realizacja program w profilaktycznych i zdrowotnych za 2011 rok
Download
Skip this Video
Download Presentation
Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2011 rok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2011 rok - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2011 rok. W 2011 roku realizowano, przyjęte Uchwałą Nr IV/17/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010 r. następujące programy zdrowotne:. „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2011 rok' - deron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
W 2011 roku realizowano, przyjęte Uchwałą Nr IV/17/10Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010 r. następujące programy zdrowotne:
badania przesiewowe profilaktyka schorze sutka u kobiet

„Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet”

Realizator programu - Centrum Medyczne „STOMADENT” w Bolesławcu.

Program „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” był uzupełnieniem programu finansowanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia i pozwolił na objęcie bezpłatnymi badaniami kobiety od 40 do 50 lat oraz kobiety powyżej 69 lat.

W ramach tego programu były wykonywane:

- mammografia piersi wraz z instruktażem samobadania piersi,

- opis zdjęcia mammograficznego,

- USG piersi.

W okresie realizacji programu, tj. od 24 lutego do 20 grudnia 2011 r., badania mammograficzne wykonało 266 kobiet, 86 kobiet wykonało badanie USG piersi.

Do dalszej diagnostyki, poza programem, skierowano 6 pacjentek. W pozostałych przypadkach wykluczono zmiany nowotworowe, zalecono comiesięczne samobadania kontrolne oraz badania kontrolne USG za 6 miesięcy.

Kwota przeznaczona na badania zgodnie z zawartą umową - 30.000 zł

Wydatkowano kwotę - 26.910 zł, tj. 90%

profilaktyka chor b wzroku u dzieci

"Profilaktyka chorób wzroku u dzieci"

Realizatorem programu był Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „BIOMED” w Bolesławcu ul. Piaskowa 15.

Zgodnie z zawartą umową, podmiot realizujący program zobowiązany był do przeprowadzenia wśród rodziców dzieci pogadanki uświadamiającej cel, jakiemu ma służyć program, wykonania u dzieci z klas I uczęszczających do bolesławieckich publicznych szkół podstawowych badania ostrości wzroku, badania komputerowego wad wzroku, dna oka oraz ukierunkowania rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Do badań zgłosiło się 282 uczniów, tj. 82,2% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas I.

W 68 przypadkach stwierdzono wady wzroku.

Program realizowany był od kwietnia do czerwca 2011 r.

Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 4.512 zł, tj. 100%.

program zdrowotny profilaktyka pr chnicy u dzieci
Program zdrowotny „Profilaktyka próchnicy u dzieci”

Realizatorem programu był Zespół Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Władysława Grabskiego 19, Legnica.

Zgodnie z zawartą umową, podmiot realizujący program zobowiązany był do dokonania przeglądu stanu jamy ustnej – oceny stanu uzębienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność zmian próchniczych i wad zgryzu (diagramy zębowe) u dzieci z klas II uczęszczających do bolesławieckich publicznych szkół podstawowych oraz ukierunkowania rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Do badań zgłosiło się 266 uczniów, tj. 84% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas II.

W 28 przypadkach stwierdzono próchnicę zębów stałych, a w 89 przypadkach stwierdzono konieczność leczenia ortodontycznego.

Program realizowany był od marca do czerwca 2011 r.

Kwota przeznaczona na badania zgodnie z zawartą umową - 4.000 zł.

Wydatkowano kwotę - 3.982 zł, tj. 99%

badania przesiewowe wad postawy i ko czyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym

„Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym”

Realizator programu Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp z o. o. w Bolesławcu.

W ramach tego programu przebadano dzieci w wieku trzech i sześciu lat przy użyciu specjalistycznych narzędzi pomiarowych.

Każde przebadane dziecko otrzymało zaświadczenie (kartę badania) z informacją o istniejących wadach kończyn dolnych i postawy. Karty te opiekunowie grup przekazali rodzicom. Opiekunowie grup, jak i rodzice na podstawie zawartych informacji w karcie zostali ukierunkowani w zakresie dalszego postępowania z przebadanym dzieckiem w razie występowania jakiejkolwiek wady.

Przebadano 431 dzieci, tj. 81% w stosunku do ogólnej liczby dzieci 3 i 6 letnich. Nieprawidłowości stwierdzono u 255 dzieci, tj. 59%, z czego 136 u dzieci trzyletnich oraz 119 u dzieci sześcioletnich.

Termin realizacji od listopada do grudnia 2011 r.

Kwota przeznaczona na badania zgodnie z zawartą umową - 13.700 zł.

Wydatkowano kwotę - 11.206 zł, tj. 81%

slide13
Ponadto, w drodze otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego, wyłoniono realizatorów następujących zadań z zakresu ochrony zdrowia:
zawody pierwszej pomocy

„Zawody pierwszej pomocy”

ZR PCK realizował zadanie pn. „Zawody pierwszej pomocy” w ramach którego zorganizowano etap rejonowy Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy, nieprofesjonalnych zespołów młodzieżowych.

Na utworzonych czterech stacjach urazowych młodzież wykazywała się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy, a na stacji „Testy” z wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. W mistrzostwach udział wzięło 8 zespołów pięcioosobowych.

Planowany, w ramach zawodów „Bieg uliczny”, odbył się podczas Festynu PCK w dniu 7 maja 2011 r.

Środki finansowe w wysokości 500 zł wykorzystano w 100%.

Termin realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową, od 14 kwietnia 2011 r. do 7 maja 2011 r.

slide15

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia kulturalno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych realizowało zadanie pn. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia rehabilitacyjno-kulturalne dla osób niepełnosprawnych”.

W ramach tego zadania na turnusy rehabilitacyjne wyjechało łącznie 191 osób niepełnosprawnych.

Ze środków Gminy Miejskiej dofinansowano opłaty za przejazd na turnusy.

50 osób korzystało z dofinansowania zajęć na krytym basenie.

Planowane środki finansowe na wsparcie tego zadania - 2.250 zł wykorzystano w 100%.

Termin realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową, od 5 stycznia do 30 listopada 2011 r.

profilaktyka walki z rakiem piersi niesienie pomocy kobietom po mastektomii

„Profilaktyka walki z rakiem piersi – niesienie pomocy kobietom po mastektomii”

Bolesławiecki Klub „Amazonek” realizował zadanie „Profilaktyka walki z rakiem piersi – niesienie pomocy kobietom po mastektomii”.

Z ćwiczeń zapobiegających obrzękowi limfatycznemu oraz zajęć z nauki automasażu kończyny górnej skorzystały 23 kobiety.

Planowane środki finansowe na wsparcie zadania - 2.250 zł. Wykorzystano 2.000 zł, tj. 89%.

Zadanie realizowane było w ciągu II półrocza 2011 r.

slide17
W roku 2011 w ramach realizacji zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii realizowano następujące programy profilaktyczne:
harcerze m wi nie nikotynie alkoholowi narkotykom
„HARCERZE MÓWIĄ NIE NIKOTYNIE, ALKOHOLOWI, NARKOTYKOM”

Związek Harcerstwa Polskiego realizował program

„HARCERZE MÓWIĄ NIE NIKOTYNIE, ALKOHOLOWI, NARKOTYKOM”.

Program adresowany był do dzieci i młodzieży zrzeszonej w związku oraz tych osób, które uczestniczyły sporadycznie w harcerskich przedsięwzięciach.

Celem programu było poszerzenie działalności opartej na metodyce harcerskiej o treści służące przeciwdziałaniu sięgania po środki zmieniające świadomość, wdrażanie dbałości o własne zdrowie i godne kierowanie swoim życiem.

Programem objęto ok. 250 osób.

Planowane środki w wysokości 8.000 zł przekazano w 100 %.

Zadanie realizowanow ciągu całego 2011 roku.

stop demoralizacji
„Stop! Demoralizacji”

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy - Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu realizował działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii p.n. „Stop! Demoralizacji”.

Realizacja programu polegała na całorocznej pracy indywidualnej i grupowej z uczestnikami Hufca Pracy.

Praca z młodzieżą opierała się na budowaniu poprawnych relacji interpersonalnych, poznawaniu siebie, edukacji na temat zagrożeń związanych z używaniem środków zmieniających świadomość. Działania psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne połączono z aktywnym wypoczynkiem, którego założeniem było promowanie zdrowego stylu życia.

Ze sprawozdania częściowego wynika, że programem objęto ok. 120 osób, członków OHP.

Planowane środki w wysokości 3.000 zł przekazano w 100 %.

Zadanie realizowano w ciągu całego 2011 roku.

sportowe soboty 2011
„SPORTOWE SOBOTY 2011”

Program „SPORTOWE SOBOTY 2011” realizowany pod hasłem "Żyj aktywnie i zdrowo" poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych z elementami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki i problemów uzależnień.

Program adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Cele programu to m.in.:

organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w formach alternatywnych do środków zmieniających świadomość, Internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych,

poprawa kondycji fizycznej poprzez regularne zajęcia sportowe i rekreacyjne,

poprawa i kompensacja wad rozwojowych,

sportowe soboty 2011 c d
„SPORTOWE SOBOTY 2011” c.d.

- przekazanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień, w tym wskazywanie niekorzystnego wpływu używek na sprawność fizyczną i wydolność organizmu oraz przeciwdziałanie zjawiskom ryzykownym (palenie tytoniu, używanie alkoholu i środków psychoaktywnych, zachowania agresywne i przestępcze, ucieczki z domu i uczestnictwo w subkulturach o negatywnych wpływach wychowawczych),

W ramach programu przeprowadzono 581 godzin zajęć skierowanych do ok.150 uczniów w każdej ze szkół.

Na realizację działań wykorzystano 32.000 zł.

Zadanie realizowane było w ciągu całego 2011 r. przez nauczycieli z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

yj aktywnie
„ŻYJ AKTYWNIE”

Program „ŻYJ AKTYWNIE” - adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych, środowisk abstynenckich i ogółu społeczności lokalnej.

Cele programu to m.in..:

organizacja czasu wolnego mieszkańcom Bolesławca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w formach alternatywnych do środków zmieniających świadomość, Internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych,

przekazanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień,

uświadamianie zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

rozwijanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych emocji i uczuć,

uwrażliwianie na wszechobecność w życiu codziennym przejawów przemocy (zachowania agresywne) oraz ukazywanie zachowań alternatywnych,

działania prewencyjne wobec dzieci z rodzin niedostosowanych, zagrożonych patologiami, a także przemocą w rodzinie,

wykreowanie „mody na sport”.

yj aktywnie c d
„ŻYJ AKTYWNIE” c.d.

W ramach programu przeprowadzono m.in.:

Bolesławiecki Maraton Rowerowy Rodzin i Stowarzyszeń Abstynenckich - udział czynny 154 osób, udział bierny ok. 500 osób;

- Dolnośląskie Biegi Abstynentów - udział czynny 225 osób, udział bierny - ok.600 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 850 osób;

- festyn „Na zdrowie - żyj aktywnie i zdrowo” - udział czynny 320 osób, udział bierny (rodzice, kibice, widzowie) ok. 500 osób;

- zajęcia rekreacyjno - sportowe „Aktywne ferie - ferie bez nudy”- cykl imprez stanowiących alternatywny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież - udział czynny 1689 osób, udział bierny (rodzice, kibice, ) ok. 150 osób;

Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych - udział wzięło 108 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami,

Sportowe wakacje - wakacje bez nudy - udział czynny 4230 osób, udział bierny ok. 1800 osób;

festyn „Pożegnanie wakacji”- impreza sportowo - rekreacyjna z elementami edukacyjnymi- udział czynny 118 osób, udział bierny ok. 40 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 230 osób;

yj aktywnie c d1
„ŻYJ AKTYWNIE” c.d.

Zimową Spartakiadę Świetlic Środowiskowych - udział wzięło 108 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami,

zajęcia rekreacyjno - sportowe z elementami edukacyjnymi na basenie krytym skierowane do dzieci i młodzieży ze świetlic profilaktyczno-środowiskowych (w bloku „wiosennym”) – w zajęciach stałych z instruktorami i trenerami pływania wzięło udział 325 osób (przeciętnie 14 osób);

działania pn. „Weekend z profilaktyką - profilaktyka bez granic”- w tym m.in.: blok sportowy połączony z otwarciem sezonu letniego i rozpoczęciem wakacji; blok rekreacyjno - profilaktyczny połączony z działaniami związanymi z promocją zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz działaniami profilaktyki uzależnień i akcją informacyjno - edukacyjną - udział czynny łącznie 2830 osób, udział bierny ok. 1100 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 2500 osób.

Na realizację działań wykorzystano 60.000 zł.

Zadanie realizowano od lutego do grudnia 2011 r.

Program zajęć rekreacyjno - sportowych na basenie krytym z elementami edukacyjnymi dofinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów”.

Realizatorem programu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

slide25
Ponadto w ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011 zorganizowano między innymi:
slide26
zajęcia terapeutyczne w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików, celem zatrzymania choroby alkoholowej w określonych jej stadiach, wyposażenie osób uczestniczących w zajęciach w umiejętności radzenia sobie z „głodem alkoholowym”, a w przypadku osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, zdobycia umiejętności radzenia sobie ze stresem w związku z życiem w rodzinie obarczonej problemem alkoholowym.

Przeprowadzono 851 godzin zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami rodzin.

Realizatorem był Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

W roku 2011 z porad i leczenia w placówce skorzystały 324 osoby uzależnione i 45 osób – członków rodzin z problemem alkoholowym. Pacjenci skorzystali z konsultacji indywidualnych, wizyt diagnostycznych lekarskich (psychiatryczne, psychologiczne), zajęć psychoterapeutycznych.

Na realizację działań wykorzystano 25.530 zł.

Zadanie realizowano od stycznia do grudnia 2011 r.

slide27
pracę Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Narkomanii przy ul. Widok 1b.

Punkt działał trzy razy w tygodniu: wtorek i piątek w godz. 17.00 – 19.00 oraz środę w godz. 8.00 -11.00. Główne działania w punkcie to: konsultacje i informacje, wstępna diagnoza uzależnienia, rozmowa terapeutyczna, umówienie na detoksykację.

Realizatorem było Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem”. Koszt 10.000 zł.

Zadanie w trakcie rozliczania;

działania w świetlicach profilaktyczno - środowiskowych funkcjonujących:

- przy szkołach (MZSz nr 2; SP3; SP4; MZSz nr 3 - GS nr 3) koszt 66.290 zł,

- przy parafiach – koszt 123.000 zł

- oraz prowadzonej przez Klub „TOP” - koszt 27.000 zł.

ad