slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ang kahinungdanon sa balaod (Mt. 5:17-20) Pagpatay ug kasuko ( Mt . 5:21-26)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ang kahinungdanon sa balaod (Mt. 5:17-20) Pagpatay ug kasuko ( Mt . 5:21-26) - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

Si Jesus naghisgot mahitungod sa balaod didto sa Wali sa Bungtod . Adunay bug- os nga bahin niini (Mateo 5:17-48). Ang kahinungdanon sa balaod (Mt. 5:17-20) Pagpatay ug kasuko ( Mt . 5:21-26) Panapaw ug panagbulag (Mt. 5:27-32) Mga panumpa (Mt. 5:33-37)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ang kahinungdanon sa balaod (Mt. 5:17-20) Pagpatay ug kasuko ( Mt . 5:21-26)' - derora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Si Jesus naghisgotmahitungodsabalaoddidtosaWalisaBungtod. Adunay bug-osngabahinniini (Mateo 5:17-48)

Ang kahinungdanon sa balaod (Mt. 5:17-20)

Pagpatayugkasuko(Mt. 5:21-26)

Panapawugpanagbulag (Mt. 5:27-32)

Mgapanumpa (Mt. 5:33-37)

Mgapanimalusugpaghigugmasainyongmgakaaway (Mt. 5:38-48)

slide3

ANG KAHINUNGDANON SA BALAOD

“Kay sapagkatinuod, sultihankokamo, ngasamtangmagalungtad pa anglangitugangyuta, walaypagasayloansakasugoanbisanusanalangkakudlit o usakatulpokniinihangtudangtananmatuman.”

(Mateo 5:18)

Kudlit=> yod

Tulpok=> pananglitan, angtulpokibabawsa “shin”

Unsay kahulogansagiingonni Jesus nga “bisankinsangamagapahuyangsausasamgalabingdiyutayniiningmgasugougmagapanudlosamgatawosapagbuhatsaingon, kinisiyapagaisiponngaiwitdidtosaginghariansalangit.” (Mt. 5:19)?

Siyakinsanaghatagsa Israel sabalaodusabnagpamatuodniini. SiyanagsaysayngaangmgaSugodidtosa Sinai maorasagihaponalangsaIyangmgasumusunod. Konadunayusangamagsulaysapaglapaskanila, siyadilimakasulodsaGinghariansaLangit.

slide4

PAGPATAY UG KASUKO

“Apansultihankokamo, ngabisankinsangamasukobatoksaiyangigsoon, mahiagumnasahukmanan; ugbisankinsangamoingon, `Kuwanggolka!` mahiagumsa Sanhedrin; ugbisankinsangamoingon, `Boangka!` mahiagumsainfiernongakalayo.” (Mateo 5:22)

Ngano man si Jesus nag-ingonngaangpagkasukosusamasapagpatayogtawo? (tan-awaLeviticu 19:17)

“AngespiritosakasilagugpanimalusnagsugodkangSatanas, ugmaoynakaingonngadtosakamatayonsaAnaksa Dios. Bisankinsangamaghambinogkasal-anan o pagkamalditomaoypaghambinsasusamangaespirito, ugangbunganiinimaongangadtosakamatayon.”

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 51)

Angkasukobadiliangayansapagsimbasa Dios? (tan-awa Mateo 5:23-24)

slide5

PANAPAW UG PANAGBULAG

“Apansultihankokamo, ngabisankadtongmagatan-awgbabayeubansapagkaibogkaniya, nakapanapawnakaniyadihasasulodsaiyangkaugalingongkasingkasing.” (Mateo 5:28)

Unsay kalahiantalisasamakasasalangahunahunaugangbuhatsapagpakasala?

Unsaonnatosapagsabotkiningamgapulong, “Busa, konangimong too ngamatamaoangmakaingonkanimosaimongpagpakasala, lugitaugisalibaykini?” (Mt. 5:29)

Si Jesus nagtambagkanatosapagbuhatsabisanunsangabutangngaatonggikinahanglansapagbuhataronsapagpahunongnianangmakasasalangkahiligankonbuotnatongamosulodsaGingharian. Pananglitan, pagpangitaoglahingaagianansapagbuhat, o paghunongsamakasasalangakadugtongan. Angwalaykataposanngaganansyanagalampas pa satemporaryongakalipay.

slide6

MGA PANUMPA

“Apanmagaingonakokaninyo, Ayawgayudkamopagpanumpa… Apananginyongsultihimoalamangnga `0o` o `Dili. Kay bisanunsangakapinnaniininagagikansadautan.” (Mateo 5:34 unangbahin, 37)

What’s the connection between “you shall not steal, nor deal falsely, nor lie to one another” and “you shall not swear by My name falsely” (Leviticus 19:11-12)?

Unsay kadugtungantalisa “dilikamangawat, nimangilad, nisapagpamakaksamatagusa” ugsa “dilinimoipanumpaangAkongngalansapanghimakak” (Leviticu 19:11-12)?

“Usakapaniplat, usakapulong, bisan pa angtonosatingog, mahimonghinungdanonubanangbakak. Bisan pa angmgakamatuoranmahimongnasultiingonsapaghatudogusakabakakngaimpresyon. Ug “bisanunsangalabaw pa” sakamatuoran, “kiniiyasadautan.””

DILI KA MAMAKAK

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 68)

slide7

AngmgaJudiyonakasabotsaikatulokasugoingonngapagdumilisapagpasipalangapaggamitsangalansa Dios; apansilanaghunahunasailangkaugalingonngagawasnonsapaghimooglaingmgapanumpa. Angpagpanumpasagadtaliwalakanila. PinaagikangMoisessilagidid-ansapagpanumpasapanghimakak, apan aduna silaydaghanngamgapamaagisapag-ipsotsailangkaugalingongikansaobligasyonngagipatumanpinaagisapanumpa. Walasilanahadloksapakiglambigitdihakonunsagayudangpasipala, ni mikulogikansapagpamakak basta lamangkinimatabonanpinaagisamgapaglikaylikayngateknikalidadsabalaod.

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 66)

slide8

Si Jesusnagkondenasailangmgabinuhatan, nagbandilyosailangkustombresapagpanumpa, maoypaglapassasugosa Dios. Pero angatongManluluwaswalanagdumilisapaggamitsapanumpasahusgado, diinang Dios gitawagsamaligdong, sapagsaksinianakonunsaanggisultimaoykamatuoranugwalanaylainapanangkamatuoran. Si Jesus mismo, saIyangbestaatubangansaSanhedrin, walamibalibadsapagsaksiilalumsapanumpa.

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 66)

slide9

MGA PANIMALUS UG PAGHIGUGMA SA IMONG MGA KAAWAY

“Apanmagaingonakokaninyo. Ayawninyopagsukliangtawongdautan. Hinonoa, kon may mosagpakanimosa too mong aping, itahanmokaniyaangpikasusab.” (Mateo 5:39)

Si Jesus wala misupak sa iyang kaugalingon. Ngano man nga giasoyan Niya si Moises nga kita kinahanglan manimalos (“Mata sa mata” Ex 21:14) ug unya gisultihan kita Niya nga kinahanglan itahan mo ang pikas usab?

Gitumanbanimoanggisugoni Jesus sa Mateo 5:39-44?

slide10

“AngmgaJudiyo nag-ugtassapag-ugmadsapagkab-utsakahingpitanpinaagisailangmgakaugalingongpaningkamot, ugsilanapakyas. Si Cristo nagsultinangdaankanilangaangilangpagkamatarungdilimakasulodsaginghariansalangit. KaronSiyanagatumbokngabatonanangbatasansapagakamatarungniadtongtananngamosulodsalangit.

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 77)

slide11

Latas sakatibuokansa Wali didtosaBungtodSiyanagahulagwaysamga bunga niini, ugkaronsa usa kalinyaSiyanagtumboksatinubdanniiniugsakinaiyahanniini: Magmahingpitingonngaang Dios hingpit. Apanangbalaodmaoyhuladsakinaiyasa Dios. Tan-awadihasainyonglangitnongAmahanang usa kahingpitngapagpadayagsamgaprinsipyodiinmaoypatukoranansaIyangkagamhanan.”

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 77)