Download
hospod rska politika ako determinant mana rskeho rozhodovania n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hospod árska politika ako determinant manažérskeho rozhodovania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hospod árska politika ako determinant manažérskeho rozhodovania

Hospod árska politika ako determinant manažérskeho rozhodovania

207 Views Download Presentation
Download Presentation

Hospod árska politika ako determinant manažérskeho rozhodovania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hospodárska politika ako determinant manažérskeho rozhodovania Ing. Alexander Ferianc

 2. Obsah Modely ovplyvňovania manažérskeho rozhodovania Hospodárska politika Ovplyvnenie rozhodovania HP Nástroje HP a ich rozdelenie Ďalší postup Manažérske rozhodovanie

 3. Hlavný cieľ dizertačnej práce Navrhnúť model informačných tokov v podniku tak, aby sa zvýšila kvalita manažérskeho rozhodovania využitím makroekonomických ukazovateľov a overiť tento model v konkrétnom podniku.

 4. Vymedzenie problému a stanovenie cieľov diagnostická fáza Rozbor informácií a podkladov popisná časť analytická fáza Stanovenie variantov Stanovenie kritérií optimalizačná fáza Stanovenie dôsledkov variantov Hodnotenie a výber variantu ROZHODNUTIE časť riešenia realizačnáfáza Realizácia zvoleného variantu a kontrola výsledkov Proces manažérskeho rozhodovania Zdroj: Hittmár, MANAŽMENT. 2006, s.132

 5. Proces manažérskeho rozhodovania Rozbor informácií a podkladov diagnostická fáza Stanovenie alternatív analytickáfáza

 6. Rozhodovanie podľa postoja k riziku Rozhodovanie za istoty Zmenšenie rizika Rozhodovanie za rizika Rozhodovanie za neurčitosti

 7. Manažérske rozhodovanie za rizika

 8. Hospodársko-politické rozhodovanie Analýza prostredia Formulácia cieľov, kritérií a variantov Rozhodovanie Realizácia rozhodnutia a kontrola

 9. Hospodárska politika • trvalý hospodársky rast, • stabilita cien, • udržiavanie nízkej miery nezamestnanosti, • vyrovnaná platobná bilancia. Monetárna Nástroje Fiškálna Ciele Zahranično- obchodná politika Ciele hospodárskej politiky:

 10. Nástroje hospodárskej politiky úverové limity povinné vklady pravidlá likvidity Priame Monetárna Fiškálna ZOP diskontná sadzba povinné minimálne rezervy reeskontné sadzby a úvery Nepriame poistenie v nezamest. štátny výkup prebytkov Automatické stabilizátory daňové sadzby vládne výdavky Zámerné opatrenia clá dovozné prirážky kvóty technické limity Liberalizmus Protekcionizmus

 11. Mikroekonomické dopady realizácie nástrojov hospodárskej politiky Reštrikcia Fiškálna reštriktívna Monetárna expanzívna Fiškálna expanzívna Monetárna reštriktívna Realizácia vysoko efektívnych invest. zámerov Zníženie objemu výroby Zmena odbytových trhov Zníženie spotreby domácností Nižší objem výroby Výroba inferior. statkov Expanzia Realizácia plánovaných projektov Zvýšenie cien výrobkov Zvýšenie spotreby domácností Zvýšenie cien výrobkov

 12. Model ovplyvňovania manažérskeho rozhodovania pri jeho vzniku

 13. Model ovplyvňovania manažérskeho rozhodovania pristanovení variantov v1 v2 v3 ... vn Varianty Množina variantov Z K ax

 14. Hypotézy • H1: 80% manažérov sa rozhoduje na základe podobných rozhodnutí, ktoré uskutočnili v minulosti. • H2:80% manažérov je pri rozhodovaní ovplyvnených opatreniami hospodárskej politiky. • H3:Pri viac ako 50% procesov manažérskeho rozhodovania existuje priestor pre efektívnejšie pôsobenie nástrojov HP.

 15. Nástroje na potvrdenie/vyvrátenie hypotéz • Výskum uskutočnený dotazníkovou formou • Analýzy vývoja zahraničných ekonomík v minulosti • Štatistický aparát

 16. Ukazovatele nástrojov hospodárskej politiky

 17. Ďalší postup • Realizovať a vyhodnotiť dotazníkový výskum. • Na základe výsledkov výskumu potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézy. • Na základe potvrdenia /vyvrátenia hypotéz zefektívniť proces manažérskeho rozhodovania zavedením informácií o použití nástrojov hospodárskej politiky do procesu manažérskeho rozhodovania. • Modelovať informačné toky rozhodovacieho procesu. • Verifikovať model v konkrétnom podniku.

 18. Ďakujem za pozornosť