Umusonga pneumonia
Download
1 / 12

UMUSONGA (Pneumonia) - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

UMUSONGA (Pneumonia). Ibikubiye mu kiganiro. Icyo ari cyo Uko yandura Ibimenyetso byayo Ingaruka zayo Kuyivura Kuyirinda. Icyo ari cyo. Umusonga ni indwara ifata mu bihaha igatuma udufuka duto dufasha mu kwakira umwuka mwiza tubyimba ntitubashe gukora neza .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UMUSONGA (Pneumonia)' - derick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Umusonga pneumonia

UMUSONGA (Pneumonia)


Ibikubiye mu kiganiro
Ibikubiye mu kiganiro

 • Icyoaricyo

 • Ukoyandura

 • Ibimenyetsobyayo

 • Ingarukazayo

 • Kuyivura

 • Kuyirinda


Icyo ari cyo
Icyoaricyo

 • Umusonganiindwaraifata mu bihahaigatumaudufukadutodufasha mu kwakiraumwukamwizatubyimbantitubashegukoraneza.

 • Ikunzekugaragazwan’umuriromwinshi, kubabara mu gituza, no kuburaumwuka.

 • Ibihahabigizwen’udufukaduto (alveoli) tuba twuzuyeumwukaiyoumuntumuzimaahumeka.

 • Iyo umuntuarwayeumusonga, utwodufuka tuba twuzuyemoamashyiraavanzen’amazi, bigatumaumuntuababara mu giheahumekakandintabashekwinjizaumwukamwiza.

 • Umusongauterwanazamikorobizitandukanye: bagiteri, virusi, fungi n’utundidukoko (parasites).

 • Niyondwaraihitanaabanabenshikuisi.


Icyo ari cyo1
Icyoaricyo

 • Raporoy’Umuryangompuzamahangawitakubuzima (OMS) igaragazakokuisiburimwakaabantubagerakuri 450,000,000 barwaraumusonga.  

 • Burimwakaabarenga 4,000,000 bapfabazizeumusonga. Abibasirwacyanen’abanan’abasaza.

 • Raporoya (oms) (2010 – 2011), igaragazakoindwaraz’ubuhumekerozifiteumwanyawambere mu zifataabantu mu Rwanda, kandiziza mu ndwara 3 zamberezihitanaabantubenshi.


Uko yandura
Ukoyandura

 • Umusonganiindwarayibasiracyaneabanywib’itabi, inzoga, n’abantubari mu bitaroby’umwihariko. Abayirwaracyaneniabagabokurushaabagore.

 • Yandurainyuze mu mwukaduhumeka; iyouhumetseumwukaw’umuntuufitemikorobiziwutera.


Ibimenyetso byayo
Ibimenyetsobyayo

Umuntuurwayeumusongaagaragazabimwe mu bimenyetsobikurikira:

- Inkororaizanaigikororwa

- Guhindaumuriro,

- Kumvaafiteimbehoagahindaumushyitsi,

- Guhumekerahejurukandivubavuba

- Kubabara mu gituza

- Gutaumutwe


Ibimenyetso byayo1
Ibimenyetsobyayo

 • Ibimenetsobikunzekugaragarakubana < 5 niumuriromwinshi, inkorora, guhumekavubavubacyangwakunanirwaguhumekaneza. Abanabarimunsiy’amezi 2 ntankororabakunzekugira.

 • Bimwe mu bimenyetsobyokurembani:

  • Uruhuruhindukaubururu,

  • Kunanirwakunywa no kugagara,

  • Kurukacyane

  • Ibitekerezobitarikumurongo

  • Ku banaimbavuzisan’izatebeyeimbere, kwanira

  • Kunanirwakurya

 • Ibibimenyetsobisabakoumurwayiagombaguhitaajyanwakwamugangabyihutirwa.


Kuyivura
Kuyivura

 • Ihutirekujyakwamugangaigiheubonyeibimenyetsobikomeye.

 • Kunywanezaimitinkukomugangayayikwandikiye

 • Kwitakumirirey’umurwayiumuhan’ibyokunywabihagije.


Kuyirinda
Kuyirinda

 • Uburyobwokuyirindabugizwen’urukingo, isukuy’ahodutuye, no kwivuzanezaizindindwara.

 • Urukingorw’umusongakubanarwatangiyegutangwa mu Rwanda kuva mu 2002


Kuyirinda1
Kuyirinda

 • Imiriremyizaniingenzikukoitumaumubiriugiraubudahangarwakundwara.

 • Konsagusaumwana mu mezi 6 byongeraubudahangarwabw’umubiriw’umwana; kandiniyoarwayentazaharacyane.

 • Kuryakenshiimbogan’imbuto (cyanecyaneizifitevitamini C: indimu, amacunga, imyembe, amatunda, ibinyomoro, …) byongeraubudahangarwabw’umubiri


Kuyirinda2
Kuyirinda

 • Gutura mu nzuirimoumwukauhagije (amadirishyamanini no kuyakingurakumanywaumwukamwizaukinjira)

 • Gutezaimbereimituriretwirindakuba mu cyumba/inzugitoaribenshi.

 • Kwirindakunywaitabi no kwegeraahobarinywa

 • Kwirindainzoga


1abateseronike 5 23
1abateseronike 5:23

imanay’amahoroibezerwose,kandimwebweubwanyun’umwukawanyun’ubugingon’umubiribyosebirindwe, bitazabahoumugayoubwoumwamiwacuyesukristoazaza.

Murakoze