hospod rska politika ako determinant mana rskeho rozhodovania n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hospod árska politika ako determinant manažérskeho rozhodovania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Hospod árska politika ako determinant manažérskeho rozhodovania - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Hospod árska politika ako determinant manažérskeho rozhodovania. Ing. Alexander Ferianc. Obsah. Modely ovplyvňovania manažérskeho rozhodovania. Hospodárska politika. Ovplyvnenie rozhodovania HP. Nástroje HP a ich rozdelenie. Ďalší postup. Manažérske rozhodovanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hospod árska politika ako determinant manažérskeho rozhodovania' - dermot


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hospod rska politika ako determinant mana rskeho rozhodovania

Hospodárska politika ako determinant manažérskeho rozhodovania

Ing. Alexander Ferianc

obsah
Obsah

Modely ovplyvňovania manažérskeho rozhodovania

Hospodárska politika

Ovplyvnenie rozhodovania HP

Nástroje HP a ich rozdelenie

Ďalší postup

Manažérske rozhodovanie

hlavn cie dizerta nej pr ce
Hlavný cieľ dizertačnej práce

Navrhnúť model informačných tokov v podniku tak, aby sa zvýšila kvalita manažérskeho rozhodovania využitím makroekonomických ukazovateľov a overiť tento model v konkrétnom podniku.

proces mana rskeho rozhodovania

Vymedzenie problému a stanovenie cieľov

diagnostická fáza

Rozbor informácií a podkladov

popisná časť

analytická fáza

Stanovenie variantov

Stanovenie kritérií

optimalizačná fáza

Stanovenie dôsledkov variantov

Hodnotenie a výber variantu

ROZHODNUTIE

časť riešenia

realizačnáfáza

Realizácia zvoleného variantu

a kontrola výsledkov

Proces manažérskeho rozhodovania

Zdroj: Hittmár, MANAŽMENT. 2006, s.132

proces mana rskeho rozhodovania1
Proces manažérskeho rozhodovania

Rozbor informácií a podkladov

diagnostická fáza

Stanovenie alternatív

analytickáfáza

rozhodovanie pod a postoja k riziku
Rozhodovanie podľa postoja k riziku

Rozhodovanie za istoty

Zmenšenie rizika

Rozhodovanie za rizika

Rozhodovanie za neurčitosti

hospod rsko politick rozhodovanie
Hospodársko-politické rozhodovanie

Analýza prostredia

Formulácia cieľov, kritérií a variantov

Rozhodovanie

Realizácia rozhodnutia a kontrola

hospod rska politika
Hospodárska politika
 • trvalý hospodársky rast,
 • stabilita cien,
 • udržiavanie nízkej miery nezamestnanosti,
 • vyrovnaná platobná bilancia.

Monetárna

Nástroje

Fiškálna

Ciele

Zahranično- obchodná politika

Ciele hospodárskej politiky:

n stroje hospod rskej politiky
Nástroje hospodárskej politiky

úverové limity

povinné vklady

pravidlá likvidity

Priame

Monetárna

Fiškálna

ZOP

diskontná sadzba

povinné minimálne rezervy

reeskontné sadzby a úvery

Nepriame

poistenie v nezamest.

štátny výkup prebytkov

Automatické stabilizátory

daňové sadzby

vládne výdavky

Zámerné opatrenia

clá

dovozné prirážky

kvóty

technické limity

Liberalizmus

Protekcionizmus

mikroekonomick dopady realiz cie n strojov hospod rskej politiky
Mikroekonomické dopady realizácie nástrojov hospodárskej politiky

Reštrikcia

Fiškálna

reštriktívna

Monetárna

expanzívna

Fiškálna

expanzívna

Monetárna

reštriktívna

Realizácia vysoko efektívnych invest. zámerov

Zníženie objemu výroby

Zmena odbytových trhov

Zníženie spotreby domácností

Nižší objem výroby

Výroba inferior. statkov

Expanzia

Realizácia plánovaných projektov

Zvýšenie cien výrobkov

Zvýšenie spotreby domácností

Zvýšenie cien výrobkov

model ovplyv ovania mana rskeho rozhodovania pri stanoven variantov
Model ovplyvňovania manažérskeho rozhodovania pristanovení variantov

v1 v2 v3 ... vn

Varianty

Množina variantov

Z

K

ax

hypot zy
Hypotézy
 • H1: 80% manažérov sa rozhoduje na základe podobných rozhodnutí, ktoré uskutočnili v minulosti.
 • H2:80% manažérov je pri rozhodovaní ovplyvnených opatreniami hospodárskej politiky.
 • H3:Pri viac ako 50% procesov manažérskeho rozhodovania existuje priestor pre efektívnejšie pôsobenie nástrojov HP.
n stroje na potvrdenie vyvr tenie hypot z
Nástroje na potvrdenie/vyvrátenie hypotéz
 • Výskum uskutočnený dotazníkovou formou
 • Analýzy vývoja zahraničných ekonomík v minulosti
 • Štatistický aparát
al postup
Ďalší postup
 • Realizovať a vyhodnotiť dotazníkový výskum.
 • Na základe výsledkov výskumu potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézy.
 • Na základe potvrdenia /vyvrátenia hypotéz zefektívniť proces manažérskeho rozhodovania zavedením informácií o použití nástrojov hospodárskej politiky do procesu manažérskeho rozhodovania.
 • Modelovať informačné toky rozhodovacieho procesu.
 • Verifikovať model v konkrétnom podniku.