1 / 6

Cyfweliad

Cyfweliad. Mae cyfweliad yn fwy na rhywun yn holi cwestiynau. Mae angen sgiliau siarad a gwrando da er mwyn rhoi sylw i atebion y person sy’n cael ei gyfweld ac ymateb iddyn nhw mewn ffordd effeithiol. Cyfweliad. Dyma ystyr ‘cyfweliad’ yng Ngeiriadur Gomer:-.

dessa
Download Presentation

Cyfweliad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Cyfweliad Mae cyfweliad yn fwy na rhywun yn holi cwestiynau. Mae angen sgiliau siarad a gwrando da er mwyn rhoi sylw i atebion y person sy’n cael ei gyfweld ac ymateb iddyn nhw mewn ffordd effeithiol.

  2. Cyfweliad Dyma ystyr ‘cyfweliad’ yng Ngeiriadur Gomer:- ‘Cyfarfod ffurfiol i holi person ar lafar (ar gyfer swydd, neu ar y radio neu’r teledu)’

  3. Mae cyfwelydd da yn :- • paratoi cwestiynau • gwneud ymchwil am y person • penderfynu beth mae eisiau ei wybod

  4. Dewis Cwestiynau Mae cwestiynau yn gallu bod yn rhai agored neu rai caeëdig. Gallwch ateb cwestiwn caeëdig gyda gair yn unig, neu gyda chymal byr. e.e. Beth gest ti i ginio? Wyt ti’n hoffi pêl-droed? Ble rwyt ti’n byw? Oes chwaer gyda ti?

  5. Dewis Cwestiynau Mae angen ateb cwestiynau agored yn llawer mwy manwl. e.e. Beth ydy dy farn am felinau gwynt? Beth rwyt ti’n ei wneud ddydd Sadwrn? Sut rwyt ti’n gwneud cacen? Pam dylet ti gerdded i’r ysgol?

  6. Holi Hwn A’r Llall Nawr ewch ati i baratoi’r cyfweliad. Pob hwyl wrth holi!

More Related