slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สังคมและ การ เมือง : 03751112 PowerPoint Presentation
Download Presentation
สังคมและ การ เมือง : 03751112

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

สังคมและ การ เมือง : 03751112 - PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on

สังคมและ การ เมือง : 03751112. Social and Politics. : สังคมมนุษย์ : การอยู่ร่วมกันของมนุษย์. : การเมือง : กระบวนการอำนาจและการใช้. : ความสัมพันธ์ : มนุษย์กับการเมือง. ที่มาของสังคม. ทฤษฎีสัญญาสังคม ( S ocial C ontract Theories of Society) เน้นสภาพธรรมชาติ (State of Nature)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

สังคมและ การ เมือง : 03751112


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สังคมและการเมือง :03751112

Social and Politics

: สังคมมนุษย์ :การอยู่ร่วมกันของมนุษย์

: การเมือง :กระบวนการอำนาจและการใช้

: ความสัมพันธ์ :มนุษย์กับการเมือง

slide2
ที่มาของสังคม

ทฤษฎีสัญญาสังคม

(Social Contract Theories of Society)

เน้นสภาพธรรมชาติ (State of Nature)

: ธอมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes)

อธิบายว่า ระยะเริ่มมนุษย์ไม่ได้อยู่รวมกันในสังคม

แยกกันอยู่ตามสภาพธรรมชาติ (State of nature) ใต้กฎ

ธรรมชาติ (Natural law) ที่ไม่เหมาะสมกับอารยธรรม

พิจารณามนุษย์ในทางลบ และลักษณะต่างๆไม่ดี

slide3
ที่มาของสังคม

สภาพมนุษย์ :

- ลักษณะโดดเดี่ยว (solitary)

- ยากจน (poor)

- น่าเกลียด (nasty) โหดร้าย (brutal)

- ติดต่อกันระยะสั้น (short)

- ไม่มีความรับผิดชอบ

- ไม่มีความยุติธรรม

slide4
ที่มาของสังคม

ข้อตกลง Hobbes เสนอ :

บุคคลเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตนแสวงหา

มาได้ มนุษย์ทำสงครามเพื่อความอยู่รอดของตน

มนุษย์ตกกันทำสัญญา จะเลิกอยู่แบบตัวใครตัวมัน

และใช้กำลังตามธรรมชาติ แต่จะอยู่รวมกันภายใต้การ

ปกครองของ “องค์อธิปัตย์” (sovereign)เกิดอำนาจทาง

การปกครองภายใต้รัฐบาล

slide5
ที่มาของสังคม

: จอห์น ล็อค (John Locke)

เสนอแนวคิดต่างจาก Hobbes เกี่ยวกับสภาพตาม

ธรรมชาติและมนุษย์

-สภาพธรรมชาติของสังคมจะมีการจัดการปกครอง

ที่มีระเบียบดีแล้ว (State of Organized Society)

-ความไม่สมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติ ทำให้มนุษย์

ที่เป็นผู้ตัดสินคดีที่กระทำความผิดกันเอง ซึ่งมีข้อบกพร่อง

อยู่บางประการ

slide6
ที่มาของสังคม

ข้อเสนอ Locke:

1. การตั้งศาล (judicature)เพื่อตีความกฎหมาย

อย่างถูกต้องและยุติธรรม

2. การตั้งฝ่ายบริหาร (executive)เพื่อที่จะรักษา

กฎหมาย

3. การตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ (legislature) เพื่อกำหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาและดูแลคดีต่างๆ

มนุษย์ยอมสละสิทธิการลงโทษ โดยยกสิทธิให้องค์กร

ทำหน้าที่แทน = สัญญาร่วมกัน สังคมและรัฐบาลจะเกิดขึ้น

slide7
ที่มาของสังคม

: ชอง ฌาคส์ รุสโซ (Jear Jacques Rousseau)

ยอมรับความคิดของ John Lockeเกี่ยวกับมนุษย์ที่

อยู่ในสภาพธรรมชาติ และอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ

Rousseau เชื่อว่า สภาพธรรมชาติมนุษย์เป็นคนดีมี

ความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากของผู้อื่น ความรู้สึกจะ

อยู่ร่วมกันเป็นสังคม และสังคมมีลักษณะเป็นของส่วนรวม

slide8
ที่มาของสังคม

ข้อเสนอ Rousseau:

: เจตนารมณ์ทั่วไป (general will)เกิดขึ้นภายหลัง

จากมีการรวมเป็นสังคม

: สังคมจะมีเจตนารมณ์ทั่วไปมุ่งพิทักษ์รักษาและให้

สวัสดิการแก่ส่วนรวม

: เจตนารมณ์ทั่วไปเป็นแหล่งที่มาของกฎหมาย

ทั้งหมด

slide9
ที่มาของสังคม

ข้อเสนอ Rousseau:

: เจตนารมณ์ทั่วไปจะกำหนดความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกของสังคม

:เจตนารมณ์ทั่วไปเป็นสิ่งสูงสุดรัฐเป็นเพียง

ตัวแทน (agent) เจตนารมณ์=อำนาจอธิปไตย

slide10
ความหมายของสังคม

”สังคม”เป็นกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันภายใน

(1) อาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็น (2) ระยะเวลา

ยาวนานพอสมควร ผู้คนในกลุ่มมี (3) ความสัมพันธ์ซึ่ง

กันและกัน โดยที่กำหนด (4) รูปแบบบรรทัดฐาน

กฎเกณฑ์ บทบาทและกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอยู่รวมกัน

เป็นถาวร

slide11
ความหมายของสังคม

”Aristotle”เป็นนักปราชญ์ชาวกรีก (384-322 ก่อน

ค.ศ.) เชื่อว่า

มนุษย์ตามสภาพธรรมชาติต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

มีการติดต่อสัมพันธ์กันและกัน ไม่สามารถมีชีวิตอย่างอิสระ

ตามลำพังคนเดียว

Aristotleเน้นถึงว่า ไม่มีมนุษย์ผู้ใดอยู่อย่างโดดเดี่ยวใน

โลก มนุษย์ผู้เดียวไม่สามารถสืบพันธุ์ ไม่อาจป้องกันตนเอง

และหาเลี้ยงชีพได้นาน ไม่อาจบำรุงสติปัญญา ความคิดและ

มีกำลังใจเพียงพอ

slide12
ความหมายของสังคม

Arnold W. Green (1972)

“สังคม”เป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งแต่ละคนมีความ

รู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยประกอบด้วย

- มีประชากร

- มีการจัดระเบียบในการอยู่ร่วมกัน

- มีเวลา/สถานที่/อาณาบริเวณและอาศัยอยู่อย่างถาวร

- มีการแบ่งงานกันทำ

- มีการแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้

slide13
ความหมายของสังคม

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542)

“สังคม”คือ คนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญร่วมกัน

slide14
ความหมายของสังคม

ประสาท หลักศิลา (2514)

“สังคม”หรือการที่มนุษย์พวกหนึ่งๆ ที่มีอะไรส่วนใหญ่

เหมือนกัน/คล้ายคลึงกัน เช่น ทัศนคติ คุณธรรม ธรรมเนียม

ประเพณีและได้มาอยู่รวมกันเป็นพวกเดียวกัน โดยที่มีความ

สัมพันธ์กันและมาอยู่ในเขตเดียวกันอย่างถาวร

slide15
ความหมายของสังคม

พัทยา สายหู (2524)

“สังคม”หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในอาณาบริเวณ

ที่มีขอบเขตกำหนด มีความสัมพันธ์อันเกิดจากการประพฤติ

ปฏิบัติต่อกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยอมรับ

แบบแผนหรือวิธีการกฎเกณฑ์อย่างเดียวกัน

human society
สังคมมนุษย์ Human Society

:สังคมคือ “กลุ่มของมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีส่วนร่วมในระบบกระทำการที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ (a self-

sufficient system of action)ซึ่งสามารถจะดำรงอยู่

ได้นานกว่าอายุของมนุษย์คนหนึ่ง กลุ่มมนุษย์นี้อย่าง

น้อยจะต้องแสวงหาสมาชิกใหม่ด้วยวิธีการผสมพันธุ์

ตามธรรมชาติ”

Aberle, Cohen, Davis, LevyandSutton. 1950. “ The

Functional Pre-Requisites of a Society.” Ethics.

Vol. 60. January 1950

slide17
สาระสำคัญของความหมาย

:ประการที่ 1 – ระบบกระทำการที่สามารถเลี้ยงตนเอง

ระบบกระทำการทุกระบบจะต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์หนึ่ง

(a situation) เสมอ

สถานการณ์

= มนุษย์

= สิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่มนุษย์ (non-

human environment)

= สังคมอื่นๆ ระดับภายในและภาย

นอกสังคมเดียวกัน

สังคม (a society)

slide18
สาระสำคัญของความหมาย

:ประการที่ 1 – ระบบกระทำการที่สามารถเลี้ยงตนเอง

-:ระบบกระทำการสังคมจะต้องจัดเตรียมเพื่อเผชิญกับ

สถานการณ์ต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิด และยังส่ง

ผลกระทบต่อสังคม

-:ลักษณะสามารถเลี้ยงตนเอง โดยไม่ต้องติดต่อกับสังคม

ภายนอกระยะหนึ่งก็ยังอยู่ได้ ระบบสังคมมีความสามารถ

ทำหน้าที่ที่จำเป็นต่างๆ ของสังคม (functional

prerequisites)

slide19
สาระสำคัญของความหมาย

-:สังคมจะต้องสามารถสร้างสมาชิกใหม่แทนสมาชิกเก่า

โดยการอบรมสั่งสอน (Socialization)

:ประการที่ 2 – ความสามารถอยู่นานกว่าอายุมนุษย์ 1 คน

-:สมาชิกของสังคมบางส่วนต้องมาจากด้วยวิธีการผสม

พันธุ์ตามธรรมชาติ เพราะต้องการแยกสังคมออกจาก

กลุ่มทางสังคม เช่น สมาคม วัด/สำนักสงฆ์ และสโมสร

การแสวงหาสมาชิก

+ การเพิ่มด้วยผสมพันธ์ตามธรรมชาติ

+ การเพิ่มด้วยการอพยพ การสู้รบ/กวาดต้อน

slide20
สาระสำคัญของความหมาย

+ วัฒนธรรมเป็นกฎเกณฑ์กำหนดพฤติกรรมทางสังคม

ของมนุษย์ = นามธรรม

- แบบแผนวัฒนธรรมของสังคม อาศัยการสังเกตจาก

พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior)

- สังคม 2 สังคม/มากกว่าอาจจะมีวัฒนธรรมคล้ายกัน

เช่น ไทย ลาว เขมร

- สังคมเดียวกันอาจจะมีวัฒนธรรมแตกต่างกันแต่ละ

กลุ่ม (Sub-culture)

สังคม = วัฒนธรรม

slide21
สาระสำคัญของความหมาย

:ประการที่ 3 – สังคมแต่ละสังคมอาจไม่จำเป็นต้องพึ่ง

ตนเองด้านทรัพยากรตลอดไป

-:สังคมต้องมีทรัพยากรมากพอควรเพื่อใช้ภายในสังคม

= ไม่มีเลยไม่ได้

-:สังคมต้องมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับสังคมอื่น แต่

ไม่ใช่กลายเป็นสังคมเดียวกัน

slide22
หน้าที่สำคัญของสังคม

:ประการที่ 1 – สังคมจัดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติการทางเพศของสมาชิกเพื่อการเพิ่ม

สมาชิกใหม่ด้วยวิธีการสืบพันธุ์ (Sex

Reproduction)

-:การบำรุงรักษาความต่อเนื่องทางชีวะ (Maintenance

of Biological Continuation) ของสมาชิกสังคม

- การรักษาระดับจำนวนสมาชิกที่เหมาะสม ไม่มาก

หรือน้อยเกินไป

- การติดต่อกับสังคมอื่นจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์

ความอยู่รอดสังคมตนเอง

slide23
หน้าที่สำคัญของสังคม

-:การบำรุงรักษาความต่อเนื่องทางชีวะ (Maintenance

of Biological Continuation) ของสมาชิกสังคม

- การจัดการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างเพศของสมาชิก

(Heterosexual Relationship) ผลิตสมาชิกใหม่

- สมาชิกจำนวนพอเหมาะต้องทำหน้าที่ตามบทบาท

(Role) และสถานภาพ (Status) เพื่อความคงอยู่

สังคม

- สังคมจำเป็นต้องปรับตัว จัดการและเปลี่ยนแปลง

ภาวะแวดล้อมธรรมชาติให้เหมาะสม

slide24
หน้าที่สำคัญของสังคม

:ประการที่ 2 – การอบรมวัฒนธรรม/การให้สมาชิกรู้จัก

กฎเกณฑ์พฤติกรรมทางสังคม

(Socialization or Enculturation)

-:สมาชิกใหม่สังคมต้องรู้และเข้าใจ”โครงสร้างแห่ง

การกระทำ” (Structure of Action) : กฎเกณฑ์

ทางสังคม บทบาท (Role) สถานภาพ (Status)

วิถีปฏิบัติและถ่ายทอดแบบแผนทางวัฒนธรรมของ

สังคม

slide25
หน้าที่สำคัญของสังคม

:ประการที่ 3 – การติดต่อสื่อสาร (Communication)

ที่ให้มีภาษาร่วมกันของสมาชิก

-:การจัดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในสังคม

เพื่อรับรู้และเข้าใจร่วมกัน ด้วยระบบสัญลักษณ์

(Symbolic Communication)

- การรักษาค่านิยมร่วมกัน (Common Value) การ

เรียนรู้และความเข้าใจร่วมกัน=Enculturation

- การสร้างอำนาจบังคับ (Sanction) ในกิจกรรมทาง

สังคม

slide26
หน้าที่สำคัญของสังคม

:ประการที่ 4 – หน้าที่ทางเศรษฐกิจ (Economic

Function)

-:การจัดให้มีการผลิต (Production) การกระจาย

(Distribution) และการบริโภค (Consumption)

- สังคมที่มีการจัดการเศรษฐกิจดี อาหารและ

ทรัพย์สิน สมาชิกสมบูรณ์แข็งแรง

: ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

: วิธีการจัดการทางเศรษฐกิจ

slide27
หน้าที่สำคัญของสังคม

:ประการที่ 5 – หน้าที่จัดระเบียบและรักษาความสงบ

(Maintenance of Order)

-:การจัดระเบียบการปกครองและความยุติธรรม ระงับ

ข้อพิพาท การขัดผลประโยชน์ และความไม่สงบ

- การจัดระเบียบภายใน (Internal Order)

- การจัดระเบียบภายนอก (External Order)

slide28
เงื่อนไขการสลายตัวของสังคมเงื่อนไขการสลายตัวของสังคม

:ประการที่ 1 – การไม่สืบต่อทางชีวะในหมูสมาชิกสังคม

-:การที่มีสมาชิกสังคมลดลงเหลือน้อยเกิดไป

- อัตราการเกิด

- อัตราการตาย

- อัตราการย้ายถิ่น

slide29
เงื่อนไขการสลายตัวของสังคมเงื่อนไขการสลายตัวของสังคม

:ประการที่ 2 –สมาชิกสังคมเฉื่อยชาเกินขนาด

-:การที่มีสมาชิกสังคมไม่อยากทำอะไร ไม่ต้องการ

ปฏิบัติหน้าที่ การขาดสิ่งจูงใจและกำลังใจที่จะกระทำ

- โครงสร้างสังคมไม่สมบูรณ์

- ไม่มีประสิทธิภาพ

slide30
เงื่อนไขการสลายตัวของสังคมเงื่อนไขการสลายตัวของสังคม

:ประการที่ 3 –สังคมเกิดกลียุค

-:การเกิดภาวะปราศจากความยุติธรรม ขาดกฎหมาย

และปทัสถาน (Norm)

- สมาชิกขาดความมั่นใจ

- เกิดเอารัดเอาเปรียบ

- กดขี่ รังแก

slide31
เงื่อนไขการสลายตัวของสังคมเงื่อนไขการสลายตัวของสังคม

:ประการที่ 4 –สังคมถูกดูดกลืนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอื่น

-:การถูกกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอื่น จนขาด

ความเป็นเอกลักษณ์ตนเองและไม่รู้สึกผูกพัน

- การแพ้สงคราม

- การขยายทางวัฒนธรรม