slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Kraków, 20 czerwca 2008 r. Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce i wynikające z nich obowiązki beneficjentów. Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce' - devika


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kraków, 20 czerwca 2008 r.

Zadania Wojewody związane

z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce

i wynikające z nich obowiązki beneficjentów

Stanisław Pajor

Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

Małopolski Urząd Wojewódzki

slide2

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Do zadańWojewoda należy:

 •  kontrola realizacji projektów, w tym trwałości projektów, ich rezultatów

i oddziaływania;

 • przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu operacyjnego

w województwie i wniosków o płatność końcową;

 • odzyskanie od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego

dofinansowania;

 • nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących informacji

i promocji;

 • archiwizacja dokumentów (w wersji papierowej i elektronicznej – ciągłość

instytucjonalna) związanych z wdrażaniem programu, w tym przechowywanie zabezpieczeń wnoszonych przez beneficjentów, przez okres wymagany zgodnie z umową

o dofinansowanie;

 • przygotowanie i udostępnianie informacji związanych z programem podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności kontrolnych i ewaluacyjnych.
slide3

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Wojewoda Małopolski będzie współpracował z beneficjentami:

- 207 inwestycji zrealizowanych i realizowanych do końca br.

- 49 inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z nadkontraktacji ZPORR (z 55 wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego)

slide4

Projekty infrastrukturalne realizowane w ramach ZPORR w województwie małopolskim – 207 projektów

slide5

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Zgodnie z art. 30 rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych:operacja zachowuje wkład z funduszy tylko wtedy, jeśli w czasie 5 lat od momentu podpisania umowy dofinansowania projektu ze środków unijnych nie wystąpi w nim znacząca modyfikacja:

 • wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.
 • wpływająca na jego charakter lub warunki jego wykonania lub przyznająca firmie lub instytucji publicznej niezależne korzyści,
slide6

wpływająca na jego charakter lub warunki jego wykonania lub przyznająca firmie lub instytucji publicznej niezależne korzyści,

 • wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.
slide7

W przypadku wystąpienia modyfikacji stosuje się korekty finansowe w oparciu o art. 39 ww. rozporządzenia, czego konsekwencją może być m.in.:

 • obniżenie wypłat na rachunek organu wpłacającego,
 • dokonanie wymaganych korekt finansowych poprzez anulowanie całości lub części wkładu funduszy dla danej pomocy.

Instytucja Zarządzająca/Krajowa oraz Instytucje Pośredniczące mają obowiązek zweryfikowania powyższych zobowiązań poprzez dokonywanie kontroli trwałości projektów.

slide8

Kontrola trwałości zostanie przeprowadzona w trakcie tzw. wizyt monitorujących projektów wybranych na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.

Zakończenie czynności monitorujących powinno nastąpić w formie Informacji z wizyty monitorującej, potwierdzającej trwałość w realizacji projektu.

slide9

Wizyta taka może mieć charakter inspekcyjny, potwierdzający, że:

 • w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje

w rozumieniu art. 30 rozporządzenia 1260/1999,

 • projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem

o dofinansowanie i zawartą umową,

 • projekt jest realizowany zgodnie z zapisami prawa krajowego

i wspólnotowego,

 • cel projektu został zachowany,
 • Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy

w zakresie promocji dla projektu,

 • system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni (do roku 2021).
slide10

Instytucja Pośrednicząca po zakończeniu okresu sprawozdawczego przekazuje do Instytucji ZarządzającejRaport półroczny z realizacji wizyt monitorujących.

Na podstawie przesłanychsprawozdań Instytucja Zarządzająca wybierze próbę projektów, których wyniki podda kontroli.

slide11

TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW W MAŁOPOLSCE

Sprawozdanie z kontroli trwałości za I półrocze 2008 r.

 • została wysłana ankieta do 16 beneficjentów, którzy zrealizowali projekty w 2006 r.;
slide12

TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW W MAŁOPOLSCE

Sprawozdanie z kontroli trwałości za I półrocze 2008 r.

 • w 2 przypadkach nastąpiły zmiany w charakterze własności związane z przygotowaniem m. in. do składania wniosku do MRPO.
slide13

TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW W MAŁOPOLSCE

 • Prośba o zwrócenie szczególnej uwagi na tablice pamiątkowe:
 • zdarzają się przypadki zniszczonych tablic lub zamalowanych
slide15

Usprawnienia

Beneficjent = Partner

Częste kontakty (bezpośrednie, telefoniczne, e-maile) - bieżące wyjaśnianie wszelkie kwestii związanychz realizacją projektu

Podpisywanie umów na kwoty po przetargowe (poprzednio - zasada zawierania umów na kwoty wynikające z wniosku aplikacyjnego, a następnie ich aneksowania)

Intensyfikacja działań szkoleniowych dla Beneficjentów: cykliczne konferencje, szkolenia, WARSZTATY

slide16

Usprawnienia

System konsultacji w zakresie sporządzania umów, aneksów, wniosków o płatność oraz sprawozdańz realizacji projektów, przed ich oficjalnym złożeniemdo Wojewody

Udostępnienie wzorów wymaganych dokumentówze szczegółowym opisem

slide17

Usprawnienia

W przypadku stwierdzenia błędów we wnioskach aplikacyjnych, wnioskach o płatność uwagi wysyłane są bezpośrednio do Beneficjentów (skrócenie czasu obsługi wniosku)

Powołanie dodatkowych zespołów kontrolnych, w skład których wchodzili specjaliści z różnych branż z dużym doświadczeniem

slide18

Problemy

VAT

Jeżeli Beneficjent jest podatnikiem VAT niezbędna jest analiza charakteru inwestycji oraz statusu podatkowego beneficjentacelem ustalenia, czy inwestycja może generować przychód opodatkowany VAT.

Organem upoważnionym do wydawania w indywidualnych sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Dyrektor właściwej Izby Skarbowej (dla Małopolski – Dyrektor Izny Skarbowej w Katowicach)

Jeżeli istnieje możliwość odzyskania podatku VAT, jest on wydatkiem niekwalifikowalnym

slide19

Problemy

PRZYCHÓD

Beneficjent powinien dołożyć staranności by bezwzględnie przestrzegać, nawet po zakończeniu rzeczowo-finansowej realizacji projektu, zapisów umowy o dofinansowanie, tym samym zachowania realizowanego projektu

w takim kształcie jaki został określony we wniosku aplikacyjnym.

Dotyczy to w szczególności kwestii przychodów

w projekcie

slide20

Problemy

PRZYCHÓD

Jeżeli Beneficjent na etapie aplikowania o środki nie założył np. komercyjnego wykorzystania zrealizowanej inwestycji, co w oczywisty sposób miało wpływ zarówno na kwestie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie a także poziom dofinansowania to nie może zmieniać założeń wniosku o dofinansowanie i podjąć decyzji zmiany wykorzystania inwestycji.

slide21

Problemy

PRZYCHÓD

Wskazówka na przyszłość

W trakcie przygotowania wniosków do programów realizowanych ze środków unijnych należy właściwie zaplanować wykorzystanie inwestycji

w przyszłości.

slide22

Problemy

Zamówienia publiczne

Złamanie zasady konkurencyjności w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku oferentów zagranicznych - brak drugiego członu zdania ….”lub równorzędny dokument z kraju oferenta”

Aneksowanie umów z wykonawcami – konieczność wprowadzenia ograniczeń (okres realizacji + wielkość kontraktu). Należy unikać aneksów, które powodują znaczne wydłużenie realizacji inwestycji i podnioszą znacznie jej koszty.

slide23

Problemy

Zamówienia publiczne

W trakcie przygotowania SIWZ należy zwracać uwagę na właściwe określenie wymagań dla oferentów dotyczących niezbędnych dokumentów (m. in.: ZUS, KRUS, US, przynależności do stowarzyszeń inżynierów

i techników, uzgodnień z konserwatorem zabytków) tak, aby ustrzec się przed zarzutem łamania zasady konkurencyjności.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

slide24

Problemy

Brak klarownej informacji o osiąganych przychodach we wniosku aplikacyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko

Braki w dokumentacji o ocenę oddziaływaniana środowisko – niezgodność z Dyrektywą Rady 85/337/EWG

slide25

Wnioski na przyszłość / Wskazówki dla Beneficjentów

Nie zmienia się reguł w trakcie gry !

Postulat klarownego i szczegółowego określenia programów, wytycznych i instrukcji na początku realizacji.

Zbyt częste zmiany przepisów niekorzystnie odbijają się na beneficjencie.

Zapewnienie płynności finansowej w perspektywie

2007-2013

slide26

Wnioski na przyszłość / Wskazówki dla Beneficjentów

W przypadku inwestycji wieloletnich istnieje konieczność wprowadzenia budżetu zadaniowegow miejsce dotychczasowego budżetu rocznego,

Monitoring rzeczowy i finansowy – jako narzędzie sprawnego zarządzania projektami

O sukcesie realizacji inwestycji decyduje staranne jej przygotowanie i prawidłowo przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy.

slide27

Wnioski na przyszłość / Wskazówki dla Beneficjentów

Projekt powinien zostać zrealizowany zgodniez zakresem rzeczowym określonym w oparciuo kosztorys inwestorski zgodny z założeniami wniosku aplikacyjnego

Konieczność posiadania niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację projektu w kształcie określonym we wniosku aplikacyjnym (pozwolenia, uzgodnienia, opinie)

slide28

Wnioski na przyszłość / Wskazówki dla Beneficjentów

doświadczony personel ds.. obsługi projektu

=

pełne wykorzystanie środków

Rzetelne opracowywanie studiów wykonalności

Szczególna staranność przy przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomicznej

Zdecydowane zwiększenie ilości kontroli ex-ante