slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Východiska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Východiska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Východiska - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

OPATROVNICTVÍ A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Maroš Matiaško JUDr . Maroš Matiaško , LL.M., advokát Tel: 608130205, Email: matiasko.maros@gmail.com Rumunská 28, 120 00 Praha 2. Východiska. Změna přístupu (Úmluva OSN)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Východiska


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

OPATROVNICTVÍ A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍKMaroš MatiaškoJUDr. Maroš Matiaško, LL.M., advokátTel: 608130205, Email: matiasko.maros@gmail.comRumunská 28, 120 00 Praha 2

v chodiska
Východiska
  • Změna přístupu (Úmluva OSN)
  • Člověk se zdravotním postižením jako objekt péče, ochrany, lítosti, objekt (MEDICÍNSKÝ MODEL)
  • Člověk se zdravotním postižením jako plnohodnotný člen společnosti, součást rozmanité lidské rodiny, subjekt (SOCIÁLNÍ MODEL)
nejd le it j zm ny
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY

Změny ve „starých“ institutech

zbavení způsobilosti se ruší

omezení způsobilostijako krajní možnost

Nové nástroje podpory a plánování budoucnosti

Předběžné prohlášení

Nápomoc při rozhodování

Zastoupení členem domácnosti

Opatrovník bez omezení svéprávnosti

Svěřenský fond

co se stane 1 1 2014
CO SE STANE 1.1.2014?

Zbavení způsobilosti neexistuje

Zbavení způsobilosti Omezení svéprávnosti

Omezení způsobilosti = omezení svéprávnosti

Soudy mají tři roky na přehodnocení svéprávnosti (1.1.2017) – u všech!

omezen sv pr vnosti
OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI

Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy

je-li to v jeho zájmu

hrozila-li by mu jinak závažná újma a

nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření

časové omezení – 3 roky

Ustanovení opatrovníka přímo v rozhodnutí o omezení

Negativní výrok

Může jednat v běžných záležitostech každodenního života

Neplatnost jednání- jen v případě, že mu působí újmu

negativn v rok o omezen sv pr vnosti
Negativní výrok o omezení svéprávnosti
  • Logika:
  • Nehledat paušální „nezpůsobilost“
  • Pojmenovat konkrétní riziko – kde hrozí závažná újma (např. předváděcí akce – smlouva uzavíraná mimo obchodní prostory)
  • Člověk s těžkým mentálním postižením NEMUSÍ být omezen ve svéprávnosti!
v b r opatrovn ka
VÝBĚR OPATROVNÍKA

Soud přihlédne k:

Přáním a potřebám opatrovance

Podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li jeho prospěch

Soud dbá, výběrem nezaložil nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi

povinnosti opatrovn ka
POVINNOSTI OPATROVNÍKA

udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení,

projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i

dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

má povinnost informovat opatrovance

Opatrovník není rodič, jeho role je jiná!

opatrovnick rada
OPATROVNICKÁ RADA

Složena z osob blízkých opatrovanci, které osvědčí dlouhodobý a vážný zájem o opatrovance a schopnost projevovat jej i do budoucna a jejichž zájmy neodporují zájmům opatrovance (i PO)

Alespoň 3 osoby

Rozhoduje o některých důležitých

O její zřízení může požádat opatrovanec nebo osoba blízká

Projednává zprávu opatrovníka o jeho činnosti v záležitostech opatrovance, vyjadřuje se k soupisu jmění opatrovance a k vyúčtování jeho správy i k vyúčtování případné odměny opatrovníka za správu jmění.

opatrovnick rada1
OPATROVNICKÁ RADA

Bez souhlasu rady opatrovník nesmí:

Změnit bydliště opatrovaného

Umístit opatrovaného do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení

Rozhodnout o zásazích do integrity opatrovaného

Nakládat s majetkem opatrovaného nad určitou hranici

Činit další rozhodnutí, dle usnesení opatrovnické rady.

p edb n prohl en
PŘEDBĚŽNÉ PROHLÁŠENÍ

„Závěť“ mezi živými

Projev vůle o tom, jak člověk chce, aby byly spravovány jeho záležitosti, případně kdo je má spravovat

K prohlášení musí orgány přihlížet tak, jako kdyby člověk projevil vůli v rozhodném čase

n pomoc p i rozhodov n
NÁPOMOC PŘI ROZHODOVÁNÍ

Smlouvao nápomoci musí být schválená soudem

Založená na vztahu důvěry mezi podpůrcem a podporovaným

Podpůrce radí a pomáhá podporovanému, účastní se jednání apod., podporovaný rozhoduje sám

Možnost i více podpůrců

n pomoc p i rozhodov n1
NÁPOMOC PŘI ROZHODOVÁNÍ

Podpůrce nesmí ohrozit zájmy podporovaného nevhodným ovlivňováním nebo se na jeho úkor obohatit

Podpůrce může připojit svůj podpis

Podpůrce může namítat neplatnost právního úkonu

Soud může podpůrce odvolat

zastoupen lenem dom cnosti
ZASTOUPENÍ ČLENEM DOMÁCNOSTI

Zástupcem může být potomek, předek, manžel, partner, sourozenec …

Zastoupení v běžných úkonech

Např.:

Nákupy, platby inkasa

Poskytování zdravotních a sociálních služeb(NE umisťování do pobytové služby)

Vyřizování dávek, příspěvků, apod.

NE zásahy do tělesné integrity a obdobně závažné věci

Zástupce dá na vědomí zastoupenému, že ho bude zastupovat – vzniká „DOHODA“

S dohodou je nutné se obrátit na soud, který ji schvaluje

zastoupen lenem dom cnosti1
ZASTOUPENÍ ČLENEM DOMÁCNOSTI

S příjmy zastoupeného může zástupce nakládat jen v rozsahu potřebném pro obstarávání obvyklých záležitostí, dle životních poměrů zastoupeného.

Co se týče peněžních prostředků na účtu zastoupeného, s těmi může zástupce nakládat měsíčně jen do výše životního minima (3410 Kč)

sv ensk fond
SVĚŘENSKÝ FOND

Vyčleněný majetek, který nebude mít vlastníka, ale správce (podobá se nadaci)

Vznikne na základě STATUTU

Spravuje správce – nejdůležitější osoba - kontrola

Účel může být ryze soukromý, např. podpora potomka se zdravotním postižením, sociální služby

FLEXIBILITA (použití majetku, správy, kontroly, zániku fondu)

slide17
DĚKUJI ZA POZORNOST

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M., advokát

Tel: 608130205, Email: matiasko.maros@gmail.com

Rumunská 28, 120 00 Praha 2