1 / 25

Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми людства. ЛЛГ Кучма Н.З. Вступ. Терміном «глобальні проблеми» (від лат. «глобус» - земля, земна куля) позначаються найважливіші загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що стосу ються людства в цілому. Сторінка історії.

devona
Download Presentation

Глобальні проблеми людства

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Глобальні проблеми людства ЛЛГ Кучма Н.З.

 2. Вступ • Терміном «глобальні проблеми» (від лат. «глобус» - земля, земна куля) позначаються найважливіші загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що стосуються людства в цілому.

 3. Сторінка історії Гострі глобальні проблеми активно вивчали провідні вчені світу (політологи, соціологи, демографи, економісти, географи, біологи, математики та ін.). Їх зусиллями наприкінці 60-х-на початку 70-х років XX ст. сформувалася нова міждисциплінарна наука — глобалістика. Проте перші наукові передбачення таких проблем були зроблені значно раніше. "Батьком" глобалістики можна вважати англійського вченого-монаха Т.Мальтуса, який ще на початку XIX ст. проаналізував глобальну проблему зростання народонаселення. Т.Мальтус

 4. Які існують глобальні проблеми? Усі глобальні проблеми умовно можна поділити на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні.

 5. Серед них: 1. запобіганнясвітовоїтермоядерноївійни, проблема миру;

 6. 2. Подолання зростаючого розриву в рівні економічного і культурного розвитку між розвинутими індустріальними країнами Заходу і країнами, що розвиваються, усунення економічної відсталості, голоду і злиднів.

 7. 3. Забезпеченняподальшогоекономічногорозвиткулюдстванеобхідними для цьогоприродними ресурсами;

 8. 4. Подолання екологічної кризи;

 9. Забруднення гідросфери • Катастрофічних розмірів набуло забруднення морів і океанів. Стічні води промислових підприємств і міст, змиті з полів добрива і отрутохімікати потрапляють у річки. • Видобуток корисних копалин на шельфі морів іокеанів посилює небезпеку аварій. Великим джерелом забруднень став морський транспорт.Через забруднення води гине рослинність і тваринний світ морів.

 10. Кислотні дощі • Кислотний дощ утворюється в результаті реакції між водою і такими забруднюючими речовинами, як діоксид сірки (SO2) і різних оксидів азоту. Ці речовини викидаються в атмосферу автомобільним транспортом, у результаті діяльності металургійних підприємств і електростанцій, а також при спалюванні вугілля і деревини.

 11. Схема утворення кислотних дощів

 12. Руйнація озонового шару • Роль озону у збереженні біологічного життя на Землі винятково велика. Молекули озону поглинають тверде ультрафіолетове випромінювання Сонця саме в тій спектральній області, що є найбільш руйнівною для біологічних систем. • Явище зменшення концентрації озону у стратосфері отримало назву озонових дір.

 13. Теплове забруднення • Парниковий ефект, і як наслідок, глобальне потепління клімату, виникає в результаті порушення природного колообігу вуглекислого газу в природі, унаслідок згоряння органічного палива і підвищення вмістуCО2 у повітрі.

 14. Вплив парникового ефекту Парниковий ефект негативно впливає на стан здоров'я населення, зокрема, збільшується розповсюдження бактерій, що заражають харчові продукти і джерела водипід впливом високої температури.

 15. Схема виникнення парникового ефекту

 16. Проблема деградації земель Деградацію земель спричиняє багато чинників. Так, відкритий видобуток корисних копалин і підсилена внаслідок господарської діяльності ерозія призводять до повної втрати родючого шару землі і формування “місячних ландшафтів” .

 17. Вирубка лісів Через знищення лісів відбуваються зміни у водообмінних процесах планети, а також у температурному режимі на її поверхні.

 18. 5. Припинення «демографічного вибуху» у країнах, що розвиваються, і демографічної кризи в розвинутих країнах через більш раціональне регулювання народжуваності;

 19. 6.Своєчасне передбачення і запобігання негативних наслідків науково-технічної революції;

 20. Стримування міжнародного тероризму й екстремізму

 21. 8. Поширення наркоманії, алкоголізму і СНІДу

 22. 9. Вирішенняпоставленихсучасноюепохою проблем освітиісоціальногозабезпечення, культурноїспадщинийморальнихцінностей та ін.

 23. Найголовніше - не упорядкування списку проблем, а виявлення їх походження, характеру, особливостей і, насамперед, - пошук науково обґрунтованих і реалістичних у практичному відношенні шляхів їх вирішення.

 24. Висновок Розмірковуючи над перспективами людства, слід підкреслити, що мова йде про можливість якогось єдиного демократичного і гуманного світового співтовариства, у якому будуть співіснувати різні форми власності - і суспільна, і приватна, різноманітні форми суспільних відносин. Проте за єдиної умови - це повинно бути суспільство демократії, суспільство, де людина буде центром усіх відносин.

More Related