spr va digit ln ho obsahu v organizac ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Správa digitálního obsahu v organizacích PowerPoint Presentation
Download Presentation
Správa digitálního obsahu v organizacích

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Správa digitálního obsahu v organizacích - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Správa digitálního obsahu v organizacích. Přednáška č. 10 Obsahově orientované webové aplikace , znalostní báze, wiki. Jiří Štěpán & Martin Kačer, 2009-2011. intranet a dms. Používané zkratky a pojmy. KM – Knowledge Management (správa znalostí) KMS – KM Systems (systémy pro KM)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Správa digitálního obsahu v organizacích


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spr va digit ln ho obsahu v organizac ch

Správa digitálního obsahu v organizacích

Přednáška č. 10

Obsahově orientované webové aplikace, znalostní báze, wiki

Jiří Štěpán & Martin Kačer, 2009-2011

pou van zkratky a pojmy
Používané zkratky a pojmy
 • KM – Knowledge Management (správa znalostí)
 • KMS – KM Systems (systémy pro KM)
 • ERP – Enterprise Resource Planning („plánování podnikových zdrojů“ – podnikový informační systém)
 • CRM – Customer Relationship Management(správa vztahů se zákazníky)
 • SCM – Supply Chain Management(správa dodavatelského řetězce)

Správa digitálního obsahu v organizacích

cms v intranetu
CMS v intranetu
 • Existují specializované systémy: ERP, finance apod.
 • Chybí správa „obecných“ informací(tj. přímo nesouvisejících s fakturacemi apod.)
 • Potřeba platformy pro vnitropodnikovou komunikaci
  • e-mail a podobné podpůrné prostředky

Důsledky:

 • Neefektivní procesy
 • Obtížné dohledání informací
 • Riziko ztráty, prozrazení nebo nedoručení informací
cms obsahov port l v intranetu
CMS – obsahový portál v intranetu
 • Klasifikované, strukturované informace umožňující efektivně vyhledávat a aktualizovat sdílené pracovní dokumenty
 • Hlavní pracovní médium zaměstnance
  • Zahrnuje také historicky šířené důležité informace
 • Primární zdroj informací pro extranet/internet formou publikace na externí prezentace
 • Úspora nákladů na distribuci a dohledání informace
cms fungov n intranetu
CMS – fungování intranetu
 • Jedinečný „reklamní prostor“ pro HR a mgmt („interní marketing“)
 • Anonymní interakce se zaměstnanci
  • komunitní funkce
 • Editoři = všichni zaměstnanci produkující informace
  • zpravidla organizováno dle divizí apod.
 • Efektivní kontrola práce – je jasné kdy bylo co kým vytvořeno, publikováno, nebo dokonce přečteno
role cms v intranetu
Role CMS v intranetu
 • CMS slouží jako prezentační vrstva
  • Integrace a prezentace dat
  • Zajištění portálových funkcí
  • Přístupová práva
  • Správa marketingových informací
 • CMS slouží jako centrální datový sklad
  • Vhodné pro firmy orientované na práci s obsahem
  • CMS se stává základní business aplikací
  • Koncepčnější, náročnější řešení
uk zka struktury intranetu
Ukázka struktury intranetu

Správa digitálního obsahu v organizacích

uk zka rozlo en itranetu
Ukázka rozložení itranetu

Správa digitálního obsahu v organizacích

zaveden cms do intranetu
Zavedení CMS do intranetu
 • Podpora mgmt
  • Vyčíslení režie na distribuci a dohledávání informací
  • Nastínění možností evidence vytváření informací
  • Vyčíslení rizik plynoucích z hromadných emailů a lokálního uložení dat
 • Podpora pracovníků
  • Identifikace problémových procesů s vysokou mírou copy&paste práce, content spaghetti nebo webmaster botleneckem.
  • Nastavení pilotního provozu na tato místa
 • S HR a marketingem přidat komunitní funkce a jiná odhlehčení
 • Efekt laviny- příjemná webovská prezentace si najde uživatele
 • Publikace klíčových informací jen na intranet a upozorňování emailem
n vratnost investice do dms roi
Návratnost investice do DMS (ROI)
 • Úspora nákladů
  • snížení administrativy
  • zefektivnění práce
 • Zlepšení komunikace
  • zrychlení distribuce informací
  • kontrola nad informacemi
 • Předcházení nákladům
  • výrazné snížení rizika chyb (staré či chybné informace)
  • snížení rizika zneužití informací (vynesení)
  • výrazné snížení rizika ztráty dat (centrální sklad, zálohování)
provozn spory
Provozní úspory
 • Efektivnější vyhledávání a sdílení informací
  • Jednotné úložiště, vyhledávání a forma informací
  • Potřebné dokumenty bez prohledávání adresářů, probírání šanonů, pobíhání po firmě a dotazů na kolegy
  • Odpadá potřeba posílání poštou, faxem, telefonování
 • Podpora znovupoužívání informací, omezení duplikací
  • Dokumenty jsou stále po ruce na známém místě.
  • Odpadá potřeba uložit si vlastní kopii nebo jej tisknout.

* dle studie Gartner Group (2002) každý zaměstnanec ztratí v průměru 8 hodin týdně zbytečnými úkony s dokumenty (vyhledávání, kopírování…)

zlep en komunikace
Zlepšení komunikace
 • Kvalitativně nový způsob komunikace
  • Odbourává ruční komunikaci formou emailů, faxů a papírů nižší riziko chyb, použití starých verzí informací atd.
  • Každý vidí jen a právě to co má - daná přístupová práva
  • každý vidí pouze to, co potřebuje k práci
 • Vzroste flexibilita a rychlost firmy
  • je možné ihned distribuovat libovolnou informaci přesně určeným osobám a to za velmi nízké náklady
 • Nepopiratelnost příjmu zprávy
  • Lze ověřit, zda si příjemce pracovník danou informaci zobrazil
  • Management má jednotné místo pro ukládání směrnic, nařízení apod. a každý pracovník ho zná – odpadají výmluvy
 • Nepopiratelnost vytvoření/zaslání informace
  • Lze kontrolovat, kdy pracovník vložil požadovanou informaci do systému
sn en rizik p edch zen n klad m
Snížení rizik (předcházení nákladům)
 • Centrální správa snižuje riziko ztráty informace
  • informace neodejde s člověkem ani rozbitým PC
  • kvalitní zálohování zabrání ztrátám, tj. nákladům
 • Je sníženo riziko úniku citlivé informace díky přenosům nespolehlivými médii
 • Je garantována dostupnost informace nezávisle na jejím poskytovateli
  • informace v systému je dostupná, i když její autor není
z v r k roi dms
Závěr k ROI DMS

Hlavním důvodem pro realizaci DMS je zlepšení komunikace, snižování a vyvarování se nákladů.

Př: Již při 20 uživatelích pouze odbourání zbytečných (document-related) činností s dokumenty je dle studie Gartner Group možno ušetřit:

20 lidí * 8 hodin * 47 pracovně aktivních týdnů = 7.520

hodin práce ročně

podoby obj orient web aplikac oowa
Podoby Obj. orient. web aplikací (OOWA)
 • Webová prezentace (Internet, intranet, extranet)
  • Slouží k prezentaci informaci
  • Důraz na rychlou orientaci
 • Znalostní (data)báze (Knowledge Base, KB) x wiki
  • Slouží ke studiu/editaci informací
  • KB - uzavřenost (neveřejná, bez možnosti editace)
  • Wiki - otevřenost (veřejná, s možností editace)
 • Knowledge base schraňuje informace klíčové pro fungování podniku
  • Pracovní postupy
  • Metodiky

Správa digitálního obsahu v organizacích

mo nosti aplikace a vyu it
Možnosti aplikace a využití
 • Nápověda/podpora, FAQ
 • Dokumentace, návody (how-to)
 • Audio-vizuální demo tutoriály (průvodce)
 • Řízení/správa znalostí (KM, KMS)
 • Online vzdělávání (e-learning)
 • Specializované expertní systémy (samoučící se ze zkušeností, využití umělé inteligence – AI)
 • Podpora rozhodování (ERP, CRM, SCM)

Správa digitálního obsahu v organizacích

kde le zlato organizace typicky
Kde leží zlato organizace (typicky)
 • Převážně texty => znalostní báze, DMS
 • Převážně čísla => datawarehouse, OLAP, …
 • Převážně kontakty a jejich historie => CRM
 • Převážně skladové informace k produktům => ERP

Správa digitálního obsahu v organizacích

znalostn b ze
Znalostní báze

Správa digitálního obsahu v organizacích

znalostn b ze 1 2
Znalostní báze (1/2)
 • Prostředek k získání a řízení/správě znalostí (data => informace => znalosti)
 • Databáze navzájem provázaných informací
 • Obvykle bez možnosti editace uživatelem
 • Pokročilé vyhledávání
  • Možnost pokládání celých otázek u expertních systémů
 • Vysoce kontextová navigace

Správa digitálního obsahu v organizacích

druhy znalostn ch b z
Druhy znalostních bází
 • Dle primárního uživatele:
  • Čitelné strojem (databáze, tabulky, strukturovaná data)
  • Čitelné člověkem (dokumenty, soubory, nestrukturovaná data)
 • Dle dostupnosti:
  • Nekomerční (nápověda/podpora produktu)
  • Komerční (databáze je produktem)

Správa digitálního obsahu v organizacích

p klady znalostn ch b z
Příklady znalostních bází
 • http://kbase.info.apple.com
 • http://help.sap.com
 • http://support.dialog.com
 • http://support.microsoft.com

Správa digitálního obsahu v organizacích

p klad zb sap knowledge warehouse
Příklad ZB – SAP Knowledge Warehouse

Správa digitálního obsahu v organizacích

znalostn b ze 2 2
Znalostní báze (2/2)
 • Taxonomie – klasifikace, kategorizace informací
 • Ontologie – organizování dat do popisných struktur
 • Datové modely
 • Klíčová slova, značky
 • Využití koncepce sémantického webu v malém

Správa digitálního obsahu v organizacích

p taxonomie
Př.: Taxonomie

Správa digitálního obsahu v organizacích

s mantick web web 3 0
Sémantický web („web 3.0“)
 • Prostředek umožňující sdílení a znovupoužití dat mezi aplikacemi
 • Web (použitelný pro člověka) x sémantický web (použitelný pro stroj)
 • Důležitá jsou meta data – data o datech (popis dat)
 • Standardy a doporučení – W3C RDF (http://www.w3.org/RDF), Dublin Core Metadata Initiative (http://dublincore.org)

Správa digitálního obsahu v organizacích

sch ma vrstev s mantick ho webu
Schéma vrstev sémantického webu

Správa digitálního obsahu v organizacích

p klad s mantika kontaktu
Příklad: Sémantika kontaktu

Jak uložit a jak prezentovat kontaktní informace o osobě.

 • Jako text (HTML)
 • Jako tabulku
 • Jako text s metadaty
 • Jako záznam relační databázi
 • Jako XML
 • Dle pravidel sémantického webu

Správa digitálního obsahu v organizacích

jako text tabulku
Jako text/tabulku

<table>

<tr>

<th>Jméno</th>

<td>Jirka</td>

</tr>

 • Snadno edituji, snadno publikuji
 • Náchylné k chybám
 • Dobře zpracuji jako člověk
 • Špatně zpracuji strojově
 • Mizerně strojově předávám jinam

Správa digitálního obsahu v organizacích

jako excel google docs
Jako excel/google docs
 • Dobře edituji, dobře publikuji
 • Méně náchylné k chybám
 • Lze strojově zpracovat
 • Špatně předám jinam - mapování metadat

Správa digitálního obsahu v organizacích

obecn probl my
Obecné problémy
 • Metatadata slouží v těchto případech jen pro lidi.
 • Nelze strojově pochopit sémantiku dat
 • Metadata se liší mezi implementacemi
  • Jméno: first_name, firstname vorname, name1
  • Telefony? Domácí pevný, ….
 • Metadata stárnou, musí se obnovovat. Kdo rozhodne o odstranění pole „pager“ nebo přidání pole „facebook_id”
 • Pokud chci data předávat musím se dohodnout na mapování s příjemcem

Správa digitálního obsahu v organizacích

e en ontologie s mantick ho webu
Řešení: ontologie sémantického webu
 • http://semanticweb.org/wiki/VCard_RDF

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:v="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#">

<v:VCard rdf:about = "http://example.com/me/corky" >

<v:fn>Corky Crystal</v:fn>

<v:nickname>Corks</v:nickname>

<v:tel>

<rdf:Description>

<rdf:value>+61 7 5555 5555</rdf:value>

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Home"/>

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Voice"/>

</rdf:Description>

</v:tel>

<v:email rdf:resource="mailto:corky@example.com"/>

</v:VCard>

</rdf:RDF>

Správa digitálního obsahu v organizacích

princip znovu po p kladu
Princip – znovu po příkladu

Jakákoliv informace sémantického webu je

 • obohacena o metadata (taxonomie). Umožňuje její nalezení člověkem
 • Zařazena do jedné nebo více ontologií. Ta definuje její sémantiku, umožňuje strojové zpracování

Toto je nezávislé na formátu:

 • RDF (Resource Definition Format)
 • OWL (Web Ontology Language)

Správa digitálního obsahu v organizacích

existuj c ontologie
Existující ontologie

Správa digitálního obsahu v organizacích

mikroform ty
Mikroformáty
 • Spojení (HTML+CSS) + ONTOLOGIE
 • Bez nutnosti používání RDF
 • Kočkopes, ale slušně fungující

Správa digitálního obsahu v organizacích

modelov n znalost
Modelování znalostí

Jak budu mé znalosti ukládat?

 • Jako (strukturovaný) text – mohu prohledávat jen fulltextem
 • Jako text s metadaty
  • Mohu lépe prohledávat
  • Mohu vytvářet relace, se kterými jsem počítal
 • V logice sémantického webu
  • Mohu strojově prohledávat a vytvářet relace pomocí agentů
 • Jak je budu publikovat
  • Mikroformáty

Správa digitálního obsahu v organizacích

slide41
= (Velmi) Rychlý

(z havajštiny)

Wiki

Správa digitálního obsahu v organizacích

wiki 1 2
Wiki (1/2)
 • Prostředek k jednoduché a rychlé publikaci a editaci článků
 • Zvláštní případ KB s možností editace komunitou uživatelů
 • Zvláštní druh systému pro správu webového obsahu (WCMS), resp. dokumentů (DMS)
 • Vlastní syntaxe a formátování (zjednodušený značkovací jazyk)

Správa digitálního obsahu v organizacích

wiki 2 2
Wiki (2/2)
 • Komunitní přístup – sdílení obsahu (1 článek, více autorů)
 • Vzájemné reference (relace)
 • Podobnost s diskusními fóry (příspěvky) a blogy (komentáře)
 • Chráněný přístup pomocí uživatelského jména a hesla

Správa digitálního obsahu v organizacích

p klady wiki
Příklady wiki
 • http://cs.wikipedia.org (encyklopedie)
 • http://wiki.ubuntu.cz (dokumentace)

Správa digitálního obsahu v organizacích

p klad wiki wikipedia
Příklad wiki – Wikipedia

Správa digitálního obsahu v organizacích

sd len a znovupou it obsahu
Sdílení a znovupoužití obsahu
 • Možné legislativní problémy s autorskými právy a licencemi
 • Autoři (vědci, umělci, vzdělávací pracovníci) mohou oklasifikovat svoje dílo (včetně audio-vizuálních multimédií) prostřednictvím systému Creative Commons (http://creativecommons.org)

Správa digitálního obsahu v organizacích

doporu en informa n zdroje
Doporučené informační zdroje
 • http://dublincore.org
 • http://creativecommons.org
 • http://www.opensourcecms.com
 • http://www.w3.org/RDF
 • http://semanticweb.org/wiki/Main_Page

Správa digitálního obsahu v organizacích

datawarehouse
… když se jedná primárně o číslaDatawarehouse

Správa digitálního obsahu v organizacích

pojmy
Pojmy
 • Datawarehouse – sklad dat oddělený od transakčních systémů. Určen pro analýzu dat
 • OLAP - Online analytical processing – online prohlížení uložených dat s možností dril-down

Správa digitálního obsahu v organizacích

kdy se hod
Kdy se hodí
 • Pokud potřebujeme organizovat velké množství záznamů číselného charakteru
  • Př: prodeje zboží, návštěvy na webu, ….
 • Pokud potřebujeme tato data analyzovat
  • Různé pohledy
  • Seznam prodejů po letech dle regionů
  • Seznam dle produktových kategorií a pak regionů

Správa digitálního obsahu v organizacích

struktura modelu
Struktura modelu
 • Dimenze
  • Dle čeho se kategorizuje
 • Metriky
  • Faktická data
 • Příklad nákup na eshopu:
  • Dimenze: datum a čas, kategorie produktu, zdroj návštevy, země, platební metoda, PSČ, jazyk návštěvníka, …
  • Metriky: počet prodaných produktů, zhlédnutých stránek, tržby, …

Správa digitálního obsahu v organizacích

datov kostka
Datová kostka

Správa digitálního obsahu v organizacích

implementace
Implementace
 • Ukládá se do RDBMS
 • Nevyužívají se normální formy – data se duplikují
  • Star schema
 • MDX - Multidimensional Expressions
  • Dotazovací jazyk pro „pohledy na kostku“
 • Produkty: Oracle, SPSS, Pentaho, Cognos, ..

Správa digitálního obsahu v organizacích

d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Garant přednášky: Jiří Štěpán

jiri.stepan@etnetera.cz