ids a dopravn politika r pro obdob 2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
IDS a dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

IDS a dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

IDS a dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020. Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy IDS 2014 Žďár nad Sázavou. Strategické dokumenty. Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IDS a dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020' - denzel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ids a dopravn politika r pro obdob 2014 2020

IDS a dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020

Ing. Vít Sedmidubský

Odbor strategie

Ministerstvo dopravy

IDS 2014

Žďár nad Sázavou

strategick dokumenty
Strategické dokumenty
 • Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
  • Pro sektor doprava iniciativa „Evropa méně náročná na zdroje
 • Národní program reforem
  • Každoroční příspěvek ČR k plnění cílů Strategie Evropa 2020
  • Hlavní priority reformních opatření vlády
dopravn politika pro obdob 2014 2020
Dopravní politika pro období 2014 – 2020
 • vrcholový strategický dokument vlády pro sektor doprava
 • určuje hlavní zásady rozvoje
 • schválena usnesením vlády č. 449 ze dne 12. 6. 2013 včetně souhlasného stanoviska SEA
 • Analytická část – Vyhodnocení Dopravní politiky pro léta 2005 – 2013 v roce 2012 – předloženo vládě pro informaci 4.7.2012
 • Návrhová část - priority a opatření: určení gestora, způsobu financování a termínů
 • Implementační část - finanční nástroje, legislativní nástroje, návazné strategické dokumenty, monitoring – indikátory
 • rozpracování zásad a podrobného financování je dle jednotlivých oblastí řešeno v návazných sektorových dokumentech.
slide4

Návazné strategické dokumenty

 • Pro oblast dopravní infrastruktury a její financování(Dopravní sektorové strategie – dokončeno)
 • Pro oblast dopravní obslužnosti(Koncepce veřejné dopravy– v přípravě)
 • Pro oblast bezpečnosti silničního provozu (Národní strategie BESIP - dokončeno)
 • Pro oblast telematiky a moderních technologií(Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR – v přípravě)
 • Pro oblast nákladní dopravy a logistiky(Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů - dokončeno)
 • Pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit (v přípravě)
 • Pro oblast letecké dopravy(Koncepce letecké dopravy –v přípravě)
 • Pro oblast vodní dopravy (Koncepce vodní dopravy – v přípravě)
 • Pro oblast cyklistické dopravy (Národní strategie cyklistické dopravy - dokončeno)
 • Pro oblast přípravy výstavby tratí Rychlých spojení (v přípravě)
 • Pro oblast kosmických technologií (Národní kosmický plán - dokončeno)
 • Pro oblast energií v dopravě (Národní akční plán čisté mobility –v přípravě)

4

4 2 4 funk n syst m osobn dopravy
4.2.4 – Funkční systém osobní dopravy

Střednědobé dopravní plánování

eliminace hluchých zón na hranicích krajů + vertikální provázání,

plánování dopravní infrastruktury => hlavní požadavek EK na provázání s DSS2,

požadavek integrace a zavádění páteřního systému tam, kde dosud není,

podrobnější specifikace dopravního plánování v zákoně?

Tarifní integrace na regionální a krajské úrovni

Struktura objednávky

v rámci DP identifikována nutnost řešit problematiku pro střednědobý výhled,

navrženy možné varianty řešení => jeden z důvodů zpracovat Koncepci veřejné dopravy

Obnova vozidlového parku => OPD

Tržní prostředí ve veřejné dopravě, zejména na železnici

Srovnatelné podmínky napojení center celostátního významu do hlavních center státu

(Liberec, Karlovy Vary, Most, Jihlava, Zlín) => další téma pro Koncepci veřejné dopravy

4 2 4 opat en z pohledu organizace syst mu
4.2.4 – Opatření z pohledu organizace systému
 • Změnit strukturu objednávání veřejných služeb v osobní dopravě dle dokumentu Koncepce veřejné dopravya k tomu zajistit příslušnou legislativu.
 • Zajistit integrovaný tarif na úrovni krajů. Výši tarifů na úrovni krajů (resp. podobně i na celostátní úrovni) sjednat s ohledem na dělbu výnosových rizik i ve spolupráci s dopravci. Podpořit vznik smluv o vzájemném uznávání tarifu mezi dopravci.
 • Dopravní plány krajů odvíjet od celostátní objednávky.
 • Na úrovni MD ČR ve spolupráci s krajskými objednateli dále usilovat o integraci mezi dálkovou železniční dopravou a regionálním integrovanými dopravními systémy (v případě integrace tarifní v závislosti na ekonomických a technických možnostech).
 • Spolupracovat na vzájemné koordinaci regionálních integrovaných dopravních systémů.
 • Ve veřejné dopravě v následujícím období věnovat pozornost postupnému otevírání trhu ve všech druzích dopravy, řešení problematiky dopravního plánování, problematice financování veřejné dopravy a problematice integrovaných dopravních systémů včetně elektronického jízdného.
4 2 4 opat en z pohledu organizace syst mu1
4.2.4 – Opatření z pohledu organizace systému
 • Nastavit standardy služeb ve veřejné dopravě pro jednotlivé části veřejné dopravy příslušným objednatelem, smluvně zajistit naplnění těchto standardů a požadovat je při realizaci veřejné služby.
 • Zavádět alternativní systémy obsluhy méně osídlených území (autobus na zavolání a pod.).
 • Vytvořit celostátní elektronický standard karet užívaných v rámci jednotlivých IDS s cílem zajištění integrace veřejných služeb v celostátním rozsahu.
 • Provázat plánování dopravní obslužnosti a plánování rozvoje dopravní infrastruktury, při tom brát v úvahu dopravní plány krajů a státu, zejména jejich nejvyšší priority.
4 2 4 opat en z pohledu cestuj c ho
4.2.4 – Opatření z pohledu cestujícího
 • Zajistit mezi všemi významnými aglomeracemi v České republice pravidelnou a konkurenceschopnou intervalovou veřejnou dopravu.
 • Zajistit podle ekonomických možností jednotlivých krajů a státu integraci veřejné dopravy na celém území krajů, integrace musí zahrnovat propojení jízdních řádů všech segmentů veřejné dopravy na bázi páteřního a rozvozového systému, integraci tarifní a informační.
 • Zajistit prolínání obslužnosti jednotlivých krajů - horizontální (občané mají významné přepravní potřeby i do sousedních krajů), jakož i vertikální (provázanost celostátní, krajské a obecní objednávky).
 • Zajistit prostřednictvím objednatelů veřejných služeb v přepravě cestujících a prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti, aby obsluha na páteřních linkách byla v odpovídajícím intervalu celodenní a celotýdenní.
specifika dopravn ch m d a probl my dopravy ve m stech
Specifika dopravních módů a problémy dopravy ve městech

Na základě místních podmínek zaměřit v systému regionální obslužnosti železniční objednávku na rychlou páteřní dopravu

Obsluhu malých obcí řešit dopravními prostředky s odpovídající kapacitou

Integrovat přívozy

Propojení systému veřejné dopravy s individuální a nemotorovou dopravou

Řešení dopadů suburbanizace

Akční plán pro městskou mobilitu a Plány udržitelné mobility měst (PUMM)

Zklidňování center měst

Železniční doprava jako součást systému MHD

financov n ve ejn dopravy
Financování veřejné dopravy

Nutnost stabilního finančního rámce – dlouhodobé smlouvy

Stabilizace prostřednictvím provázání s konkrétním daňovým příjmem?

Dostatečnost finančních prostředků pro krajské objednatele, memorandum

Optimalizace rozsahu a struktury veřejné objednávky

koncepce ve ejn dopravy
Koncepce veřejné dopravy
 • Dopravní politika identifikuje velké množství témat, které je nutné řešit
 • V odborné veřejnosti existuje velké množství často velmi rozdílných názorů

MD proto zpracovalo diskusní dokument – Zelenou knihu:

 • Ambice není postihnout komplexně celou problematiku, ale zabývat se těmi oblastmi, na které existují rozdílné názory
 • Oblasti jsou popsány variantně, přičemž výsledné řešení se nepředjímá
 • Ke každé oblasti jsou položeny konkrétní otázky, na které odborná veřejnost odpovídá
 • Vlastní koncepce bude zpracována na základě analýzy odpovědí a na základě výsledků diskusí
dopravn sektorov strategie 2 f ze
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
 • Schváleno UV č. 850 z 13.11.2013
 • Souhlasné stanovisko SEA z 25.10.2013
 • Akční plán k DSS2 - Rozpracování stanovených úkolů do realizační fáze na základě požadavků EK jako součást kondicionality pro OPD II.
 • 2016 – vyhodnocení a aktualizace DSS2
 • Průměrná roční potřeba ve výši nejméně 70 mld. Kč
slide17
Děkuji za pozornost

Ministerstvo dopravy

vit.sedmidubsky@mdcr.cz

ad