podstawy prawne biznesu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podstawy Prawne Biznesu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podstawy Prawne Biznesu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Podstawy Prawne Biznesu - PowerPoint PPT Presentation


 • 497 Views
 • Uploaded on

Podstawy Prawne Biznesu. Firma i Prokura. Firma. Firma to nazwa przedsiębiorcy. Firma służy oznaczeniu podmiotów (tak osób fizycznych, jak i prawnych oraz jednostek organizacyjnych) prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorca działa pod firmą.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Podstawy Prawne Biznesu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
firma
Firma
 • Firma to nazwa przedsiębiorcy.
 • Firma służy oznaczeniu podmiotów (tak osób fizycznych, jak i prawnych oraz jednostek organizacyjnych) prowadzących działalność gospodarczą.
 • Przedsiębiorca działa pod firmą.
 • Przez działanie pod firmą należy rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej i zawodowej, a więc dokonywanie czynności nie tyle faktycznych, którym ustawodawca nie przypisuje większego znaczenia, ale przede wszystkim czynności prawnych.
 • Firmę, łączy się nie tylko z przedsiębiorcą, ale i z przedsiębiorstwem przez niego prowadzonym.
firma osoby fizycznej
Firma osoby fizycznej
 • Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko.
 • Można włączyć do firmy pseudonim lub określenia wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz inne dowolnie obrane.
 • Firmą spółki cywilnej, będą imiona i nazwiska wszystkich wspólników, którzy zawarli umowę spółki (zobowiązując się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego), z dodatkiem, że chodzi o spółkę cywilną.
firma osoby prawnej
Firma osoby prawnej
 • Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.
 • Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej.
 • Osoba prawna może przyjąć dla siebie nazwę (firmę) dowolnie obraną.
 • Firma może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby prawnej oraz inne określenia dowolnie obrane.
 • Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci.
 • Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.
zasady tworzenia firmy
Zasady tworzenia firmy
 • Zasada prawdziwości
 • Zasada jedności
 • Zasada ciągłości
 • Zasada wyłączności
 • Zasada jawności
zasada prawdziwo ci
Zasada prawdziwości
 • Zasada prawdziwości firmy wiąże się z koniecznością przedstawiania w firmie danych, które są prawdziwe.
 • Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności, co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
zasada jedno ci
Zasada jedności
 • Przedsiębiorca może obrać tylko jedną firmę dla oznaczenia swego przedsiębiorstwa.
 • Firma oddziału osoby prawnej musi zawierać pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.
zasada ci g o ci
Zasada ciągłości
 • Przedsiębiorca może korzystać z firmy w dotychczasowym lub uzupełnionym brzmieniu.
 • Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze.
 • W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej.
 • Nabywca przedsiębiorstwa, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.
zasada wy czno ci
Zasada wyłączności
 • Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku (np. rynek paliwowy).
 • Zasada ta dotyczy zarówno firm już zarejestrowanych, jak i nowo tworzonych.
 • Zasada ta ma na celu ochronę przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją i przed świadomym bądź nawet nieświadomym wprowadzaniem w błąd innych przedsiębiorców, a także ich klientów. 
 • Przy ocenie czy występuje dostateczne odróżnianie się (dostateczna różnica) firm (ich nazw), należy stosować kryteria obiektywne. Należy brać pod uwagę wiedzę i ogólną orientację przeciętnego człowieka, żyjącego w określonym środowisku. 
zasada jawno ci
Zasada jawności
 • Zasada ta wiąże się z ogólną dostępnością do rejestru przedsiębiorców.
 • Każdy może sprawdzić czy w rejestrze znajduje się firma o nazwie identycznej lub zbliżonej do tej którą chcemy założyć.
zbywanie firmy
Zbywanie firmy
 • Firma nie może być zbyta.
 • Prawo do firmy jest prawem związanym (firma stanowi nazwę przedsiębiorcy) z przedsiębiorcą, a nie z przedsiębiorstwem.
 • Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.
ochrona firmy
Ochrona firmy
 • Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.
 • W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.
przedstawicielstwo
Przedstawicielstwo
 • Przedstawicielstwo jest to działanie w cudzym imieniu ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 k.c.).
 • Przedstawiciel, który zawiera kontrakt w granicach swego umocowania, zobowiązuje i nabywa bezpośrednio prawa dla reprezentowanego.
 • Źródłem umocowania, tj. mocy działania w cudzym imieniu, mogą być przepisy ustawy (przedstawicielstwo ustawowe) lub oświadczenie reprezentowanego, zwane pełnomocnictwem.
 • Granice umocowania przedstawicieli ustawowych określają właściwe przepisy, natomiast pełnomocników - treść pełnomocnictwa.
pe nomocnictwo
Pełnomocnictwo
 • Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictwa:

- ogólne,

- rodzajowe (do określonego rodzaju czynności)

- szczególne (do poszczególnych czynności prawnych).

 • Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu.
 • Pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do określonego rodzaju czynności.
 • Pełnomocnictwo szczególne zawiera umocowanie do dokonania określonej czynności prawnej, np. do zawarcia umowy sprzedaży oznaczonej nieruchomo­ści (gruntu, budynku, lokalu).
pe nomocnictwo substytucyjne
Pełnomocnictwo substytucyjne
 • Pełnomocnik może mieć prawo do ustanowienia dla mocodawcy innych pełnomocników (tzw. substytutów).
 • Pełnomocnictwo udzielone przez pełnomocnika innej osobie określa się jako pełnomocnictwo substytucyjne.
 • Ustanowienie pełnomocnictwa substytucyjnego powoduje powstanie stosunku pełnomocnictwa między substytutem a mocodawcą. Substytut jest zatem umocowany do działania w imieniu i z bezpośrednim skutkiem dla mocodawcy.
czynno ci z samym sob
Czynności z „samym sobą”
 • Pełnomocnik nie może w zasadzie zawrzeć kontraktu „z samym sobą", tzn. nie może być jego drugą stroną.
 • Od tej zasady przepis powyższy przewiduje dwa wyjątki:

- gdy z treści pełnomocnictwa wynika

dopuszczalność zawarcia kontraktu „z samym sobą";

- gdy ze względu na treść kontraktu wyłączona

jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

 • W przypadku zawarcia przez pełnomocnika kontraktu „z samym sobą", uznaje się, że ważność kontraktu zależy od potwierdzenia przez osobę, w której imieniu został on zawarty.
wyga ni cie pe nomocnictwa
Wygaśnięcie pełnomocnictwa
 • Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie, chyba że mocodawca zrzekł się prawa odwołania pełnomocnictwa.
 • Umocowanie wygasa:

- ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika

- z przyczyn określonych w treści pełnomocnictwa (np. z upływem czasu lub z chwilą zawarcia kontraktu, na które zostało udzielone);

- z powodu utraty przez pełnomocnika zdolności do czynności prawnych, co uniemożliwia mu dokonywanie tych czynności;

- z powodu zrzeczenia się przez pełnomocnika pełnomocnictwa

 • Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa.
prokura
Prokura
 • Prokura jest szczególnym rodzajem wyspecjalizowanego pełnomocnictwa przeznaczonego dla ściśle określonego rodzaju stosunków prawnych.
 • Prokurę może ustanowić tylko przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorstw.
 • Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa
 • Zakres prokury jest ustawowo określony w sposób bezwzględnie obowiązujący, nie może więc być ograniczony w stosunku do osób trzecich.
zakres prokury
Zakres prokury
 • Umocowanie do czynności sądowych obejmuje reprezentację mocodawcy w sprawach sądowych w sądach powszechnych i administracyjnych oraz w Sądzie Najwyższym i w sądach polubownych, a także przed organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
 • Z kompetencji prokurenta wyłączone są czynności dotyczące zbycia przedsiębiorstwa, oddanie go do czasowego korzystania, oraz zbywanie i obciążanie nieruchomości.
 • Pojęcia „prowadzenie przedsiębiorstwa” pokrywa się z pojęciem działalności gospodarczej.
 • Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).
udzielenie prokury
Udzielenie prokury
 • Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie (oświadczenie woli w drodze elektronicznej).
 • Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców.
 • Prokurentem można ustanowić tylko osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych
 • Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.
 • Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania.
wyga ni cie prokury
Wygaśnięcie prokury
 • Prokura może być w każdym czasie odwołana.
 • Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.
 • Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta.
 • Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.