obszary chronione gminy srokowo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBSZARY CHRONIONE GMINY SROKOWO PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBSZARY CHRONIONE GMINY SROKOWO

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

OBSZARY CHRONIONE GMINY SROKOWO - PowerPoint PPT Presentation

dex
165 Views
Download Presentation

OBSZARY CHRONIONE GMINY SROKOWO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OBSZARY CHRONIONE GMINY SROKOWO

 2. REZERWATY

 3. Rezerwat przyrody Bajory Obszar ten położony jest na zachód od Kanału Mazurskiego, zajmuje 216 ha. Występują tu między innymi: bobry wydry orły czarne bociany dzięcioł zielonosiwy dzięcioł białogrzbiety szereg gatunków dużych ssaków , z jeleniowatych -łoś drapieżniki: wilk, lis, borsuk Ochronie poddane są biotopy lęgowe różnych gatunków zwierząt błotnych i wodnych. dzięcioł zielonosiwy wydra

 4. Rezerwat przyrody Kałeckie Błota Został utworzony w 1988 r. w celu ochrony biotopów lęgowych różnych gatunków zwierząt wodnych i błotnych, głównie ptactwa i bobrów. Występuje tu około 90 gatunków ptaków. Na terenie rezerwatu można także spotkać wydrę, łosia, wilka. kulik wielki

 5. Rezerwat Siedmiu Wysp na Jeziorze Oświn Został utworzony dla ochrony naturalnego środowiska gnieżdżenia się licznych gatunków ptactwa wodno-błotnego oraz szaty roślinnej. Z ptaków występują tu m.in.: perkoz dwuczuby zausznik bąk bielik żuraw Oprócz tego znajdują się tutaj miejsca odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych, np. gęsi i kaczek. Występuje tu także wiele rzadkich gatunków bezkręgowców wodnych, np. Limnephilusexternus Limnephilus externus bąk perkoz dwuczuby żuraw

 6. Rezerwat przyrody Półwysep i Wyspy na Jeziorze Rydzewskim kania czarna Został utworzony w 1957 roku. Ochroną objęto miejsca lęgowe ptactwa wodno-błotnego, miejsca odpoczynku ptaków przelotnych. Gniazdują tu kormorany i czaple siwe. Występują także: tracz nurogęś bąk bielik rybołów orlik krzykliwy kania czarna błotniak stawowy kormoran błotniak stawowy

 7. OBSZARY NATURA 2000

 8. Ostoja Warmińska Obszar leży w północnej części woj. warmińsko-mazurskiego. Jego wschodnia granica sięga wsi Brzeźnica i Wyskok. Teren ostoi pokrywają głównie lasy, łąki, pastwiska i grunty orne. Głównym celem, dla którego została utworzona ostoja, jest ochrona bociana białego (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków).

 9. Za najcenniejsze walory ostoi należy uznać: najliczniejszą w Polsce lokalną populację bociana białego występującego w liczbie ok. 1000 par liczną populację lęgową - orlika krzykliwego i żurawia gniazdowanie nielicznego w kraju orlika grubodziobego gniazdowanie lokalnie rzadkich gatunków jak: zausznik, rycyk , dudek, liczną populację lęgową derkacza, przepiórki i gąsiorka bocian biały orlik krzykliwy rycyk orlik grubodzioby perkoz zausznik gąsiorek

 10. Ostoja Jezioro Oświn i okolice Zajmuję powierzchnię 2516 ha, obejmuje jezioro Oświn, na którym znajduje się 7 wysp. Obszar uznany został za ostoję ptasią o randze europejskiej (OSOP Natura 2000), a także chroniony jest Konwencją Ramsar. Platforma widokowa w Mazurkowie

 11. Stwierdzono tutaj występowanie: 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE 15 gatunków ptaków regularnie migrujących przez ten obszar 7 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (bielik, bąk, bocian czarny, puszczyk uralski, dzięcioł zielonosiwy, wąsatka, orzełek włochaty) Na terenie ostoi lęgnie się przynajmniej 2% krajowej populacji zielonki oraz ok. 1% dzięcioła białogrzbietego. zielonka dzięcioł białogrzbiety

 12. Ostoja nad Oświnem Utworzona jako Specjalny Obszar Ochrony Siedliskowej (SOOS). Jest miejscem występowania licznych gatunków bezkręgowców chronionych i zagrożonych w Polsce, m.in.: pachnica dębowa skójka malarska szczeżuja olbrzymia rak błotny paź żeglarz modraszek czerwończyk nieparek skójka malarska pachnica dębowa rak błotny

 13. Ważne typy siedlisk przyrodniczychw Ostoi nad Oświnem: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne niżowe i górskie świeże łąki torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą bory i lasy bagienne łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe Ważne gatunki zwierzątkręgowych: bóbr europejski wydra łoś kumak nizinny żółw błotny piskorz różanka kumak nizinny wydra bóbr europejski żółw błotny piskorz

 14. Pomniki przyrody Siny Kamień Dąb Ludwik k. Osikowa Znajduję się przy krańcu Jeziora Sinego (Długiego). Obwód - 18m Wysokość - 16m Rok uznania - 29.12.1952 r. • Dąb Adam k. Brzeźnicy

 15. Źródła informacji: http://obszary.natura2000.org.plhttp://www.ciekawemazury.plhttp://pl.wikipedia.orghttp://ochronabociana.pl http://rapatui.eu http://www.mazury-wegorzewo.pl/ http://srokowo.olsztyn.lasy.gov.pl http://www.srokowo.iaw.pl/ http://www.kajaki.nadbugiem.pl http://www.3.wegorzewo.pl http://mazuryinfo.com http://www.panoramio.com

 16. DZIĘKUJĘ Sara Bembenek kl. II B GIMNAZJUM NR 1 W SROKOWIE