slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC NGHIEÄM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC NGHIEÄM - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC NGHIEÄM. PHÖÔNG PHAÙP PHUÙN XAÏ. NGÖÔØI TRÌNH BAØY:. Lê Trấn. Lưu lại thông tin cần thiết :. Địa chỉ bạn đã tải : http://mientayvn.com/Cao%20hoc%20quang%20dien%20tu/Semina%20tren%20lop/seminar.html. Nơi bạn có thể thảo luận: http://myyagy.com/mientay/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC NGHIEÄM' - dior


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC NGHIEÄM

PHÖÔNG PHAÙP PHUÙN XAÏ

NGÖÔØI TRÌNH BAØY:

Lê Trấn

slide2

Lưulạithông tin cầnthiết:

Địachỉbạnđãtải:

http://mientayvn.com/Cao%20hoc%20quang%20dien%20tu/Semina%20tren%20lop/seminar.html

Nơi bạn có thể thảo luận:

http://myyagy.com/mientay/

Dịch tài liệu trực tuyến miễn phí:

http://mientayvn.com/dich_tieng_anh_chuyen_nghanh.html

Dự án dịch học liệu mở:

http://mientayvn.com/OCW/MIT/Co.html

Liên hệ với người quản lí trang web:

Yahoo: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Gmail: frbwrthes@gmail.com

slide4

Phuùn xaï

Trong phuùn xaï, naêng löôïng ñöôïc chuyeån töø ion tôùi ñeán nguyeân töû target,

phaù vôû lieân keát giöõa caùc nguyeân töû, böùt nhöõng nguyeân töû ra khoûi target

Taïi sao söû duïng phöông phaùp phuùn xaï?

Phuùn xaï coù ñoä ñoàng ñieàu treân dieän tích lôùn

Deã kieåm soaùt thaønh phaàn hôïp chaát

Beà maët target ñöôïc röûa tröôùc khi laéng ñoïng maøng, nhaèm taåy caùc taïp chaát baån treân beà maët

Haïn cheá: quaù trình laéng ñoïng ôû chaân khoâng trung bình coù theå laøm taêng taïp hôn quaù trình boác bay.

slide5

Ñieàu kieän caàn cho phuùn xaï

Target:

Coù ñoä nguyeân chaát cao laø caàn thieát

Kích thöôùc phaûi lôùn hôn kích thöôùc cuûa ñeá ñeå maøng coù ñoä ñoàng ñeàu cao

Nöôùc laøm nguoäi phía sau target

Ñieàu khieån nguoàn ion

Khí trô ñöôïc chuyeån thaønh plasma ñeå hoaït ñoäng nhö nguoàn ion

Ñieàu khieån nguoàn ion plasma baèng caùch cung caáp naêng löôïng cho chuøm ion

chu ng ta ca n g
Chuùng ta caàn gì?

Chuùng ta caàn

Moâi tröôøng cuûa haït ion hoùa (Plasma)

taïo ra plasma

gia toác ion vaø ñieän töû

plasma laø traïng thaùi thöù 4 cuûa vaät chaát

Chöùa caùc ion di chuyeån töï do

Caû haït mang ñieän aâm vaø döông

Caùc nguyeân töû ôû traïng thaùi kích thích, naêng löôïng cuûa chuùng ôû traïng thaùi cao, baùn beàn

Haït nhaân (do caùc phaân töû bò ñöùt lieân keát)

plasma coù ñöôïc khi naêng löôïng ñuû cao

slide7

Saûn sinh plasma

 • Haït naêng löôïng cao söû duïng trong phuùn xaï ñöôïc saûn sinh bôûi phoùng ñieän
 • Aùp theá cao dc ngang qua khí loaûng gaây ra phoùng ñieän

Caùi gì laø cô cheá chuyeån khí caùch ñieän thaønh moâi tröôøng daãn ñieän?

Phoùng ñieän

Böùt nhöõng nguyeân töû beà maët nhieàu nhaát trong khi giaûm toái ña nhöõng ion caáy vaøo target

slide8

Daãn ñieän trong moâi tröôøng khí

 • Nhöõng vuøng daãn ñieän khaùc nhau trong moâi tröôøng khí
 • Hai vuøng quan troïng
  • phoùng ñieän Townsend
  • Phoùng ñieän phaùt saùng
slide9

Phoùng ñieän Townsend

 • Ñieän töû phaân taùn töø cathode ñöôïc gia toác höôùng ñeán anode
 • Ñieän töû coù naêng löôïng ñuû, va chaïm vôùi caùc nguyeân töû khí trung hoøa (A)
   • Khoaûng caùch giöõa hai ñieän cöïc phaûi ñuû lôùn cho pheùp ñieän töû duy trì ñuû naêng löôïng
   • Cathode phaûi ñuû roäng ñeå ngaên caûn söï maát maùt ñieän töû
 • Chuyeån ñoåi khí trung hoøa thaønh ion döông (A+)
 • Hai ñieän töû ñöôïc giaûi phoùng

e- + A  2e- + A+

 • Caùc haït mang ñieän ñöôïc nhaân leân theo caáp soá nhaân
 • Quaù trình naøy ñöôïc goïi laø phoùng ñieän Townsend
slide10

Moái lieân heäTownsend

 • i0 laø doøng ban ñaàu
 • Moái lieân heä naøy lieân quan ñeán doøng ñieän tích taêng ñoät bieán do saûn sinh ñieän töû thöù caáp
   •  ñaëc tröng cho xaùc suaát ion hoùa moãi ñôn vò chieàu daøi, phuï thuoäc aùp suaát, ñieän tröôøng vaø naêng löôïng ion hoùa
   •  ñaëc tröng cho böùc xaï ñieän töû thöù caáp
 • Thaùc luõ xaûy ra khi maãu soá laøzero
slide11

Thaùc luõ

 • Theá ñaùnh thuõng laø theá khi phoùng ñieän townsend chuyeån sang phoùng ñieän corona :

(Pashen’s law)

A,B haèng soá

d laø khoaûng caùch giöõa hai ñieän cöïc

P laø aùp suaát

 • Aùp suaát thaáp:
  • Vaøi va chaïm giöõa ñieän töû vaø ion Hieäu suaát ñieän töû thöù caáp laø quaù thaáp theá VB cao hôn ñeå duy trì phoùng ñieän
 • Aùp suaát cao hôn:
  • Va chaïm ñeàu ñaën Ñieän töû khoâng coù naêng löôïng ñuû lôùn theá VB cao hôn
slide13

Theá moài

Theá ban ñaàu caàn ñeå hình thaønh neân plasma

VS laø moät haøm cuûa khí, aùp suaát vaø khoaûng caùnh bia – ñeá

Khi tích p.d thaáp, electron ñaït ñeán anode maø khoâng va chaïm vôùi khí. Vì theá, caàn coù theá cao hôn ñeå ñieän töû gaây ñuû va chaïm ñeå plasma hình thaønh

Theá VS cao hôn cuõng caàn tích p.d cao hôn, bôûi vì ñieän töû va chaïm vôùi nguyeân töû khí tröôùc khi chuùng nhaän ñuû naêng löôïng ñeå gaây ion hoùa

slide14

Ñaëc tröng I-V ñöôïc hieäu chænh laïi

 • A – B: Ñieän tröôøng queùt ion vaø ñieän töû, caùc haït mang ñieän ñöôïc taïo ra töø söï ion hoùa do böùc xaï moâi tröôøng.
  • Böùc xaï moâi tröôøng xuaát phaùt töø tia vuõ truï, vaät lieäu phoùng xaï hay caùc nguoàn khaùc.
slide15

Ñaëc tröng I-V ñöôïc hieäu chænh laïi

 • B – C: Theá ñöôïc taêng ñuû lôùn, taát caû nhöõng ion vaø ñieän töû ñöôïc queùt ñi, vaø doøng ñieän ñöôïc duy trì.
  • Doøng naøy phuï thuoäc tuyeán tính vaøo ñoä maïnh cuûa nguoàn phuùn xa, doøng baõo hoøa khi caùc haït mang ñieän ñeàu ñaït ñeán caùc ñieän cöïc.ï
slide16

Ñaëc tröng I-V ñöôïc hieäu chænh laïi

 • C – E: Theá taêng qua ñieåm C, doøng taêng theo haøm muõ.
 • Doøng taêng ñöôïc goïi laø phoùng ñieän townsend.
slide17

Ñaëc tröng I-V ñöôïc hieäu chænh laïi

 • E: Thaùc luõ ñieän töû xaûy ra.
slide18

Ñaëc tröng I-V ñöôïc hieäu chænh laïi

 • F – G khí vaøo vuøng phoùng ñieän bình thöôøng, trong ño,ù theá haàu nhö khoâng phuï thuoäc doøng.
slide19

Ñaëc tröng I-V ñöôïc hieäu chænh laïi

 • G-H: phoùng ñieän baát thöôøng
  • Söï baén phaù cuûa ion raát lôùn. Vuøng naøy söû duïng cho phuùn xaï.
slide20

Ñaëc tröng I-V ñöôïc hieäu chænh laïi

 • H: phoùng ñieän hoà quang. Cathode bò ñoát noùng ñeán möùc coù theå phaùt xaï nhieät ñieän töû.
slide21

Caáu truùc cuûa phoùng ñieän

 • Caáu hình naøy trình baøy nhöõng vuøng chính ñaëc tröng cho phoùng ñieän phaùt saùng.
 • Nhöõng vuøng ñöôïc moâ taû nhö “phaùt saùng" böùc xaï aùnh saùng coøn nhöõng vuøng coù teân “khoâng gian toái" khoâng co böùc xaï aùnh saùng
slide22

Caáu truùc cuûa phoùng ñieän

Nhöõng thaønh phaàn chính cuûa plasma dc

Vuøng saùng laø vuøng ôû ñoù ñieän töû töông taùc vôùi nguyeân töû bò kích thích vaø ion, naêng löôïng maát maùt do phaùt saùng

Maøu cuûa aùnh saùng laø haøm cuûa khí(naêng löôïng ion hoùa cuûa nguyeân töû vaø phaân töû)

Ñieän töû nhaän quaù nhieàu naêng löôïng

Phaùt quang giaûm vì söï chuyeån möùc naêng löôïng ñeán nguyeân töû khoâng töông thích vôùi möùc ion hoùa

Vuøng toái laø vuøng ôû ñoù nguyeân töû khí trung hoøa toàn taïi

Khoâng coù aùnh saùng bôûi vì ion hoùa vaø kích thích khoâng xaûy ra

slide23

Caáu truùc cuûa phoùng ñieän

Khoâng gian toái cathode (C) laø vuøng töông ñoái toái, coù ñieän tröôøng maïnh nhaát.

Coät aâm (D) laø vuøng coù cöôøng ñoä saùng nhaát trong toaøn phoùng ñieän, ñoä maïnh cuûa ñieän tröôøng trôû neân yeáu do maät ñoä ñieän töû giaûm. Ñieän töû coù naêng löôïng ñuû ñeå gaây ra kích thích nguyeân töû

Khoâng gian toái Faraday (E)

Naêng löôïng ñieän töû giaûm töø söï va chaïm trong coät aâm

Coät döông (F)

Ñoä maïnh cuûa ñieän tröôøng ñoàng ñeàu, maät ñoä ñieän töû vaø ion baèng nhau (vuøng plasma chính)

Vuøng saùng anode (G)

Ñieän töû gaàn anode ñöôïc gia toác vaø kích thích nguyeân töû.

Khoâng gian toái anode

Ion ñöôïc ñaåy bôûi anode, ñieän töû bò trieät tieâu (khoâng coù töông taùc do kích thích)

slide24

Voû ñieän cöïc

 • Theá trong oáng phoùng ñieän gioáng hình döôùi ñaây
 • Theá plasma cao hôn theá ôû hai ñieän cöïc
   • Ñieän töû ñaåy töø hai cöïc vaø ñieàu naøy giuùp plasma oån ñònh
slide25

Voû ñieän cöïc

 • Trong vuøng voû ñieän cöïc, maät ñoä ñieän töû thaáp
 • Haàu nhö khoâng coù va chaïm hay nguyeân töû bò ion hoùa
 • Vuøng naøy xuaát hieän toái
 • Bôûi vì ñieän trôû thaáp neân ñieän tröôøng cao trong vuøng naøy
slide27

Caùc loaïi phuùn xaï

Phuùn xaï diod

Phuùn xaï phaûn öùng

Ion plating vaø ion plating phaûn öùng

Phuùn xaï magnetron

phuùn xaï chuøm ion

slide28

Nguyeân töû vaøo traïng thaùi khí

 • ÔÛ target:
 • Nguyeân töû target böùt ra
 • Ion target böùt ra (1 - 2 %)
 • Ñieän töû böùc xaï
  • Giuùp duy trì plasma
 • Ion Ar+ phaûn xaï nhö nguyeân töû trung hoøa
 • Ar bò troân trong target
 • Photon böùc xaï
slide29

Quaù trình truyeàn ñoäng löôïng cuûa ion

  • Xuyeân saâu côõ 10 Ao
  • Naêng löôïng < 50 keV
 • 95 % Naêng löôïng tôùi truyeàn cho ñeá => Caàn laøm nguoäi target
 • 5 % Naêng löôïng tôùi thaát thoaùt do ion tôùi bò phaûn xaï töø nguyeân töû trung hoøa target, Naêng löôïng naøy thöôøng côõ 5-100 eV
 • Nguyeân töû target bò böùt ra vôùi naêng löôïng phaân boá khoâng ñoàng ñeàu Nhieàu nguyeân töû vuoâng goùc vôùi beà maët ñeá
 • Phaân boá cosine
 • Quaù trình ñöôïc ñaëc tröng bôûi hieäu suaát phuùn xaï (S)
 • S = soá nguyeân töû böùt ra khoûi target / soá ion döông ñaäp tôùi target
slide30

S phuï thuoäc:

 • Vaät lieäu target
  • Naêng löôïng lieân keát
  • Khoái löôïng nguyeân töû
 • Khí phuùn xaï
  • Khoái löôïng nguyeân töû (S taêng ñoái vôùi khí naëng)
  • Naêng löôïng tôùi (S taêng ñoái vôùi naêng löôïng tôùi cao)
slide32

Va chaïm giöõa caùc haït

 • Phuùn xaï coù nghóa laø haït naêng löôïng cao ñaäp leân target, loaïi haït naøy sinh ra trong quaù trình phoùng ñieän
 • Va chaïm ñaøn hoài, khoâng truyeàn naêng löôïng
 • Va chaïm khoâng ñaøn hoài
  • Naêng löôïng khoâng ñuû cao kích thích ñieän töû, böùc xaï photon
  • Naêng löôïng ñuû cao, ion hoùa ñieän töû, taïo ra ñieän töû thöù caáp
  • Caùc ñieän töû laïi ñöôïc gia toác, va chaïm lieân hoaøn vôùi khí
  • Doøng ñieän töû ñöôïc thu bôûi anode vaø suy giaûm veà 0 nhanh choùng
slide33

Quaù trình töông taùc cuûa caùc haït mang ñieän

Ñieän töû ñöôïc sinh ra ôû cathode vaø di chuyeån höôùng ñeán anode, ñieän töû va chaïm vôùi nguyeân töû khí giöõa hai ñieän cöïc

Khi va chaïm vôùi nguyeân töû khí, ñieän töû gaây ra:

Kích thích

Phaân ly

Ion hoùa

Ñieän töû ñöôïc taïo ra trong quaù trình, gaây ra hieän töôïng thaùc luõ

Khi ñaït traïng thaùi caân baèng, soá ñieän töû ñuû buø tröø soá ñieän töû bò maát vaø soá ñieän töû taùi hôïp vôùi ion.

slide34

Quaù trình töông taùc cuûa caùc haït mang ñieän

Naêng löôïng cuûa ion ñaäp leân target ñöôïc kieåm soaùt nhö sau:

< 5eV : giaûi haáp vaät lyù vaø phaûn xaï

5  10 eV: coù theå laøm hö haïi beà maët vaø di chuyeån treân beà maët

10  30 eV: phuùn xaï

> 30 eV: caáy ion

slide35

Caùc loaïi phöông phaùp phuùn xaï

 • Phuùn xaï DC
 • Phuùn xaï RF
 • Phuùn xaï phaûn öùng
 • Phuùn xaï magnetron
   • Phuùn xaï magnetron bieåu dieãn theo ba phöông phaùp vaø taêng cöôøng hieäu quaû
slide36

Caùc loaïi phöông phaùp phuùn xaï

Söû duïng haït naêng löôïng cao (plasma) ñeå di ñaåy nhöõng nguyeân töû ra khoûi beà maët

•Ñöôïc thöïc hieän trong moâi tröôøng chaân khoâng thaáp hoaëc trung bình (~10-3 10-2 torr)

• Thuaän lôïi

Coù theå söû duïng target lôùn cho söï ñoàng ñeàu cuûa maøng

Deå kieåm soaùt beà daøy theo thôøi gian

Deå laéng ñoïng hôïp kim vaø hôïp chaát

Khoâng coù böùc xaï tia X

slide37

DC sputtering

 • Daïng ñôn giaûn cuûa phuùn xaï dc laø oáng phoùng ñieän
 • Ion phuùn xaï nguyeân töû töø target vaø chuùng ñònh vò treân ñeá
slide38

DC sputtering

Nguoàn vaät lieäu raén vaø caáu hình coù theå tuøy yù

Nhieät ñoä laéng ñoïng thaáp

Coù theå ñaït toác ñoä laéng ñoïng cao

Ñoä baùm dính toát

Thaønh phaàn cuûa maøng coù theå baèng thaønh phaàn cuûa nguoàn

slide42

Caùc thoâng soá phuùn xaï

 • Aùp suaát aûnh höôûng tôùi toác ñoä laéng ñoïng:
  • Aùp suaát thaáp:
   • Voû cathode roäng, ion ñöôïc saûn sinh xa töø target, cô hoäi maát maùt raát lôùn
   • Quaûng ñöôøng töï do trung bình laø daøi, cô hoäi va chaïm do ion hoùa thaáp
   • phoùng ñieän duy trì khoâng theå ñaït ñöôïc döôùi aùp suaát 10 mTorr

vì theá aùp suaát thaáp coù theå giaûm toác ñoä laéng ñoïng

  • Aùp suaát cao:
   • Nguyeân töû phuùn xaï traûi qua nhieàu taùn xaï

 Vì theá aùp suaát cao cuõng laøm giaûm toác ñoä laéng ñoïng

slide43

Caùc thoâng soá

 • Toác ñoä laéng ñoïng toái öu voøng quanh 100 mTorr
 • Töông ñoàng giöõa
  • Soá ion Ar+ taêng
  • Taùn xaï cuûa ion Ar+ vôùi nguyeân töû trung hoøa taêng
 • Neáu taêng soá ion maø khoâng taêng soá nguyeân töû trung hoøa thì quaù trình phuùn xaïcoù theå hoaït ñoäng ôû aùp suaát thaáp
slide44

Caùc thoâng soá

Hieäu suaát phuùn xaï

<n>: Soá haït trung bình böùc xaï moãi laàn ion ñaäp leân beà maët target

n+: Soá ion ñaäp leân beà maët target

Y phuï thuoäc vaøo loaïi ion vaø vaät lieäu target

slide46

Hieäu suaát phuùn xaï

Ion coù naêng löôïng Uo = 0.1 - 10 keV

M+: Khoái löôïng ion

Mt: Khoái löôïng nguyeân töû target

E+: Theá naêng va chaïm

slide47

Hieäu suaát phuùn xaï

Naêng löôïng ion > 10 KeV

Boác bay nhieät xaûy ra

slide48

Phuùn xaï dc

Ñeå duy trì plasma:

Aùp suaát cao, daãn ñeán maät ñoä taïp trong khí cao, do va chaïm göõa khí vaø thaønh buoàng lôùn

Ion plating

Khaéc phuïc taïp trong phuùn xaï diod, moät chuùt theá aâm ñöôïc aùp treân ñeá ñuû ñeá giaûi haáp nhöõng loaïi khí haáp phuï treân ñeá, ñoàng thôøi laøm taêng naêng löôïng beà maët ñeá, giuùp taêng cöôøng khueách taùn beà maët cuûa caùc nguyeân töû target

Phuùn xaï magnetron

Haï aùp suaát baèng caùch söû duïng töø tröôøng ñeå baåy ñieän töû gaàn target, laøm taêng quaù trình ion hoùa vaø taêng toác ñoä laéng ñoïng.

slide49

Theá aâm ôû ñeá

 • Theá aâm thöôøng ñöôïc aùp vaøo ñeá ñeå thay ñoåi doøng vaø naêng löôïng cuûa haït phuùn xaï.
 • Theá aâm côõ -5 ñeán -300 voân ñöôïc söû duïng
 • Ñieàu naøy laøm giaûm söï baén phaù ñeá bôûi ion, vì theá:
   • Taêng ñoä baùm dính
   • Taêng maät ñoä maøng
   • Giaûm ñieän trôû cuûa maøng kim loaïi
   • Taêng ñoä phaûn xaï quang hoïc
slide50

Bias sputtering

 • Hoaït ñoäng raát ñôn giaûn
 • Phuùn xaï dc khoâng ñöôïc söû duïng nöõa
  • Toác ñoä laéng ñoïng thaáp
 • Thuaän lôïi trong vieäc ñaûo cöïc
  • Coù theå etching (aên moøn) ñeá tröôùc
slide51

AÊn moøn baèng plasma

 • Phaân cöïc ñaûo laøm thay ñoåi vai troø giöõa target vaø ñeá
 • Ion ñaäp leân beà maët vaø aên moøn maøng töø ñeá
 • Ion raát nhaïy ñeå taêng ñoä maïnh löïc lieân keát nguyeân töû hôn thaønh phaàn cuûa caùc loaïi khaùc nhau
  • Khoâng loïc löïa
  • AÊn moøn dò höôùng
slide52

Phuùn xaï magnetron

 • Nam chaâm giam plasma phoùng ñieän phaùt saùng ñoái vôùi vuøng gaàn beà maët target nhaát
 • Töø tröôøng giöõ ñieän töû gaàn target
 • Xaùc suaát va chaïm taêng

Caáu hình heä magnetron:

ñieän tröôøng vaø töø tröôøng tröïc giao, ñaët nam chaâm phía sau target.

slide54

Phuùn xaï magnetron

 • Heä magnetron bao goàm target maø nam chaâm ñöôïc ñaët sau noù ñeå taïo thaønh baåy töø ñoái vôùi nhöõng haït mang ñieän, nhö nhöõng ion Ar phía tröôùc target
 • Nguyeân töû ñöôïc baät ra khoûi beà maët target bôûi ion – ñoù laø phuùn xaï. Nhöõng nguyeân töû phuùn xaï khoâng tích ñieän aâm hay döông, vì theá chuùng di chuyeån thaúng ra khoûi baåy töø vaø laéng ñoïng ôû ñeá.
slide62

Plasma magnetron

 • Giam giöõa target vaø töø tröôøng kheùp kín sinh ra plasma maät ñoä ñaëc.
 • Maät ñoä ion cao ñöôïc sinh ra trong plasma coù baåy töø, vaø nhöõng ion naøy ñöôïc huùt bôûi target coù aùp theá aâm, taïo ra phuùn xaï toác ñoä cao.
slide63

Xoùi moøn target

 • Söï xoùi moøn target lôùn nhaát ôû nôi töø tröôøng vaø maät ñoä plama lôùn nhaát.
 • Ñieàu naøy daån ñeán coâng duïng khoâng hieäu quaû cuûa target coù töø tính
slide64

Thuaän lôïi

Maät ñoä doøng (tæ leä vôùi toác ñoä ion hoùa) taêng 100 laàn so vôùi phuùn xaï dc

Aùp suaát phoùng ñieän coù theå giaûm 100 laàn

Toác ñoä laéng ñoïng taêng 100 laàn

slide65

Söï phuû kim loaïi

 • Trong nhöõng naêm tröôùc ñaây maøng moûng kim loaïi ñöôïc boác bay nhöng baây giôø phuùn xaï ñöôïc söû duïng
  • Phuùn xaï coù theå ñöôïc söû duïng ñeå laéng ñoïng taát caû caùc loaïi chaát daãn ñieän
   • Chuùng ta khoâng theå laéng ñoïng maøng hôïp kim bôûi phöông phaùp boác bay do nhieät ñoä noùng chaûy cuûa caùc kim loaïi khaùc nhau
   • Phuùn xaï khoâng laøm thay ñoåi hôïp thöùc
slide66

Hôïp thöùc

 • Tæ soá moân cuûa caùc nguyeân toá trong moät hôïp chaát ñöôïc goïi laø hôïp thöùc
 • Trong laéng ñoïng hôïp kim chuùng ta caàn kieåm soaùt tæ leä giöõa caùc nguyeân toá
  • Boác bay: ñieåm noùng chaûy thaáp hôn laéng ñoïng nhanh hôn
  • Phuùn xaï: ñieåm noùng chaûy khoâng lieân quan
slide67

Moät soá öu ñieåm khaùc cuûa phuùn xaï

 • Taïp chaát trong maøng phuùn xaï thaáp
  • Trong boác bay, taïp chaát do vaät lieäu chöùa
 • Söï bao phuû baäc thang toát hôn
  • Phuùn xaï ñöôïc laøm töø dieän tích môû roäng cuûa target boùng môø laø thaáp nhaát
 • Ñoà ñoàng ñeàu töông ñoái cao
slide69

Söï phaân boá toác ñoä laéng ñoïng

 • Söï phaân boá cosin cuûa doøng haït rôøi khoûi ñeá.
slide70

Naêng löôïng phaûn xaï cuûa haït tôùi

 • Naêng löôïng phaûn xaï cuûa haït tôùi thay ñoåi theo khoái löôïng nguyeân töû target
slide71

Bias sputtering

Laáy ñi nhöõng caáu hình khoâng phaúng trong laéng ñoïng phuùn xaï coù theá aâm ôû ñeá, cho pheùp loïc löïa toát hôn maãu coù daïng loã

phu n xa pha n ng
Phuùn xaï phaûn öùng
 • Khí phaûn öùng ñöôïc ñöa vaøo buoàng phuùn xaï cuøng vôùi khí Ar.
 • Hôïp chaát ñöôïc hình thaønh giöõa khí phaûn öùng vaø nguyeân töû phuùn xaï (ví duï TiN).
 • Phaûn uùng thöôøng xaûy ra treân beà maët ñeá vaø treân target.
 • Khi quaù nhieàu khí phaûn öùng coù theå gaây ra toác ñoä phaûn öùng vöôït quaù toác ñoä phuùn xaï
phu n xa pha n ng1
Phuùn xaï phaûn öùng
 • Söï ñaàu ñoäc target laøm thay ñoåi toác ñoä phuùn xaï raát lôùn !
phu n xa pha n ng2
Phuùn xaï phaûn öùng

Hôïp chaát ñöôïc laéng ñoïng bôûi phuùn xaï phaûn öùng

slide76

Phuùn xaï RF

 • Phuùn xaï DC söû duïng cho ñeá daãn ñieän
 • Laéng ñoäng SiO2 söû duïng phuùn xaï DC caàn 1012 V
 • Phuùn xaï DC khoâng duy trì ñoái vôùi target khoâng daãn ñieän, bôûi vì ñieän tích döông treân beà maët target töø choài doøng ion vaø daäp taét phuùn xaï
 • Theá RF coù theå ñöôïc noái thoâng qua ñeá caùch ñieän, vì theá ñieän cöïc daãn laø khoâng caàn thieát.
 • Taàn soá RF ñuû cao ñeå duy trì phoùng ñieän.
 • Taàn soá chuaån 13.56MHz
 • Chuùng ta phaûi ñaûm baûo raèng ion döông chæ baén phaù cathode(target)
slide77

Phuùn xaï RF

ÔÛ taàn soá radio (13.56 MHz), ñieän cöïc nguoàn seõ phaùt trieån moät maøng ñieän tích aâm (töï hình thaønh) do söï khaùc bieät ñoä linh ñoäng cuûa ñieän töû vaø ion

Ion döông seõ baén phaù ñieän cöïc nguoàn, do ñoù daãn ñeán phuùn xaï target

Ñeá ñöôïc ñaët ôû ñieän cöïc noái ñaát (hay baát cöù nôi naøo khaùc trong buoàng)

slide78

Hieäu öùng quan troïng

 • Taàn soá nhoû hôn 1 MHz
  • Ñieän töû vaø ion trong plasma linh ñoäng
   • Caû hai loaïi haït mang ñieän theo söï chuyeån ñoåi giöõa anode vaø cathode
  • Phuùn xaï DC caên baûn ôû caû hai beà maët
 • Taàn soá lôùn hôn 1 MHz
  • Ion coù theå khoâng theo söï chuyeån ñoåi naøy(naëng)
  • Ñieän töû coù theå trung hoøa vôùi ñieän tích döông ñöôïc thaønh laäp
slide79

Phuùn xaï RF

 • Trong suoát moät vaøi chu kyø ñaàu, nhieàu ñieän töû ñöôïc thu ôû ñieän cöïc nhieàu hôn ion (ñoä linh ñoäng cao), vaø gaây ra tích ñieän aâm hình thaønh ôû ñieän cöïc.
 • Do ñoù, ñieän cöïc duy trì theá DC oån ñònh, aâm so vôùi theá plasma, Vp.
 • Theá plama Vp döông giuùp truyeàn ion döông chaäm hôn vaø laøm chaäm söï hình thaønh ñieän cöïc aâm.
slide80

Phuùn xaï RF

 • Ñeá ñöôïc phuùn xaï cuøng toác ñoä nhö target bôûi vì suït theá baèng nhau ôû caû hai ñieän cöïc ñoái vôùi heä ñoái xöùng.
 • Ñieàu naøy khoù coù theå laéng ñoïng vaät lieäu.
 • Ñieän cöïc nhoû hôn ñoøi hoûi maät doä doøng RF cao hôn ñeå duy trì cuøng moät doøng toång coäng nhö ñieän cöïc lôùn
slide81

Phuùn xaï RF

 • Laøm ñieän cöï target nhoû hôn ñieän cöïc khaùc, suït theá ôû ñieän cöïc target seõ lôùn hôn nhieàu ñieän cöïc khaùc
 • Vì theá haàu heát phuùn xaï xaûy ra ôû target.