skyddsombudens dag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skyddsombudens dag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skyddsombudens dag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Skyddsombudens dag - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Skyddsombudens dag. LO-TCO Rättsskydd AB Henric Ask. Skyddsombudets rättigheter. Preciserades för första gången i 40 a§ arbetarskyddslagen 1974 (numera 6 kap 4 § arbetsmiljölagen). Hade haft svårt att fullgöra sina uppgifter på grund av det saknades tillräckligt stöd i dennes verksamhet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skyddsombudens dag' - diella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skyddsombudens dag

Skyddsombudens dag

LO-TCO Rättsskydd AB

Henric Ask

skyddsombudets r ttigheter
Skyddsombudets rättigheter
 • Preciserades för första gången i 40 a§ arbetarskyddslagen 1974 (numera 6 kap 4 § arbetsmiljölagen).
 • Hade haft svårt att fullgöra sina uppgifter på grund av det saknades tillräckligt stöd i dennes verksamhet.
 • Tanken var att stärka skyddsombudets roll
slide3
Skyddsombud om det finns minst fem arbetstagare på arbetsstället
 • Huvudskyddsombud om flera skyddsombud finns
 • Regionalt skyddsombud om det finns medlemmar men ingen skyddskommitté
 • Skyddskommitté om minst femtio arbetstagare finns
dina r ttigheter som skyddsombud eller arbetsmilj ombud
Dina rättigheter som skyddsombud eller arbetsmiljöombud

Samverka med arbetsgivaren (3 kap 1a § arbetsmiljölagen, AML)

Medverka och delta i förändringsarbete (6 kap 4 § AML)

Rätt till information om verksamheten (6 kap 4 och 6 §§ AML)

Stoppa arbetet (6 kap 7 § AML)

dina r ttigheter som skyddsombud eller arbetsmilj ombud1
Dina rättigheter som skyddsombud eller arbetsmiljöombud
 • Rätt till utbildning (6 kap 4 § AML)
 • Rätt till betald ledig tid (6 kap 5 § AML)
 • Rätt att ta del av handlingar (6 kap 6 § AML)
 • Tillträdesrätt till arbetsplats som skyddsombudets arbetsgivare inte råder över
 • Får inte hindras i arbetet (6 kap 10 § AML, 3 § förtroendemannalagen)
6 kap 6 a arbetsmilj lagen
6 kap 6 a § arbetsmiljölagen
 • Rätt att påverka arbetsgivarens brister och begära åtgärder
 • Rätt att koppla in Arbetsmiljöverket
 • Rätt att direkt vända sig till skyddskommitté
 • Även till förmån för utomstående arbetskraft som utför arbete åt skyddsombudets arbetsgivare
stoppa arbetet skyddsombudsstopp
Stoppa arbetet (skyddsombudsstopp)
 • Rätt att ta över arbetsledningsrätten genom att stoppa arbetet, även för inhyrd arbetskraft (6 kap 7 § AML) vid
  • Omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa
  • Där det är påkallat ur skyddssynpunkt i samband med ensamarbete
   • och är så överhängande att ingripande från arbetsledningen inte kan ske eller att arbetsledningen inte avbryter arbetet trots begäran om detta
  • För det fall Arbetsmiljöverket utfärdat förbud mot visst arbete men arbetsgivaren inte följer detta
om du inte f r din r tt
Om du inte får din rätt?
 • Om skyddsombudet inte får
  • medverka och delta i förändringsarbete
  • information om verksamheten som han/hon behöver för sitt uppdrag
  • utbildning
  • betald ledighet
  • tillträde
  • tillgång till handlingar
  • eller hindras från att stoppa arbetet
 • så utgör detta ett hinder i skyddsombudets möjligheter att fullfölja sitt uppdrag.
om du inte f r din r tt1
Om du inte får din rätt?

Vid tvist om ledig tid

Tolkningsföreträde enligt 6 kap 16 § AML och 9 § förtroendemannalagen för skyddsombud som utsetts av kollektivavtalsbunden facklig organisation

Hänskjuta till Arbetsmiljöverket för skyddsombud utsedd av arbetstagarna

19 a arbetstidslagen
19 a§ arbetstidslagen
 • Möjlighet att genom framställan till arbetsgivaren säkerställa att arbetstidslagens krav följs i fråga om extra övertid, extra mertid och nödfallsövertid samt att få det prövat av Arbetsmiljöverket
 • Om skyddsombudet anser att åtgärder behöver vidtas ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära åtgärder
 • Arbetsgivaren ska på begäran lämna skriftlig bekräftelse på att begäran mottagits
 • Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan om begärda åtgärder
 • Om sådant besked ej lämnas eller begäran avslås ska Arbetsmiljöverket på begäran av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud
elevskyddsombud och studerande skyddsombud
Elevskyddsombud och studerande-skyddsombud
 • Utses av elever respektive studerande
 • Uppgifter och rättigheter motsvarar i stort sett arbetstagarnas skyddsombud
  • Rätt till utbildning och ledighet för uppdraget
  • Rätt till information; dock har elevskyddsombud ej rätt till sådan information som det råder tystnadsplikt om enligt 7 kap 13 § AML
  • Kan inte heller stoppa arbetet
  • Studerandeskyddsombud får inte hindras i sitt uppdrag och kan använda sig av 6 kap 6 a § AML samt rätt att ingå i skyddskommitté med två ordinarie ledamöter