1 / 7

Resultaten

Resultaten. Behoefte onderzoek Dennis Schapendonk Nancy de Leeuw Marit Pelk. Bereikt. Subdoel 1: Verdieping in onderwerp en achtergrondinformatie. Mijlpaal 1: Achtergrondinformatie is opgezocht. Subdoel 2: Relevante bronnen vergaren.

devlin
Download Presentation

Resultaten

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Resultaten Behoefte onderzoek Dennis Schapendonk Nancy de Leeuw MaritPelk

  2. Bereikt Subdoel 1: Verdieping in onderwerp en achtergrondinformatie. Mijlpaal 1: Achtergrondinformatie is opgezocht. Subdoel 2: Relevante bronnen vergaren. Mijlpaal 2: Onderzoek naar relevante bronnen is gedaan. Subdoel 3: Behoefteprofiel van bewoners van het Elisabeth en in de omliggende wijken in kaart brengen Mijlpaal 3: Inhoudelijke vragen voor interview zijn opgesteld Mijlpaal 4: Interviews zijn afgelegd. Mijlpaal 5: Behoeftes zijn in kaart gebracht. Subdoel 4: Keuze(s) maken welke mogelijkheden (voortkomend uit de behoeftes) verder uitgewerkt gaan worden. Mijlpaal 6: Keuze(s) zijn met behulp van wetenschappelijke onderbouwing gemaakt. Mijlpaal 7: De keuze(s) zijn overlegd met de opdrachtgever. Mijlpaal 8: De gemaakte keuze(s) voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever.

  3. Kwalitatief onderzoek • 13 bewoners centrum Elisabeth • 3 interventie gesprekken • 1 individueel gesprek • 13 Wijkbewoners • 13 individuele gesprekken • Literatuurstudie

  4. Resultatenverwerking

  5. Conclusie • Ontmoeten • Buitenruimte • Kinderen • Beweging

  6. Oplossingen ??? • Deze 4 pijlersstaan in verbandmet elkaar.

More Related