aktu ln stav oppi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktuální stav OPPI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktuální stav OPPI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Aktuální stav OPPI - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Aktuální stav OPPI. Vladimír Kebo Sněm RVŠ dne 19. května 2011. Realizace OPPI v roce 2010 – dotační programy. Úspěšnost jednotlivých programů podpory. Nejvíce žádostí o podporu bylo předkládáno v prioritní ose (PO) 2 – Rozvoj firem. Výzvy OPPI - I. čtvrtletí 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktuální stav OPPI' - dino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktu ln stav oppi

Aktuální stav OPPI

Vladimír Kebo

Sněm RVŠ dne 19. května 2011

Sněm RVŠ

slide3

Úspěšnost jednotlivých programů podpory

Nejvíce žádostí o podporu bylo předkládáno v prioritní ose (PO) 2 – Rozvoj firem

Sněm RVŠ

slide4

Výzvy OPPI - I. čtvrtletí 2011

Program Progres III - prodloužení

Vyhlášení výzvy: 3. 1. 2011 (prodloužení)

Příjem žádostí: 3. 1. 2011 – 31. 12. 2011

Alokace výzvy: 600 mil. Kč

Cíl programu: pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování, nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru.

Sněm RVŠ

slide5

Výzvy OPPI - I. čtvrtletí 2011

Program Poradenství - CzechAccelerator

Vyhlášení výzvy: 15. 3. 2011

Příjem žádostí: 1. 4. 2011 – 30. 9. 2013

Alokace výzvy: 61 mil. Kč

Cíl výzvy: zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro malé a střední podniky (MSP) a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Poskytovatelem dotace pro projekt CzechAccelerator 2011 - 2014 je Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest.

Sněm RVŠ

slide6

Výzvy OPPI - I. čtvrtletí 2011

Program Prosperita II - prodloužení

Vyhlášení výzvy: 15. 3. 2011 (prodloužení)

Příjem registračních žádostí: 1. 4. 2011 – 31. 7. 2011

Příjem plných žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 3. 2012

Objem finančních prostředků: 4 mld. Kč

Cíl výzvy: podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. V souvislosti s podporou inovační infrastruktury pro nově vznikající inovační firmy se program dále zaměřuje na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů.

Sněm RVŠ

slide7

Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev 2011

V květnu vyhlášeno prodloužení 2. výzvy programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA a prodloužení 2. výzvy programu MARKETING.

Dle indikativního plánu připravuje ŘO vyhlášení dalších výzev :

PORADENSTVÍ - červen 2011, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY - srpen 2011, ICT V PODNICÍCH, SPOLUPRÁCE/Klastry - listopad 2011

U programu ROZVOJ bude vzhledem k množství přihlášených kvalitních projektů zvýšena alokace III. výzvy, u programů EKO-ENERGIE, INOVACE, POTENCIÁL, NEMOVITOSTI dosud probíhá hodnotící proces v rámci posledních vyhlášených výzev, následně bude dle aktuálního stavu a podle kvality přihlášených projektů rozhodnuto, kdy bude vyhlášena výzva nová.

ŘO dále plánuje prodloužení aktuálních výzev programů START a ZÁRUKA.

Sněm RVŠ

slide8

Průběh implementace OPPI

Program se posouvá do fáze, kdy jsou především vydávána Rozhodnutí, realizovány projekty a zpracovávány žádosti o platbu, jejichž počet s ohledem na postupující realizaci projektů rychle narůstá.

kurz 24,479 Kč/€

Graf názorně dokládá nárůst registrace zejména plných žádostí, schválených a rozhodnutých projektů za období 1. 10. 2010 – 31. 3. 2011

Sněm RVŠ

slide9

Přehled podaných PŽ dle programů podpory

kurz 24,479 Kč/€

Největší navýšení objemu požadované dotace v plných žádostech v programech INOVACE – Inovační projekt, PROSPERITA a NEMOVITOSTI.

Sněm RVŠ

slide10

Vývoj z hlediska regionů

Z hlediska finančního objemu vydaných Rozhodnutí a objemu proplacených prostředků byl období od října 2010 do března 2011 největší pokrok zaznamenán v kraji Moravskoslezském, což je patrné z následujícího grafu.

SČ = Středočeský, JM = Jihomoravský, MSL = Moravskoslezský, ZL = Zlínský, ÚST = Ústecký, OL = Olomoucký, PLZ = Plzeňský, VYS = Vysočina, LIB = Liberecký, KH = Královehradecký, JČ = Jihočeský, PAR = Pardubický, KV = Karlovarský kraj

Sněm RVŠ

slide11

Rizika implementace – odstoupené projekty

Celkem k 31. 3. 2011 odstoupilo po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace 290 projektů v celkové hodnotě více než 2,030 mld. Kč (82,9 mil. €), z toho je 95 projektů za 880,6 mil. Kč (36 mil. €) odstoupených z důvodu hospodářské krize.

Za období říjen 2010 – březen 2011 odstoupilo ve fázi po podepsaném Rozhodnutí 84 žadatelů za více než 485 mil. Kč (19,8 mil. €).

Odstoupené projekty k 31. 3. 2011

Sněm RVŠ

slide12

Rozhodnutí EK o pozastavení plateb pro OPPI

 • Rozhodnutí Evropské komise (DG REGIO) o pozastavení plateb pro OPPI
 • předáno České republice 7. března 2011 prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu
 • dočasné přerušení finančních toků ze strany EK na účty Platebního a certifikačního orgánu ČR (tj. MF)
 • nedotýká se konkrétních plateb proplácených prostřednictvím MPO příjemcům podpory  podnikatelům, vysokým školám či municipalitám
 • OPPI nadále funguje, urychlování plateb konečným příjemcům
 • k 25. 4. 2011 autorizované výdaje 18,5 mld. Kč  více než 20 % celkové alokace OPPI

Sněm RVŠ

slide13

Hlavní důvody pozastavení plateb

 • V říjnu 2010 byla zpracována auditní zpráva auditora Evropské komise, se kterou nebyl seznámen žádný relevantní orgán v ČR  nebylo možné uplatnit námitky, vycházející mimo jiné z nedostatečně zjištěného stavu věci a místo toho bylo okamžitě přikročeno k sankčnímu opatření, tj. přerušení plateb až na 6 měsíců.
 • Hlavní důvody
 • obavy Komise z možného netransparentního výběru projektů
 • problémy v implementaci prostředků technické pomoci OPPI
 • pochybnosti o nastavení správnosti systému realizace finančního nástroje ZÁRUKA realizovaného ČMZRB a.s.
 • pochybnosti o dostatečnosti vedení Pověřených auditních subjektů na MPO ze strany Auditního orgánu (MF)
 • 13. dubna 2011 byla Evropské komisi předána společná reakce ministra průmyslu a obchodu a ministra financí ke všem nálezům z auditní zprávy, dostatečně vysvětlující namítané problematické záležitosti.

Sněm RVŠ

slide14

Navrhované změny OPPI

 • Změny v OPPI se týkají těchto oblastí:
 • Navýšení alokace OPPI v návaznosti na přidělené dodatečné prostředky a související změny
 • Zpřesnění role ČMZRB, a.s. při implementaci OPPI
 • Ostatní změny (cílové hodnoty některých indikátorů věcných cílů OPPI; úpravy kategorizace pomoci podle prioritních témat, včetně změny orientačních částek kategorizace)
 • Formální (technické) změny OPPI
 • První dvě změny byly projednány a schváleny na 8. Jednání MV OPPI v listopadu 2010. Změny OPPI se týkají verze programu schváleného Evropskou komisí v červenci 2010.

Sněm RVŠ

slide15

1. Navýšení alokace v návaznosti na přidělené dodatečné prostředky

Rozdělení dodatečných prostředků dle usnesení vlády č. 817/2010

Sněm RVŠ

slide16

1. Navýšení alokace v návaznosti na přidělené dodatečné prostředky

Na základě materiálu „Rozdělení dodatečných prostředků dle čl. 17 Meziinstitucionální dohody“, který vláda schválila na svém jednání dne 16. listopadu 2010 (UV č. 817/2010) získal OPPI 32 % z dodatečně přidělených prostředků, což odpovídá 75 854 656 EUR ze zdrojů ERDF.

ŘO OPPI má ve smyslu citovaného usnesení vlády přidělit:

 • 19 % celkových dodatečných prostředků pro finanční nástroje oblasti podpory 1.2 prioritní osy 1 „Vznik firem“ a oblasti podpory 2.1 prioritní osy 2 „Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků“ (45 038 702 EUR)
 • 13 % pro dotace v programu EKO-ENERGIE prioritní osy 3 „Efektivní energie“ (30 815 954 EUR)

Sněm RVŠ

slide17

Marketing

 • MarketingII. výzva (prodloužení)
 • Alokace: 300 mil. Kč
 • Datum vyhlášení: 1. 5. 2011
 • Příjem registračních žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 9. 2011
 • Příjem plných žádostí: 1. 7. 2011 – 31. 10. 2011
 • Ukončení realizace projektu: nejpozději do 31. 12. 2012
 • Příjem žádostí o platbu: nejpozději do 30. 6. 2013
 • Cíl výzvy
  • posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR na zahraničních veletrzích a výstavách

Sněm RVŠ

slide18

Školicí střediska

 • Školicí střediskaII. výzva (prodloužení)
 • Alokace: 1 mld. Kč
 • Datum vyhlášení: 1. 5. 2011
 • Příjem registračních žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 3. 2012
 • Příjem plných žádostí: 1. 7. 2011 – 15. 6. 2012
 • Ukončení realizace projektu: nejpozději do 30. 11. 2014
 • Cíl výzvy
  • zvyšování konkurenceschopnosti podniků a podnikatelských subjektů prostřednictvím budování kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů

Sněm RVŠ

slide19

Výzvy připravované na druhé pololetí roku 2011

V průběhu roku 2011 budou vyhlášeny výzvy v následujících programech:

 • Poradenství (červen 2011)
 • ICT a strategické služby (srpen 2011)
 • Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (září 2011)
 • ICT v podnicích (listopad 2011)
 • Spolupráce – Klastry (listopad 2011)

O vyhlášení dalších programů bude rozhodnuto dle aktuální situace.

Sněm RVŠ

slide20

Dosavadní příprava budoucího programovacího období na úrovni EU

 • Dosavadní průběh přípravy na úrovni EU:
 • listopad 2010 – zveřejnění 5. Kohezní zprávy, obsahující návrhy na budoucí uspořádání kohezní politiky po r. 2013, zahájení veřejné konzultace
 • leden/únor 2011 – Kohezní fórum – uzavření veřejné diskuse
 • duben 2011 – shrnutí veřejné konzultace k 5. Kohezní zprávě
 • Očekává se:
 • červen 2011 – zveřejnění návrhu nové Finanční perspektivy (návrh nového víceletého finančního rámce EU pro období 2014 - 2020
 • červenec (popř. září) 2011 – návrh nových nařízení pro SF

Sněm RVŠ

slide21

Příprava národních rozvojových priorit ČR (1)

 • Koordinační výbory NSRR:
 • Konkurenceschopná česká ekonomika
 • Otevřená, flexibilní a soudržná společnost
 • Atraktivní prostředí
 • Vyvážený územní rozvoj
  • příprava návrhů sektorových a národních rozvojových priorit
 • Konkurenceschopná česká ekonomika:
  • shromážděno cca 100 návrhů priorit resortů velmi rozdílné struktury
  • překrývají se zájmy resorty x ROPy, resorty mezi sebou (všeobecný zájem o inovace, o podporu podnikání) – bez ujasněných koncepcí

Sněm RVŠ

slide22

Příprava národních rozvojových priorit ČR (2)

Návrhy národních rozvojových priorit :

Ve spolupráci MMR s resorty (únor – březen 2011) došlo k zúžení

a upřesnění sektorových priorit a návrhů národních rozvojových

priorit:

Nyní:45 sektorových priorit

13 národních rozvojových priorit

Cílový stav:15 - 20 sektorových priorit

5 - 7 národních rozvojových priorit

2 rozvojové cíle

Sněm RVŠ

slide23

Prozatímní návrhy

soustředěné na MMR

Sektorové priority

Sněm RVŠ

slide24

Prozatímní návrhy

soustředěné na MMR

Sektorové priority

Sněm RVŠ

slide25

Příprava MPO na budoucí programovací období (5)

 • Aktuální návrh sektorových priorit MPO pro období 2014+:
 • na základě projednání a úprav dle požadavků MMR pro potřeby přesnějšího definování národních rozvojových priorit ČR (březen 2011):
 • Národní rozvojová priorita:
 • Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích
 • Sektorové priority MPO:
 • Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
 • Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání
 • Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice

Sněm RVŠ

slide26

Příprava MPO na budoucí programovací období (6)

 • Východiska pro přípravu nového operačního programu (1):
 • Principy:
 • prosazovat novýtematický operační program pro podnikatelskou sféru (těžiště strukturální pomoci by mělo směřovat do oblasti ekonomiky, podnikatelé by měli patřit mezi stěžejní příjemce, neboť jsou zdrojem statků)
 • z věcného hlediska podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu technologií apod.
 • posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních podpor, nevzdat se však dotačních schémat

Sněm RVŠ

slide27

Děkuji za pozornost

vladimir.kebo@vsb.cz

Sněm RVŠ