rewolucja w wychowaniu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REWOLUCJA W WYCHOWANIU PowerPoint Presentation
Download Presentation
REWOLUCJA W WYCHOWANIU

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

REWOLUCJA W WYCHOWANIU - PowerPoint PPT Presentation

devona
229 Views
Download Presentation

REWOLUCJA W WYCHOWANIU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REWOLUCJA W WYCHOWANIU Opracowanie : Miriam Bobrowska Hanna Nowak Alicja Stasiak

 2. Rewolucja w wychowaniu • Prezentacja została przygotowana przez dwie uczennice klasy psychologicznej Ego I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie- Miriam Bobrowską i Alicję Stasiak oraz ich nauczycielkę Hannę Nowak. • Zaprezentowano ją na radzie pedagogicznej i na wrześniowych zebraniach rodzicom.

 3. Zmiany w wychowaniu ! • Celem naszego b. krótkiego wystąpienia jest przegląd trendów wychowawczych. • Może nie ma rewolucji, ale są zmiany w ocenie metod wychowawczych.

 4. Nasza prezentacja odnosi się do 4 pozycji : • AmyChua, Bojowa pieśń tygrysicy • Po Bronson i AshleyMerryman, Rewolucja w wychowaniu • Janusz Nagórny, Odpowiedzialni za przyszłość • Benjamin Spock Dziecko – pielęgnacja i wychowanie

 5. Style wychowania- dwie skrajności • autorytarny (bezwzględne posłuszeństwo, dominacja wychowawcy, kary, nagrody) • partnerski/liberalny (swoboda, niezależność dziecka) Decyzje należą do dziecka (karmienie na życzenie)

 6. Stare jak świat i nowsze metody wychowania • Metody wychowawcze (rozumiane jako sposoby realizacji celów ) i ich wady: • system kar i nagród • perswazja • modelowanie ,naśladownictwo • wyznaczanie zadań itd.

 7. Kryzys wychowania czy poszukiwanie nowego podejścia? • Wiele strategii wychowawczych odnosi odwrotny od zamierzonego skutek. • Współcześnie (ostatnie 50 lat) – mamy do czynienia z procesem subtelnienia metod wychowawczych - syndrom klapsa

 8. Wychowanie permisywne (bezstresowe) Istota wychowania permisywnego ( łac. permittere – wypuścić, pozwolić) to brak kar, brak oczekiwań, brak ograniczeń, duża swoboda dziecka, nieograniczona ekspresja itd. Wyrazem pełnej akceptacji dziecka jest (miedzy innymi ) pochwała działań, pełna akceptacja.

 9. Zarzuty ze strony konserwatystów: • podważanie autorytetu rodziców • wpajanie postaw egocentrycznych, aspołecznych, (mały terrorysta) • „wychowywanie niestabilnych emocjonalnie egoistów” • Problemy z dyscypliną w szkołach, agresja itd.

 10. W cieniu Ameryki • Ameryka jest ojczyzną wychowania bezstresowego!

 11. Spock – przełom w wychowywaniu

 12. Benjamin Spock • Propagator koncepcji amerykański pediatra Benjamin Spock -1946 r. Podręcznik (przełomowy) do wychowania (Dziecko – pielęgnacja i wychowanie) uznający podmiotowość dziecka. • Pod koniec życia (zmarł 1994 roku) wydał książkę prezentującą konserwatywne poglądy na wychowanie Lepszy świat dla naszych dzieci.

 13. Kult samooceny • Celem podmiotowego wychowania jest ukształtowanie silnego, pewnego siebie , szczęśliwego człowieka (amerykańska kultura sukcesu). • Pochwała to główna metoda podnoszenia samooceny • Pochwała chwalenia - przekonanie, że pochwała wzmocni dziecko, które uwierzy w swoja genialność i niezwykłość, urodę.

 14. Najnowsze badania • 85% amerykańskich rodziców stosuje (świadomie?) chwalenie jako podstawową metodę wychowania (liściki, ekspozycja nagród, rysunki na lodówce) –komunikat .Jesteś wspaniały, wspaniale sobie radzisz... • „Niezasłużona pochwała” wychowanie bez porażek

 15. Najnowsze badania • Skutki chwalenia – „odwrotna moc pochwały” • Badania potwierdziły, ze dzieci z wysokim IQ, uznane za uzdolnione, chwalone – świadome swoich uzdolnień... nie wykorzystują swoich możliwości

 16. Why? • Bo nie doceniają wysiłku w osiąganiu sukcesów • -dzieci uznane za bystre deprecjonują znaczenie wysiłku. Nie muszę się tak bardzo strać jak inni, mniej zdolni od nich • wysiłek jest stygmatyzujący • Dlatego też „przyjmują niższe standardy sukcesu” – wybierają łatwiejsze zadania

 17. Wysoka samoocena i lęk przed porażką • Badania dr CarolDweck(Columbia University) – dzieci zdolne , chwalone unikają trudności – boją się • - dzieci chwalone za ogólną inteligencję „stchórzyły” – lęk przed porażką (mogłaby ucierpieć ich samoocena) • Np. udział w olimpiadzie to ryzyko... • z kolei - 90% dzieci chwalonych za włożony wysiłek wybrało trudniejszy test! • efekt końcowy dzieci chwalone za wysiłek poprawiły wynik o 30 %

 18. Chińska matka- model wychowania zorientowanego na systematyczny wysiłek Chińska matka wychodzi z założenia, że: • Naukę stawiamy na pierwszym miejscu • Szóstka minus to zły stopień • Dziecko ma wyprzedzać resztę klasy w matematyce o dwa lata • Nie należy chwalić dziecka publicznie • Dzieci mogą uczestniczyć jedynie w zajęciach, w których jest szansa na zdobycie medalu • Złotego, oczywiście.

 19. Nadmierne chwalenie wypacza motywację Chwalący nauczyciel może sugerować uczniowi, ze osiągnął szczyt możliwości...

 20. Z czego wynika kariera pochwały? • Dlaczego chwalimy? • Chwalenie wiąże się z dumą rodziców, chwaląc swoje dzieci rodzice pośrednio chwalą siebie. • „Pochwała to panaceum na lęki dzisiejszych rodziców „(autor Bronson)To dowód miłości zapracowanego rodzica.

 21. Jak poprawić skuteczność nauczania matematyki? • Pochwała wysiłku • Interwencja eksperymentalna (dr Lisa Blackwell - Harlem )-dodatkowe zajęcia o rozwijaniu inteligencji- mózg to mięsień, połączenia elektronowe) poprawa ocen z matematyki o 30%

 22. Problemy z matematykąa mechanizmy obronne • Mechanizmy obronne (spuścizna po Freudzie) - źródeł niepowodzeń szukamy na zewnątrz -atrybucja zewnętrzna-Pani mnie nie lubi, pani nie umie dobrze wytłumaczyć...... • Przekonanie: Mam kłopoty z matematyką, bo jestem humanistą zwalnia ucznia z pracy, wysiłku. • Akceptacja trudu włożonego w „zrozumienie matematyki” oznacza dla ucznia wzięcie odpowiedzialności za swoje wyniki.

 23. Wnioski • Przeciętnie zdolny uczeń (skutecznie motywowany) może osiągnąć wybitny sukces! • Wybitnie uzdolniony uczeń łatwiej, pewniej spełni pokładane w nim oczekiwania, gdy nauczy się mozolnego wysiłku (podziwiamy przypisy, a nie celne wnioski samodzielne) • Sukces jest efektem pracy a nie talentu.

 24. Końcowe oczywistości • Dobra (skuteczna !) pochwała musi być konkretna (Dobry wstęp do pracy, idealnie dobrane przykłady, piękne pismo, praca estetyczna). • Precyzyjna pochwała uzmysławia uczniowi, co już robi dobrze, a nad czym musi jeszcze.. • Pochwała powinna być szczera.

 25. Bibliografia: • AmuChua, Bojowa pieśń tygrysicy • Janusz Nagórny, Odpowiedzialni za przyszłość • Benjamin Spock, Dziecko – pielęgnacja i wychowanie • Rewolucja w wychowaniu