program finansowania zwrotnego post jessica post elena n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
desirae-klein

PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA - PowerPoint PPT Presentation

121 Views
Download Presentation
PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA możliwe rozwiązania 2014-2020 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maria Urbowicz

  2. Struktura zarządzania programem finansowania post-JESSICA + post-ELENA – potencjalne rozwiązania Komisja Europejska FS, EFRR, EFS– DG Regio? PoziomEU € Instytucja Zarządzająca (standaryzowane systemy, systemy specjalne) Poz. EU?/ Nar/Reg € Poz. Nar/Reg/Lok Fundusz Holdingowy (FH) opcja Pomoc techniczna – FH, FT, Beneficjenci (budowanie kompetencji, generowanie inwestycji) Fundusze Tematyczne (narodowe, regionalne) € Poz, Nar/Reg/Lok € Projekty Strategie Tematyczne Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

  3. Zintegrowane Strategie – obszary interwencji IF Funduszeogólnokrajowe tworzone na krajowych Programach Operacyjnych Dowolny zakres tematyczny Funduszu – zgodność z priorytetami wydatkowymi z funduszy strukturalnych i zasadą ring-fencing Potencjalny obszar interwencji IF Konieczność stworzenia odpowiednich strategii rozwojowych (np. energetyczne, środkowiskowe, ochrona zmian klimatu etc.) Konieczność dokonania analizy ex-ante w zakresie tematycznym i typu zastosowanych instrumentów finansowych Integracja elementów pomocy technicznej (wszystkie poziomy struktury IF) Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

  4. Post-JESSICA + Post-ELENA • Krajowe lub regionalne systemy finansowania inwestycji energetycznych łączące pomoc techniczną i finansowanie zwrotne • Narzędzia finansowe w pełnie zintegrowane – uzupełniające krajowe i regionalne finansowanie bezzwrotne • Stworzenie funduszy energetycznych zdolnych wiązać środki strukturalne UE + inne środki publiczne ze środkami prywatnymi • Wykorzystanie instrumentów finansowania pozabilansowego w tym PPP i ESCO • Wykorzystanie doświadczeń ELENA do strukturyzowania pomocy technicznej w IF • Wykorzystanie doświadczeń JESSICA do strukturyzowania narzędzi zwrotnych • Wykorzystanie doświadczeń JESSICA i ELENA do strukturyzowania projektów energetycznych Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

  5. Potencjalne analizy – zapotrzebowanie i dostępność w zakresie technologii Faza 1 krótkoterm.Faza 2 długoterminowa 2020 2030… 2010 2015 EE w konstr. budynków Domy pasywne EE: solary – ogrzewanie wody, oświetlenie ulic Ogrzewanie dzielnic, CHP RE -wiatr, biomasa, geotermia, solary Inteligentne sieci, przechowywanie energii, nowe technologie Biopaliwa, EE/ RE w infrastrukturze transportu i flocie Auta elektryczne w infrastrukturze transportowej i flocie Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012 Źródło: EBI Auta/ kolejki bezzałogowe

  6. Priorytety środowiskowe wg GT Priorytety /kryteria wyboru • Instrumenty finansowe bezzwrotne • Instrumenty finansowe bezzwrotne i zwrotne • Instrumenty finansowe zwrotne • Instrumenty finansowe bezzwrotne • Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona zasobów ziemi • Ochrona powierzchni ziemi i efektywne wykorzystanie zasobów • Ochrona powietrza i adaptacja do zmian klimatu • Ochrona różnorodności biologicznej Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

  7. KontaktMaria Urbowicz Głowny Specjalista Zespół ds.funduszy UE tel. +48 22 45 90 293 e-mail: m.urbowicz@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl we współpracy z Instytutem Finansowania Rozwoju Regionalnego kdr@ifrr.pl