Izglītības
Download
1 / 10

Izgl?t?bas kvalit?tes valsts dienesta paveiktais 2013.gada 1.pusgad? Inita Juh??vi?a vad?t?ja - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Izglītības kvalitātes valsts dienesta paveiktais 2013.gada 1.pusgadā Inita Juhņēviča vadītāja 09.09.2013 . Kvalitātes dienesta darbības mērķis. Nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izgl?t?bas kvalit?tes valsts dienesta paveiktais 2013.gada 1.pusgad? Inita Juh??vi?a vad?t?ja' - dermot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Izgl t bas kvalit tes valsts dienesta paveiktais 2013 gada 1 pusgad inita juh vi a vad t ja

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

paveiktais

2013.gada 1.pusgadā

Inita Juhņēviča

vadītāja

09.09.2013.


Kvalit tes dienesta darb bas m r is
Kvalitātes dienesta darbības mērķis

 • Nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā


2013 gada sasniedzamie rezult ti
2013.gada sasniedzamie rezultāti

 • Pilnveidot izglītības iestāžu darbības kvalitātes vērtēšanas procesu

 • Uzlabot izglītības kvalitātes monitoringam nepieciešamās informācijas pieejamību un analīzi

 • Samazināt tiesību pārkāpumus izglītībā

 • Pastiprināt atbalstu un sadarbību ar visām izglītības jomā iesaistītajām pusēm

 • Mazināt administratīvo slogu un veicināt skolu patstāvību


Pilnveidot izgl t bas iest u darb bas kvalit tes v rt anas procesu
Pilnveidot izglītības iestāžu darbības kvalitātes vērtēšanas procesu

 • Definēti kritēriji (izglītības kvalitātes indikatori) akreditācijas piešķiršanai bez ekspertu komisijas, prezentēti Akreditācijas komisijā un LIVA sanāksmē, diskusijas ar sadarbības partneriem turpinās septembrī un oktobrī, līdz 1.novembrim MK noteikumu Nr.852. grozījumu projekts.

  • 07.08.2013. stājās spēkā grozījumi IL, kas paredz MK noteikt kārtību un kritērijus izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanai - 2013.g. sākumā sniedzām priekšlikumus IZM darba grupā, diskusijas ar sadarbības partneriem uzsākam 4.septembrī, līdz 1.novembrim MK noteikumu Nr.852. grozījumu projekts.

 • ESF projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” iekļauta aktivitāte EQAVET rādītāju iekļaušanai profesionālās izglītības iestāžu darbības kvalitātes vērtēšanā - 1.posmā diskusijas ar sociālajiem partneriem līdz 28.02.2014. (notikušas 3 diskusijas NEP), kritēriju iestrāde MK noteikumos līdz 31.12.2014.

 • Noorganizēti 6 akreditācijas ekspertu kursi, t.sk. nozaru ekspertu pārstāvjiem, 3 plānoti oktobrī un novembrī.

 • 2013./14.m.g. akreditācijas procesā pastiprināti tiks vērtēta dabaszinību mācību priekšmetu mācīšanas kvalitāte izglītības iestādēs.


Uzlabot izgl t bas kvalit tes monitoringam nepiecie am s inform cijas pieejam bu un anal zi
Uzlabot izglītības kvalitātes monitoringam nepieciešamās informācijas pieejamību un analīzi

 • Regulāri apzināti obligātā izglītības vecumā esošie bērni, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā, un veiktas atbilstošas darbības problēmu risināšanai – 25.01.2013. publiskots IKVD mājas lapā un IZM iesniegts ziņojums par situāciju 2012.g.; nereģistrēto bērnu saraksts iesniegts VBTAI; 4 reizes gadā IKVD lūdz pašvaldības aktualizēt informāciju VIIS, par rezultātiem informēta Saeima.

 • Ziņojums par kultūras un audzināšanas pasākumiem un skolēnu vecāku iesaisti skolas pārvaldīšanā – 09.04.2013. publiskots IKVD mājas lapā, iesniegts IZM, prezentēts Saeimas Valstiskās audzināšanas apakškomisijā.

 • Ziņojums par sociālo un humanitāro mācību priekšmetu pedagogu kapacitāti– 07.06.2013. publiskots IKVD mājas lapā, iesniegts IZM, visām skolām, kur pedagogu izglītības neatbilda, nosūtītas vēstules, veikta uzraudzība.

 • Sagatavota analītisku datu kopa par izglītības programmu licencēšanas tendencēm 2010.-2012.gadā–09.09.2013. publiskots IKVD mājas lapā.

 • Informatīvais ziņojums par iesniegumu izskatīšanas rezultātiem 2012. gadā– 12.04.2013. publiskots IKVD mājas lapā.

 • Veikts akreditācijas ekspertu ieteikumu izpildes monitorings un sagatavots ziņojums – 09.09.2013. publiskots IKVD mājas lapā.


Samazin t ties bu p rk pumus izgl t b
Samazināt tiesību pārkāpumus izglītībā nepieciešamās informācijas pieejamību un analīzi

Veikts preventīvais darbs:

 • mājas lapā sniegti ieteikumi un skaidrojums par aktuāliem jautājumiem, t.sk. par normatīvo aktu piemērošanu – IKVD mājas lapas sadaļas “Tiesību aizsardzība izglītībā” apakšsadaļā “Atbalsts skolvadībā” publicēta informācija, t.sk. informatīvais materiāls izglītības iestādes rīkojumu izdošanai, par izglītības iestādes vadītāja aizvietošanu izglītojamo vasaras brīvlaikā, par speciālās izglītības programmu īstenošanu u.c.

 • dalība novadu izglītības iestāžu vadītāju semināros

  2013.gada 1.pusgadā Kvalitātes dienests piedalījās 6 vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem organizētajos semināros, 1 augstākās izglītības iestādes organizētajā seminārā

 • sadarbībā ar VBTAI dalība Konsultāciju dienās pašvaldībās

  2013.gada 1.pusgadā Kvalitātes dienests piedalījās 2 VBTAI organizētajās Konsultāciju dienās pašvaldībās.

 • dalība NVA organizētajās pārbaudēs un atbalsts pedagogu atlases procesā

  2013.gada 1.pusgadā Kvalitātes dienests piedalījās 5 NVA organizētajās pārbaudēs.

 • komunikācija masu medijos par izglītības kvalitātes un tiesiskuma jautājumiem

  Notiek regulāra komunikācija ar masu medijiem, sniedzot gan Kvalitātes dienesta viedokli par aktuāliem jautājumiem, gan arī informāciju par Kvalitātes dienesta darbību, t.sk. veiktajām pārbaudēm un pieņemtajiem lēmumiem, t.sk. par Mālpils vidusskolā un Jaunjelgavas vidusskolā veiktās pārbaudes rezultātiem, par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrāciju u.c.


Izgl t bas kvalit tes valsts dienesta paveiktais 2013 gada 1 pusgad inita juh vi a vad t ja

Iesniegumu izskatīšana nepieciešamās informācijas pieejamību un analīzi

 • Saņemti un izskatīti 277 iesniegumi no 320 iesniedzējiem;

 • 277 iesniegumos minēts 571 problēmjautājums/gadījums;

 • Par 144 jautājumiem iesniedzējiem sniegts skaidrojums un/vai vispārēja informācija par normatīvo aktu atbilstošu piemērošanu;

 • Izskatot 427 jautājumus (no 571 jautājuma):

  • 226 jautājumos minētā informācija par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem apstiprinājās;

  • 201 jautājumā – neapstiprinājās.

  • Veikta 61 pēcpārbaude par pārbaudes aktā uzdotā izpildi, kā rezultātā izglītības iestāžu darbībā tika novērstas pārbaudes laikā konstatētās normatīvo aktu neatbilstības.


Pastiprin t atbalstu un sadarb bu ar vis m izgl t bas jom iesaist taj m pus m
Pastiprināt atbalstu un sadarbību ar visām izglītības jomā iesaistītajām pusēm

 • Izstrādāti metodiskie materiāli ārpus formālās izglītības iegūtās kompetences novērtēšanai - oktobris

 • Noorganizēts seminārs deleģētajām izglītības iestādēm par aktualitātēm ārpus formālās izglītības atzīšanas procesā – maijs

 • Sagatavota un publiskota aktuāla informācija izglītības iestādēm par akreditācijas jautājumiem – aprīlis

 • Dalība Nozaru ekspertu padomju darbā – vismaz reizi mēnesī

 • Piešķirts Nacionālā kontaktpunkta statuss EQAVET sadarbības tīklā – MK 23.04.2013. noteikumos Nr.255 «Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums» iekļauts uzdevums koordinēt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

 • IKVD mājas lapā izveidota apakšsadaļa “Padomi izglītojamajiem un vecākiem”.

 • Nodrošināta atgriezeniskā saikne no skolām un vecākiem par problēmjautājumu risināšanu - IKVD mājas lapā sadaļā “Jūsu viedoklis” ievietotas divas aptaujas anketas par saņemtā pakalpojuma kvalitāti un veikto pārbaudi.


Mazin t administrat vo slogu un veicin t skolu patst v bu
Mazināt jomā iesaistītajām pusēmadministratīvo slogu un veicināt skolu patstāvību

 • Sagatavota izglītības iestāžu reģistrācijas, akreditācijas un izglītības programmu licencēšanas, akreditācijas funkcijas īstenošana VIIS – decembris

 • Optimizēts administratīvais process izglītības programmu licencēšanā (grozījumi normatīvajos aktos) – augusts

 • Publiskots metodisks materiāls pedagoga privātprakses uzsākšanai, kas paredz mazināt administratīvo slogu, sagatavojot, iesniedzot un izskatot pedagoga privātprakses uzsākšanas dokumentus – 2013.gada janvārī tika sagatavots metodisks materiāls par pedagoga privātprakses uzsākšanu, sertifikāta saņemšanu, īstenojamo izglītības programmu, komisiju un buklets “Pedagoga privātprakses uzsākšana”, kas ir publicēti IKVD mājas lapā sadaļā Pedagoga privātprakse un Publikācijas.


B rnu uzraudz bas pakalpojuma sniedz ju re istr cija
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācija jomā iesaistītajām pusēm

 • Kvalitātes dienesta pārstāvji piedalās MK 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” izstrādē – aprīlis -jūnijs;

 • BUPS reģistrācijas uzsākšana un reģistra uzturēšana– ar 1. septembri. No 2015.gada BUPS reģistrācija notiks Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) vidē;

 • Divas amata vietas BUPS reģistrācijai – ar 1. septembri;

 • Kvalitātes dienesta tīmekļa vietnē izveidota sadaļa “Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācija” – augusts;

  Komunikācija par BUPS, informācijas sniegšana interesentiem – regulāri.