Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
台語真趣味 台語台語真趣味 歡喜鬥陣學台語 你來吟詩我來唱歌 逐家笑微微 PowerPoint Presentation
Download Presentation
台語真趣味 台語台語真趣味 歡喜鬥陣學台語 你來吟詩我來唱歌 逐家笑微微

台語真趣味 台語台語真趣味 歡喜鬥陣學台語 你來吟詩我來唱歌 逐家笑微微

182 Views Download Presentation
Download Presentation

台語真趣味 台語台語真趣味 歡喜鬥陣學台語 你來吟詩我來唱歌 逐家笑微微

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 台語真趣味 台語台語真趣味 歡喜鬥陣學台語 你來吟詩我來唱歌 逐家笑微微

 2. tâi gí tsin tshù bī tâi gí tâi gí tsin tshù bī huaⁿ hí tàu tīn o̍h tâi gí lí lâi gîm si,gúa lâi tshiùⁿ kua ta̍k ke tshiò bī bī

 3. 桌仔佮倚仔 我是桌仔,你是椅仔 咱兩个是好兄弟 予人寫字予人坐 逐工快樂笑微微

 4. toh-á kah í-á gúa sī toh-á,lí sī í-á lán nn̄g ê si hó hiaⁿ tī hōo lâng siá jī hōo lâng tsē ta̍k kang khùai lo̍k tshiò bi bi

 5. 坐 正 正, 得 人 疼 tsē tsiàⁿ tsiàⁿ,tik lâng thiàⁿ 娶 某 大 姊,較嬴 坐 金 交椅 tshūa bóo tūa tsí kah iâⁿ tsē kim kau í

 6. 花蕊 花園花蕊密密是 紅色花蕊紅phah phah 白色花蕊白siak siak 逐蕊攏咧展丰采

 7. hue lúi hue hn̂g hue lúi ba̍t ba̍t sī âng sik hue lúi âng phah phah pe̍h sik hue lúi pe̍h siak siak ta̍k lúi lóng leh tián hong tshái

 8. 賣 花 講 花 紅,賣 茶 講 茶 芳 bē hue kóng hue âng,bē tê kóng tê phang 時到 花 便 開 sî kàu hue pian kui

 9. 大漢ah 過年逐家真歡喜 看著人就講恭喜 阿爸講我捌代誌 快樂迎接新一年

 10. tūa hàn ah kùe nî ta̍k ke tsin huaⁿ hí khùa tioh lâng tō kóng kiong hí a pa kóng gúa bat tāi tsì khùai lok gîng tsiap sin tsit nî

 11. 食中晝 喨喨喨,下課ah 歡喜欲來食中晝 食魚食肉食青菜 逐項物件我攏愛

 12. tsia̍h tiong tàu liang liang liang tsia̍h tiong tàu huaⁿ hí beh lâi tsia̍h tiong tàu tsia̍h hî tsia̍h bah tsia̍h tsheⁿ tshài ta̍k hāng mi̍h kiāⁿ gúa lóng ài

 13. 豬仔 豬仔生做圓滾滾 食飽無倒就是睏 主人捾來一捅ㄆㄨㄣ 親像咧顧囡兒孫

 14. ti á ti á seⁿ tsò îⁿ kùn kùn tsia̍h pá bô tó tō sī khùn tsú lâng kūaⁿ lâi tsit tháng phun tòng tsò leh kòo kiáⁿ jî sun