿ,»Ã» ³ÛÝ (¹ñ³Ýù) ãÇ(ã»Ý) ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ûµÛ»ÏïÇí Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

²ÝÇÙ³ëï ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÁ

³)³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ³Ý³í³ñï ÙÇïù,

կ³Ù

µ)¹ñ³Ýáõ٠ѳñ³µ»ñ³ÏóíáõÙ (ѳëï³ïíáõ٠ϳ٠ÅËïíáõÙ)»Ý ï³ñµ»ñ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ïÇñáõÛÃÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ:

slide3
ºز 3. гñó 2. ¸³ïáÕáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÁ:
 • êáõµÛ»ÏïÁ(S) ѳëϳóáõÃÛáõÝ ¿ ³ÛÝ ³é³ñϳÛÇ Ù³ëÇÝ, áñÇÝ í»ñ³·ñíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ñ³ ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ` ѳëï³ïÙ³Ý Ï³Ù ÅËïÙ³Ý ÙÇçáóáí:
 • äñ»¹ÇϳïÁ (P) ѳëϳóáõÃÛáõÝ ¿ ³ÛÝ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñÁ ѳëï³ïíáõ٠ϳ٠ÅËïíáõÙ ¿ ëáõµÛ»ÏïÇ Ýϳïٳٵ:
 • γåÁ ѳëï³ïÙ³Ý Ï³Ù ÅËïÙ³Ý ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿:
 • êáõµÛ»ÏïÁ ¨ åñ»¹ÇϳïÁ ÏáãíáõÙ »Ý ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ:
 • S-Á ¨ P-Ý Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É å³ñ½ ¨ µ³ñ¹:
slide4
ºز 3. гñó 3. ¸³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ:
 • ¸³ïáÕáõÃÛ³Ý É»É½í³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÁݳ˳¹³ëáõÃ

ÛáõÝÝ ¿:

 • àã µáÉáñ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý

¹³ïáÕáõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ:

 • ¸³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÙáÕ³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝ:
 • ¸³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ ѳñó³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ (Ñé»ïá- ñ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ Ñ³ñó³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ):
 • ¸³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ µ³ó³Ï³Ýã³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ:
 • ¸³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ:
slide5
ºز 3. гñó 3. ¸³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ:
 • ܳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÁ å³ñ½»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ùÝÝ»É ³ÛÝ ³ÛÉ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ϳ-åÇ Ù»ç` ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ѳٳï»ùëïÇ ÙÇçáóáí:
 • îñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ѳٳï»ùëïÁ Ùïù»ñÇ ³ÛÝ Ñ³Ù³- ϳñ·Ý ¿, áñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë å³ñ½»É ¹ñ³Ý- óÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ëïáõÛ· ÇÙ³ëïÁ, µáí³Ý¹³Ïáõà -ÛáõÝÝ áõ ¹»ñÁ ÙÛáõë Ùïù»ñÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ϳåÇ Ù»ç:
 • üǽÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïÁ ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, Çñ³¹-ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßíÇ ³éÝ»ÉÝ ¿, áñáÝù û·ÝáõÙ »Ý ×Çßï ÁÙµéÝ»É Ëáë³ÏóÇ Ùïù»ñÁ:
slide6
ºز 3. гñó 3. ¸³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ:

¸³ïáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý

Çñ»Ýó ϳéáõóí³Íùáí:¸ñ³Ýó ï³ññ»ñÁ (»ÝÃ³Ï³Ý ¨ ëáõµ

Û»ÏïÁ, ëïáñá·Û³ÉÝ áõ åñ»¹ÇϳïÁ)

³) ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý ÉñÇíÏ»ñåáí,

µ) ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý Ù³ëݳÏÇáñ»Ý,

·) ã»Ý ѳÙÁÝÏÝáõÙ,

¹) »ÝÃ³Ï³Ý Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ P-Ç Ñ»ï,

») ëïáñá·Û³ÉÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ S-Ç Ñ»ï:

3 3 1
ºز 3. гñó 3.1. îñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß»ßï:
 • ø»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ß»ßïÝÁÝÏÝáõÙ ¿ µ³éÇ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ í³ÝÏÇ íñ³, ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß»ßïÁ` ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ ï»ñÙÇÝÇ íñ³:
 • îñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß»ßïÁÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ë»ÕÙ µ³é»ñáí ³ñï³Ñ³Û- ï»É ͳí³ÉáõÝ Ùïù»ñ:
 • îñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß»ßïÁ µ³Ý³íáñ ËáëùáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÑÝã»ñ³Ý·ÇÙÇçáóáí, ÇëÏ ·ñ³íáñ ËáëùáõÙ` ѳٳå³ï³ëË³Ý µ³é»ñÝ Áݹ·Í»Éáí:
 • îñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß»ßïÁáñáßíáõÙ ¿ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ѳٳï»ùë-ïÇ ÙÇçáóáí:
 • äñ»¹ÇϳïÁ áñáßíáõÙ ¿ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß»ßïÇÙÇçáóáí: úñ.`

§êñí³ÏÁ ç³ñ¹í»ó¦ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý (¹³ïáÕáõÃÛ³Ý) Ù»ç`

ëñí³ÏÁ` »Ýóϳ (ëáõµÛ»Ïï), ç³ñ¹í»ó` ëïáñá·Û³É (åñ»¹Çϳï)

§êñí³ÏÁ ç³ñ¹í»ó¦` ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý (¹³ïáÕáõÃÛ³Ý) Ù»ç`

ëñí³ÏÁ` »Ýóϳ (åñ»¹Çϳï), ç³ñ¹í»ó` ëïáñá·Û³É (ëáõµÛ»Ïï):

slide8
ºز 3.гñó 4. ä³ñ½ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ:

гïÏáõÃÛ³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ.

µ³Ý³Ó¨Ý ¿` S-Á P ¿ (ã¿).

2. гñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ.

µ³Ý³Ó¨Ý ¿` x R y; x áã R y ϳ٠R (x; y); áã R (x; y).

Àëï áñ³ÏÇ`

ѳëï³ï³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ.

µ³Ý³Ó¨»ñÝ »Ý` S-Á P ¿; x R y ϳ٠R (x; y).

2. ÅËï³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ.

µ³Ý³Ó¨»ñÝ »Ý` S-Á P ã¿; x áã R y ϳ٠áã R (x; y).

Àëï ù³Ý³ÏÇ`

ÁݹѳÝáõñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ.

µ³Ý³Ó¨»ñÝ »Ý` ´áÉáñ S-»ñÁ P »Ý; àã ÙÇ S P ã¿.

Ù³ëݳíáñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ.

µ³Ý³Ó¨»ñÝ »Ý` àñáß S-»ñ P »Ý (ã»Ý).

3. »½³ÏÇ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ. ²Ûë S-Á P ¿ (ã¿).

slide9
ºز 3.гñó 4. ä³ñ½ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ:

Àëï áñ³ÏÇ ¨ ù³Ý³ÏÇ ÙdzóÛ³É ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý`

ÁݹѳÝáõñ ѳëï³ï³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ (A).

µ³Ý³Ó¨Ý ¿` ´áÉáñ S-»ñÁ P »Ý.

2. ÁݹѳÝáõñ ÅËï³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ (E).

µ³Ý³Ó¨Ý ¿`àã ÙÇ S P ã¿.

3. Ù³ëݳíáñ ѳëï³ï³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ (I).

µ³Ý³Ó¨Ý ¿` àñáß S-»ñ P »Ý.

4. Ù³ëݳíáñ ÅËï³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ (ú).

µ³Ý³Ó¨Ý ¿` àñáß S-»ñ P ã»Ý.

5. »½³ÏÇ Ñ³ëï³ï³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ.

µ³Ý³Ó¨Ý ¿` ²Ûë S-Á P ¿.

6. »½³ÏÇ ÅËï³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ.

µ³Ý³Ó¨Ý ¿` ²Ûë S-Á P ã¿.

slide10
ºز 3. гñó 5. î»ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç

êáõµÛ»ÏïÁ ¨ åñ»¹ÇϳïÁ ÏáãíáõÙ »Ý ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý ï»ñ-

ÙÇÝÝ»ñ:

î»ñÙÇÝÁ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³ßËí³Í ¿, »Ã» ³ÛÝ µ³í³-

ñ³ñáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É »ñ»ù å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ.

 • ÁݹѳÝáõñ ѳëϳóáõÃÛáõÝ ¿,
 • í»ñóí³Í ¿ ³ÙµáÕç ͳí³Éáí,
 • ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ ÙÛáõëï»ñÙÇÝÇ (»Ã» S ¿, P-Ç, »Ã» P ¿` S-Ç) ͳí³ÉÇ Ù»ç ϳ٠³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ µ³ó³éíáõÙ ¿ ÙÛáõëï»ñÙÇÝÇ (»Ã» S ¿, P-Ç, »Ã» P ¿` S-Ç) ͳí³ÉÇó:

º½³ÏÇ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³ßË

í³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ùÝÝ»ÉÇ ã¿:

slide11
P

S

SP

S

P

î»ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ A, E, I, O ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ

A ïÇåÇ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç`

S-Á µ³ßËí³Í ¿ (+), P-Ý µ³ßËí³Í ã¿ (-):

´³ó³éáõÃÛáõÝ. P-Ý ¨ë µ³ßËí³Í ¿ (+):

OñÇݳÏ` سñ¹Á µ³Ý³Ï³Ý ¿³Ï ¿:

E ïÇåÇ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç`

S-Á µ³ßËí³Í ¿ (+), P-Ý µ³ßËí³Í ¿ (+):

slide12
S

P

S

P

S

P

I ïÇåÇ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç`

S-Á µ³ßËí³Í ã¿ (-), P-Ý µ³ßËí³Í ã¿ (-):

´³ó³éáõÃÛáõÝ. P-Ý µ³ßËí³Í ¿ (+):

Օ ïÇåÇ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç`

S-Á µ³ßËí³Í ã¿ (-), P-Ý µ³ßËí³Í ¿ (+):

slide13
ºز 3. Հարց6. Դատողություն և ասույթայինֆունկցիա.

Ասույթայինֆունկցիանարտահայտություն է, որըպարունակում է մեկկամմիքանիփոփոխական և հետևաբարչիկարողլինելճշմարիտկամսխալ: Ասույթայինֆունկցիանկարող է վերածվելդատո- ղության, եթեարտահայտությանմեջփոփոխական(ներ)ը փոխարինվի(են) կոնկրետառարկայիանուն(ներ)ով կամ նշան(ներ)ով, կամէլեթեդրանք կապակցվենընդհան-րությանկամգոյությանքվանտորներով:

]- «գոյությունունիայնպիսիx, որիդեպքում … »:

x

V- «բոլերx-երիհամար … »:

x

slide14
ºز 3. Հարց 7. Դատողություններիտեսակներըըստճշմարտության.

Համատեղելի դատողություններ (համատեղելիության հա-րաբերություններ)`

Համարժեք դատողություններ (համարժեքության հարաբերություն)

Ստորադիր դատողություններ (ստորադրության հարաբերություն)

A —> I

E—> O

slide15
ºز 3. Հարց 7. Դատողություններիտեսակներըըստճշմարտության.

Անհամատեղելի դատողություններ (անհամատեղելիության հարաբերություններ)`

Հակասող դատողություններ`

A —> O

E—> I

Հակադեմ դատողություններ`

A —> E

O —> I (ենթահակադեմ) :

slide16
ԹԵՄԱ 3.Հարց 8. Բարդդատողություն

ՄԻԱՑՅԱԼ (ԿՈՆՅՈՒՆԿՏԻՎ) բարդդատողություն`

«Կոնյունկցիա» տրամաբանականշաղկապ.

 • «և»,
 • «ու»,
 • «իսկ»,
 • «բայց»,
 • «,»:

Բանաձևերնեն`

 • «S1-ը P1 է և S2- ը P2»,
 • «S1-ը, S2-ը, S3-ը … … Pեն»,
 • « S-ը P1 է և P2 »:
slide17
ԹԵՄԱ 3.Հարց 8. Բարդդատողություն

ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ (ԴԻՍՅՈՒՆԿՏԻՎ) բարդդատողություն`

«Դիսյունկցիա» տրամաբանականշաղկապ.

 • խիստ դիսյունկցիա (բացառողբաժանարար )` «կամ ... , կամ»,
 • թույլ դիսյունկցիա (միացնողբաժանարար)` «կամ»:

Բանաձևերնեն`

 • «S1-ը P1 է կամS2- ը P2»,
 • «S1-ը կամ S2-ը կամ S3-ը … … Pեն»,
 • « S-ը P1 է կամP2 »:
slide18
ԹԵՄԱ 3.Հարց 8. Բարդդատողություն

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ (ԻՄՊԼԻԿԱՏԻՎ) բարդդատողություն`

«Եթե A, ապա`B»,

(A` տրամաբանական հիմք)

(B`տրամաբանական հետևանք):

«Իմպլիկացիա» տրամաբանականշաղկապ.

 • «եթե ... , ապա` ... »,

Բանաձևերնեն`

 • «Եթե S1-ը P1 է, ապա` S2- ը P2է»,
 • «Եթե S1-ը P1 չէ, ապա` S2- ը P2 չէ»,
 • «Եթե S1-ը P1 է, ապա` S2- ը P2 չէ»,
 • «Եթե S1-ը P1 չէ, ապա` S2- ը P2է»,
slide19
ԹԵՄԱ 3.Հարց 8. Բարդդատողություն

ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅԱՆ բարդդատողություն`

«Եթե և միայն եթե A, ապա`B»:

«Համարժեքություն» տրամաբանականշաղկապ.

 • «Այն և միայն այն դեպքում ... , երբ ... »,
 • «Եթե և միայն եթե ... , ապա` ... »:

Բանաձևերնեն`

 • «Եթե և միայն եթե S1-ը P1 է, ապա` S2- ը P2է»,
 • «Եթե և միայն եթե S1-ը P1 չէ, ապա` S2- ը P2 չէ»,
 • «Եթե և միայն եթե S1-ը P1 է, ապա` S2- ը P2 չէ»,
 • «Եթե և միայն եթե S1-ը P1 չէ, ապա` S2- ը P2է»,
slide20
ԹԵՄԱ 3.Հարց 8. Բարդդատողություն

ԺԽՏԱԿԱՆբարդդատողություն`

«Ժխտում» տրամաբանականշաղկապ.

 • «Ճիշտ չէ, որ ... »,
 • «Սխալ է, թե... »:

Բանաձևերնեն`

 • «Ճիշտ չէ, որ S-ը Pէ»,
 • «Ճիշտ չէ, որ S-ը P չէ»:
ad