1 / 17

חוק ארכימדס

חוק ארכימדס. מאת טשרניחובסקי ילנה מקיף ח' אשדוד. ארכימדס ‏ 287‏‏‏ – ‏‏212 לפנה"ס. ארכימדס ומלך היריון מסירקוז. גוף טבול בנוזל מאבד במשקלו כמשקל הנוזל הנדחה. באוויר זהב וכתר מאוזנים. מסות שוות. האם האיזון ישמר בתוך המים?. המסות שוות אך הנפחים שונים. זהו לא זהב!!!.

dexter-orr
Download Presentation

חוק ארכימדס

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. חוק ארכימדס מאת טשרניחובסקי ילנה מקיף ח' אשדוד

 2. ארכימדס ‏287‏‏‏ – ‏‏212 לפנה"ס

 3. ארכימדס ומלך היריון מסירקוז

 4. גוף טבול בנוזל מאבד במשקלו כמשקל הנוזל הנדחה באוויר זהב וכתר מאוזנים. מסות שוות. האם האיזון ישמר בתוך המים?

 5. המסות שוות אך הנפחים שונים. זהו לא זהב!!! כוח עילוי שונה – נפחים שונים! אוריקה!!!

 6. דלי ארכימדס Fsp2+FA=Fg2+Fg1 G’=Fsp2=Fg2+Fg1-FA G=Fsp1=Fg2+Fg1 במצב מנוחה משקלו של גוף שווה בגודלו לכוח הכובד G=Fg כוח ארכימדס שווה למשקל הנוזל הנדחה FA=mנוזלg Fsp1+FA=Fg2+Fg1+Fgliq Fsp1=Fg2+Fg1+Fgliq-FA

 7. גוף טבול בנוזל דוחה את נפח הנוזל כנפח החלק הנמצא בתוך הנוזל ככל שחלק הגוף הנמצא בנוזל גדול יותר כך הגוף נדחה בכוח חזק יותר

 8. h A H hגוף r FA=rgVגוף פתוח אלגברי Fh=rghA FH=rgHA DFh=rgHA-rghA=rgA(H-h)=rgAhגוף

 9. שקיעה, רחיפה, ציפה

 10. http://www.youtube.com/watch?v=VDSYXmvjg6M&feature=related Buoyancy and Density

 11. דוגמאות לציפה

 12. תקן את הטעויות

 13. שינוי כוח העילוי עם העומק

 14. רעיונות לחקר כוח העילוי וצפיפות הגוף

More Related