slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hur arbetar Västtrafik med Avtalsprocessen? 2011-10-05

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Hur arbetar Västtrafik med Avtalsprocessen? 2011-10-05 - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Hur arbetar Västtrafik med Avtalsprocessen? 2011-10-05. Varför en ny Avtalsprocess?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hur arbetar Västtrafik med Avtalsprocessen? 2011-10-05' - dex


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
varf r en ny avtalsprocess
Varför en ny Avtalsprocess?

… ”att inspirera branschens aktörer att arbeta tillsammans på nya sätt i samband med upphandlingar för att öka förutsättningarna för att uppnå branschens mål att fördubbla kollektivtrafiken på vägen mot den gemensamma visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.”

Beslutad av branschorganisationerna, juni 2010

struktur och kultur
Struktur och Kultur

HUR - KULTUR

VAD - STRUKTUR

PROCESS/

ORGANISATION

SYMBOLER

POLICY/

SPELREGLER

RITUALER

MÅLBILDER/

MÅLSTYRNING

HJÄLTAR

VÄRDERINGAR

STRATEGIER

 • SKAPAS GENOM UPPREPADE HANDLINGAR.
 • ACCEPTANS OCH KONSEKVENS
 • TAR LÅNG TID ATT ÄNDRA.
 • NÖDVÄNDIGT MEN INTE TILLRÄCKLIGT
 • KAN GÖRAS SNABBT.
slide4

Arbetssätt

Samspel

Gemensamma värdeord

Tillit

Gemensamt beslut

Lyhördhet

Mod

Nytänkande

Forum

v stsverige f rbereder sig
Västsverige förbereder sig

Vad saknades?

Gemensamt arbetssätt för hur vi ska jobba med Avtalsprocessen

Vem kunde skapa det?

Gemensamt forummed branschförbund, trafikföretag och beställare

Västtrafik

Branschförbund

Trafikföretag

Projektet Rollerna startar 2010 med Västtrafik som initiativtagare och projektägare.

Målet är att tillsammans ta fram ett nytt, gemensamt arbetssätt som svarar på frågan HUR vi arbetar i samverkan enligt den nya Avtalsprocessen.

Regionalt perspektiv

slide7

STEG I FÖRDUBBLINGENS MODELL FÖR AVTALSPROCESSEN

DELPROCESSER I VÄSTSVERIGES GEMENSAMMA AVTALSPROCESS

avtalsprocessen i sitt sammanhang
Avtalsprocessen i sitt sammanhang

Affärsprocessen

inklusive Avtalsprocessen

slide10

TILLIT

NYTÄNKANDE

SAMSPEL

MOD

LYHÖRDHET

MVG

MVG

MVG

MVG

MVG

VG

VG

VG

VG

VG

G

G

G

G

G

 • Med tillit avser vi:
 • att vi känner och visar förtroende för varandra.
 • att vi respekterar varandras uppdrag, utgångspunkt och ansvarsområde.
 • att vi respekterar styrkorna i varandras roller och ser varandras fördelar.
 • insikt om att de olika rollerna är förutsättningar för att få nya kunder.
 • Med nytänkande avser vi:
 • prestigelöshet och öppenhet för att anamma andras idéer.
 • ett öppet klimat med högt i tak.
 • att vi vågar lyssna, pröva nytt och misslyckas och lär av våra misstag.
 • att vi uppmuntrar och har ett kritiskt granskande.
 • att vi tänker verkligt nya idéer, som inte prövats tidigare.
 • Med samspel avser vi:
 • samverkan, samarbete och gemensamarbete
 • att vi verkar med gemensam kraft i samma riktning.
 • att vi inser att det är nödvändigt att samarbeta för att nå vårt mål.
 • att vi arbetar i team istället för i stuprör och tycker om att samarbeta.
 • att vi är ödmjuka inför uppgiften.
 • att mångfalden är viktig och stärker oss.
 • att vi har olika utgångspunkter och att alla kan bidra.
 • Med mod avser vi:
 • att vi vågar sticka ut och visa på vårt engagemang och våra goda syften.
 • att vi känner oss trygga med att släppa kontrollen då någon annan övertar ägarskapet på ett tydligt sätt.
 • Med lyhördhet avser vi:
 • lyhördhet för kundens behov.
 • öppenhet för andras åsikter och idéer, där vi gemensamt diskuterar för- och nackdelar.
 • prestigelöshet avseende att pröva andras idéer.
 • att vi slänger våra fördomar över bord.

IG

IG

IG

IG

IG

Hur når vi MVG?

Hur når vi MVG?

Hur når vi MVG?

Hur når vi MVG?

Hur når vi MVG?

v stsverige f rbereder sig1
Västsverige förbereder sig
 • Västtrafiks upphandling ”Tvåstad och Flygbusstrafiken” inleds 2010
 • Upphandlingen är en pilot där man för första gången försöker arbeta enligt stegen i den nya Avtalsprocessen
 • Resultatet blir fortsatt upphandling av ett nytt trafikavtal (incitament) för Tvåstadstrafiken
 • Flygbusstrafiken upphandlas inte utan kommer att bedrivas som kommersiell trafik
 • Piloten leder också till nya insikter…
avtalsprocessen i sitt sammanhang1
Avtalsprocessen i sitt sammanhang
 • PilotupphandlingTvåstadstrafikens upphandling fortskrider
 • Rollerna x2Fortsatt framtagning av det gemensamma arbetssättet för Avtalsprocessen, med extra fokus på värderingsarbete, regional förankring och verktygsstöd
 • FördubblingenKunskapslyftets Breddutbildning genomförs 15-16 november: Program 4 ”Hur utvecklar vi våra affärer med hjälp av inspirerande samverkansformer och ny avtalsprocess?” ger deltagarna en metod för att anpassa Fördubblingens Avtalsprocess till sina regionala förutsättningar, baserat på Västtrafiks arbete i Rollerna x2.
slide15

1/1-2012

Okt 2012

REGIONAL

KOLLEKTIVTRAFIK-MYNDIGHET

REGIONAL

KOLLEKTIVTRAFIK-MYNDIGHET

TRAFIK-

FÖRSÖRJNINGS

PROGRAM

ALLMÄN

TRAFIKPLIKT

AVTAL

FRITT MARKNADSTILLTRÄDE

utg ngspunkt v sttrafik
Utgångspunkt Västtrafik
 • Vi känner ett extra ansvar för kunder vars resor/trafik vi aktivt valt att inte upphandla.
 • Vi har rätt att i ett samarbete ställa objektiva krav på aktören avseende ekonomisk stabilitet, planering, framförhållning etc., i syfte att säkerställa att tjänsterna ska fungera tillfredställande och
 • Med objektiva skäl har vi rätt att behandla aktörer olika utan att missbruka vår dominerade ställning.

Ägarforum 2010

antagande
Antagande
 • De kommersiella aktörerna kommer att kräva tillgång till hållplaster och terminaler.
 • Och i varierande utsträckning kräva/söka vidare samarbete för information till kund och betal-/biljettsamarbete.

Ägarforum 2010

r ttvisa och icke diskriminerande villkor skydda konkurrens
”Rättvisa och icke-diskriminerande villkor” – skydda konkurrens
 • Krav på anmälningsplikt.
 • Skyldighet att lämna information om trafikutbud till gemensamt system för trafikantinformation.
 • Kollektivtrafikföretag skall på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor kan få tillgång till offentligt ägd infrastruktur som hållplatser/bytespunkter…

Ägarforum 2010

sammanfattning
Sammanfattning

Objektiva skäl och villkor–

utvecklakomplement

”Rättvisa och icke-diskriminerande villkor” – skydda konkurrens

Särskild nytta/ansvar**

 • VT
 • - Biljettsamarbete
 • Reseplanerare
 • Resegaranti
 • Information (utökad)

Mervärde*

Värde-trappa

 • VT/TK
 • Realtid
 • Signalprioritet

Oundgänglig nyttighet

 • TRAFIKSAMORDNING
 • TK/VT/Trafikföretag
 • - Färdvägar
 • Hållplatser
 • Angörning trmnl/hlp
 • Information hållplats?
 • Busskörfält

Formalia

 • ANMÄLAN
 • RKTM/Samtrafiken (?)
 • - Granskning
 • Information (TK/VT/mfl)
 • Tidtabell

Förenat med avtal om process, system, framförhållning, avgift, pant, mm

Förenat med avtal om kvalitet, tillgänglighet, varaktighet, ekonomi, process, system, framförhållning, avgift, mm

formalia

ANMÄLAN

 • RKTM/Samtrafiken (?)
 • - Granskning
 • Information (TK/VT/mfl)
 • Tidtabell
Formalia
 • Anmälan till regional kollektivtrafikmyndighet
 • Anmälan till gemensamt system för trafikinformation.
 • Information till berörda parter såsom Västtrafik, Trafikkontoret, mfl.
oundg nglig nyttighet

TRAFIKSAMORDNING

 • TK/VT/Trafikföretag
 • - Färdvägar
 • Hållplatser
 • Angörning trmnl/hlp
 • Information hållplats?
 • Busskörfält
Oundgänglig nyttighet
 • Trafik som ämnar angöra hållplatser och terminaler för kollektivtrafik.
 • Diskussion med berörda parter angående trafikupplägg, färdväger, hållplaster mm för att åstadkomma mest effektiva lösning på ett konkurrensneutralt och icke diskriminerande sätt.
 • Angöringsavgifter.
merv rde

VT/TK

 • Realtid
 • Signalprioritet
Mervärde
 • Avtal och avgifter för tillgång för signalprioritet i stadstrafik. (TK ansvarar)
 • Avtal och avgifter för realtidssystem. Avtal måste tydligt precisera vilka system, rutiner och processer som gäller samt krav på framförhållning. (Västtrafik ansvarar)
s rskild nytta ansvar

VT

 • - Biljettsamarbete
 • Reseplanerare
 • Resegaranti
 • Information (utökad)
 • Information hållplats
Särskild nytta/ansvar

För kunder vars resor/trafik vi aktivt valt att inte upphandla finns ett särkskilt ansvar.

Kommersiell trafik vars samhällsnytta och/eller annan väsentlig koppling till Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram kan betecknas som stor eller viktig kan utökade samarbeten ske. För dessa finns särskilda och objektiva skäl och krav.

s rskilda sk l
Särskilda skäl
 • Särskilda krav kommer ställas utifrån följande perspektiv:
  • Trafikförsörjningsprogrammets mål och syften.
  • Kundnytta
  • Samhällsnytta
  • Miljö
  • Marknadsandel
  • Resandemål
s rskilda krav
Särskilda krav
 • Särskilda krav kommer ställas utifrån följande perspektiv:
  • Kvalitet
  • Tillgänglighet
  • Miljö
  • Ekonomi
  • Kapacitet
  • Framförhållning/varaktighet
  • Lag- /myndighetskrav