spolo ensk zodpovednos po nohospod rskeho a potravin rskeho podniku pri rozvoji vidieka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spoločenská zodpovednosť poľnohospodárskeho a potravinárskeho podniku pri rozvoji vidieka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spoločenská zodpovednosť poľnohospodárskeho a potravinárskeho podniku pri rozvoji vidieka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Spoločenská zodpovednosť poľnohospodárskeho a potravinárskeho podniku pri rozvoji vidieka - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Spoločenská zodpovednosť poľnohospodárskeho a potravinárskeho podniku pri rozvoji vidieka. Ing. Rudolf Haspra, CSc. Prednáška na školenie: Aktuálne otázky rozvoja poľnohospodárstva a slovenského vidieka Podkylava 17.-18. apríl 2013. Obsahové zameranie prednášky:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spoločenská zodpovednosť poľnohospodárskeho a potravinárskeho podniku pri rozvoji vidieka' - dieter-reese


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spolo ensk zodpovednos po nohospod rskeho a potravin rskeho podniku pri rozvoji vidieka

Spoločenskázodpovednosť poľnohospodárskeho a potravinárskeho podnikupri rozvoji vidieka

Ing. Rudolf Haspra, CSc.

Prednáška na školenie: Aktuálne otázky rozvoja poľnohospodárstva a slovenského vidieka

Podkylava 17.-18. apríl 2013

obsahov zameranie predn ky
Obsahové zameranie prednášky:
 • Úvod - história a filozofia SZP
 • SZP v podmienkach Slovenska
 • Výsledky hodnotenia SZP na Slovensku
 • Prínosy SZP
 • Z výsledkov prieskumu o SZP
 • Odporúčania ako využiť SZP pri rozvoji vidieka
slide3
Úvod - história a filozofia SZP
 • Súčasné obdobie globalizácie svetového hospodárstva, politiky, finančníctva hľadá konania, žiaduce z pohľadu a cieľov celej svetovej spoločnosti a to v oblasti podnikania, životného prostredia a sociálnej starostlivosti o človeka.
 • Spoločenská zodpovednosť podniku (SZP) – Corporate Social Responsibility (CSR).
 • SZP – nevyhnutná súčasť strategického plánu podniku.
 • V 19. stor. základný ekonomický cieľ podniku – ZISK.
 • 1. polovica 20. stor. zmena nazerania na činnosť podniku.
 • V USA vznik konceptu SZP – vplyv podnikových aktivít na spoločnosť.
 • Podstata SZP: dlhodobá orientácia podniku len na zisk nezaručuje jeho rozvoj, preto zmena orientácie – na trh, trhové správanie.
 • R. 1953 – medzník, kniha Howarda Bowena: Social Responsibility of Businessman. Prvé termíny o SZP.
slide4
Prvé termíny používané H. Bowenom:
 • Spoločenská zodpovednosť podniku.
 • Podnikové občianstvo.
 • Podnikateľská etika.
 • Trvalo udržateľný rozvoj.
 • Podniková sociálna výkonnosť.
 • Riadenie spoločenských vzťahov.
 • Riadenie vzťahov s investormi.
 • Spoločensky zodpovedné investovanie a pod.

(Základné pojmy integrujúce podnikové činnosti ako rozhodovanie, správanie sa, podnikateľská etika a pod. = podniková zodpovednosť, ktorá sa spája s budovaním dobrého mena podnikovou filantropiou.)

priekopn ci szp
Priekopníci SZP
 • Východisko k SZP:
 • Koniec 19. a začiatok 20. stor. –odčlenenie vlastníctva od riadiacich funkcií.
 • Riadenie podnikov sa presúva do rúk manažérov.
 • Vznik rôznych regulačných úradov v USA, vr. legislatívy – hustá sieť regulujúca „voľný trh“.
 • Zhoršuje sa životné prostredie – tlak na prehlbovanie v sociálnej oblasti.
 • Prvé požiadavky na implementáciu sociálnej zodpovednosti podniku v USA.
 • Prví priekopníci SZP – v USA H. Ford, A. Carnege (zakladateľ US steel), v Európe H. Fayol a T. Baťa.
dva aspekty szp pod a andrew carnege
Dva aspekty SZP podľa Andrew Carnege

Pre úspešné fungovanie podniku v rozvinutej trhovej ekonomike

formuluje dva princípy:

 • Sociálny princíp – majetní členovia spoločnosti (majitelia podnikov) by mali pomáhať nemajetným (nezamestnaným, chorým a pod.) buď priamo alebo nepriamo.
 • Bohatí – z princípu majú povinnosť majetok kumulovať a zároveň využívať v súlade s celospoločenskými cieľmi a tak rozširovať celospoločenské bohatstvo.

V podstate ide o koncept SZP ako významný realizačný nástroj

etiky v manažmente a podnikaní, ktorý sleduje väzbu firma a oklie

v ktorom podniká.

implement cia szp v eur pe
Implementácia SZP v Európe
 • SZP v kontexte európskej sociálnej politiky – súčasť budovania sociálne stabilnej a ekonomicky silnej spoločnosti (EHS, EÚ).
 • Iniciatívy v súkromnej, postupne na lokálnej a národnej úrovni.
 • Spoločensky zodpovedné investovanie – dobrá konkurencieschopnosť, spokojnosť záujmových skupín (vlastníci), ale hlavne zamestnancov a spotrebiteľov a miestnych komunít.
 • T. Baťa – hlavný predstaviteľ týchto myšlienok v bývalej ČSR.

Prvý pochopil, že len maximalizáciou zisku firma nemôže dlhodobo fungovať.

 • Aktivity SZ T. Baťu získavajú jeho meno: - Baťove školy práce, Baťove nemocnice, Baťove bytové domy a sídliská, podiel zamestnancov na zisku, a pod.
in titucionaliz cia szp v usa a eur pe
Inštitucionalizácia SZP v USA a Európe
 • R. 1992 vo Washingtone vzniká organizácia Business for Social Responsibility, čiže Podnikanie pre SZ. Združuje cez 800 firiem a sleduje či firmy plnia povinnosti voči spoločnosti.
 • R. 1996 v Európe vzniká Corporate Social Responsibility. Má 65 členov a 18 partnerských organizácií, zabezpečuje vzdelávanie a poradenstvo organizáciám pre oblasť SZP.
 • R. 2000 Lisabonský summit EÚ podporil SZP ako koncept, ktorým podniky dobrovoľne rozhodujú, že budú prispievať k zlepšeniu spoločnosti a k čistejšiemu životnému prostrediu. Sleduje etický prístup firmy k podnikaniu, t.j. zodpovedne zaobchádzať so spoluúčastníkmi takým spôsobom, ktorý je považovaný za prijateľný v rámci spoločnosti.
szp z poh adu svetov ch in tit ci
SZP z pohľadu svetových inštitúcií
 • SZP má podporu v EÚ, OECD, OSN, Svetovej banke, Svetovom obchodnom fóre a ďalších svetových inštitúciách.
 • EK orientuje SZP hlavne na malé a stredné podniky: „Je to spôsob, ktorým podniky spájajú sociálne a environmentálne záujmy vo svojich činnostiach a dobrovoľne spolupracujú s ich účastníkmi.“
 • Svetová banka: SZ – záväzok podnikovej sféry prispievať k udržateľnému rozvoju, pracovať so zamestnancami, ich rodinami, miestnou komunitou tak, aby sa zlepšila ich kvalita života.
 • OECD: - Podnik správajúci sa podľa zásad SZ prispieva k udržateľnému rozvoju, uspokojuje svojich akcionárov, zákazníkov a pristupuje zodpovedne k sociálnemu a životnému prostrediu v ktorom pôsobí.
princ py szp
Princípy SZP

Ide o súbor vzťahov vo všetkých druhoch podnikania z hľadiska

vonkajšieho i vnútorného prostredia.

Prvky:

 • Dobrovoľnosť – východisko čo podnik môže, nie musí urobiť, je to možnostiach, ktoré môžu pridať k svojmu podnikaniu nad rámec legislatívnych ustanovení a povinností z obchodných zmlúv.
 • Spolupráca – so zainteresovanýmisubjektmi, ktoré môžu ovplyvniť činnosť podniku alebo sú ním ovplyvňované.
 • Záväzok prispieť k rozvoju kvality života – ide o životné podmienky jednotlivcov a možnosť subjektívneho hodnotenia ich života.
 • Podnik a jeho okolie – prvky a väzby výrobných procesov na environmentálne a spoločenské danosti ako podnebie, príroda, verejná správa, infraštruktúra a pod.
pokra ovanie princ pov szp
Pokračovanie princípov SZP
 • Riešenie sociálnych problémovv podniku – hľadanie možností, lebo sociálna citlivosť je najlepší spôsob sociálnej angažovanosti, ide o:

- sociálnu povinnosť – ekonomická, legislatívna zodpovednosť

- sociálny ohlas – na ekonomickú, legislatívnu zodpovednosť - sociálnu citlivosť – na ekonomickú, legislatívnu a občiansku

zodpovednosť podniku.

 • Ľudia v podniku – majitelia, manažéri, zamestnanci, vzťahy medzi nimi a okolím, štúdium a sebavzdelávanie.
 • Ľudia okolia – všetko obyvateľstvo, vrátane ľudí v podniku, ich vzájomné väzby a komunikácia.
etika mor lka a korupcia v szp
Etika, morálka a korupcia v SZP
 • Podniková etika – vyjadruje čo je správne a nesprávne, dobré a zlé v ľudskom správaní v kontexte podnikania. Zaoberá sa morálnymi problémami v podnikaní. Podnikateľská etika sleduje morálne ocenenie v systéme slobodného podnikania.
 • Podniková morálka – jeden zo spôsobov normatívnej regulácie správania sa človeka k spoločnosti, skupine i sebe samému. Obsah morálky: normy správania sa, motívy konania. Morálne hodnoty, formy medziľudských vzťahov. Morálka ako regulátor konania človeka vo všetkých sférach spoločenského života.
 • Korupcia v podnikaní – zvlášť vysoko neetické a nemorálne správanie sa organizácií a hlavne podnikateľov v obchodných, dodávateľsko-odberateľských a finančných vzťahoch, zvlášť vo verejnom obstarávaní.
etick k dex v podnikan
Etický kódex v podnikaní

Je významný realizačný nástroj etiky v manažmente a podnikaní.

Firma neexistuje nezávisle na svojom okolí, ale svojimi aktivitami

ovplyvňuje okolie a to v istom zmysle aj chod firmy. Etika sa v

súčasnosti dostáva do rôznych sfér profesionálneho života.

Cieľ:

- Deklarovať stanovisko k morálnym problémom v podnikaní.

- Zamestnancom umožniť riešiť ich etické dilemy.

- V podniku, či verejnej organizácii vyvolať také správanie,

ktoré sa vo všeobecnosti považuje za etické a spravodlivé.

Prvky etického kódexu:

- Osobná zodpovednosť – manažment i zamestnanci sú zodpovední za svoje konanie.

pokra ovanie etick ho k dexu v podnikan
Pokračovanie etického kódexu v podnikaní

- Vzťah k zamestnancom – založený na dôstojnostipodriadený – nadriadený, sú rovnocenní partneri, ide o vzájomnú dôveru, podnik podporuje ich vzdelávanie a osobnostný rozvoj.

- Vzťah k zákazníkom (hosťom) – čestný prístup k nim, aj v obchodných vzťahoch a je k nim rovnocenným partnerom.

- Vzťah ku konkurencii – rešpektuje konkurenčné vzťahy, správa sa ku konkurencii čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaže.

- Vzťah k spoločnosti a štátu – dodržiava legislatívne normy, pravidlá, zákony, správa sa zodpovedne k štátnym, regionálnym a miestnym orgánom a organizáciám.

szp v podmienkach slovenska
SZP v podmienkach Slovenska
 • SZP – koncept pre dobre fungujúci podnik a to budovaním dlhodobého záväzku správať sa eticky, prispievať k ekonomickému rastu, zvyšovať kvalitu života zamestnancov, vlastníkov i prostredia v ktorom podnik vykonáva aktivity.
 • Budovanie reputácie podniku, ktorú hodnotí jeho okolie.
 • Podnik zodpovedá okoliu za svoje aktivity a rozhodnutia, ono ho potom podľa nich hodnotí.
 • Budovanie pozitívnej zodpovednosti napr. venovaním určitej časti ziskov na pomoc tým ktorí to potrebujú – dary, podpora nadácií, zlepšovanie úrovne škôl, budovanie ihrísk, úprava verejných priestorov miest a obcí a pod.
 • Uvedené a podobné aktivity slúžia aj ako určitý druh reklamy.
pozit vne pr klady akcept cie konceptu szp
Pozitívne príklady akceptácie konceptu SZP
 • Spoločnosť Orange – ocenenie v oblasti SZP v súťaži MPSVaR SR „Zamestnávateľ ústretový k rodine“ v kategórii rodinná politika. Pravidelne monitorovali potreby zamestnancov, organizovali rekreačné pobyty aj pre rodinných príslušníkov.
 • Firma AVON – vedie kampaň za zdravotné vyšetrenia, robí zbierky pre choré deti, pomáha pri vyhľadávaní osôb, pri riešení adopcií detí, atď.
 • Spoločnosť Slovnaft – pomáha finančne i materiálne pri vyhľadávaní osôb po katastrofách na Slovensku i v zahraničí, prispieva na rôzne športové a spoločenské akcie a iné.
 • Rôzne neziskové a mimovládne organizácie – Nadácia PONTIS, CSR Európe, a iné, napr. OZ Pomoc vidieku Lučenec, NO Rozvoj vidieckej turistiky v Modre a iné.
negat vne pr klady konceptu szp
Negatívne príklady konceptu SZP
 • Nebankové subjekty BMG Invest, Horizont - ktoré rôznymi špekulatívnymi manipuláciami ožobráčili tisíce vkladateľov, hlavne dôchodcov.
 • Banky v SR - prehnane vysoké poplatky za uskutočnené transakcie, vysoké úrokové sadzby pri pôžičkách všetkých druhov, hlavne hypoték a nízkych sadzieb pri vkladoch.
 • Korupcia – vysoko neetické a nemorálne správanie organizácií, podnikateľov, ale aj korupčné aféry politikov a vysokých štátnych úradníkov na ministerstvách, Úrade vlády a iných štátnych organizácií.
 • Gorila, Sasanka, platinové prúty, nástenkovy tender, at´d. – aktuálne korupčné a spoločenské problémy. Zapletení aktéri - politici, podnikatelia, finančníci, politici i pracovníci štátnej správy namiesto čestného a zodpovedného prístupu k riešeniu a odstráneniu problému, pristupujú alibisticky, čo charakterizuje ich neetické a nemorálne správanie sa.
negat vne pr klady pokra ovanie
Negatívne príklady - pokračovanie
 • Prvky klamlivej reklamy – snaha úmyselne poškodiť iného, aby sa určitým spôsobom zbavil konkurenta alebo klamlivým obrazom o svojom výrobku prevýšiť predajom konkurenta.
 • Zodpovednosť voči spotrebiteľovi – súvisí s informáciamipre spotrebiteľa, aby porozumel zloženiu výrobku, ktorý kupuje.
 • Zodpovednosť voči verejnosti – spolupráca manažérov so zástupcami verejnosti a koordinácia pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú obyvateľov v mieste firmy, tým prispievať k zlepšeniu sociálneho a kultúrneho života na miestnej a regionálnej úrovni, tiež pri udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia.
 • Hlavný problém spoločenskej zodpovednosti na Slovensku – jej nízka úroveň, aj kultúrna vyspelosť, napr. odmeny tzv. zlaté padáky, pri podozrení i dokázaní korupcie, netransparentnom rozhodovaní pri verejných obstarávaniach nie je nikto potrestaný, politici nesú iba tzv. politickú zodpovednosť odchodom z funkcie, ale potom odchádzajú do parlamentu, kde sú chránení ešte aj poslaneckou imunitou.
v sledky hodnotenia szp na slovensku
Výsledky hodnotenia SZP na Slovensku

Podľa metodiky merania, ktorú vypracovala EK pre nové členské

krajiny v roku 2007, EÚ hodnotenie vykonala v štyroch oblastiach:

 • V oblasti právneho a politického prostredia – SRpatrí medzi najrozvinutejšie štáty v EÚ k prijímaniu SZP (elektronické verejné súťaže, elktron. zverejňovanie súdnych rozhodnutí atď. ale vláda neustanovila orgán pre SZP, ani vlastnú korporačnú zodpovednosť pri zabezpečovaní a rozvoji SZP.
 • V kontexte občianskej spoločnosti – mimovládne organizácie nie sú nezávisle financované a široko sa nezapájajú do rozvoja stratégie SZP, hoci existujú medzinárodné organizácie pre túto činnosť. Viaceré univerzity ale ponúkajú programy a kurzy o SZP, robia prieskumy a publikujú odborné články.
pokra ovanie hodnotenia szp v sr
Pokračovanie hodnotenia SZP v SR
 • Zodpovednosť podniku za dokumentovanie SZP – ide o podávanie správ o SZP, túto činnosť robí len veľmi malý počet podnikov, táto činnosť nie je v praxi bežná.
 • Zodpovednosť za aplikáciu certifikovaných štandardov – ide o ISO 14001 z roku 2004, podľa ktorého v SR dosiahlo hodnotenie iba 342 organizácií, čo je cca 20% všetkých organizácií.

Medzinárodná organizácia ISO považuje SZP za jednu z najzávažnejších tém v súčasnosti. Vyvíja normu pre ISO/TMB N 2600 – Guidance Social Responsibility. Norma poskytuje návod pre SZP, zdôrazňuje výsledky zlepšovania v tejto oblasti, identifikuje zainteresované organizácie, sleduje zvýšenie dôveryhodnosti práv o plnení aktivít v SZP a tiež výsledky v tejto oblasti s cieľom zvýšiť spokojnosť a dôveru zákazníkov.

pr nosy szp
Prínosy SZP
 • Prínosy treba vidieť v etickej a ekonomickej zodpovednosti. Aktivity SZP musí pochopiť vedenie podniku, inak nebudú účinné. SZP bude kontraproduktívna, ak podnik sa snaží presvedčiť verejnosť o svojej SZ, no súčasne robí prešľapy v etike, prípadne voči zákonom štátu. Potvrdzujú to uvedené negatívne príklady.
 • SZP sa dá dobre demonštrovať na vzniku a celej histórii mesta Svit, kde pôsobila firma Baťa a jeho nástupnícke podniky.
 • SZP v podmienkach SR treba posudzovať v takomto chápaní:

- SZP je vedomie a povinnosť ľudí niesť zodpovednosť za následky svojich činov pred verejnosťou v danom okolí,

- malé podniky by mali vytvoriť a následne rozširovať nástroje a metódy SZP,

- pozornosť venovať výučbe SZP na školách i v podnikoch.

z v sledkov prieskumu szp na slovensku
Z výsledkov prieskumu SZP na Slovensku

Nadácia PONTIS a agentúra FOCUS vykonali prieskum o úrovni

SZP na Slovensku, ktorého sa zúčastnilo 1003 respondentov:

Otázka: Ktoré aktivity v SZP pokladajú za najdôležitejšie:

 • poctivosť pri podnikaní – 45 %,
 • vzdelávanie zamestnancov – 44 %,
 • zohľadňovanie životného prostredia – 40 %,
 • vyváženosť pracovného a osobného času – 39 %,
 • zamestnávanie postihnutých – 35 %,
 • rekvalifikácia prepustených zamestnancov – 27 %,
 • dobrovoľníctvo – 24 %.
slide23
Otázka: Aká je spoločenská zodpovednosť firiem na Slovensku:
 • väčšina firiem je spoločensky zodpovedná – 3 %,
 • sú firmy spoločensky zodpovedné, ale v menšine – 43 %,
 • neexistujú spoločensky zodpovedné firmy – 30 %.

Konkrétne zodpovedné firmy v SR vymenovalo 45 % respondent.

(US steel Košice - 5% zo vzorky, Slovnaft, Volswagen Bratislava a

SPP po 4 % zo vzorky.

Otázka: Aké informácie poskytovať občanom o SZP:

 • Opatrenia zabraňujúce úplatkárstvu a korupcii – 53 %,
 • Opatrenia znižujúce negatívne vplyvy na život. Prostred. – 57%,
 • Programy zabraňujúce všetkým formám diskriminácie – 40 %,

- Podiel recyklovaných produktov na predaji výrobkov – 34 %

odpor ania ako vyu i szp pri rozvoji vidieka
Odporúčania ako využiť SZP pri rozvoji vidieka

SZP zohráva významnú úlohu v dobre fungujúcej firme tým, že:

- Zapája sa do podpory komunity, prostredia v ktorom firma funguje, vytvára pozitívne vzťahy so zainteresovanými.

 • Manažéri sa správajú eticky k zamestnancom, akcionárom, samospráve obce a okoliu v ktorom pôsobí.
 • Manažéri dodržiavajú úctu k človeku, rešpektujú ľudskú dôstojnosť a nepoužívajú človeka na dosiahnutie svojho cieľa – ide o mravnú zodpovednosť za svoje konanie a rozhodnutia.
 • Podporuje imidž a značku podniku i produktu tým, že časť zisku venuje tým, čo potrebujú podporu – jeho skrytá reklama.
 • Pri nečakanej situácii (havária a pod.) pomáha riešiť problém a je menší dopad na firmu – ide o pozitívny obraz firmy.
konkr tne pr stupy firmy v r mci sz na vidieku
Konkrétne prístupy firmy v rámci SZ na vidieku
 • Viesť aktívny dialóg majiteľa firmy, resp. manažéra so samosprávou obce, v ktorej pôsobí.

- Podieľať sa na konkrétnych činnostiach obce finančne alebo materiálne i formou stavebných prác v oblasti:

- sociálnej starostlivosti (doprava chorých, nákupy a pod.)

- pri zakladaní centier voľného času, hlavne pre mladých,

- poskytovanie vlastných priestorov pre spoloč. a kult. akcie,

- poskytovaním stravy chorým a bezvládnym,

- organizovaním športových a kultúrnych akcii hlavne pre

školskú mládež a mladých ľudí,

- organizovať alebo finančne prispievať pri životných jubileách,

hlavne dôchodcov a pod.

- riešenie komunálneho odpadu a čistoty obcí.