ОУ “Христо Ботев” гр. Бургас кв. Долно Езерово - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ОУ “Христо Ботев” гр. Бургас кв. Долно Езерово PowerPoint Presentation
Download Presentation
ОУ “Христо Ботев” гр. Бургас кв. Долно Езерово

play fullscreen
1 / 11
ОУ “Христо Ботев” гр. Бургас кв. Долно Езерово
195 Views
Download Presentation
dinah
Download Presentation

ОУ “Христо Ботев” гр. Бургас кв. Долно Езерово

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ОУ “Христо Ботев”гр. Бургас кв. Долно Езерово КАСОВ ОТЧЕТ За изпълнението на разходите към31.12.2013 г.

  2. Правни основания за изпълнение на бюджет 2013 г. Чл.41 б от закона за държавния бюджет за 2013. чл. 36, ал.1, т. 3 от ЗНП чл. 147, ал. 1, т. 1 и 5 от ППЗНП Наредба №1/04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета Наредба за организация и структура на работната заплата чл. 37 от КТ Решение № 20 / 10.01.2013 г. на МС за стандартите за издръжка ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2013.

  3. За делегираните от държавата дейности за ОУ”Хр. Ботев” при план за 2013 г. 413 647.00лв. изпълнението към 31.12.2013г. е 406 335.00лв. При общ годишен план на заплати и осигуровки 263 565.00лв. към 31.12.2013г. са изразходени 272 309.00лв. Веществената издръжка параграф 10-00 при план 126 051.00 лв.има изпълнение 118 739лв. Към 31.12.2013 г. нямаме неразплатени разходи. Преходен остатък от 2013 г. 5229.00 към пар.10-16 ел.енергия, вода , горива 2014 г.

  4. ОТЧЕТ 2013г. ОУ “Христо Ботев”, кв. Долно Езерово,гр. Бургас

  5. Бюджет 2014 г.ОУ “Христо Ботев” кв.Долно Езерово, гр. Бургас

  6. Благодаря за Вниманието !