haluatko menesty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Haluatko menestyä? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Haluatko menestyä?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
dierdra-lysaght

Haluatko menestyä? - PowerPoint PPT Presentation

91 Views
Download Presentation
Haluatko menestyä?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Haluatko menestyä? Keski-Suomen Human Tech -kärkiklusterit 2011-2013

 2. Uudessa maailmassa keskisuomalaisilla onerityinen rooli Kyky, kokemus ja infrastruktuuri tuottaa huipputeknologiaa osaksi arkea. Alueen ydin, Jyväskylän kaupunkiseutu, on yksi Suomen viidestä suurimmasta. Ja silti turvallinen, ihmisenkokoinen asuinympäristö, jossa on muun muassa: 45 000 opiskelijan moderni oppimisalue, koulutettu, osaava työväki, laadukkaat, uudella tavalla tuotetut palvelut, maailman johtava paperiteknologian osaamisalue ja monikulttuurinen ja -muotoinen työ- ja asuinympäristö sekä tapahtumien paikka. Alueenosaajatnäyttävätkäytännössä, mitenmaailma on muuttunutjamiten uudessamaailmassa on toimittava.

 3. Maailman tärkeimmän raaka-aineen rikkain esiintymä sijaitsee Keski-Suomessa Vaikka teknologia kehittyy, ihminen pysyy ihmisenä, iänaikaisine tarpeineen, taitoineen ja toiveineen. Uusi kriittinen menestystekijä tällä vuosituhannella on teknologian sijaan ihmisen ymmärtäminen. Kyse on raaka- aineesta, jota maakunnalla on tarjota maailman tarpeisiin. Kilpailuetu ei enää synny teknologisesta osaamisesta, vaan siitä, miten osaamista ymmärretään hyödyntää ihmisen näkökulmasta – miten teknologiat, tuotteet ja palvelut ihmistetään. Vanhateknologiakeskeinenajattelu on tulluttiensäpäähän.

 4. ”Kumman ostaisit mieluummin: grafiitintäytteisen puulieriön vai lyijykynän?”

 5. Human Tech – huomaamatontahuipputeknologiaaosanaarkea. Human Tech on ihmislähtöisestikehitettyä –ihmistettyä– teknologiaa. Human Tech Center yhdistäävoimatjakeskisuomalaisenosaamiseneri klustereissaelikärkialoissa. Kärkialanverkostoituminentällaiseksiryppääksitarkoittaasiihen kuuluvienyritystenjayhteisöjenmuodostamaakeskittymää, jotka yhdessäovatmerkittäviäyritystenkilpailuedunkannalta.

 6. Human Tech Center Finland kärkiklusterit.

 7. Maakunnanyhteistyöryhmänvuosiksi 2011-2013 valitsematkärkialat on koottuyhteen. VetäjänätoimiiJyväskylänseudunkehittämisyhtiöJykesOyyhteistyössä Keski-Suomenkehittämisyhtiöidenkanssa. Verkostoituminen on meilleyhtätärkeääkuinasiakkaillemme, mikätarkoittaamuunmuassajulkishallinnontehostumistajasitäkauttayrityspalveluidenparempaasaatavuutta.

 8. Palvelujakasvuhaluisille, erityisestikasvavillaliiketoiminta-alueillatoimivilleyrityksille.

 9. Keski-Suomen kärkialat edustavat maailmanluokan osaamista. Keski-Suomessa on kolme kärkialaa, jotka perustuvat alueen perinteiseen vahvaan teollisuuteen: Uudistuvat koneet ja laitteet, jossa tuotetaan maailman parhaat paperi-koneet ja traktorit, bioenergia-alan koneet ja laitteet, ympäristöliike-toiminnan ratkaisut sekä voimansiirtoteknologiaa. Kehittyvä asuminen – kansainvälisesti kilpailukykyistä asumisen osaamista, jonka avulla lisätään viihtyisyyttä asumiseen ja tuotetaan energiatehokkaita ratkaisuja uudis- ja korjausrakentamiseen. Bioenergiasta elinvoimaa,jossa kehitetään uutta tuote- ja palveluliiketoimintaa, tulevaisuuden energiantuotantoteknologioita sekä rakennetaan verkostoja yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun. Uudet teknologiat, kuten nanoteknologia, ICT ja palvelumuotoilu, nostavat Human Tech -klusterit kilpailukyvyltään maailman huipulle.

 10. Koko palveluvalikoima omasta kehittämisyhtiöstä Yhteistyömallinansiostatarjoammeainutlaatuisenlaajanvalikoimanyhteisiä palveluja: • Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen • Uudet teknologiat ja innovaatiot • Liiketoimintaprosessien kehittäminen • Asiakkuuden hallinta • Tietopalvelut ja ennakointi • Kansainvälistyminen • Markkinointi ja viestintä Näistämuodostammeyrityksellesiyksilöllisenkasvu- jakehittämisohjelman. Palvelutsaatomaltaasiakasvastaavaltasipaikkakunnastariippumatta.

 11. Klusterityöntavoitteenakouriintuntuvaatulosta. 1. Vähintään 1 miljardinverranuusiavientitulojaKeski-Suomeenvuoteen 2014 mennessä. 2. Säilyttää ja vahvistaa merkittävien teollisuusalojen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. 3. Luoda uusia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja tuotannollisiin yrityksiin. 4. Parantaa liiketoiminnan kannattavuutta.

 12. ”Mitä paksumpi käyttöohje, sitä huonommin ihmistetty.”

 13. Uudistuvat koneet ja laitteet. Kärkialaan kuuluvat metsäteollisuudelle ja energiateollisuudelle koneita ja laitteita valmistavat yritykset, ajoneuvoteollisuus ja näille palveluja tuottavat organisaatiot. Maailmanluokan osaamista edustavat mm. Metso, Valtra, Moventas, Ecocat ja Ariterm. Ja moni muu. Vuonna 2011 teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto oli Keski-Suomessa 2 200 miljoonaa euroa, vientiliikevaihto 1 300 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 10 300 henkilötyövuotta. Yrityksillä oli maakunnassa viime vuonna 550 toimipaikkaa ja henkilöstömäärä kasvoi noin 10 % vuoteen 2010 verrattuna. “Teknologisenkilpailuedunvoiainakuroa umpeen – ymmärrystäei. Tänä päivänä koneiden ja laitteidenkin tulee ymmärtää käyttäjäänsä.”

 14. ”Kun rakennusteknologinen tietämys ja teknologia viedään äärimmäisyyksiin, syntyy ihmismäisiä koteja.”

 15. Kehittyvä asuminen. Human Tech ottaa huomioon ihmisten erilai- suuden ja läpi elämän muuttuvat tarpeet. Se tarkastelee asioita monelta kantilta: sekä isoa kuvaa ilmastonmuutoksineen että pientä kuvaa arjen haasteineen. Kansainvälisillä markkinoilla on kysyntää ratkaisuille, jotka parantavat asumisen toimivuutta ja viihtyisyyttä. Yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden yhteistyöllä Keski-Suomeen syntyy lisää yksilöllisiä ja kansainvälisesti kilpailu- kykyisiä asumisen tuote- ja palveluratkaisuja. Yritysverkostossa on mukana jo noin 100 kehittämishaluista ja -kykyistä yritystä. Asumisen ja rakentamisen yritysten liikevaihto oli 1 400 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 8 600 työvuotta vuonna 2011. Alan yrityksillä oli 1 500 toimipaikkaa Keski-Suomessa. “Elämäntilanteetmuuttuvat, mutta toimiva, hyväkotipitääihmisellä olla”

 16. ”Innovaatio on innovaatio vasta, kun se on käytössä.”

 17. Bioenergiasta elinvoimaa. Keski-Suomi on bioenergian ja paikallisten energialähteiden hyödyntäjänä omaa luokkaansa Euroopassa. Lähes puolet maakunnan energiatarpeesta tuotetaan paikallisista raaka-aineista. Tehona se vastaa kokonaista ydinvoimalaa. Klusteriohjelmassa kehitetään bioenergian toimitusketjussa toimivien yritysten, bioenergian käyttöön liittyvien koneiden ja laitteiden valmistajien sekä palvelutuottajien liiketoimintaa ja edistetään näiden yritysten  vientiä. Vuonna 2011 energia-alan yritysten liikevaihto oli 1 100 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 3 500 työvuotta. Alan yrityksissä oli 520 toimipaikkaa. “Parhaatkeksinnötsyntyvät luonnollisesti.”

 18. ”Teknologia on kuin läjä kirjaimia. Jonkun on tehtävä niistä lause.”

 19. Ota yhteyttä. Pekka Matinaro, kehittämispäällikkö, Uudistuvat koneet ja laitteet, p. 020 771 5612 Matti Paatola, kehittämispäällikkö, Kehittyvä asuminen, p. 020 771 5683 Juha Järvi, kehittämispäällikkö, Bioenergiasta elinvoimaa, p. 020 771 5653 Eeva-Liisa Koivumäki, kehittämispäällikkö, kansainvälistymispalvelut, p. 020 771 5610 Päivi Tervonen, markkinointipäällikkö, p. 020 771 5669 Sähköpostit: etunimi.sukunimi@jykes.fi http://www.htcklusterit.fi http://www.humantechnology.fi

 20. YhteistyössäKeski-Suomenkärkiklusterit2011 – 2013.

 21. Yhdessä meillä on kyky yhdistää tietotekniikka, teknologia ja ihmisen ymmärtäminen uraauurtavalla tavalla. Keski-Suomessa on rikas yhteisö ihmis- tieteiden ja eri teknologioiden osaajia sekä yritysten ja asiantuntijoiden tiivis verkosto. Hyödyntämällä yhteisöä ja sen ainutlaatuista osaamista emme varmista vain maakunnan ja verkoston vaan myös yksittäisen yrittäjän hyvinvoinnin – ja sitä kautta koko Suomen menestyksen. Kun ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään, syntyy tuotteita ja palveluita, joissa järki, toimivuus ja helppokäyttöisyys lyövät kättä. ”Ihmistäminen on arkijärjenkorkein muoto.”

 22. “Rakennammeyritysverkostoja, joilla on potentiaaliakansainvälisillemarkkinoille.”

 23. Kiitos.Ihmistämisenvoimastalisäähttp://www.htcklusterit.fihttp://www.humantechnology.fiKiitos.Ihmistämisenvoimastalisäähttp://www.htcklusterit.fihttp://www.humantechnology.fi