slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ljubljana, 20.6.2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ljubljana, 20.6.2007

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
desiree-becker

Ljubljana, 20.6.2007 - PowerPoint PPT Presentation

125 Views
Download Presentation
Ljubljana, 20.6.2007
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRRDVIG KONKUREČNOSTI TURISTIČNEGA GOSPODARSTVATURISTIČNA INFRASTRUKTURA Ljubljana, 20.6.2007

 2. PREDMET RAZPISA • nastanitvene zmogljivosti 3* ali več (hoteli, moteli, penzioni, hotelska naselja, apartmajska naselja), • bazeni, bazenski kompleksi in wellness centri, • izgradnja in prenova žičniških naprav in umetno zasneževanje, • igrišča za golf, • zabaviščni parki.

 3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE • upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah; • splošni pogoji; • ostali pogoji: • predračunska vrednost upravičenih stroškov (brez DDV): • za velika podjetja najmanj 500.000 €, • za MSP najmanj 2.500.000 €, • vsaj 25% lastnih sredstev, • pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki se glasijo samo na predlagatelja in prijavljeno investicijo, • investicija se še ni pričela izvajati, • investicijski program (smiselna uporaba predpisane metodologije), • s predmetno investicijo se ne ni kandidiralo za druga javna sredstva in se ne bo do prejema sklepa.

 4. VIŠINA SREDSTEV IN VIŠINA SOFINANCIRANJA • okvirna višina razpoložljivih sredstev 50 mio EUR: • 42,5 mio EUR iz ESRR, • 7,5 mio EUR slovenska udeležba. • višina sofinanciranja upravičenih stroškov: • MSP podjetja do 35%; • velika podjetja do 25%, vendar največ do 4 mio EUR za posamezno investicijo.

 5. UPRAVIČENI STROŠKI • stroški gradnje, • stroški nakupa novih naprav in opreme. • neupravičeni: • priprava projektne dokumentacije in vloge, • zemljišča, zgradbe, komunalno opremljanje zemljišč, • ostali stroški, ki lahko nastanejo v sklopu izvajanja investicije (davek na dodano vrednost in drugi davki in dajatve, finančni stroški, bančni stroški za vodenje računov, odvetniški honorarji za svetovanje, notarski stroški, stroški za tehnično ali finančno strokovno znanje, računovodski in revizijski stroški, stroški bančnih garancij ali drugih finančnih institucij, denarne kazni, penali in stroški sodnih postopkov).

 6. OBVEZNE SESTAVITNE VLOGE • izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije; • izjava o registraciji dejavnosti za opravljanje aktivnosti povezane s prijavljeno investicijo; • predpisana dokazila in druge dokumente, ki se nanašajo na izvedbo investicije: • investicijski program (ni starejši od enega leta); • pravnomočno gradbeno dovoljenje (glasiti samo na predlagatelja in prijavljeno investicijo), • ostale obvezne priloge navedene v razpisni dokumentaciji.

 7. IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE • ustrezna utemeljitev navedb in ugotovitev, • realen prikaz pričakovanih rezultatov investicije, • terminski plan – upoštevati možne težave, • predračunska vrednost investicije (upravičeni + neupravičeni stroški), • prikaz investicije po vrstah stroškov, • finančna konstrukcija investicije mora vsebovati tudi predvidena sredstva sofinanciranja, • izpolnjene naj bodo vse izjave iz razpisne dokumentacije.

 8. MERILA ZA IZBOR INVESTICIJ vsaj 50 % možnih točk v okviru posameznega sklopa prag za sofinanciranje je 60 točk popravek merila “I.1.b – Število novih delovnih mest” v razpisni dokumentaciji dne 18.6.2007

 9. POMEMBNO • pravočasna prijava (pravilna označitev), • na prijavnem obrazcu mora biti jasno navedena razvrstitev nastanitvenega obrata glede na vrste, navedene v predmetu razpisa; • prijava izključno investicije, ki je predmet gradbenega dovoljenja, • prijavitelj lahko odda več vlog – za več investicij, • podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej jasno označi kot poslovno skrivnost, • začetek investicije ne sme biti pred prejemom sklepa o odobritvi sofinanciranja (najkasneje v 6 mesecih po podpisu pogodbe), • začetek investicije – začetek dejanskega izvajanja investicije (gradnja – obnova),

 10. POMEMBNO • stroški investicije voditi na posebnem stroškovnem mestu, • investicija zaključena najkasneje v 36 mesecih po podpisu pogodbe; • za zaključek investicije se šteje pridobitev uporabnega dovoljenja (za del, ki je predmet sofinanciranja) in evidentiranja ter aktiviranja v poslovnih knjigah prijavitelja, • sredstva, ki so predmet sofinanciranja ne smejo biti prodana, oddana v najem ali leasing tretjim osebam najmanj 5 let po zaključku investicije, • pri oddaji del oz. nakupu opreme in naprav, je potrebno smiselno upoštevati ustrezno zakonodajo (najmanj 3 ponudbe, transparenten postopek izbire…), • pravilna prijava glede na velikost podjetja (upoštevati EU priporočila).

 11. Primer 2 Primer 1 C D D E STOP 40% 30% 20% 60% A B C 60% 40% 30% A B Izračun za A: 100% A+40% (B + D) +30% C Izračun za A: 100% A+100% B+30% C

 12. Primer 3 B 70% C 60% D 20% 20% 20% A Izračun za A: 100% A+100% B+100% C + 100% D

 13. MEJNIKI • 16.7.2007 do 12.00 – oddaja vlog za prvo odpiranje, • 18.7.2007 – prvo odpiranje vlog – ni javno, • prijavitelje nepopolnih vlog pozvati k dopolnitvi (rok za dopolnitev 8 dni) – investicijski načrt in podatki o investiciji niso predmet dopolnitve. • ocenjevanje popolnih in ustreznih vlog, • sklepi o izbiri (cca 2 meseca od odpiranja), • podpis pogodb, • naslednja odpiranja 14.11.2007, 6.2.2008, 4.6.2008 in 19.11.2008 (nadaljnja odpiranja prvo sredo v mesecih februar, junij, november), • zaključki projektov, • letna poročanja o doseganju rezultatov.

 14. Izplačila iz proračuna • Nakazila sredstev za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana: • Za investicije v vrednosti do 5 mio EUR upravičenih stroškov v enkratnem znesku po zaključku investicije • Za večje investicije v skladu s pogodbeno določenim terminskim planom • Osnova za nakazilo: • Zahtevek za sofinanciranje • Originalni računi • Originalna dokazila o plačilu računov • Pogodbe z izvajalci • Poročilo

 15. DODATNE INFORMACIJE • e-mail: infoerdf2.mg@gov.si • spletna stran: http://www.mg.gov.si • telefonska številka: (01) 478 3600.

 16. Hvala za pozornost ! Dodatne informacije: MG – Direktorat za turizem, tel.: 01 400 3200 spletna stran: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila/javni_razpisi/