Tvrt p edn ka z kineziologie
Download
1 / 28

Čtvrtá přednáška z kineziologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Čtvrtá přednáška z kineziologie. Kortikální řídící systém. Obsah přednášky. Část anatomická: popis šedé hmoty a spoje koncového mozku – Telencephalon – cortex cerebri Část kineziologická: řízení na úrovni kortikální. Anatomická část - Telencephalon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Čtvrtá přednáška z kineziologie' - dianne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tvrt p edn ka z kineziologie

Čtvrtá přednáška z kineziologie

Kortikální řídící systém


Obsah p edn ky
Obsah přednášky

 • Část anatomická: popis šedé hmoty a spoje koncového mozku – Telencephalon – cortex cerebri

 • Část kineziologická: řízení na úrovni kortikální


Anatomick st telencephalon
Anatomická část - Telencephalon

 • Koncový mozek – telencephalon – skládá se ze dvou hemisfér. Tyto dvě hemisféry jsou příčně spojené Corpus callosum. Pravá a levá hemisféra spolu komunikuje.


Makroskopick popis koncov ho mozku
Makroskopický popis koncového mozku

 • Obě hemisféry jsou oddělené Fissura longitudinalis cerebri, do které zasahuje duplikatura tvrdé pleny mozkové Falx cerebri. V hloubce je corpus callosum.

 • Na mozkových hemisférách se rozeznávají 1) plochy- facies

  2) laloky hemisféry – Lobi cerebri: lobus frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis, insularis

 • Povrch hemisfér a jejich laloků je charakteristicky zvrásněný. Sulci cerebri – mozkové rýhy, gyri cerebri – mozkové závity, jsou mezi mozkovými rýhami.


R hy odd luj c laloky hemisf r
Rýhy oddělující laloky hemisfér

 • Sulcus lateralis: horizontální rýha mezi čelním a spánkovým lalokem, mezi temenním a spánkovým lalokem

 • Sulcus centralis: odděluje lobus frontalis od parietalis na zevní ploše hemisfér.

 • Sulcus parietooccipitalis: na vnitřní ploše hemisfér odděluje týlní lalok od temenního


Gyri et sulci jednotliv ch lalok
Gyri et sulci jednotlivých laloků

 • Lobus frontalis: gyrus praecentralis jde před sulcus centralis, kůra tohoto závitu je součástí korového motorického centra, motorické centrum řeči – Brocovo centrum

 • Lobus parietalis: gyrus postcentralis je uložen za gyrus centralis a je v něm lokalizováno senzitivní korové pole

 • Lobus occipitalis, je oddělen od parietálního laloku sulcus parietooccipitalis, zde se nachází zrakový korový okrsek

 • Lobus temporalis: gyri temporales, nachází se zde korové centrum sluchu, Heschlův závit – g. Temporales transversi, okolo na zevní ploše závitu je korové sluchové centrum řeči.


 • Lobus insularis: obsahuje několik závitů souhrnně nazývaných gyri insulae


Gyri et sulci na vnit n plo e hemisf ry
Gyri et sulci na vnitřní ploše hemisféry

 • Závity přilehlé ke corpus callosum: gyrus paraterminalis, area subcallosa, gyrus cinguli, gyrus hippcampi, uncus, gyrus dentatus, hippocampus, tyto útvary (kromě gyrus paraterminalis) jsou součástí Limbického systému: tedy

 • Korová část limbického systému.

 • Podkorová část limbického systému: corpus amygdaloideum, nuclei anteriores thalami, hypothalamus, gyrus paraterminalis

 • Závity vzdálené od corpus callosum: gyrus frontalis sup., med., lobulus paracentralis, praecuneus, cuneus


Limbick syst m
Limbický systém

 • Přijímá mnoho podnětů z různých center, mimo jiné i z ostatní mozkové kůry

 • Funguje ve spojení s emočními reakcemi a jejich kontrolou (vzrušení, agresivita, zuřivost, úzkost, strach, citová hnutí, sexuální projevy)

 • Je důležitý při učení – mechanismus paměti

 • Je spojen s hypothalamem => počítají se sem nadřazené funkce dýchání, srdeční činnosti, udržování tělesné teploty, činnosti žláz, trávicí systém => mnohé z těchto funkcí souvisí s emočními reakcemi


Meninges obaly centr ln ho nervstva mozkom n pleny
Meninges – obaly centrálního nervstva, mozkomíšní pleny

 • V makroskopické anatomii se popisují tři vrstvy obalů:

 • Dura mater – tvrdá plena mozkomíšní

 • Arachnoidea – pavučnice, je zevnitř přiložená k tvrdé pleně

 • Pia mater – měkká plena, přiložená těsně na povrch CNS

 • Spatium subdurale – je virtuální štěrbina mezi dura mater a arachnoideou, zde se hromadí krev – Subdurální hematom

 • Spatium subarachnoidale – mezi arachnoideou a pia mater, zde je mozkomíšní mok.


Dutiny centr ln ho nervstva
Dutiny centrálního nervstva pleny

 • Obsahují mozkomíšní mok – liquor cerebrospinalis

 • Canalis centralis medullae spinalis

 • Ventriculus quartus (cerebri) – aquaeductus mesencephali (cerebri)

 • Ventriculus tertius (cerebri) – foramen interventriculare (párový)

 • Ventriculi laterales (I.,II.)


C vn z soben cns
Cévní zásobení CNS pleny

 • Cévní zásobení mozku: 1) Aa. Vertebrales dextra et sinistra 2) Aa. Carotides internae, dextra et sinistra => circulus arteriosus cerebri (Willisi)

 • Cévní zásobení míchy: přístupová cesta je skrze Foramina intervertebralia: rr. Spinales

 • Krční část z a. vertebralis, a. cervicalis ascendens

 • Hrudní část z a. cervicalis profunda, z a. intercostalis profunda, a. intercostalis suprema, z aa. Intercostales posteriores a z a. subcostalis

 • Bederní část z aa. Lumbales

 • Křížová část z aa. Sacrales laterales


Ed hmoty a spojen koncov ho mozku
Šedé hmoty a spojení koncového mozku pleny

 • Šedá hmota mozková je utvářena jako cortex cerebri – kůra mozková a jako nuclei basales – bazální ganglia.

 • Většina kůry povrchu hemisfér je vývojově nová – Neokortex

 • Neocortex zaujímá asi 95,6 % plochy mozkové kůry, má šestivrstevnou základní stavbu všude stejnou => nazývá se isocortex.


Isocortex
Isocortex pleny

 • Obsahuje dva základní typy neuronů, které jsou sestaveny v šesti vrstvách

 • Pyramidové buňky: převládají ve II. a V. vrstvě. V páté vrstvě jsou pyramidové buňky , které se označují jako Becovy (Betzovy buňky) – tvoří asi 3,5% vláken pyramidové dráhy.

 • Hvězdicovité buňky: jsou ve všech vrstvách kromě první. Tyto buňky jsou považovány za hlavní korové interneurony


Funk n korov oblasti i
Funkční korové oblasti I. pleny

 • Primární korové oblasti – projekční oblasti – motorické, senzitivní a smyslové. Motorické spojení primárních oblastí ovlivňuje z určitého místa kůry motoneurony pro určité svaly a svalové skupiny, čím je pohyb jemnější tím větší je jim odpovídající primární korová oblast.

 • Sekundární korové oblasti: jsou uloženy mezi primárními oblasti a okolo nich. Mají rozpoznávací a asociační funkce.

 • Suplementární oblasti: fylogeneticky staré úseky kůry (insula, gyrus cinguli)

 • Terciální (asociační) korové oblasti – fylogeneticky nejmladší oblasti frontálního a temporálního pólu hemisfér. Závisí na nich individuální vědomí osobnosti a jednání


Funk n korov oblasti ii
Funkční korové oblasti II. pleny

 • Primární motorická oblast

 • Premotorická korová oblast

 • Frontální okohybné pole

 • Brocovo motorické centrum řeči

 • Prim.senzitivní oblast (6)

 • Sekundární senzitivní oblast (7)

 • Primární zraková oblast (9)


Baz ln ganglia
Bazální ganglia pleny

 • Jedná se o objemné šedé hmoty uložené uvnitř hemisfér

 • Z hlediska spojení a funkcí je sem nutné přiřadit nucleus subthalamicus (subthalamus), substantia nigra (tegmentum mesencephali)

 • Corpus striatum: byla nalezena vysoká koncentrace dopaminu, acetylcholinu, enkefalinu.

 • Globus pallidus: zde je vysoká koncentrace kyseliny γ-aminomáselné

 • Nucleus subthalamicus

 • Substantia nigra

 • Claustrum


Funkce baz ln ch gangli
Funkce bazálních ganglií pleny

 • Základní funkcí je řízení excitačních a inhibičních dějů a jejich vztahů při volních pohybech.

 • Mají tlumivý vliv na korové a podkorové motorické funkce.

 • Poškození striata: mimovolné choreatické a athetoidní pohyby spojené s hypotonií

 • Poškození globus pallidus: vymizení pohybů a řeči, k ospalosti, třes končetin, zástava volních pohybů

 • Poškození nucleus subthalamicus: druhostarnný hemibalismus – rychlé kontrakce proximálních skupin svalů

 • Poškození substantia nigra: tzv.Parkinsonův syndrom.


Spojen jednotliv ch odd l mozku
Spojení jednotlivých oddílů mozku pleny

 • Asociační vlákna: objemná složka bílé hmoty, která spojuje jednotlivé korové oblasti na téže straně. Umožňuje součinnost okrsků a celých funkčních oblastí kůry.

 • Komisurální vlákna: spojují kůru pravé a levé strany, čímž umožňují přenos vzruchů z jedné hemisféry do druhé a součinnost obou hemisfér. Corpus callosum je největší mozková komisure, která obsahuje 200 až 300 milionů vláken.


Kineziologick st zen na rovni kortik ln
Kineziologická část – řízení na úrovni kortikální pleny

 • Tato úroveň je nejvyšším orgánem řízení volní ideokinetické motoriky.

 • Obsahuje v sobě řadu asociačních mechanismů pro složité řízení pohybů obratné a sdělovací motoriky i pro kombinace rychlých posturálních změn.

 • Pohybová funkce řízená kortikálně má charakter volního pohybu provázeného určitým záměrem => složitá příprava v době volního rozhodování (nastavení svalového napětí).

 • Ideokinetická motorika je provázena vědomím a uplatňují se při ní psychika, intelekt a osobnost jedince => důležité kromě neurofyziologických složek i psychické složky.


Tvorba motorick ch program
Tvorba motorických programů pleny

 • Ukládání programů, informací do paměti podle holografického principu (Pribram). Toto ukládání není vázáno topicky, ale je difúzně rozšířeno do plochy.

 • Podle Pribrama je zapotřebí k paměťové fixaci dvou energií – smyslová projekce, jako jeden druh energie a druhá energie vzniká aktivací struktur známých pod pojmem „pociťový mozek“ – limbický systém

 • Aktivace „pociťového mozku“ je pro vznik paměťových engramů nutná => nutný emoční náboj při osvojovování nových skutečností


Kortik ln p soben bolesti
Kortikální působení bolesti pleny

 • Bolestivá interpretace nocicepce vede k vědomé změně pohybového chování (radikulární iritace, periartritis humeroscapularis, cervikocraniální syndrom)

 • Při vnímání bolesti se pacient snaží vědomě šetřit ten segment , který bolest vyvolává a omezuje vědomě celkově svoji činnost.

 • Pozor na endogenní deprese, které mohou vést k suicidiu. Proto se někdy při terapii bolesti používají antidepresiva


Hrub motorika
Hrubá motorika pleny

 • Pod tímto pojmem se označují dvě hlavní funkce pohybové soustavy 1) Posturální 2) lokomoční. Mají za úkol zajistit stabilitu klidové výchozí polohy a umožnit změnu polohy jak jednotlivých segmentů, tak celého těla v prostoru.=> toto jsou dvě protichůdné stránky motoriky udržování polohy a pohyb.

 • Nesoulad mezi zátěží podpůrného aparátu a opornou hybností vede:


Nesoulad mezi z t podp rn ho apar tu a opornou hybnost
Nesoulad mezi zátěží podpůrného aparátu a opornou hybností

 • K selhání pohybového aparátu (funkční porucha motoriky)

 • K vadné zátěži podpůrného aparátu (vznik přetížení)

 • K mikrotraumatizaci svalových úponů a přetížení kloubů v podobě entezopatií nebo artropatií.

 • K makrotraumatizaci v podobě subluxace, luxace, natržení svalů a ligament nebo kloubních pouzder, frakturám skeletu.


Fyzioterapie
Fyzioterapie hybností

 • Je obor, který studuje možné příčiny vzniku poruch podpůrného aparátu a snaží se je léčit => všechny funkční popruchy pohybového aparátu, přetížení, mikrotraumatizace spadají do kompetence fyzioterapeutů.


P klady klasick ch funk n ch poruch i
Příklady klasických funkčních poruch I. hybností

 • Přetížení m.iliopsoas (chybným posilováním břišních svalů) => přes reciproční inhibici dochází k útlumu mm.gluteii => vznik hypertonu v dolní bederní páteři (opět reciproční inhibice => hypotonus břišních svalů =>Low back pain =>špatné segmentové postavení páteře =>Cervikalgie => Cervikobrachiální syndrom nebo cervikokraniální syndrom. První syndrom se manifestuje bolestí v Hk, ramenou, karpální tunel, „epicondilitis“, druhý syndrom bolestí hlavy, migrény, bolest zubů, očí. Oba způsobují blokádu 1.-4. žebra


P klady klasick ch funk n ch poruch ii
Příklady klasických funkčních poruch II. hybností

 • Dyfunkce svalů dna pánevního (funkční porucha kostrče – většinou v anamnéze pád na zadek, jde dlouho do minulosti) Bolest v bederní části páteře, bolest v SI kloubech, blokády 5.-7. žebra,častá radikulární symptomatologie => hypertonus adduktorů, blokáda Caput radií a hlezeního kloubu. Stažená diaphragma.


Konec p edn ky
Konec přednášky hybností

 • Existuje celá řada dalších funkčních poruch