slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osie priorytetowe w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej ***** PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osie priorytetowe w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej *****

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Osie priorytetowe w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej ***** - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Spotkanie Pana Premiera Waldemara Pawlaka z przedsiębiorcami realizującymi projekty w ramach działań 3.3.2, 4.1, 4.2, 4.5, 5.4.1 PO IG. Ułatwienia dla przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dr Anna Kacprzyk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osie priorytetowe w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej *****' - dixie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Spotkanie Pana Premiera Waldemara Pawlaka z przedsiębiorcami realizującymi projektyw ramach działań 3.3.2, 4.1, 4.2, 4.5, 5.4.1 PO IG

Ułatwienia dla przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

dr Anna Kacprzyk

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

Ministerstwo Gospodarki

22 czerwca 2009 r.

osie priorytetowe w gestii ministerstwa gospodarki jako instytucji po rednicz cej
Osie priorytetowe w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej*****

III ośKapitał dla innowacji (340 mln euro)

IV ośInwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

(3 430 mln euro)

V ośDyfuzja innowacji (399 mln euro)

VI ośPolska gospodarka na rynku międzynarodowym (411 mln euro)

realizacja dzia a w ramach osi priorytetowych b d cych w kompetencji ministra gospodarki
Realizacja działań w ramach osi priorytetowych będących w kompetencji Ministra Gospodarki

Podpisane umowy o dofinansowanie i płatności na rzecz Beneficjentów w podziale na osie priorytetowe:

realizacja dzia a w ramach osi priorytetowych b d cych w kompetencji ministra gospodarki1
Realizacja działań w ramach osi priorytetowych będących w kompetencji Ministra Gospodarki

Podpisane umowy o dofinansowanie i płatności na rzecz Beneficjentów w ramach działań 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.4 PO IG:

system zaliczkowy i zwi zany z nim wym g wniesienia zabezpieczenia realizacji umowy
System zaliczkowy i związany z nim wymóg wniesienia zabezpieczenia realizacji umowy
 • Zaliczki - elementem łagodzącym problemy w pozyskiwaniu środków na finansowanie projektów.

Możliwość otrzymania pierwszej transzy zaliczki zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wniesieniu stosownego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, pozwala to na sfinansowanie ze środków unijnych rozpoczęcia realizacji projektu.

 • Przyjęte rozwiązania przez Ministerstwo Gospodarki:

- wprowadzenie możliwości zaliczkowania w przypadku projektów w których umowy o dofinansowanie zostały zawarte w 2008 roku. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała możliwość aneksowania umów w ww. zakresie dla działań PO IG będących w gestii Ministra Gospodarki.

- obniżenie kosztów zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie. Ministerstwo Gospodarki wspólnie z PARP wypracowało system zabezpieczeń dotacji udzielanej Beneficjentom na podstawie umów o dofinansowanie, który z jednej strony zabezpiecza wykorzystanie środków publicznych zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowach, z drugiej zaś strony jest dzięki niższemu kosztowi jego ustanowienia mniej uciążliwy dla beneficjentów (weksel in blanco + zabezpieczenie najwyższej transzy zaliczki).

system zaliczkowy i zwi zany z nim wym g wniesienia zabezpieczenia realizacji umowy1
System zaliczkowy i związany z nim wymóg wniesienia zabezpieczenia realizacji umowy
 • Proponowane zmiany legislacyjne:

W ramach będącej w procesie uzgodnień międzyresortowych kolejnej nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Minister Gospodarki zaproponował następujące warianty zmian w celu obniżenia kosztów zabezpieczeń:

  • zniesienie konieczność dodatkowych zabezpieczeń oprócz weksla in blanco(co jest mało realne) ;
  • utrzymanie progu 4 mln zł, od którego stosuje się zabezpieczeniez katalogu, lecz nie w odniesieniu do wartości dotacji, ale w odniesieniu do wysokości zaliczki lub (w przypadku braku akceptacji).
  • podniesienie limitu wysokości dotacji zabezpieczanej wekslem in blanco do10 mln zł,
  • obniżenie z 70% do 50% kwoty poprzedniej transzy zaliczki, której rozliczenie jest niezbędne do uzyskania kolejnej transzy. Takie rozwiązanie przyczyniłoby się do zachowania płynności finansowej w projektach.
slide7
Wpływ spowolnienia gospodarczego na terminowość i zakres realizowanych projektów oraz wnioskowanie o płatności
 • Trudna sytuacja na rynkach finansowych przyczyną trudności w pozyskaniu kredytów przez beneficjentów

Trudności w pozyskaniu kredytów przez beneficjentów powodują, iż środki przeznaczone na realizację inwestycji, przedsiębiorcy, w pierwszym rzędzie muszą wykorzystywać na utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Ponadto, odczuwany spadek koniunktury w poszczególnych branżach może również skutkować realizacją projektów w węższym zakresie niż pierwotnie zakładano a nawet, w szczególnych przypadkach, rezygnacją z ich realizacji.

 • Spadek wartości złotego w stosunku do walut zagranicznych w szczególności do euro

Spadek wartości złotego powoduje wzrost kosztów w projektach, w których beneficjenci planowali zakupy środków trwałych – maszyn i urządzeń za granicą.

slide8
Wpływ spowolnienia gospodarczego na terminowość i zakres realizowanych projektów oraz wnioskowanie o płatności

Przyjęte rozwiązania przez Ministerstwo Gospodarki (na przykładzie działania 4.4 PO IG):

Możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę (przesunięcie) terminu rozpoczęcia realizacji projektu lub jego etapu od pierwotnej daty wynikającej z wniosku o dofinansowanie.

Zgoda na zmianę terminu może być udzielana tylko w indywidualnych uzasadnionych przypadkach niezależnych od beneficjenta. W takiej sytuacji Beneficjent może złożyć do Instytucji Wdrażającej wniosek o zmianę terminu realizacji projektu wraz z uzasadnieniem.

slide9
Wpływ spowolnienia gospodarczego na terminowość i zakres realizowanych projektów oraz wnioskowanie o płatności

Przyjęte rozwiązania przez Ministerstwo Gospodarki (na przykładzie działania 4.4 PO IG) - cd:

Możliwe jest udzielenie dodatkowego dofinansowania na wsparcie projektów realizowanych w ramach naboru 2008 roku, ze względu na wzrost kosztów realizacji spowodowany deprecjacją złotego w stosunku do walut obcych.

Poziom dofinansowania (tzn. intensywność wsparcia) w projektach pozostaje niezmieniony. Zwiększenie kwoty wsparcia będzie możliwe tylko w przypadku indywidualnych umotywowanych wniosków beneficjentów i będzie podlegało analizie Instytucji Wdrażającej. W tym celu beneficjenci mogą wystąpić do PARP z wnioskiem o zwiększenie przyznanego im wcześniej dofinansowania ze wskazaniem konkretnego etapu realizacji projektu oraz wydatków, które uległy zwiekszeniu.

slide10
Inne działania Ministerstwa Gospodarki ułatwiające wykorzystanie funduszy unijnych – wprowadzone lub planowane do wprowadzenia
 • Zwiększanie alokacji na nabory w roku 2009 w przypadkach, gdy jest to uzasadnione dużym zainteresowaniem oraz stosunkowo dużą liczbą projektów, które zostały wysoko ocenione lecz zabrakło na nie środków w ramach alokacji na dany nabór.

W roku 2009 na nabór w działaniu 4.5 POIG zwiększyła alokację na nabór w 2009 r. o 150 mln euro.

 • Dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów w postaci zaliczek i refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych w pierwszych fazach realizacji dużych projektów (o wartości powyżej 50 mln euro) przed potwierdzeniem wniesienia wkładu wspólnotowego przez KE.
 • Dalsze doskonalenie systemu rozliczeń zaliczek.

Obecnie Beneficjent może dostać kolejną transzę zaliczki dopiero po rozliczeniu się z poprzedniej, co może mieć wpływ na brak płynności finansowej w projektach. Ministerstwo Gospodarki rozważa wprowadzenie mechanizmu rozliczeń, w którym przedsiębiorca po wykorzystaniu pierwszej transzy zaliczki otrzymywałby drugą, a dopiero trzecia transza byłaby uzależniona od rozliczenia pierwszej.